NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom hoor so baie mense maar verstaan niks van wat hulle hoor nie? Jesus verduidelik dit aan sy dissipels in Matthéüs 13 as Hy sê dit is omdat die hart van hierdie volk stomp geword het – hulle hart, ore en hulle oë het hulle toegesluit sodat Hy hulle nie dalk bekeer en hulle en hul land genees nie.

DIE BEDIENING VAN ENGELE

      Dr Isak Burger

      Lees volledig by Die Geesteswêreld

Engele is geskape tot eer en verheerliking van God. Om te verheerlik en tot sy eer te lewe is die hoogste roeping en edelste bediening waarmee engele of mense besig kan wees. Daarom sal jy dikwels waar daar in die Bybel van engele ter sprake is, lees dat hulle God verheerlik. In Psalm 103 roep Dawid almal - ook die engele - op om God te loof: " ...die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord! Loof die Here, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!" Die oproep vind ons ook in Psalm 148:2. In Openbaring waar Johannes 'n kykie van die hemel gekry het, is daar talle voorbeelde waar heiliges en engele saam in aanbidding betrokke is voor God. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 7:11: "En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid." Miskien is dit een van die redes waarom daar selfs in ons eredienste engele aanwesig is (1 Kor. 11:10). Hierdie gedagte behoort 'n effek te hê op die wyse hoe ons God in ons eredienste aanbid.

 

Engele is nie geskape om te heers nie, maar om te dien. Toe Lucifer hierdie orde wou omruil (Jes. 14:12-14), het dit sy val beteken. Aan die ander kant was dit God se bedoeling dat die mens onder sy gesag in die skepping moes heers (Gen. 1:26-28). Hierdie gesagsverskil sal in die eindtyd duidelik sigbaar word wanneer die kinders van God die engele, waar­skynlik gevalle engele, sal oordeel (1 Kor. 6:3). Alhoewel die gevalle engele (bose geeste) hulle leier se gesindheid open­baar en in elke moontlike omstandigheid probeer om oor die beelddraers van God te heers, is die ware engele van God gelukkig en tevrede om steeds te dien. Hulle wil nie deur die mens gedien word nie. In elke geval in die Bybel waar mense voor engele neergeval het en hulle wou aanbid, het die engele dit gekeer en daarop gewys dat die aanbidding en eer God alleen toekom.

Engele is so begerig en gewillig om die wil van die Here te doen dat Jesus dit as voorbeeld vir ons voorhou: "Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde" (Matt. 6:10).

DIE BEDIENING VAN ENGELE IN DIE OU TESTAMENT

In die Ou Testament vervul engele veral die rol van bood­skappers, in ooreenstemming met die betekenis van hulle naam. Hebreërs 1:7 haal Psalm 104:4 soos volg aan: "En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme."

Daar is talle voorbeelde in die Bybel waar engele opdragte, boodskappe en inligting van God aan mense oordra. Engele het in Genesis 18 aan Abraham verskyn en daarna (Gen. 19) na Sodom en Gomorra gegaan waar hulle Lot en sy familie gewaarsku het om die stad betyds te verlaat. Volgens Genesis 19:13 het die Here hierdie twee engele gestuur om Sodom en Gomorra te verwoes. Die Here het in 'n droom deur engele aan Jakob sekere beloftes gemaak (Gen. 28:11-22) en 'n engel het hom beveel om van Laban of weg te trek (Gen. 31:11-13). 'n Engel het aan Gideon verskyn met die opdrag om die Israe­liete uit die hand van die Midianiete te verlos (Rig. 6:12-22) en in Daniël het 'n engel meermale aan hom verskyn om bood­skappe aan hom oor te dra. 'n Engel het met Elia onder die besembos gepraat en aan hom 'n broodkoek en water gegee. Dit moes bonatuurlike voedsel gewees het, want daarna het hy krag gehad om vir 40 dae aanmekaar deur die woestyn te loop. Die Here het ook soms deur engele tot die profete ge­spreek; veral tot Sagaria. Baie ander voorbeelde uit die Bybel kan genoem word.

Dit is interessant dat daar in die apokriewe boeke van die Ou Testament baie meer verwysings na engele is. 'n Uitge­werkte hiërargie van engele word daarin gegee, verskillende engelbedieninge word genoem en selfs die name van verskil­lende engele word gegee. Ons kan hierdie gegewens egter nie in ons leer aangaande die engele inwerk nie, aangesien die spesifieke boeke nie kanonieke gesag het nie.

DIE BEDIENING VAN ENGELE IN DIE NUWE TESTAMENT

Dit is opvallend dat die Nuwe Testament baie meer oor engele te sê het as die Ou Testament. Veral die Here Jesus het gesaghebbende uitsprake oor engele gemaak. Wat egter inte­ressant is, is dat daar nêrens in die Bybel enige weerspreking is in verband met die leer oor die engele nie. Die gegewens van die Ou Testament, die Nuwe Testament, Jesus en selfs die talle gegewens in die boek Openbaring, vorm alles saam 'n pragtige harmonieuse leer oor die engele.

