NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

 

Beproewing is onvermydelik, maar om daaroor te bly sanik en in ellende te verval, is opsioneel.  Daarom moet ons gedurig damwalle van moed om ons bou sodat ons die vloede van vrees buite kan hou.

ONS VOLK HET HULP NODIG (4)

Lees reeks by Dr Verwoerd as Welsynsbeplanner

BRIEF AAN DIE EERSTE MINISTER

Sekretariaat van die Volkskongres, Waalstraat 6,
Kaapstad.
5 Febr. 1935.
Sy Hoogedele die Eerste Minister,
Generaal J. B. M. Hertzog,
Departement van die Eerste Minister,
Kaapstad.

Hoogedele Heer,

Die voortsettingskomitee van die Volkskongres oor die Arm- blankevraagstuk het aan my opgedra om u eerbiediglik te versoek om ’n afvaardiging te ontvang op 25 of 26 Februarie of ’n ander datum wat vir u meer geleë is omstreeks dieselfde tydperk.

 

Die afvaardiging sal verskillende dele van die land en verskillende bestanddele van die bevolking verteenwoordig. Dit wil graag by u bepleit die eerste en een van die mees fundamentele voorstelle deur die Volkskongres aanvaar naamlik instelling van ’n Departement van Maatskaplike Welvaart. Die Voortsettings­komitee nader u as hoof van die Regering in hierdie saak daar dit g’n enkele departement alleen raak nie.

Die Komitee wil graag hier op skrif stel waarom hy die instel­ling van so ’n Departement bepleit en die geaardheid van die funksies wat hy meen daaraan toevertrou moet word soos dit deur die afvaardiging aan u sal voorgelê word.

Die Volkskongres was baie sterk onder die indruk van hoë vraagstukke soos dié van armoede en veragtering in die geval van blankes, en van maatskaplike tekortkomings in die geval van kleurlinge reeds tientalle jare bestaan sonder dat hulle ooit planmatig aangepak is. Weliswaar is soms ernstige pogings tot werkverskaffing gemaak, maar blote werkverskaffing is sonder dat dit rekening hou met sekere eise van maatskaplike welsyn nie altyd voldoende nie. In baie gevalle is maatreëls wat net gerig is op maatskaplike welsyn selfs meer belangrik as werkverskaffing! Die Volkskongres het gevoel dat ’n Departement deur die Staat moet ingestel word wat ’n beleid en leiding aan die land kan gee in verband met sy probleme van maatskaplike welsyn en waardeur die Regering kan werk in verband met al die welvaartswerksaamhede wat nou so versprei is onder sy departemente. Dan sal ook tenminste een orgaan duidelik verantwoordelik wees vir die Staat se aandeel aan welvaartswerk en sal die liefdadigheidsverenigings (wat oor die hele land versprei is, wat leiding en steun nodig het in hulle werk en wat die belange van die hele gemeenskap vrywillig dien) weet van een verantwoordelike liggaam waarmee hulle moet saamwerk. Die feit dat die inisiatief om ’n sistematiese plan vir die bestryding van armoede en agteruitgang op te stel van ’n Volkskongres uitgegaan het, en nie van die kant van die Staat nie, het die Kongres gemeen is juis daaraan te wyte dat daar g’n departement was wat so defmitief die taak gehad het om in verband met sulke sake leiding te neem nie, soos wel die geval is in verband met b.v. die Landbou, die Handel, die Mynwese of die Finansies van die land. Die Kongres het egter gevoel dat hoewel dit ’n program van aksie kan opstel dit deur die Voortsettingskomitee nie baie verder sou kan gaan as om so ’n program van ak­sie te bepleit nie. Alleen ’n Departement met ’n hele organisasie sou in staat wees om gedurig op hoogte van feite te bly, nuwe planne te ontwikkel na gelang van veranderde omstandighede, konstruktiewe ondernemings te begin, te leer van mislukkings en op verbeterde metodes voort te gaan.

Die Voortsettingskomitee is natuurlik bewus van die instelling van ’n gedeelte van ’n Bureau met die oog op maatskaplike ondersoekings. Dit is ook bewus van die geaardheid en omvang van die welvaartswerksaamhede van die Departement van Arbeid. Daar is egter nogtans baie welvaartswerksaamhede wat in noue aansluiting aanmekaar behoort waargeneem te word onder ander departemente versprei, en die ervaring het getoon dat die soek na ’n omvattende beleid nie uit die bestaan van sulke organisasies gevloei het nie. Gevolglik het die Volkskongres diep oortuig geraak van die behoefte aan so ’n Departement, wie se hele taak sou wees om sekere duidelike pligte op die gebied van die maat­skaplike welsyn te behartig sodat hieraan en hieraan alleen sy doeltreffendheid en die geskiktheid van sy amptenare sal gemeet word.

