NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

...dat ons ons dogters nie sou gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie; en as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die sabbat of op 'n heilige dag nie – Neh 9

IS JY DALK TE KOOP?

DIE EUWEL VAN OMKOPERY

Ds A.E. van den Berg

Inleiding

Omkopery is so oud soos die mensdom en kan as die aanbieding of ontvang van wettige en/of onetiese voordele waardeur die reg verdraai word omskryf word. Ten spyte daarvan dat streng boetes daarvoor in oud-Rome opgelê is, het voornemende politieke kandidate gereeld steun gekoop. Dit as sulks het baie van hulle so diep in die skuld laat beland, dat hulle maklike prooi vir omkopery geword het.

“Vervloek is hy wat ’n omkoopgeskenk aanneem om ’n persoon — onskuldige bloed — dood te slaan; en die hele volk moet sê: Amen” (Deutr.27:25).

God se wet teen omkopery is telkens met ernstige gevolge verbreek. Die twee valse getuies het Nabot se lewe gekos (1 Kon.21). Diegene wat teen Stefanus getuig het, was waarskynlik omgekoop (Hand.8).

2 Afvalligheid

Omkopery veroorsaak geestelike afvalligheid soos wat in Juda gebeur het. Jerusalem het in die tyd van Jesaja ʼn plek van opstand, moord en diewery geword omdat haar leiers omgekoop is:

 

Hoor, o hemele, en luister, o aarde, want die HERE spreek: Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar húlle het teen My oortree.Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel! Hulle het die HERE verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai.Hoor die woord van die HERE, owerstes van Sodom! Luister na die wet van onse God, volk van Gomorra!Ag, hoe het die getroue vesting ’n hoer geword! Dit was vol reg, geregtigheid het daarin vernag — en nou moordenaars!” (Jes.1:2,4,10,21).

Alhoewel omkopery nie direk in die NT vermeld word nie, is dit soos in die OT as ʼn sonde beskou. ʼn Tragiese voorbeeld hiervan is die 30 silwerstukke wat Judas ontvang het om Jesus te verraai toe sy oordeel oor Jesus deur hebsug vertroebel is.

Nadat Jesus gevange geneem en gekruisig is, het Judas berou gekry en tevergeefs probeer om die omkoopgeld terug te gee. Die kerklui het egter geweier waarna hy sy eie lewe geneem het (Mt.27:3-9).

In die OT vertel Rigters van Delila wat met geld omgekoop is om Simson oor te lewer (Hoofstuk 16).

Samuel se twee seuns het hul amp onteer deur omkoopgeld aan te neem (1 Sam.8).

Hamman het weer koning Ahasveros omgekoop om die Jode in Persië te laat doodmaak (Est.3).

Lukas skryf van Felix wat Paulus in die tronk laat aanhou het en omkoopgeld verwag het (Hand.24).  

Nog ʼn sprekende geval van omkopery was die Jode se omkoop van die Romeinse wag wat die graf van Jesus moes oppas:

En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê: Julle moet sê: Sy dissipels het in die nag gekom en Hom gesteel terwyl ons aan die slaap was” (Mt.28:11-13).

Simon die towenaar is ʼn verdere voorbeeld:

En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê: Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang(Hand.8:18,19).

Hierdie voorval het die woord simonie laat ontstaan vir iemand wat sy posisie in kerkgeledere deur omkopery verkry het.

 

3. Vredesversteuring

Omkopery vertroebel nie net wetstoepassing nie, maar versteur die onderlinge vrede in enige gemeenskap:

“Jy mag die reg nie verdraai nie; jy mag nie partydig wees nie; ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het” (Deut.16:19).

Onpartydige oordeel is ʼn vereiste vir onderlinge vrede:

“Geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die HERE jou God jou sal gee” (:20).

Jakobus vermaan sy gemeente:

“My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie” (Jak.2:1).

Dawid prys gelowiges wat nie omgekoop kan word nie:

Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek ...wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie” (Ps.15:2,5).

Hy veroordeel ook diegene wat daaraan skuldig is:

Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie, in wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van omkopery” (Ps.26:9,10).

Salomo veroordeel dit ook:

Die goddelose neem ’n omkoopgeskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig” (Spr.17:23). H

4.   Onreg

Omkopery lei tot verskeie vorms van onreg:

“Sekerlik, afpersing maak ’n wyse dwaas, en ’n geskenk bederwe die hart” (Pred.7:7).

“Jou vorste is opstandelinge en metgeselle van diewe; elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie” (Jes.1:23).

Dit lei selfs tot moord:

“Hulle het omkoopgeskenke in jou aangeneem om bloed te vergiet....” (Eseg.22:12).

 

5. Strafwaardig

Net voor Israel se wegvoering na Assirië het Amos omkopery as een van die sondes aangedui waarvoor God hulle sou straf:

“Want Ek weet dat julle oortreding menigvuldig en julle sondes geweldig is, julle wat die vyande is van die regverdige, wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort” (Amos 5:12).