Soos in die Ou Testament vind ons die engele hier weereens as boodskapdraers. Hierdie boodskappe het in die Nuwe Tes­tament eerstens besonder te doen gehad met die koms van Je­sus na die aarde. In die Nuwe Testament is die bediening van engele op 'n besondere manier verbonde aan die heilsgebeure rondom Christus. Die geboorte van Johannes die Doper as wegbereider van die Messias word deur 'n engel aangekondig (Luk. 1:11-20). Die bonatuurlike verwekking en komende ge­boorte van Jesus word deur 'n engel aan Maria (Luk. 1:26-38) en aan Josef (Matt. 1:20-24) bekend gemaak. 'n Engel het Jesus se geboorte aan die herders van Betlehem aangekondig (Luk. 2:9-15) en 'n menigte engele het die blye boodskap oor die velde van Betlehem laat weerklink (Luk. 2:13-14). 'n Engel het Josef gewaarsku om na Egipte te vlug (Matt. 2:13) en op die regte tyd het 'n engel aan Josef opdrag gegee om na Israel terug te keer (Matt. 2:19-20).

Daar was engele tydens Jesus se versoeking in die woestyn om Hom te dien nadat Hy Satan se versoeking weerstaan het (Matt. 4:11) en ook in Getsemane om Hom te versterk toe Hy midde-in sy grootste stryd was (Luk. 22:43). Toe Petrus Hom te hulp wou kom, het Hy hom verseker dat daar twaalf legioene engele (72 000) gereedstaan as Hy om hulp sou vra. Engele was intens betrokke by sy opstanding. 'n Engel het die swaar steen voor die opening van die graf op die opstandingsmore weggerol (Matt. 28:2-7). Sy voorkoms was so heerlik dat die wagte by die graf soos dooies geword het. Vir die vroue, aan die ander kant, het hy 'n boodskap van troos gehad.

Dit is opmerklik dat daar twee engele in die graf was toe Maria daarin gekyk het; een by die plek waar sy kop gelê het en een by die voetenent (Joh. 20:11-12). Hoekom twee? Was dit die hemel se antwoord op die manier waarop die wêreld Hom verneder het deur Hom tussen twee rowers te kruisig? Of was dit ter wille van 'n onwrikbare getuienis van sy opstanding? Die Bybel leer immers dat in die mond van twee of drie getuies 'n saak sal vasstaan. Ook by sy hemelvaart was engele teenwoordig (Hand. 1:10-11).

Al hierdie vermeldings van engele tydens Jesus se aardse lewe en bediening dui op die groter realiteit en intense ver­weefdheid van die geesteswêreld tydens Jesus se bediening op aarde. 'n Pragtige illustrasie daarvan is Jesus se woorde aan Natanael vroeg in sy bediening toe hy verwonderd was oor sy bonatuurlike openbaring van kennis: "Jesus antwoord en sê vir hom: Glo jy omdat Ek vir jou gesê het: Ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou of sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens" (Job. 1:51-52).

ENGELE NA PINKSTERDAG

'n Mens sou miskien verwag dat met die ontstaan van die kerk en met die koms van Pinkster, die bediening van engele op die agtergrond geskuif sou word. Alhoewel daar 'n klem­verskuiwing gekom het waarop ek weldra sal wys, was die bediening van engele in die vroeë kerk nie iets vreemds nie. 'n Engel van die Here het die apostels in Handelinge 5:19 in die nag uit die gevangenis velos. 'n Engel het 'n boodskap aan Cornelius gebring (Hand. 10:3-7). Wat hier opmerklik was, is dat die engel self nie in staat of toegelaat was om die boodskap van verlossing aan Cornelius en sy mense oor te dra nie, maar hom slegs opdrag kon gee om Petrus in Joppe te laat haal sodat hy die evangelie aan hulle kon verkondig. Die verkondiging van die evangelie in ons bedeling is nie die voorreg van engele nie, maar van mense wat persoonlik daarvan kan getuig.

'n Engel het Petrus uit die gevangenis verlos die nag voor sy teregstelling (Hand. 12:7-11). Toe koning Herodes homself goddelike eer toegeëien het, is hy deur 'n engel van die Here getref: hy is deur wurms verteer (Hand. 12:23). In die krisis van die dreigende skipbreuk word Paulus deur 'n engel van God versterk en bemoedig (Hand. 27:23-24).

Gedurende die eerste paar eeue ná Christus vind ons talle verwysings deur die vroeë kerkvaders na engele. Dit is duide­lik dat daar by die vroeë kerk geen twyfel was oor die bestaan en bediening van engele nie.