Dit is begryplik dat alleen ’n sorgvuldige kennis en ontleding van die funksies van die verskillende departemente sal kan lei tot die presiese aanduiding van die besonderhede van die werksaamhede van so ’n Departement van Maatskaplike Welvaart. Die volgende dui egter in algemene trekke ’n verskeidenheid van funk­sies van so ’n Departement aan: die sorg vir die behuising in die omvattende sin waarin dit op die Kongres bepleit is; die inrigting van ’n landsdiens van Maatskaplike Werk; die beheer oor maat­skaplike werk in verband met Staats Landbou- en Bosbounedersettings en in verband met ander vorms van spesiale Staatswerkverskaffing b.v. deur middel van arbeidsbeurse in verband met onderstandswerk en selfs op spoorwegwerk; die administrasie van ouderdoms- en moederspensioene; die beheer van dwang- en werkkolonies; die leiding in verband met die ontwikkeling van behoorlike vermaaklikheids- en ontspanningsdienste; die verleen van raadgewing en steun aan ’n groot aantal welvaartsverenigings namens die staat; en die toesig oor die subsidising van welvaartswerk, of dit nou provinsiaal of uniaal geskied, sodat ’n sekere eenvormigheid van optrede ontstaan. Streng genome sou Kin- derwelvaart en alles wat daarmee verbind is ook onder so ’n De­partement moet sorteer, wat egter weens die onlangse herorganisasie onder die Departement van Uniale Onderwys miskien moeiliker sou kan verkry word. Eindelik kan ook daarop gewys word hoe dat hierdie staatsorganisasie direk verantwoordelik sou kan gemaak word vir die behartiging van die belange op maat­skaplike welvaartsgebied van die kleurling-bevolking.

Die Volkskongres het gemeen dat hierdeur heel duidelik aangetoon word hoe die eerste en mees fundamentele stap in die bestryding van armoede en agteruitgang deur die Staat kan geneem word. Die Voortsettingskomitee versoek u dus om u welwillende en ernstige oorweging te skenk aan hierdie sy van ’n saak wat u seker baie na aan die hart lê. Dit versoek u ook eerbiediglik om u vriendelike tegemoetkoming in verband met die ontvangs van sy afvaardiging wat hierdie saak namens die Volkskongres graag by u wil bepleit.

Met hoogagting,             

Die uwe,

(Get.) Erika Theron. Sekretaresse.

ONS VOLK HET HULP NODIG (4)

BRIEF AAN DIE EERSTE MINISTER

Sekretariaat van die Volkskongres, Waalstraat 6,
Kaapstad.
5 Febr. 1935.
Sy Hoogedele die Eerste Minister,
Generaal J. B. M. Hertzog,
Departement van die Eerste Minister,
Kaapstad.

Hoogedele Heer,

Die voortsettingskomitee van die Volkskongres oor die Arm- blankevraagstuk het aan my opgedra om u eerbiediglik te versoek om ’n afvaardiging te ontvang op 25 of 26 Februarie of ’n ander datum wat vir u meer geleë is omstreeks dieselfde tydperk.

Die afvaardiging sal verskillende dele van die land en verskillende bestanddele van die bevolking verteenwoordig. Dit wil graag by u bepleit die eerste en een van die mees fundamentele voorstelle deur die Volkskongres aanvaar naamlik instelling van ’n Departement van Maatskaplike Welvaart. Die Voortsettings­komitee nader u as hoof van die Regering in hierdie saak daar dit g’n enkele departement alleen raak nie.

Die Komitee wil graag hier op skrif stel waarom hy die instel­ling van so ’n Departement bepleit en die geaardheid van die funksies wat hy meen daaraan toevertrou moet word soos dit deur die afvaardiging aan u sal voorgelê word.

