NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar is nie 'n maklike aardse resep vir suksesse nie – maar daar is 'n resep vir mislukkings: probeer om altyd almal om jou tevrede te stel.

STUDIE- HANDLEIDING – MATTEUS 14

’n Studiehandleiding by die lees van die Nuwe Testament

Die Evangelie van Matteus

Anita Joubert

Matteus 14:1-12 Wanneer Matteus vir ons hierdie tragiese gebeure van die dood van Johannes die Doper soos ’n drama beskryf, dan sien ons hoedat hy vier persone se rol, en hulle karakters, daarin baie duidelik beskryf:

 1. Daar is Johannes die Doper self. Volgens Herodus, het Johannes twee groot foute gehad. Hy was gewild onder die mense en groot skares het na hom gaan luister. Herodus was bang dat sy invloed onder die mense dalk ’n rewolusie kon veroorsaak. Volgens Josephus, die Joodse geskiedskrywer, was dit Herodus se agterdog en jaloesie wat veroorsaak het dat hy vir Johannes laat doodmaak het. Soos enige ander tiran, kon hy in sy vrees, agterdog aan niks anders dink om ’n opstand te voorkom nie. Die Evangelieskrywers het ’n heel ander siening gehad. Volgens hulle het Herodus vir Johannes doodgemaak, omdat hy ’n man was wat die waarheid gepraat het. Dit is altyd baie gevaarlik om ’n tiran te bestraf, en dit is presies wat Johannes gedoen het.

Die feite is heel eenvoudig. Herodus Antipas was gedeeltelik van Joodse afkoms en was daarom verplig om die Joodse wet na te kom. Hy was getroud met ’n dogter van ’n Arabiese koning. Hy het ’n broer in Rome gehad met die naam Herodus Filippus. Tydens een van sy besoeke aan Rome, het Herodus Antipas sy broer se vrou verlei en haar oorreed om haar man te verlaat en met hom te trou. Om dit te kon doen, moes hy eers van sy eie vrou skei sonder enige rede. Hy het sodoende twee Joodse wette verbreek: Die eerste was om van sy vrou te skei en die tweede was om met sy skoonsuster te trou. Dit was, volgens die Joodse wet, ’n verbode verbintenis. Deurdat Johannes hom daaroor bestraf het, het hy sy eie doodsvonnis geteken.

 1. Herodias was ’n vrou wat vir Herodus Antipas letterlik geruïneer het. Sy was ’n vrou van losse sedes en ontrouheid. Sy was wraaksugtig en het haar haat vir Johannes getroetel omdat hy haar aangespreek het, al was dit regverdige oordeel gewees. Sy het haar kans gesien om wraak te neem, maar die ergste van alles was dat sy haar eie dogter gebruik het om haar doel te bereik. Daardeur het sy haar net so ’n groot sonde laat doen as wat sy self gedoen het. Mens is eintlik sonder woorde wanneer ’n ouer sy kind gebruik om sy eie bose planne uit te voer.
 2. Herodias se dogter moes nog jonk gewees het, waarskynlik sestien of sewentien jaar. Sy moes absoluut skaamteloos gewees het, want dit was nie normale optrede vir ’n koninklike prinses om as ’n danseres op te tree nie. Die danse wat meisies in daardie tyd, net soos ook dikwels vandag, gedoen het, was suggestief en immoreel. Herodias het egter niks daarvan gedink om haar dogter so voor ’n klomp mans te verneder nie.
 3. Herodus Antipas was nie ’n uitsonderlike slegte en wrede regeerder nie, maar met hierdie gebeure het hy op ’n pad begin wat tot sy vernietiging gelei het. Ons kan drie dinge van hom hier uitlig:
  1. Hy was ’n man met ’n skuldige gewete. Toe Jesus begin het om bekendheid te verwerf, het hy onmiddellik gedink dat dit Johannes die Doper was wat weer lewendig geword het. Die kerkvader Origines het in ’n geskrif die moontlikheid genoem dat, omdat Johannes en Jesus bloedverwante was (Luk 1:36), dat hulle baie na mekaar gelyk het. As dit so was, kan ’n mens verstaan waarom Herodus so bevrees was. Hier sien ons weer dat ’n mens nie van jou sonde kan wegkom deur net van die persoon wat jou daarmee konfronteer, ontslae te raak nie.
  2. Herodus se optrede was tipies dié van ’n swakkeling. Hy kom sy dwase eed na wat hy teenoor Herodias se dogter afgelê het, maar verbreek ’n baie groter wet, net omdat hy te lafhartig is om sy fout te erken. Hy was banger vir ’n vrou se woede-aanvalle as wat hy was vir God se reaksie op die verbreking van morele wette. Hy was banger vir kritiek en bespotting van die gaste, as vir sy eie gewete. Hy kon standpunt inneem vir die verkeerde dinge, maar wanneer hy moes staan teen dit wat reg is, was hy ’n swakkeling.
  3. Herodus Antipas se verleiding van Herodias en sy egskeiding van sy vrou, was vir sy skoonpa, Aretas, koning van ’n antieke Arabiese Ryk, ’n groot belediging. Hy was woedend en het oorlog teen Herodus verklaar, wat hy oorweldigend gewen het. Van die begin af het Herodus se onwettige en immorele verbintenis met Herodias vir hom net moelikheid veroorsaak. Toe Herodus Agrippa jare later deur die nuwe Romeinse keiser, Caligula, as koning benoem is, was Herodias so afgunstig dat sy hom aangemoedig het om Rome toe te gaan en ook aanspraak te maak op die titel van koning. Herodus Agrippa het egter valslik ’n klag teen hom gaan lê, en hy is daarvan beskuldig dat hy teen die Romeinse Regering in opstand wou kom. Hy is toe in ballingskap weggestuur, en het sodoende sy koninkryk en sy rykdom verloor.

