NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Pyn en siekte is meestal nie 'n straf van God nie maar 'n geleentheid wat Hy aan ons gee vir verskeie redes. Soms is dit net om weer na liggaam en gees te herstel tot daar waar ons weer tyd maak om Hom te loof en tyd te maak vir ander dinge wat gedoen moet word.

HERINNERINGE AAN DR HF VERWOERD (14)

Lees reeks by Herinneringe aan dr HF Verwoerd

Buite die veiligheidsterrein in die jare sestig

Ná Republiekwording en Suid-Afrika se uittrede uit die Statebond in 1961 het die Nasionale Party fenomenale groei beleef en was daar 'n ongekende versnelling van die proses van samesnoering van Afrikaans- en Engelssprekende mense in Suid-Afrika onder Verwoerd as eerste minister, ondanks die aanslae op veiligheidsgebied.

Op 18 Oktober 1961 het Verwoerd dan ook aangekondig dat twee Engelssprekende lede van die parlement, A.E. Trollip en Frank Waring, in sy kabinet opgeneem word. Dit was die begin van die proses van vereniging van die twee hooftaalgroepe (Afrikaans en Engels) in die land — 'n proses wat met verloop van tyd al hoe vinniger verloop het.

Op 23 Maart 1962 is die massale Oranjerivier-skema, met 'n totale beraamde koste van R450 miljoen (wat toentertyd 'n enorme bedrag verteenwoordig het), wat nuwe lewe en vooruitsigte vir 'n groot deel van die Republiek se hartland sou bring, aangekondig. Hierdie aankondiging, wat ook die verbeelding van mense in die buiteland aangegryp en immigrante na die land laat stroom het, kan beskou word as 'n belangrike keerpunt in die ekonomiese afname wat ná Suid- Afrika se uittrede uit die Statebond ingetree het. In dieselfde jaar (op 23 Januarie 1962) het Verwoerd die dramatiese aan­kondiging gedoen dat die Transkei selfbestuur sou kry — '’n aankondiging wat met akklamasie deur die land se inwoners begroet is aangesien dit gesien is as 'n sleutelskuif in die ontplooiing van die beleid van afsonderlike ontwikkeling. Hierdie aankondiging is in November 1963 opgevolg deur 'n verkiesing in die Transkei waar die inwoners vir die eerste maal vir lede van hulle eie parlement gestem het. Die ver­kiesing is gewen deur die politieke party van hoofman Kaizer Mantanzima wat die eerste hoofminister van die Transkei geword het.

In 1965 het Suid-Afrika die atoomera betree met die ingebruikneming van die kemreaktor by Pelindaba naby Pretoria. Hierdie stap het daartoe gelei dat Suid-Afrika mettertyd ook die kundigheid ontwikkel het om die gevreesde atoombom te vervaardig en om dit, indien nodig, te gebruik. Hierdie feite is op amptelike vlak streng geheim gehou, dog daar het genoeg daaromtrent uitgelek sodat Suid-Afrika se vyande in die Oosbloklande daarvan kennis geneem het en sekerlik daarmee rekening gehou het met betrekking tot enige planne wat hulle kon gehad het om die land binne te val.

Dat die Nasionale Party se steun van die kant van Engelssprekendes toegeneem het, word gestaaf deur die feit dat hy in die algemene provinsiale en volksraadverkiesings van onderskeidelik 1965 en 1966 vir die eerste keer Pietermaritzburgse en Durbanse setels verower het. In die 1966-verkiesing het die Nasionale Party die steun verkry van 58% van die kieserskorps wat hom 126 uit 'n totaal van 170 setels besorg het. Die Verenigde Party het 37% (met 39 setels), die Progressiewe Party slegs 3,1% (met net een setel — Houghton) en andere 1,9% (met geen setels nie) verower.

Hierdie algemene verkiesing het slegs sowat 'n week ná die Kommunis Bram Fischer se skuldigbevinding en slegs sowat twee jaar ná die skuldigbevindings in die Rivoniasaak plaasgevind, naamlik op 30 Maart 1966. Die uitslag daarvan kan dus beskou word as goedkeuring van die regering se optrede op veiligheidsgebied.

