NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die drie allerbelangrikste dinge wat alle mense in hierdie lewe nodig het is: iets om te doen, iets om lief te te hê, en iets waarop hy kan hoop.

MESSIAANSE JODE...

...ʼn DODELIKE MISLEIDING

Ds Andrè van den Berg

Lees reeks by Aktuele geloofsonderwerpe: Ds AE vd Berg

1 Tim.4:1-4

Soos wat die Israel Visie nie ʼn enkele beweging is nie maar die versamelnaam vir talle versplinterings wat dieselfde dwaalleer verkondig, is die Messiaanse Jode ook ʼn versamelnaam vir ʼn ergerlike dwaling.  Vroeg in die 20ste eeu het dwaalleraars begin verkondig dat die geloof in Christus as Verlosser nie genoegsaam is om in die hemel te kom nie, maar dat die Wet van Moses ook onderhou moes word, so ook die sabbat en Joodse heilige feesdae.   Jesus word wel as Redder bely, maar om hierdie redding te behou, moet die Wet van Moses ook onderhou word.

Hierdie dwaling het in 1916 as die Sacred Name Movement ontstaan en in 1937 die Worldwide Church of God genoem.  Hulle word vandag die Hebrew Roots Movement genoem en beskuldig die kerk van dwaling omdat sy die Hebreeuse agtergrond van die NT glo minag. 

Daarbenewens het sy haar van meet af aan deur die Griekse en Romeinse kulture laat beïnvloed wat haar ʼn heidense weergawe van die Evangelies laat verkondig.

Die Messiaanse Jode verkondig dat die Wet van Moses nie met die dood van Christus aan die kruis geëindig het nie, maar vernuwe is.   Gevolglik kan die NT slegs vanuit ʼn Hebreeuse oogpunt verstaan word.  Hulle beskou die Wet van Moses (die eerste vyf boeke van die Bybel) as die fondament vir die verstaan van die ganse Skrif en leer dat Jesus nie ʼn nuwe godsdiens kom vestig het nie.

Die Bybel leer wel so.   Jesus het die wet opgeskort soos wat die dood ʼn huwelik opskort. “...en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael”(Kol.2:14).

Van die Messiaanse Jode gaan selfs so ver as om die betroubaarheid van die oorspronklike Bybelteks aan te val en te verkondig dat daar ʼn oorspronklike Hebreeuse teks van die NT bestaan het.   Gevolglik beskou hulle die Griekse teks van die NT as bedorwe en derhalwe onbetroubaar.  Indien dit waar was, sou die kerk geen standaard van geloof gehad het nie.   Hierdie is niks anders as Sataniese misleiding nie!

Alhoewel daar verskillende Messiaanse Jode-groepe met verskillende sienings is, is hulle almal oor een saak begaan - die sg. ontdekking van die oorspronklike Joodsheid van die Christendom.   Soos vir die Israel Visie gaan dit vir hulle, ten spyte van die duidelikheid van die Woord, ook om die vlees en nie die gees nie. “...julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees... (Rom.8:9).

Die Messiaanse Jode beskuldig die kerk daarvan dat sy haar Joodse oorsprong minag en roep mense op om die verordeninge van die Wet van Moses die sentrale plek in hul lewe te laat inneem.   Die sabbat moet op Saterdag gehou word, Joodse feeste gevier en OT voedselvoorskrifte nagekom word.   Daarbenewens moet sg. “heidense” instellings soos Kersfees en Paasfees vermy word.

Hulle glo dat niemand die Evangelie kan verstaan alvorens die Wet van Moses nie verstaan word nie.   Die Bybel moet met Joodse oë gelees word.  Hulle glo dat God hulle geroep het om Jode te wees en dat die Wet van Moses bindend op hulle is.   Daarom dra hulle graag kledingstukke wat tradisioneel Joods is, beoefen Dawid-danse en gebruik Hebreeuse name in hulle gesprekke en geskrifte.  Hierdie vertoon getuig egter van gebrekkige Skrifstudie.