Hierdie is een van die beste voorbeelde van alle tye, dat sonde sy eie straf bring.

Matteus 14:13-21 Galilea was ’n baie klein landjie met ’n baie digte bevolking. Volgens Josephus, die geskiedskrywer, was daar in die tyd van Jesus meer as twee honderd dorpies in Galilea. Dit was dus baie moeilik vir iemand wat ’n bietjie alleen wou wees, om ’n geskikte plek daarvoor te kry. Aan die oorkant van die See van Galilea, was dit ’n bietjie stiller gewees. Jesus se dissipels was vissermanne en daarom was dit nie vir hulle moeilik om met een van hulle skepe na die oorkant te vaar nie. Hulle het ’n bietjie vrede aan die anderkant van die See van Galilea gaan soek. Dit is dan ook wat Jesus gedoen het, nadat Hy van die dood van Johannes die Doper gehoor het.

Jesus was volkome mens en Hy het rus nodig gehad. Hy was nooit onverskillig nie, en wou liewer onttrek voordat Hy Johannes se dood te vinnig bekend moes maak. Die kruis het ook al hoe nader gekom, en Jesus moes met sy Vader praat. Hy het dus rus vir sy liggaam en krag vir sy siel op ’n stil, afgeleë plek gesoek, maar Hy het dit nie gekry nie. Die skare kon duidelik sien waarheen die boot gevaar het en dit was vir hulle maklik om gou om die bopunt van die meer te stap en Hom daar in te wag. Hy het hulle siekes gesond gemaak en toe die aand aanbreek, het Hy vir hulle kos gegee, voordat hulle weer die lang reis terug na hulle huise toe aangepak het. Hierdie wonderwerk wat Jesus gedoen het, openbaar vir ons vier baie besondere aspekte:

 1. Ons sien hier hoeveel deernis en meegevoel Jesus met die mense gehad het. Hy het innig jammer vir die skare gevoel. Premanand was ’n Indiese sendeling wat onder sy eie mense gewerk het. Hy het geskryf dat Christene se boodskap aan die nie-Christen wêreld, net soos in Jesus se tyd, nog steeds moet wees dat God vir mense omgee. Jesus het nooit enigiemand soos ’n oorlas laat voel nie, al het sy hele wese uitgeroep vir ’n bietjie rus en stilte. Sy volgelinge het sekerlik ook so gevoel.
 2. Ons sien ook in hierdie wonderwerk hoedat Jesus daarvan getuig dat alle goeie gawes uit die hand van God kom. Die Joodse dankgebed voor etes was baie eenvoudig. Al wat hulle gesê het, was: “Geseënd is U, Yahweh, ons God, Koning van die heelal, wat vir ons brood uit die aarde voortbring.” Elke Joodse gesin het hierdie gebed voor hulle maaltyd gebid, en dit sou gewis ook wees wat Jesus gebid het. Dankbaarheid is iets wat nie baie volop is nie, maar teenoor God vir sy groot genade en goeie gawes, is dit nog skaarser.
 3. Hierdie wonderwerk wys ook vir ons iets van Jesus se werkswyse. Hy het die brood gebreek en dit aan sy dissipels gegee om vir die mense te gee. Dit is presies hoe Hy vandag nog werk: deur die hande van sy volgelinge. Dit is so waar dat Jesus se volgelinge hulpeloos is sonder sy hulp. Dit is egter ook waar dat die Here graag deur sy volgelinge wil werk. Wanneer Jesus iets gedoen wil hê, dan het Hy mense nodig deur wie Hy kan praat of deur wie Hy dinge kan doen. Die Indiese sendeling, Premanand, vertel dat dit deur ander sendelinge se lewens, liefde, en selfverloënende opoffering was, dat hy Jesus Christus se lewe kon sien en sodoende self tot bekering kon kom. Jesus het mense nodig deur wie Hy kan werk en sy waarheid en liefde aan ander kan wys. Ons kan dalk ontmoedig word deur die omvang van so ’n groot taak, maar daar is iets in hierdie vertelling wat ons harte kan oplig. Al wat die dissipels gehad het, was vyf broodjies en twee vissies, maar in Jesus se hande was dit meer as genoeg. Al wat Hy van ons vra, is dit wat ons het. Dit wat ons het, kan Hy kragtig in sy diens gebruik. ’n Klein bietjie is altyd baie in Jesus se hande.
 4. Aan die einde van die vertelling in vers 20, lees ons dat die stukke brood wat oorgebly het, weer bymekaar gemaak is. Selfs nadat Jesus ’n wonderwerk gedoen het en almal oorvloediglik gevoed is, is daar niks vermors nie. Dit is iets om na op te let. Om dit wat God aan ons gee te vermors, is beslis nooit die regte gesindheid nie. God se vrygewige voorsiening en ons verantwoordelike en spaarsamige gebruik daarvan, loop altyd hand aan hand.

Hoe ons ook al die wonderwerke van Jesus benader, is daar een feit wat ons altyd in ag moet neem. Jesus se wonderwerke is nie iets wat lank gelede gebeur het nie. Dit is iets wat steeds vandag nog elke dag gebeur. Dit is nie geïsoleerde gebeurtenisse in die verlede nie. Dit is demonstrasies van die ewigdurende, werkende krag van Jesus Christus.

Matteus 14:22-27 Nadat Jesus die skare gevoed het, het Jesus sy dissipels weggestuur. Dit mag dalk vreemd klink. Maar wanneer ons Johannes se weergawe van hierdie selfde gebeurtenis lees in Johannes 6:14-15, dan sien ons dat die mense vir Jesus met geweld wou koning maak. Dit was ’n gevaarlike situasie, en Jesus se dissipels kon dit nog meer ingewikkeld maak, want hulle het ook nog aan Hom gedink in terme van aardse mag en eer. Jesus het alleen op die berg gaan bid, terwyl sy dissipels na die oorkant van die See gevaar het. Die See van Galilea was bekend vir die skielike storms wat opgekom het, en die dissipels moes sukkel teen die wind en die golwe, en het min vordering gemaak. Matteus skryf in Matteus 14:19, dat Jesus vir die mense gesê het om op die groen gras te gaan sit. Daaruit kan ons aflei dat dit lente moes gewees het, en heel waarskynlik was dit naby die Pasga-fees, want dit was in die middel van April. As ons afleiding korrek is, dan kan ons ook daaruit aflei dat dit volmaan was.

