NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Alle mense het liefde nodig om te funksioneer – dit is die soort liefde wat God ons geleer het: onvoorwaardelik. Kyk net hoe gedy die persoon vir wie jy onvoorwaardelik liefhet!

PROTESTANTSE KERKE IN GROOT GEVAAR

EKUMENE – ʼn ROOMSE WURGKETTING

Ds Andrè van den Berg

"...By hierdie geleentheid is ʼn werkplan aanvaar wat Die Groot Toenadering tot ander Godsdienste genoem is.   Dis kwansuis ontwerp om die breuk tussen Protestante en Roomsgesindes te herstel.   Dit was in werklikheid ʼn rookskerm om Protestantse kerke binne te dring en te vernietig!  Kerke is aangemoedig om ʼn gemeenskaplike Bybelvertaling op grond van Roomse manuskripte uit te gee.   In Junie 1968 is eenstemmigheid met ʼn ekumeniese dokument Guiding Principles for Interconfessions Co-operation in Translating the Bible bereik, wat o.a. tot die Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983) gelei het.  Protestantse kerke het gemene sake met die RK gehad!"

Die Hervormde Kerk het onlangs teen die verwagting in voor internasionale kerklike druk geswig en, soos die NG Kerk in 1986, verskoning vir haar eertydse ondersteuning van afsonderlike ontwikkeling aan die suidpunt van Afrika gevra.  Lidmate was geskok!

Wat het die Hervormde Kerk, wat altyd vir haar behoudende karakter bekend was, laat besluit dat die mislukte reënboognasie proefneming regverdiger is?   Kon die kerklui nie sien wat in ons land gebeur nie?  Dink maar net aan die wegdoen met die Christelike Grondwet!  Het sy dan geen profetiese visie gehad nie?   Die Hervormde Kerk se dwase besluit is aan die begeerte om internasionale kerklike aanvaarding en ʼn opname in die ekumeniese wêreld te wyte.  Liewer dood as uit die kerklike mode!

Mag Christene by ekumeniese bewegings betrokke wees?  Op internasionale vlak verteenwoordig die Wêreld Raad van Kerke (WRK) ekumenisme en bied hulself as volg aan: Die Wêreld Raad van Kerke is ʼn gemeenskap van kerke wat op grond van die Skrif die Here Jesus as God en Verlosser bely en ag dit gevolglik om saam hul gemeenskaplike roeping om die een God – Vader, Seun en Heilige Gees – te verheerlik.   Dis ʼn gemeenskap van kerke wat met die droom van ʼn sigbare eenheid in een geloof besiel is.   Gevolglik draai die ganse ekumeniese beweging om die as van strukturele kerkeenheid en misbruik hulle Jesus se gebed in Joh.17 as Bybelse regverdiging daarvan: “dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” (:21).

In 1994 het ʼn dokument die lig gesien Evangelicals and Catholics Together waarmee die goddelose aap uit die vrome mou gelaat is.  Ekumene is ʼn wurgketting wat in Rome gesmee is om Protestante mee te verwurg!

Dit laat talle vrae ontstaan.  Is ekumeniese doelstellings hetsy plaaslik of internasionaal Bybels korrek?  Mag Christene by ekumeniese bewegings betrokke raak?    Wat is die doel daarvan?

Die Bybel gee vir ons enkele riglyne wat gelowiges in staat stel om God vererende besluite rakende ekumenisme te neem.   Die heel eerste vraag wat gevra moet word, is of diegene wat by so ʼn beweging aansluit waarlik gelowiges is en suiwer Bybelse beginsels het?   Baie mense en organisasies beroem hul daarop dat hulle Christelik is, maar verwerp baie dinge wat die Bybel oor Christus leer.  Die Mormone, Jehovasgetuies en Apostelsekte is mense wat hulle as volgelinge van Christus voordoen, maar kardinale Bybelse waarhede ontken! Talle liberale organisasies gee voor om Christus te verkondig, maar verwerp talle kernwaarhede van Skrif.    Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) is ʼn goeie voorbeeld hiervan.  Toonaangewende leiers van die SARK ontken selfs Christus se maagdelike geboorte en dat Hy die enigste brug tussen God en mens is! “Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus” (1 Tim.2:5).