Indien daar ontevredenheid was met die weg wat die regering ingeslaan het, sou 'n mens verwag het dat minstens die Progressiewe Party beter vordering sou gemaak het, dog dit het nie gebeur nie. Die party het nooit 'n verkiesingsmanifes gepubliseer nie. Dit was egter bekend dat dit die mees linkse party in die land was en hy het dus die naaste daaraan gekom om die verlening van stemreg aan swart mense in "wit" Suid-Afrika te bepleit. Die feit dat sy opgang so stadig was, kan vertolk word as 'n aanduiding van die kieserskorps se onwilligheid om in die rigting van 'n een-mens-een-stem-stelsel te beweeg. In dié verband is dit insiggewend om daarop te let dat die party vir die eerste maal in 1974 daarin geslaag het om meer as een setel in die parlement te verower. Sy steun het derhalwe van 1961 af, toe hy vir die eerste keer 'n setel gewen het, min of meer staties gebly tot 1974.

Die vyfjarige bestaan van die Republiek is op 31 Mei 1966 landwyd gevier. Ook Engelssprekendes het die vieringe op groot skaal bygewoon en Suid-Afrika was klaarblyklik oppad om 'n land met 'n verenigde nasie te word. Die eendragtigheid wat gevolglik ontstaan het, het baie gehelp om die toenemende buitelandse druk, wat onder andere ontstaan het na die eensydige onafhanklikheidsverklaring deur Rhodesië in November 1965, te weerstaan. Suid-Afrika se oorwinning in die Suidwes-saak in die Wêreldhof in 1966 het ook nuwe stukrag aan die regering verleen, veral in soverre die WO se Veiligheidsraad regtens deur die uitspraak verhinder is om in Suider-Afrika in te gryp.

Die jare sestig en begin sewentig het ook buitengewone ekonomiese groei in die land meegebring, dermate dat die Republiek sy posisie as verreweg die magtigste land in Afrika op die gebied met 'n vinnige pas verstewig het. Onmiddellik na Sharpeville (Maart 1960) was daar 'n verslapping, dog binne 'n jaar het oorsese kapitaal en immigrante die land binnegestroom. Afgesien van toenemende produksie van goud en ander minerale, het daar ook 'n versnelling op nywerheidsgebied voorgekom. Die tempo waarteen ontwikkeling in die algemeen in die land plaasgevind het, was trouens so aansienlik dat daar destyds gepraat is van 'n tweede industriële revolusie. Die bekende nyweraar dr. H.J. van Eck het so ver gegaan om die Republiek se ekonomiese groeitempo tussen 1963 en die einde van 1965 te beskryf as die grootste wat in die modeme tyd aangeteken is. Werkloosheid het feitlik nie voorgekom nie. In der waarheid was Suid-Afrika in die laat jare sestig verreweg die vemaamste nywerheidsland in Afrika; in die Suidelike Halfrond is hy beskou as die tweede belangrikste. Die bruto nasionale produk het gestyg van ongeveer R5 200 miljoen in 1960 tot R12 400 miljoen in 1969 — een van die grootste stygings destyds in die wêreld. Veral indrukwekkend in die vervaardigingsbedryf was die vermeerdering in bruto opbrengs van meer as 70% in elf jaar. In die vroeë jare sestig het invoer met 109% gestyg, terwyl uitvoer (goud uitgesluit) met 135% gestyg het. Buitelandse investering wat in 1963 teen R3 miljard gewaardeer is, het in 1972 gestyg tot R7 miljard — 'n vermeerdering van 133%. 'n Belangrike ontwikkeling in hierdie verband was dat Wes-Duitsland ook in ongeveer 1965 'n groot belegger in Suid- Afrika geword het. Feitlik die helfte van Suid-Afrika se invoer het bestaan uit kapitaalgoedere wat groei in die land tot nuwe hoogtes sou dryf.