Om die Wet van Moses tot die grondliggende leer van die kerk te verhef, kom op die neerhaal en afwatering van die NT neer.   Dink daaraan dat indien die kerk se leer van die NT foutief is en slegs in die lig van die OT verstaan moet word, kom die leer van die Drie-eenheid ook onder skoot!

Die NT is baie duidelik daaroor dat die Wet van Moses met die dood van Christus tot ʼn einde gekom het.    Om te leer dat dit nog geldig is, is ʼn dwaling.   Die NT leer dat die gelowige nie-Jode nie in die Wet van Moses ingeplant is nie, maar in die kerk as die saad van Abraham.

Paulus skryf aan die Romeine: “... maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham...  Daarom is dit uit die geloof...  nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal” (Rom.4:12,16).  Hy skryf aan die Galasiërs: “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename” (Gal.3:29).

Christene is ʼn nuwe volk na die Gees.  “...deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep”.

So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God” (Efes.2:15,19).

Hierdie nuwe mens is die kerk van Christus wat uit bekeerde Jode en nie-Jode bestaan.  Jy hoef nie jou identiteit prys te gee om vir God aanvaarbaar te wees nie.  Hy het nooit van nie-Jode verwag om by Israel ingelyf te word nie maar in Christus.  Die kerk van Christus bestaan uit verskillende volke, kulture en tradisies sonder enige voorkeur vir enige volk.

Nêrens in die Bybel is daar enige opdrag vir nie-Jode om die Levitiese wette of Joodse gebruike na te volg nie.  Die teendeel word eerder geleer: “Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie” (Rom.7:6).

Soos wat ʼn laaste betaling op ʼn huis gemaak word en die kontrak daarna tot niet is sonder verdere verpligtinge teenoor die lener, het Jesus die finale paaiement aan die kruis betaal.  Die gordyn wat met sy dood in die tempel geskeur het, was simbool van die kontrak wat opgeskeur is. “As Hy sê ʼn nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning” (Heb.8:13).  Toe Hy aan die kruis sterf, is die ou verbond ook dood.

Desondanks bly die Wet van Moses die as waarom die Messiaanse Jode se gelooflewe draai.   Dit bring hulle in stryd met Paulus se kernboodskap van sy bediening: “...want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde” (1 Kor.2:2).  “Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie” (Hand.13:38,39).

Daar is wel plek vir die Wet van Moses in die kerk indien dit reg gebruik word. “Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettig gebruik” (1 Tim.1:8). Gelowiges kan die Wet nie anders as vanuit die vervulling daarvan deur Christus verstaan nie.  Ons kan die Wet nie lees asof Jesus nie gekom het nie.  Die besnydenis, offers, feeste en sabbat waarvan ons lees was alles heenwysers na Hom en noudat Hy gekom het, staan ons nie langer daarby stil nie.

Wat van die Wet se sedelike voorskrifte?  Jesus het tydens die Bergpredikasie ʼn nuwe standaard kom stel wat selfs die Wet oortref het.  In Mt.8 lees ons van Jesus se genesing van ʼn melaatse.   Die Wet het die aanraking van ʼn melaatse as onreinheid geag en verbied.  Jesus raak ʼn melaatse aan en genees hom.  Dit gebeur ook met die genesing van die man by die bad van Betesda op ʼn sabbat.

Jesus is gelowiges se finale gesag.  Hy verklaar alle voedsel rein omdat niks wat van buite die mens ingaan hom onrein kan maak nie (Mark.7:15).  Daarom handhaaf ons nie meer die wet se voedselvoorskrifte nie en stel die Messiaanse Jode hulle met hul voedselvoorskrifte direk teen Jesus wat alle voedsel rein verklaar het. “Laat niemand julle dan oordeel in spys of drank of met betrekking tot ʼn fees of nuwemaan of sabbat nie, wat ʼn skaduwee is van die toekomstige dinge...” (Kol.2:16,17).