Die Volkskongres was baie sterk onder die indruk van hoë vraagstukke soos dié van armoede en veragtering in die geval van blankes, en van maatskaplike tekortkomings in die geval van kleurlinge reeds tientalle jare bestaan sonder dat hulle ooit planmatig aangepak is. Weliswaar is soms ernstige pogings tot werkverskaffing gemaak, maar blote werkverskaffing is sonder dat dit rekening hou met sekere eise van maatskaplike welsyn nie altyd voldoende nie. In baie gevalle is maatreëls wat net gerig is op maatskaplike welsyn selfs meer belangrik as werkverskaffing! Die Volkskongres het gevoel dat ’n Departement deur die Staat moet ingestel word wat ’n beleid en leiding aan die land kan gee in verband met sy probleme van maatskaplike welsyn en waardeur die Regering kan werk in verband met al die welvaartswerksaamhede wat nou so versprei is onder sy departemente. Dan sal ook tenminste een orgaan duidelik verantwoordelik wees vir die Staat se aandeel aan welvaartswerk en sal die liefdadigheidsverenigings (wat oor die hele land versprei is, wat leiding en steun nodig het in hulle werk en wat die belange van die hele gemeenskap vrywillig dien) weet van een verantwoordelike liggaam waarmee hulle moet saamwerk. Die feit dat die inisiatief om ’n sistematiese plan vir die bestryding van armoede en agteruitgang op te stel van ’n Volkskongres uitgegaan het, en nie van die kant van die Staat nie, het die Kongres gemeen is juis daaraan te wyte dat daar g’n departement was wat so defmitief die taak gehad het om in verband met sulke sake leiding te neem nie, soos wel die geval is in verband met b.v. die Landbou, die Handel, die Mynwese of die Finansies van die land. Die Kongres het egter gevoel dat hoewel dit ’n program van aksie kan opstel dit deur die Voortsettingskomitee nie baie verder sou kan gaan as om so ’n program van ak­sie te bepleit nie. Alleen ’n Departement met ’n hele organisasie sou in staat wees om gedurig op hoogte van feite te bly, nuwe planne te ontwikkel na gelang van veranderde omstandighede, konstruktiewe ondernemings te begin, te leer van mislukkings en op verbeterde metodes voort te gaan.

Die Voortsettingskomitee is natuurlik bewus van die instelling van ’n gedeelte van ’n Bureau met die oog op maatskaplike ondersoekings. Dit is ook bewus van die geaardheid en omvang van die welvaartswerksaamhede van die Departement van Arbeid. Daar is egter nogtans baie welvaartswerksaamhede wat in noue aansluiting aanmekaar behoort waargeneem te word onder ander departemente versprei, en die ervaring het getoon dat die soek na ’n omvattende beleid nie uit die bestaan van sulke organisasies gevloei het nie. Gevolglik het die Volkskongres diep oortuig geraak van die behoefte aan so ’n Departement, wie se hele taak sou wees om sekere duidelike pligte op die gebied van die maat­skaplike welsyn te behartig sodat hieraan en hieraan alleen sy doeltreffendheid en die geskiktheid van sy amptenare sal gemeet word.

Dit is begryplik dat alleen ’n sorgvuldige kennis en ontleding van die funksies van die verskillende departemente sal kan lei tot die presiese aanduiding van die besonderhede van die werksaamhede van so ’n Departement van Maatskaplike Welvaart. Die volgende dui egter in algemene trekke ’n verskeidenheid van funk­sies van so ’n Departement aan: die sorg vir die behuising in die omvattende sin waarin dit op die Kongres bepleit is; die inrigting van ’n landsdiens van Maatskaplike Werk; die beheer oor maat­skaplike werk in verband met Staats Landbou- en Bosbounedersettings en in verband met ander vorms van spesiale Staatswerkverskaffing b.v. deur middel van arbeidsbeurse in verband met onderstandswerk en selfs op spoorwegwerk; die administrasie van ouderdoms- en moederspensioene; die beheer van dwang- en werkkolonies; die leiding in verband met die ontwikkeling van behoorlike vermaaklikheids- en ontspanningsdienste; die verleen van raadgewing en steun aan ’n groot aantal welvaartsverenigings namens die staat; en die toesig oor die subsidising van welvaartswerk, of dit nou provinsiaal of uniaal geskied, sodat ’n sekere eenvormigheid van optrede ontstaan. Streng genome sou Kin- derwelvaart en alles wat daarmee verbind is ook onder so ’n De­partement moet sorteer, wat egter weens die onlangse herorganisasie onder die Departement van Uniale Onderwys miskien moeiliker sou kan verkry word. Eindelik kan ook daarop gewys word hoe dat hierdie staatsorganisasie direk verantwoordelik sou kan gemaak word vir die behartiging van die belange op maat­skaplike welvaartsgebied van die kleurling-bevolking.

Die Volkskongres het gemeen dat hierdeur heel duidelik aangetoon word hoe die eerste en mees fundamentele stap in die bestryding van armoede en agteruitgang deur die Staat kan geneem word. Die Voortsettingskomitee versoek u dus om u welwillende en ernstige oorweging te skenk aan hierdie sy van ’n saak wat u seker baie na aan die hart lê. Dit versoek u ook eerbiediglik om u vriendelike tegemoetkoming in verband met die ontvangs van sy afvaardiging wat hierdie saak namens die Volkskongres graag by u wil bepleit.

Met hoogagting,    

Die uwe,

(Get.) Erika Theron. Sekretaresse.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1578 gaste aanlyn