In teenstelling met byvoorbeeld Nigerië met sy burgeroorloë en Parys met sy studente-onluste was Suid-Afrika in die jare sestig 'n stabiele land. Die "Africa Contemporary Record" vir 1968-69 het onder meer verklaar:

"There was nothing that (die SA regering) could not do that it willed ... at least in material terms. External forces . .. were ineffectual... Afrikanerdom had gained complete polit­ical mastery ... Richly endowed with natural resources, South Africa's economy boomed without let-up ... Materially, it was the envy of even Western Europe and Japan."

Ook aan die intemasionale front het die Republiek goeie opgang gemaak. Hy is in daardie jare trouens beskou as die magtigste, kundigste en rykste staat op sy vasteland.

Op staatkundige gebied is Suid-Afrika in daardie jare ook beskou as 'n ligbaken in 'n andersins onstabiele Afrika.

Die planne wat destyds deur die ANC/SAKP-alliansie gesmee is om die land met geweld oor te neem, was in die lig van die voorafgaande totaal onrealisties — behalwe natuurlik indien die organisasies werklik kon staatmaak op die aktiewe hulp van die Kremlin en sekere state in Afrika.

Die feit dat daardie planne gefnuik is, het dit vir die regering moontlik gemaak om die land verder te ontwikkel.

In die lente van 1966 het die vooruitsigte vir Suid-Afrika, net soos die natuur daarbuite, rooskleurig gelyk. Op veiligheidsgebied was daar relatiewe rustigheid; op ekonomiese gebied was daar vooruitgang; en op staatkundige gebied was daar vertroue dat die regering op pad was om die beleid van afsonderlike ontwikkeling te laat slaag. 'n Groot terugslag het die land egter in die gesig gestaar.

Op 6 September 1966, net na die opening van die parlement om 14:00, sou Verwoerd 'n belangrike toespraak lewer. Hy het onder meer 'n paar dae vantevore samesprekings met eerste minister Leabua Jonathan van Lesotho gevoer en almal het verwag dat Verwoerd 'n opspraakwekkende aankondig­ing rakende die Republiek se buurstate sou doen.

Terwyl Verwoerd in sy bank gesit en wag het om die toe­spraak te lewer, het 'n parlementêre bode hom stadig genader en toe hy by hom kom, het hy 'n dolk onder sy klere uitgepluk en Verwoerd vier steke toegedien. Die aanvaller, Dimitrio Tsafendas, is oorrompel en die bebloede Verwoerd is na 'n hospitaal geneem. Hy is egter op pad daarheen oorlede.

Tsafendas is later in die Kaapse hooggeregshof voor regter- president Beyers van moord aangekla. Verskeie psigiaters het egter getuig dat hy aan skisofrenie ('n gesplete persoonlikheid) ly en dat hy dus nie oor die vermoë beskik het om sy verdediging na behore te voer nie. Hy is gevolglik tot presidentspasient verklaar en in die Sentrale Gevangenis in Pretoria opgeneem waar hy aangehou is totdat hy later na Sterkfontein vir verdere aanhouding verwys is.

'n Kommissie van ondersoek onder voorsitterskap van regter J.T. van Wyk van die Kaapse hooggeregshof is na die verhoor aangestel om die gebeure rakende die moord te on­dersoek. Daar was sterk gerugte dat Tsafendas ingevolge 'n Kommunistiese sameswering opgetree het, dog geen bevestiging hiervan kon verkry word nie as gevolg van toesmeerdery. Volgens aanduidings was die moord bloot te wyte aan die ongebalanseerde optrede van 'n geestelik versteurde mens — vermoedelik iemand wat as gevolg van al die emosie wat destyds rondom die persoon van Verwoerd gaande gemaak is die kluts kwyt geraak en die onbesonne daad gepleeg het.

Op hierdie tragiese wyse het nog 'n uitstaande tydvak in die geskiedenis van Suid-Afrika tot 'n einde gekom. Verwoerd het weliswaar 'n belangrike stempel op die geskiedenis afgedruk, maar sy taak was nie voltooi nie. lemand anders sou dit moes probeer voortsit.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1765 gaste aanlyn