Die Messiaanse Jode is oordrewe wetties - jy mag nie dit of dat doen nie, jy moet die sabbat onderhou, so ook die Joodse feeste, nuwe mane ens.  Maar hulle swyg oor die genoegsaamheid van Jesus se sterwe en opstanding.   Hulle is gedurig met twisvrae besig wat mense omkrap: “En hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is” (1 Tim.1:4).  Ja, geestelike slawedrywers wat mense se gewetens in knegskap wil plaas, is so oud soos die kerk self!

In Handelinge spreek Petrus mense wat van Judea af gekom het aan omdat hulle Joodse wette op die gelowiges wou afdwing: “Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die dissipels ʼn juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?” (Hand.15:10).

Die boodskap van die Messiaanse Jode is nie op nuwe insigte in die Woord gegrond nie, dis onbeskaamde misleiding.   Hulle haal Bybeltekste aan maar minag die verlossingswerk van Christus.   Daarbenewens skep hulle twyfel in mense se harte oor die geloof wat eeue lank deur die kerk bely is.

Die leer van die Messiaanse Jode wemel van foute wat wissel van ʼn waninterpretasie van die wet tot ʼn wanbegrip van die Evangelie van versoening.   Hulle spreek hul graag oor beuselagtige dinge uit soos wat op ʼn sabbat geoorloof is en wat nie.  Dit lei tot wettisisme.  Die gevaar hiervan is dat hulle van die Wet van Moses ʼn afgod maak wat Christus verdring.    

Die Messiaanse Jode mis die hele punt – die OT is die voorafskaduwing wat na die Messias wys.   Hulle draai dit om dat die OT nie vorentoe na die NT kyk nie maar dat die NT agtertoe na die OT kyk!    Daarmee laat hulle die ou verbond oor die nuwe een seëvier.

Die OT is vir gelowiges belangrik omdat dit na Christus heenwys.  Dis egter nie ons leermeester nie.   Ons leef in ʼn nuwe verbond.  Dis ʼn nuwe pad.   Die ou pad het uitgedien geraak en is met die dood van Jesus deur God gesluit is.   Die Messiaanse Jode wil dit weer oopmaak!

Die kruks van hul dwaling is hul ontkenning dat Christus die Wet van Moses vervul het.   Wie dit ontken, trek ʼn streep deur die versoening wat Hy aan die  kruis bewerk het.  “...en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael”(Kol.2:14).

Die Messiaanse Jode is egter niks nuuts nie, maar die herlewing van ʼn baie vroeë dwaling: “Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou. (Hand.15:24).

Die Messiaanse Jode is baie gesteld op die Hebreeuse name van God en Jesus en glo dat geen gebede wat in enige ander naam as die Hebreeuse name gebid word verhoor word nie.  Groot gelowiges soos Luther en Calvyn het dus tevergeefs in die Naam van Jesus gebid!

Ons bevind ons in die laaste dae; ʼn tyd wat deur groot misleiding gekenmerk word en in omvang sterk aan die toeneem is.   Mense word voortdurend met slim teorieë en welsprekendheid mislei.  “Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie” ( 1Tim.1:7).  NAV: “hulle verstaan nie hul eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie”.

Die Messiaanse Jode is berug daarvoor dat hulle tekste uit verband aanhaal en selfs buite Bybelse verklarings by God se Woord voeg.  Openb. 22 waarsku mense om niks by God se Woord te voeg nie.  Jy voeg ook by as jy soos die Messiaanse Jode en ander sektes verkeerde verklarings op die Bybel afdruk!

Die beste manier om nie by dwaalleer betrokke te raak nie, is ʼn liefde vir die waarheid.  En so ʼn liefde word deur ʼn ernstige soeke daarna gekenmerk.  Ons durf niks aanvaar wat teen die Bybel is nie. “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie....”(Gal.6:7).

Die Messiaanse Jode gee voor om ʼn hoër geestelike pad te bewandel terwyl nie een van hulle paaie na die versoening in Christus lei nie.   Die ware Evangelie word met ʼn valse evangelie van volle wetsonderhouding verdring.   Die Jesus wat hulle verkondig is nie die algenoegsame Jesus van die Skrif nie maar ʼn afwatering.

 

 

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1795 gaste aanlyn