In die uur van sy dissipels se groot nood, kom Jesus na hulle toe aangeloop, en dit op die water. Hy was daar om te help. Daar is tye in elke mens se bestaan, dat die lewe ’n desperate stryd is met onsself, ons omstandighede, ons versoekings, ons hartseer en ook ons besluite. In sulke tye hoef ons nie alleen te stry nie. Jesus kom na ons toe oor die storms heen met ’n uitgestrekte hand om ons te red en met ’n kalm, rustige stem te sê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie (Matt 14:27). Hierdie gebeure vertel vir ons nie net van lank gelede nie, maar ook dat Jesus na ons toe kom wanneer die storms van die lewe ons wil oorweldig.

Matteus 14:28-33 Petrus se karaktereienskappe word baie duidelik in hierdie vertelling van Matteus uitgebeeld. Ons kan ten minste drie daarvan hier raaksien:

 1. Petrus was impulsief en het gereageer sonder om te dink wat hy doen. Hy het herhaaldelik die fout gemaak om nie die koste te bereken van dit wat hy doen of sê nie. In Matteus 26:33-35 lees ons hoedat hy twee maal sy onsterflike en ewige liefde en lojaliteit aan Jesus verklaar, maar dan lees ons net daarna in verse 70, 72 en 74 hoedat hy drie maal ontken dat hy vir Jesus ken. Petrus se groot probleem was dat sy optrede deur sy hart bepaal is. Die instink van sy hart was altyd liefde, wat wonderlik was, maar hy het nie gedink voordat hy gereageer het nie.
 2. Omdat Petrus impulsief opgetree het, het hy dikwels mislukking en hartseer beleef. Dit was egter vir Jesus baie belangrik dat mense die koste van hulle optrede moet bereken en Hy was altyd volkome eerlik met die mense. In Matteus 16:24 het Hy vir sy dissipels gesê dat elkeen wat Hom wil volg, sy kruis moet opneem en homself verloën. Een van die groot redes waarom mense in hulle Christelike lewe misluk, is omdat hulle op ’n emosionele oomblik reageer sonder om die koste te bereken,
 3. Petrus het egter nooit heeltemal misluk nie, want in sy oomblikke van mislukking, het hy aan Jesus vasgehou. Die wonderlike van alles is, dat Petrus elke keer wanneer hy geval het, weer opgestaan het. Sy mislukkings het hom elke keer nader aan Jesus gebring. ’n Heilige is nie iemand wat nooit misluk nie; dit is iemand wat na ’n mislukking, met die Here se hulp, kan opstaan.

Hierdie vertelling eindig met ’n ander groot en permanente waarheid. Toe Jesus in die boot klim, het die wind bedaar. Die groot waarheid is, daar waar Jesus is, word die sterkste stormwind kalm. Die dissipels het finaal besef wie Hy is: die Seun van God!

Matteus 14:34-36 Matteus vertel hier in ’n sin of twee, sonder om die storie in te kleur, ’n baie openbarende en belangrike gebeurtenis in die bediening van Jesus:

 1. Die mooi van hierdie gebeure is dat Jesus nooit sy hulp geweier het aan enigiemand in die skare wat om Hom saamgedrom het nie. Ons lees nie hier dat Hy gepreek of lering gegee het nie, maar net dat Hy ’n rekordgetal genees het. Hy het aan die mense gewys hoe God was en dat Hy vir hulle omgee.
 2. Die hartseer van hierdie gebeure is dat honderde mense Jesus se genesing begeer het, maar wanneer hulle dit ontvang het, was hulle nie bereid om verder in hulle geloofspad met Hom te gaan nie. Deur al die eeue heen was dit nog altyd so. Mense wil die voorregte van Christenskap hê, maar nie die verantwoordelikhede nie. Mense onthou vinnig van God wanneer hulle Hom nodig het, maar dan vergeet hulle weer van Hom. Ondankbaarheid teenoor God en teenoor Jesus, is een van die grootste sondes wat daar is, en tog is dit dié sonde waaraan ons so dikwels skuldig is.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 285 gaste aanlyn