NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom is ons bang vir die dood as ons weet dat ons geliefdes op ons wag?  Om met hierdie wete te sterf, is in werklikheid ʼn wonderlike avontuur!

GOEIE BURGERS, GOEIE REGERING

Ds A.E. van den Berg

"Naas oorlog is swak regerings die skadelikste vir ʼn land. Die belangrikheid van ʼn kundige kieserskorps kan nie sterk genoeg beklemtoon word nie en bepaal staatkundige voor- of teenspoed. Ongelukkig kies dwase gereeld leiers wat eens voorspoedige lande tot bankrotskap omskoffel soos bv. met Suid-Afrika en Zimbabwe gebeur het."

“Godsdiens en sedelikheid is onmisbaar vir enige goeie regering” (George Washington).

Inleiding

Sommige mense glo dat politiek vuil is en die Bybel gevolglik niks daaroor sê nie. Dis onwaar. Die Bybel handel interessant genoeg net 30% oor geestelike sake en die res oor politieke sake soos bv. gemeenskap- en regsake. Politiek is ʼn heilige saak wat ordelike samelewings wil skep en God is ʼn God van orde:

Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan” (1 Kor.14:40).

Jesus het tydens sy aardse bediening talle geestelike beginsels neergelê om ʼn ordelike samesyn en ʼn gesonde gemeenskap te laat verwerklik.   Alle mag kom immers van God. Jesus sê vir Pilatus:

 “...U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie ...” (Joh.19:11).

Burgerlike gesag is deur God ingestel om wetsgehoorsame burgers te beskerm en oortreders te straf:

“Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; want hy is ’n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ’n dienaar van God, ’n wreker om die een wat kwaad doen, te straf” (Rom.13:3,4).

Jesus het telkens die OT wette teen moord, diefstal en egbreuk herbevestig. Ook dié oor oneerbiedigheid teenoor ouers en meineed (Mt 15:4;19:18). Hy het ook die reg op die privaatbesit van eiendom, vryemarkstelsel en winsneming onderskryf (Mt 20:1-15; 25:14-30).

1. Dienaars

Magshebbers is nie veronderstel om despote te wees nie, maar dienaars:

“En Hy het vir hulle gesê: Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie ’n leier is, soos een wat dien” (Luk.22:25,26).

Die ontwerp van burgerlike regering as dienaar is eie aan die Christendom en op Bybelse beginsels gegrond. Wie oplossings vir gemeenskapsprobleme buite die Bybel soek, loop telkens ʼn bloutjie. Oplossings word nie met nuwe wette of ingrypende veranderings aan gemeenskapstrukture verkry nie, maar slegs in gehoorsaamheid aan Bybelse beginsels.

Jesus leer dat as sondaars se harte en verstand nie vernuwe word nie, niks aan die toedrag van sake verander nie:

“Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak...” (Mt.15:18-20).

Ware vryheid kom van slegs van binne die mens. Alles daarbuite is kunsmatig en karikature van vryheid. Daarom moet ʼn volk wat vry en voorspoedig wil wees, wedergebore leiers hê wat as getroue rentmeesters van openbare bronne nougeset nakom en nie steel nie.

 

2. Eerbare leiers

Naas oorlog is swak regerings die skadelikste vir ʼn land. Die belangrikheid van ʼn kundige kieserskorps kan nie sterk genoeg beklemtoon word nie en bepaal staatkundige voor- of teenspoed. Ongelukkig kies dwase gereeld leiers wat eens voorspoedige lande tot bankrotskap omskoffel soos bv. met Suid-Afrika en Zimbabwe gebeur het.

Om voorspoed te verseker, moet ʼn kieserskorpsgoed ingelig wees en, soos in die ou Attiese state waar demokrasie sy ontstaan gehad het, altyd gekeur word. Om bloot net koppe te tel, is doodsake. Koppe moet by wyse van spreuke altyd geweeg word.

