NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons vra God in ons gebede soos Hy ons geleer het dat ons vergeef sal word, soos ons diegene vergewe wat teen ons oortree – nie omdat ons in staat is om die skuld van 'n vergryp of belediging te vergewe nie – maar net dat ons toorn, haat en wraaksug vrywilliglik uit ons hart verban kan word.

PETRUS: Hoofstuk 10

Soek wat verlore was

Nadat Stefanus deur ‘n aantal lede van die Sanhedrin vermoor is, het die oorblywende ses diakens onverskrokke en getrou met hulle werk voortgegaan, want daar was maar baie armes in die gemeente.  Filippus, een van die ses, het egter begeer om evangelisasiewerk te doen en ons het hom laat gaan.  Hy het Jerusalem verlaat en noordwaarts gegaan en by ‘n stad in Samaria gekom en ‘n tyd lank daar vertoef om die evangelie te verkondig.  Die Here het hom daar wonderbaarlik geseën.  Die mense van die stad het na hom gestroom toe hulle die tekens en wonders sien wat deur hom plaasvind en hoor wat hy van Christus vertel.  Hy het baie bose geeste uit mense uitgedryf, wat hulle slagoffers met groot geskreeu verlaat het.  Die mense het baie lammes en kreupeles na Filippus gebring.  Hulle is almal genees.

 

Jy kan nie die Heilige Gees koop nie !

Een van die inwoners van die stad, wat gereeld na Filippus kom luister het en gesien het wat hy doen, was ‘n towenaar.  Sy naam was Simon Magnus.  Voor Filippus se besoek aan die stad, het hierdie Simon die inwoners gereeld verstom met asemrowende toertjies en towerkunsies, waarmee hy klein en groot vermaak het.  Hulle het hom bewonder en hom die “Groot Krag van God” genoem, maar toe Filippus daar kom en hulle die wonders en tekens aanskou wat plaasvind deur die krag van die Heilige Gees en hy die evangelie van Jesus Christus aan hulle verkondig, het hulle gelowig geword.  Hulle is gedoop.

 

Simon, wat dit alles aanskou het, het ook gelowig geword.  Nadat Filippus hom gedoop het, het hy hom oral, nes ‘n waghondjie, vergesel.

 

Ons het in Jerusalem gehoor van die geseënde verspreiding van die evangelie in Samaria.  Die apostels vaardig toe vir my en Johannes af om daar besoek te gaan  aflê en moontlik hulp aan Filippus te verleen by die verkondiging van die Woord.  Die Here het ons daar weer uitermate geseën.  Daardie mense is deur Filippus in die Naam van Jesus gedoop, maar het nog nie die Heilige Gees ontvang nie.  Ons het hulle die hande opgelê en gebid, waarna dit gebeur het.

 

Toe Simon die towenaar sien wat gebeur, bied hy vir my en Johannes geld aan om tog ook vir hom die vermoë te gee om mense die Heilige Gees te laat ontvang, as hy hulle die hande oplê.  Ek het vir hom gesê hy moet na die verderf gaan met sy geld en al; ‘n mens kan nie die gawe van God met geld koop nie.  Sy gesindheid teenoor God is verkeerd.  Hy moet hom van sy dwaling bekeer en bid dat die Here hom vergewe, want die sonde het hom met al sy afguns nog stewig in sy mag.

 

Dit het Simon hard geslaan.  Hy het gevra ons moet tog vir hom bid, sodat die dinge wat ek gesê het, hom nie tref nie.

 

Ek en Johannes het nog ‘n ruk lank saam met Filippus daar gewerk en die evangelie verkondig aan mense wat begerig was om dit te hoor en te aanvaar en hulle eie te maak.  Daarna het ons drie die stad verlaat en begin om na Jerusalem terug te keer, maar op pad het ons by baie dorpe van die Samaritane aangegaan en die evangelie aan hulle inwoners verkondig.