Terwyl dit duidelik is dat engele nie skielik van die toneel verdwyn het met die ontstaan van die kerk nie, het daar tog 'n sekere klemverskuiwing ná Pinksterdag gekom. Dit lyk of die Heilige Gees baie van die werk oorgeneem het wat engele in die Ou Testament gedoen het. Omdat die Heilige Gees nou in die gelowiges woon, kan God direk en maklik met die gelowige kommunikeer deur die Gees wat in hom woon. Dit beteken egter nie dat die Here nie steeds engele as boodskap­pers kan gebruik nie; veral ook om met ongereddes te kom­munikeer wat nie die Heilige Gees in hulle lewe het nie, soos in die geval van Cornelius.

Engele-verskynings in die Bybel is altyd 'n openbaring buite die mens terwyl die Heilige Gees nooit as 'n uiterlik waarneembare persoon mense genader het nie. Die Heilige Gees kommunikeer direk in die gees van die mens. Jy word dus nie van Hom bewus deur sintuiglike waarneming nie, maar deur dit wat Hy binne jou werk. Dit is die wonder van die werk van die Gees wat Jesus belowe het: "En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle wees" (Joh. 14:16-17).

Terwyl engele steeds 'n belangrike rol het om te speel ná Pinkster, kry 'n mens die indruk dat daar 'n groter noodsaaklikheid vir hulle bediening was voor die uitstorting van Heilige Gees. Hulle kan egter nie die sondaar oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie (Joh. 16:8), hulle kan nie wedergeboorte in sy hart werk nie (Joh. 3:5-6) en hulle kan nie die vrug van die Gees in sy lewe voortbring nie (Gal. 5:22-2). Alhoewel dit wil lyk of engele nie meer heeltemal so prominent en nodig is om God se wil en boodskap aan mense oor dra soos in die Ou Testament nie, het engele steeds 'n belangrike beskermende rol in ons lewe, soos ons weldra sal sien.

Daar moet altyd onthou word dat terwyl engele ook gee is, hulle nie met die Heilige Gees vergelyk kan word nie. die derde Persoon in die Drie-eenheid is die Heilige Gees God terwyl die engele tot eer en diens van God geskape is.

ENGELE IN DIE EINDTYD

In die dae van die eindtyd sal engele 'n besonder prominente rol speel. Behalwe vir die oorlog in die hemelruim teen Lucifer en sy demone (Op. 12:7-9), gaan hulle 'n belangrike rol speel in die plae wat God oor hierdie wêreld gaan bring tydens die Groot Verdrukking. Ook in die Ou Testament het engele meermale God se oordeel oor mense voltrek. Soos gesê, byna 'n derde van die Bybel se verwysings na engele vind ons in die boek Openbaring.

Veral tydens die wederkoms van Christus gaan engele ‘n heerlike rol speel. Sy eerste koms is persoonlik en privaat aangekondig deur die engel Gabriël, maar met sy tweede koms sal die aartsengel, Migael, uitroep (1 Tess. 4:16), terwyl die menigtes van die hemelse leërskare die aarde sal deurkruis en seker sal maak dat nie een gelowige sal agterbly nie. Die engele sal die oes insamel en die wêreld sal die oesland wees (Matt. 13:39). Daar is talle tekste wat vertel van daardie glo­rieryke dag wanneer sy heilige engele Hom sal vergesel (Matt. 16:27; 24:31; 25:31; 2 Tess. 1:7). Ook met die slag van Armaged­don sal die engele Christus bystaan (Op. 19:14). Met die dag van die oordeel, wanneer Christus in die teenwoordigheid van sy Vader die mensdom sal oordeel, sal engele teenwoor­dig wees (Mark. 8:38).

In die boek Openbaring word die rol van engele in die hemel op 'n aangrypende wyse geopenbaar. Daar is heerlike engelewesens rondom die troon (Op. 4:6). Hulle roep die Here onophoudelik dag en nag toe: "Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige." Hulle geroep laat die kerk in die hemel in aanbidding voor die troon neerval en hulle krone voor die troon neerwerp (4:9-11; kyk ook 5:11-12, 14). Weldra sal ons saam met die engele in aanbidding verenig (Op. 19:4-6).

ENGELE EN DIE KERK

Engele het meer as net 'n terloopse belangstelling in die kerk. Benewens die feit dat engele tot die eer en verheerliking van God geskape is, het hulle ook 'n roeping en bediening ten op­sigte van die kerk. Engele is ook daar ter wille van die kerk. Hebreërs 1:14 is duidelik in die verband: "Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van dié wat die saligheid sal beërwe nie?"

Toe God die engele geskape het, het Hy waarskynlik sy kinders en sy kerk in gedagte gehad. Om mee te begin moet talle gelowiges tot hulle beskaming erken dat engele groter blydskap as hulle ervaar wanneer 'n enkele persoon tot bekering kom (Luk. 15:10).

Vervolg... Blydskap onder die engele

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1493 gaste aanlyn