Destyds kon iemand wat omkoopgeskenke aanvaar het met sweepslae gestraf word. Omdat baie hooggeplaastes hul daaraan skuldig gemaak het, is dit selde uitgevoer. ʼn Regter wat daaraan skuldig was se uitspraak is bloot as ongeldig afgemaak sonder verdere gevolge. Dit het skynbaar later drasties verander. Josephus skryf dat ʼn regter wat aan omkopery skuldig bevind is, die doodstraf opgelê kon word.

6. Hebsug

Die Bybel veroordeel omkopery as hebsug. Elke Skrifgedeelte wat daaroor handel, is indirek ook ʼn aanklag teen omkopery en ʼn oortreding van die Wet wat naasteliefde gebied:

“Want ons bedink wat goed is nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense” (2 Kor.8:21).

Daar is niks so veragtelik as om oor omkoop-sukses goed te voel nie. Daarom is die skrif nêrens duideliker aan die muur as ʼn regering wat hul aan omkopery skuldig maak en die onreg laat pleeg 

 

7.   Godsdienssmousery

Om iemand om te koop, kom op alle lewensgebiede voor; selfs in godsdiens. So is die profeet Bileam bv. deur omkopery oorreed om ʼn vloek oor Israel uit te spreek (Num.22-24). Omkopery was algemeen onder Judas se profete en priesters ten tye van hul geestelike verval:

“Sy hoofde spreek vonnisse uit vir ’n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die HERE en sê: Is die HERE nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie!” (Miga 3:11).

”Na die kwaad gaan die hande uit, om dit dapper te doen. Die vors eis, en die regter vra betaling, en die groot man spreek die begeerte van sy siel uit, en hulle verdraai dit alles” (Miga 7:3).

8.   Leraars

Omkopery hoort glad nie onder gelowiges nie. Veral nie voorgangers nie. Die verantwoordelikheid van ʼn leraar is ʼn gewigtige saak omdat hulle vir mense die pad van die waarheid moet aanwys sonder om enigiets by te voeg of weg te laat. Dit het hulle deur die eeue dikwels baie ongewild gemaak.

“Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en hulle het ’n afsku van hom wat in opregtheid spreek” (Amos 5:10).

Egopoetsers op kansels was en is vandag nog ʼn ergerlike probleem:

Want dit is ’n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie; wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn!” (Jes.30:9-11).

Paulus skryf later oor dieselfde euwel:

“...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim.4:2,3).

Egopoetsers word hoofsaaklik omgekoop deur mense wat geen behoefte het om die ewige geluksaligheid deelagtig te word nie. Dit maak leraars wie se gewetens met geld vervang is, skatryk.

“Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ’n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, hethulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor” (1 Tim.6:9,10).

Die Bybelse voorskrifte vir voorgangers is duidelik:

“’n Opsiener dan moet onberispelik wees ..... geen geldgierige nie” (1 Tim.3:3).

“Want ’n opsiener moet as ’n rentmeester van God onberispelik wees ..... geen vuilgewinsoeker nie” (Tit.1:7).

Slot

Die moderne mens is nie minder vatbaar vir dieselfde soort van omkopery, korrupsie en vooroordeel waaraan Israel mank gegaan het nie. In lande waar korrupsie endemies is, word dit moeilik om ʼn eerlike bestaan te maak, vry te reis of sonder omkoopgeld in vrede te leef.

Suid-Afrika is ʼn sprekende voorbeeld hiervan waar niks ordentlik sedert die bewindprysgawe (1994) bly staan nie. Omkopery het die vyand van gesonde ontwikkeling en doeltreffende regering geword. Geen pen kan die omvang van die verval beskryf nie. Alles verkrummel onder die gewig van hooggeplaaste boosdoeners.

Dit gaan op kerklike gebied nie veel beter nie. Gelowiges moet op hul hoede wees vir sekere gewilde praktyke wat weens omkopery ontstaan met leraars wat geen belang by die waarheid het nie en mense met foefies na hul kerke trek. Hierdie sirkus-atmosfeer word op ʼn stokkielekker-teologie gebou. Dit neem oorhand toe ten einde onsedelike en onetiese gebruike in die kerk gevestig en goedgekeur te kry.

Al voel gelowiges soms magteloos teen die onreg, mag hulle nooit ophou om kapsie daarteen te maak nie.   In ʼn land van onreg is eerbaarheid goddelik. Om teen onregskepping op te staan, is om aan God gehoorsaam te wees. Die verskil tussen mense wat omgekoop en hulle wat nie omgekoop kan word nie, word al hoe groter. Korrupte mense het ʼn prys. Eerbare mense het nie ʼn prys nie; hulle het waardes!

@

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1778 gaste aanlyn