 

Ek verstaan niks daarvan nie

Kort nadat ons weer in Jerusalem terug was, het die Here vir Filippus geroep en aan hom ‘n unieke opdrag gegee.’n Engel het aan hom verskyn en vir hom gesê hy moet na die eensame pad toe loop wat van Jerusalem af, suidweswaarts na Gasa gaan. Daar aangekom, gewaar hy ‘n wa wat met die pad afry uit Jerusalem.  Die Gees het vir hom gesê hy moet saam met daardie wa gaan loop.  Op die wa was net twee persone, die drywer van die perde en ‘n baie vername amptenaar van die koningin van Etiopië.  Hierdie man het daarvandaan na Jerusalem gekom om hier te aanbid en was nou op pad terug na sy verre land.  Hy het op die wa gesit met die groot boekrol van Jesaja voor hom oopgeslaan en was besig om hardop daaruit te lees.  Dit was die gedeelte in die drie en vyftigste hoofstuk, waar die profeet die lyding van die Here Jesus voorspel.

 

Filippus het nadergestap en vir hom gevra of hy verstaan wat hy lees.  “Nee, ek verstaan dit gladnie.  Hier is niemand wat dit aan my kan verduidelik nie.  Praat die profeet hier van homself?”

 

Filippus het op die wa geklim en onderwyl hulle verder gery het, vir hom die evangelie van die Here Jesus verduidelik.  Die Etiopiër het tot geloof gekom en gevra of hy maar gedoop kon word toe hulle by ‘n spruitjie kom waar water was.  Hy het sy reis daarna blymoedig en gelukkig as ‘n geredde kind van die Here voortgesit, om die blye boodskap ook in sy land te gaan verkondig.

 

Die Gees het vir Filippus daarvandaan na Asdod geneem. Hy het al met die kusstrook noordwaarts tot by Sesarea die evangelie verkondig.

 

Kyk hy kan weer loop

Nadat ek en Johannes uit Samaria na Jerusalem teruggekeer het, het daar ‘n relatiewe kort tydperk van vrede en voorspoed vir die gemeente aangebreek.  Ek het gewonder of die vyand moeg geword het om ons aan te val omdat hy ons nie tot stilswye kon bring nie.  Jakobus en die ander apostels en die vyf diakens wat hulle bygestaan het, het geseënde werk gedoen.  Die gemeente het weer begin groei nadat so baie gelowiges weggevlug het van die vervolging wat die Sanhedrin deur middel van Paulus op tou gesit het, toe hy nog Saulus was.

 

Ek wou graag die Woord van ons Here Jesus wyer en verder uitdra as die grense van Jerusalem, soos ek en Johannes dit alreeds saam met Filippus gedoen het in Samaria.  Ons gemeente in Jerusalem was in goeie hande.  Ek het die pad gevat in ‘n noordwestelike rigting en na ‘n dag of wat in die dorpie Lidda uitgekom, waar die mense sommer spontaan begin saamstroom het om die Woord te hoor.  By een van die byeenkomste het hulle ‘n lam man saamgebring wat al agt jaar lank bedlêend was.  Sy naam was Eneas.  Ek het vir hom gesê:  “Ek sien jy wil graag gesond word, anders sou jou mense jou nie hiernatoe gebring het nie.  Nouja Eneas, die Here Jesus Christus maak jou gesond.  Staan op en maak jou bed op.”  Hy het dit dadelik gedoen.

 

Daar was baie mense van die Saronvlakte teenwoordig wat dit almal gesien het en deur die wonder daarvan oortuig is dat die Here deur my met hulle praat.  Hulle het deur Eneas se herstel tot geloof gekom.

 

Kyk, sy word lewendig !

Wes van hierdie  dorpie Lidda, lê daar ‘n groter dorp, Joppe, aan die kus van die Groot See.  Hier in Joppe het ‘n baie gelowige vrou met die naam Tabita gewoon.  Haar Griekse naam was Dorkas.  Sy was ‘n besondere mens met ‘n oop hart en ‘n helpende hand vir die ander weduwees van die dorp, vir wie sy met haar vaardige hande gereeld klere gemaak en geskenk het en aan almal om haar heen goed gedoen het.