Die toenemende skakeling tussen die Protestantse en RK is verontrustend. Kerklui wat met ekumene besield is, sê dat beide Protestante en Roomsgesindes Godvererende godsdienssisteme navolg.   Dis nie waar nie!  Protestante glo totaal anders oor redding, die gesag van die Bybel, ampsdraers en die versoening van Christus aan die kruis as Rome!   Laasgenoemde gee voor om oor sekere sake eenstemmig met Protestante te wees.  Desondanks dwaal hulle wat die kernwaarhede van die Skrif betref.   Om gemeenskaplike dinge saam te gooi en sake van verskil eenkant te laat, kan kerke op die weg van sinkretisme laat beland – ʼn vermenging van die waarheid en die leuen.

Die tweede vraag: Wat is die werklike doel van hierdie ekumeniese manie wat Protestantse kerke so beetpak?  Die Skrif sê mos duidelik hoe gelowiges hul lewe moet inrig. “En wat julle ook al doen in woord en daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom” (Kol.3:17).  Wat  skakeling met verlorenes betref, gee Christus raad: “Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik” (Mt.5:16).

Jesus gee ook ʼn baie duidelike opdrag wat gelowiges se primêre doel uitspel: “En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Mt.28:18,19).

Kortom: Al wat ons moet doen, is om die eer en die heerlikheid aan God toe te bring.  Verlorenes bring aan God die eer wanneer hulle hul tot Christus bekeer.   Die Bybel sê dat die engele in die hemel bly is as een sondaar hom tot Christus bekeer (Luk.15:10).  Ons moet ons Christus-lewe aan verlorenes demonstreer.

Ekumeniese doelstellings kan baie gevaarlik wees omdat politieke en/of maatskaplike doelwitte dikwels die werklike dryfkrag daaragter is.  Godsdiens word die werktuig van politiek!  Waar kom die aandrang op kerklike goedkeuring van homoseksuele verhoudings en selfs huwelike vandaan? Mense weet baie goed dat dit nie Bybels regverdigbaar is nie.  Dis aan die sosiale druk op kerke te wyte.  En baie van die druk kom via die ekumene – internasionale kerklike sanksionering!

Wat behoort die doel van ekumene te wees?  Om verlorenes na Jesus vir redding te bring!   En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het...” (Efes.2:1-3)..   Indien dit nie gebeur nie, moet gelowiges ekumene vermy!

Dit wat tans op ekumeniese gebied aangaan, is boos.  Rome is besig om m.b.v. die ekumene die Christelike godsdiens met ʼn valse godsdiens te vernietig!    Dit lyk oënskynlik goed, maar intussen is Rome besig om Protestantse kerke te verkneg en hulle in die hok van skynbaar gesamentlike belange in te jaag.

Wat sit in werklikheid hier agter?  Die RK het na die Hervorming gesweer dat alle Protestantse Kerk nog eendag na haar toe sal terugkruip.  En dis wat gebeur!  Daarvoor gebruik Rome die ekumene.   Gevolglik is ekumene geen nuwe gier nie, maar iets wat al lankal daar is.   Calvyn het ook ekumeniese gesprekvoering voorgestaan, maar slegs indien dit duidelik omskryf was.   Dit mag nooit in ʼn algemene broederskap ontaard nie.

Indien Protestante aan ekumeniese gesprekvoering wil deelneem, moet die doelstelling en grondslag van so ʼn ekumeniese organisasie vooraf dogmaties bepaal word.   Indien dit nie aan die belydenisskrifte gebonde is nie, lei dit tot onverskilligheid teenoor die eie kerkleer en verdraagsaamheid jeens afgodsdienste.  Die probleem is dat verdraagsaamheid tot aanvaarding en aanvaarding tot gelykskakeling en gelykskakeling tot ʼn vernietiging van die eie leer lei.  Ekumene sonder grense is niks anders as ʼn herlewing van die ou Babiloniese heersersmodel nie – heers deur ʼn kunsmatige eenheid daar te stel.