 

Net voordat ek Lidda sou verlaat, het sy in Joppe skielik siek  geword en gesterf.  Die mense daar het van my geweet en stuur toe twee mans na Lidda om te vra dat ek tog asseblief so gou as moontlik na Joppe moet kom.  Daar aangekom, het hulle my na ‘n bokamer geneem waar haar liggaam gelê het.  Die vertrek was vol huilende weduwees wat vir my die klere gewys het wat Dorkas vir hulle gemaak het.  Hulle het ook vir my vertel hoe ‘n wonderlike, goeie mens sy was.

 

Ek het almal uitgestuur, gekniel en gebid, na haar gedraai en gesê:  “Tabita, staan op!”  Sy het haar oë oopgemaak en toe sy my sien, het sy regop gaan sit.  Ek het haar opgehelp en die ander mense geroep.  Sy was weer lewendig en gesond soos voorheen.  Baie mense in Joppe het daarvan gehoor.  Die Here het hierdie wonderwerk wat Hy deur my gedoen het, gebruik om ‘n groot aantal mense tot geloof in Hom te laat kom.

 

Toe Petrus,  slag en eet !

Hier in Joppe was ek tuis by Simon die leerlooier.  Watter lieflike, gelowige mense was hy en sy huisgesin nie!  Ek het hulle gasvryheid baie geniet en waardeer, onderwyl ek my voorberei het om verder noordwaarts te gaan om die evangelie in al die kusdorpe langs die Middellandse See te gaan verkondig.

 

Een middag het ek so teen twaalfuur na Simon hulle se dakstoep opgeklim om daar te gaan bid.  Naderhand het ek baie honger geword en sou graag iets te ete wou gehad het onderwyl ek daar bo gesit het, maar ek het geweet die vriendelike huismense is hard besig om vir ons ‘n heerlike maaltyd voor te berei.

 

Toe raak ek skielik in vervoering.  Die Here was besig om met my te praat.  Daar het iets soos ‘n groot oopgespreide laken uit die lug afgekom.  In die laken was een of meer van elke soort viervoetige en kruipende diere van die veld en van al die wilde voëls.  Ek hoor ‘n stem wat sê: “Toe Petrus, slag en eet!”

 

Skielik was ek weer die ou Simon, toe ek antwoord:  “Nooit nie, Here!  Dis onrein diere; ek het nog nooit so iets geëet nie!”

 

Daar hoor ek sy stem toe weer duidelik vir my sê:  “Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.”

 

Die gesig is drie keer herhaal, waarna die doek weer in die hemel opgetrek is.

 

Onderwyl ek daar sit en wonder wat hierdie eienaardige visioen tog kon beteken, het daar drie mans aan Simon se voordeur geklop en gevra  of Simon, wat ook Petrus genoem word, hier tuis is.  Meteens sê die Gees vir my:  “Daar het drie mans aangekom wat jou soek.  Gaan af na hulle toe en gaan saam met hulle.  Moenie aarsel nie, want Ek het hulle gestuur.”

Ek het ondertoe gegaan om die manne te ontmoet, want Simon was in sy werkplaas besig om velle te looi.  Ek het hulle binnegenooi en vir hulle gesê dis vir my wat hulle soek en ek wou weet waarom hulle gekom het.  Toe het hulle my ‘n merkwaardige verhaal vertel wat my laat besef het dat die Here altyd op ‘n wonderbaarlike wyse werk.

 

Hulle sê hulle is twee dae gelede van Sesarea af weg met ‘n boodskap vir my van hulle geëerde militêre offisier, kaptein Kornelius, die hoof van die Italiaanse regiment wat in Sesarea gestasioneer is.  Hy en sy hele huisgesin is baie godsdienstig.  Ten spyte van die feit dat hy ‘n Romein is, het hy die arm deel van die Jode al baie gehelp.  Een middag het ‘n engel aan hom verskyn en aan die verskrikte Kornelius gesê dat die Here sy gebede hoor en weet wat hy vir die armes doen.  Hy moet dadelik mense na Joppe stuur na die huis van Simon die leerlooier wat by die see woon.   Daar sal hulle ‘n ander Simon kry wat ook Petrus genoem word.  Hulle moet hom dan saambring na Sesarea toe om te hoor wat hy te sê het.

 

‘n Romein kan ook salig word

So het die Here gesorg dat daar geen misverstand hoegenaamd met hierdie sending van my kan plaasvind nie.  Ek is saam met hierdie drie manne wat Kornelius gestuur het om my te kom haal.  Twee dae daarna het ons die stad bereik.  By my aankoms het hierdie hoë Romeinse offisier ons tegemoet gekom en eerbiedig voor my gekniel, maar ek het vir hom gesê hy moet opstaan; ek is net so ‘n mens soos hy.

 

Toe ek sy groot huis binnegaan, was daar buiten sy huisgesin ‘n groot aantal mense wat gekom het om te hoor wat ek te sê het.  Ek het vir hulle gesê ek begryp nou eers dat God nie onderskeid tussen volke maak nie en dat die saligheid in die hiernamaals nie net vir die Joodse volk alleen is nie, maar dat God mense aanneem uit enige volk wat Hom vereer en doen wat reg is.  Ek het gedink aan die gesig van die laken met diere wat ek nie wou eet nie.

 

Daarna het ek vir hulle vertel dat God vir Jesus van Nasaret gestuur het om sy evangelie van liefde en vrede na die aarde te bring.  Hy is Here van almal.  God het Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus.  Hy het goeie werke gedoen en almal wat van die duiwel besete was, gesond gemaak.  Maar hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan ‘n kruis te hang.  Maar God het Hom weer opgewek.  Ons is getuies van sy opstanding.  Hy het ons opdrag gegee om te verkondig dat God Hom aangestel het as Regter oor lewendes en dooies.  Elkeen wat in Hom glo, ontvang vergewing van sondes deur sy Naam.

 

Onderwyl ek nog met hulle praat, gebeur daar weer ‘n wonderlike ding.  Die Heilige Gees het skielik op almal van hulle gekom.  Die paar gelowiges wat saam met ons daar in die huis was, was verbaas dat God sy Gees ook op nie-Jode uitstort, toe hulle hoor hoe die mense die Here in ongewone tale loof.  Ek het besef dat as God sy Gees aan hulle gee, dan mag hulle ook gedoop word.  Daarom het ek hulle almal in die Naam van Jesus Christus gedoop.

 

Dit was lekker om op hulle uitnodiging ‘n paar dae daar by hulle te bly en so die gemeenskap met die heiliges te geniet, maar toe ek weer in Jerusalem terugkom, het ek my teen die vyand se nuwe oorlogstaktiek vasgeloop.  Die Joodse gelowiges het vir my gesê ek het onbesnede mense besoek en selfs saam met hulle geëet.

 

Ek het besef dat geen geredetwis oor die besnydenis en die wette van Moses hulle ooit sou oortuig dat ek reg gehandel het nie, want baie van ons gelowiges in Jerusalem is oud-Fariseërs, wat wel tot geloof in ons Here Jesus gekom het, maar nog klou aan die nakoming en strenge handhawing van die Mosaïese wette, wat natuurlik die besnydenis insluit.  Daarom het ek die hele gemeente bymekaar geroep en tot in die fynste besonderhede verslag gedoen van my sendng na Kornelius toe, van die gesig wat die Here my laat sien het van die groot doek met diere, van die verskyning van die engel aan Kornelius en van die Heilige Gees wat oor hulle almal gekom  het voordat ek hulle in Jesus se naam gedoop het.  Toe het ek vir hulle gevra of hulle dan wou hê dat ek God se plan vir redding van hierdie mense moes verhinder.

 

Toe ek klaar gepraat het was die gemeente uiteindelik tevrede en hulle het saam met my die Here begin loof en dank dat Hy die saligheid nie net alleen vir Jode gereserfeer het nie, maar aan alle mense van ander nasies skenk, wat Hy tot inkeer bring om aan Hom te glo.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1881 gaste aanlyn