Kort voor die dood van pous Johannes Paulus II het hy die vordering wat daar op die gebied van die ekumene gemaak is geloof en gesê dat God sy kinders wat uitmekaar gedryf het, gaan verenig.   Reeds so vroeg as 1928 het pous Puis XI gesê dat ekumene nie as die terugkeer na een enkele kerk gesien moet word nie, maar as ʼn nuwe manier van kerk-wees – alles misleiding!

Die moderne ekumene het sy oorsprong in 1925 gehad toe ʼn ekumeniese sinode in Stockholm gehou is.   Daar was geen belydenisgrondslag ter sprake nie, slegs ʼn kunsmatige kerkeenheid waarmee die wêreld kwansuis gered moes word!

Die organiseerders van hierdie ekumeniese vergadering het geglo dat kerklike verskille mense van mekaar vervreem maar dat gesamentlike pogings mense sou verenig.   Daarna is talle ekumeniese byeenkomste gehou wat uiteindelik in 1948 op die stigting van die WRK uitgeloop het; een van die grootste wegbereiders vir die koms van die Antichris!

Ekumenisme het in Oktober 1962 opgevlam toe samewerking tussen Protestantse en Roomse Kerke op die sakelys van die Vaticanum II konsilie (sinode) verskyn het.  By hierdie geleentheid is ʼn werkplan aanvaar wat Die Groot Toenadering tot ander Godsdienste genoem is.   Dis kwansuis ontwerp om die breuk tussen Protestante en Roomsgesindes te herstel.   Dit was in werklikheid ʼn rookskerm om Protestantse kerke binne te dring en te vernietig!  Kerke is aangemoedig om ʼn gemeenskaplike Bybelvertaling op grond van Roomse manuskripte uit te gee.   In Junie 1968 is eenstemmigheid met ʼn ekumeniese dokument Guiding Principles for Interconfessions Co-operation in Translating the Bible bereik, wat o.a. tot die Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983) gelei het.  Protestantse kerke het gemene sake met die RK gehad!

Kort hierna het ekumeniese bemoeienis die NG Kerk daartoe bygedra dat sy opspraakwekkende openbare belydenisse van sogenaamde volksondes gemaak het.   Sy was immers die gewete van die volk.  Dit het daartoe gelei dat Suid-Afrika kort hierna sonder slag of stoot aan magshonger heidene oorhandig is, die Christelike grondwet geskrap is en ʼn skrikbewind ons te beurt geval met tot 50 moorde per dag – die hoogste ter wêreld!  Sonder ekumeniese inmenging kon hierdie dinge nie plaasgevind het nie!

Die ekumeniese slenter van ʼn universele liefdesevangelie van versoening en vergifnis het talle Protestantse kerke in ʼn bedenklike horisontale versoeningsmanie laat tol.   Vrysinnige teoloë het hul kerkverbande mislei om te glo dat ekumeniese gesprekvoering Protestantse kerke die gulde geleentheid sou bied om ʼn getuienis teenoor Rome te lewer.  Dit het nie gebeur nie.  Al hierdie gesprekke het in kompromievorming geëindig.   Dis baie duidelik in die NG Kerk se verandering van die inkleding van haar eredienste te sien – sy het ʼn Rooms-georkestreerde Bybelvertaling, het die kindernagmaal en gebruik toenemend kerse by spesiale geleenthede.   Dis suiwer Rooms!

Ekumene gee voor om kerke saam te snoer.  Dit gebeur wel, maar nie tot eer en verheerliking van Christus nie.   Ekumene is ʼn magtige instrument in die hand van die Antichris waarmee hy ʼn nuwe wêreld orde wil skep.

Openb.17:1-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1963 gaste aanlyn