Eerbare leiers is vir ʼn land meer as minerale rykdomme werd. Hulle stel ʼn voorbeeld vir burgers om eerlik, verantwoordelik, hardwerkend en pligsgetrou te wees. Waar dit ontbreek, gaan ʼn land ten gronde. Wie hulself nie kan beheer nie, moet nooit regeer nie(Spr.16:32).

 

3. Sleutelbeginsels

God het in oud-Israel 10 sleutelbeginsels vir ʼn ordelike burgerlike regering neergelê:

(i) ʼn Geskrewe grondwet (verbond) wat op God se Woord gegrond is en die mag van ʼn burgerlike regering omskryf asook beperk het.

(ii)   ʼn Skeiding van mag en funksies met drie vertakkings – ʼn uitvoerende (koning of regter), wetgewende burgers (die Raad/Sanhedrin) en geregtelike persone (ouderlinge of regters) in elke gemeenskap.

(iii) ʼn Onafhanklike regstelsel en die reg op ʼn regverdige verhoor (2 Kron.19: 5-7).Deut. 19:15-19 spel laasgenoemde duidelik uit. ʼn Aangeklaagde is onskuldig totdat hy skuldig bevind word. Getuies moet die beskuldigde persoonlik konfronteer en ʼn saakdeur twee of drie getuies aanhangig gemaak word. Regters moet onpartydig wees.

(iv) Daar moet ook ʼn nasionale wetgewer (wetmakende instelling) wees met twee huise. Een daarvan moes uit verkose verteenwoordigende regters of amptenare bestaan wat verkies is(Deut.1:13–17).

Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat. En stel dié aan oor hulle: owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor vyftig en owerstes oor tien” (Ex.18:21).

(v) ʼn Tweede huis het uit twee ouderlinge van elk van die 11 stamme van Israel saam met die 24 priesters uit die stam van Levi en twee skrifgeleerdes uit elk van die 12 stamme bestaan en is die Sanhedrin genoem.

(vi) Dan was daar ook ʼn uitvoerende beampte (regter of koning) wat deur gebed tot God verkies en deur ouderlinge goedgekeur is (Deut.17:14-20; 1 Kron.11:3).

(vii) Voorts was daar ʼn plaaslike regering wat verantwoordelikhede en sekere magte na die gesin en enkelinge afgewentel het om die vorming van ʼn eenheid-staat te verhoed. Let daarop dat die saambondeling van mag in ʼn eenheidstaat heidens van oorsprong is soos in oud Egipte en Babilonië die geval was.

(viii) ʼn Weermag wat uit deeglik opgeleide burgers bestaan het, was gereed om ter verdediging van die burgers, gesinne, gemeenskappe en volk as geheel op te tree (Num 1:2-3; Rig 3:2).

(ix) ʼn Vryemark-ekonomie wat op privaateienaarskap van eiendom en vrye ondernemings geskoei was, het ekonomiese vooruitgang bevorder. Enige belasting hoër as 10% is as onderdrukkend beskou. Erfenisbelasting was ook taboe. So ook onregmatige mate (inflasie) en gewigte (valuta) (Ex. 20:15,17; Deut.19:14; Spr. 10: 2-4; 1 Sam 8:10 – 18 en 1 Kon 21:3).

(x) ʼn Onderwysprogram wat deur ouers met behulp van die kerk en staat onderhou is, was noodsaaklik (Deut. 6:7; Esra 7:23,24; Mt 28:19; Efes.6:4 en Kol 2:8).

 

4. Die Tien Gebooie  

Die Tien Gebooie verskaf nie net die grondslag vir goeie gemeenskapsorde nie, maar ook vir talle ander regte. Elke gebod handel oor ʼn sekere lewensgebied: God, aanbidding, spraak, tyd, gesag, lewe, liefde, eiendom, waarheid en die gewete. Dit spreek gelowiges se verantwoordelikheid teenoor God, ouers en ander mense aan en gehoorsaamheid daaraan het vir eerbied aan God, mense en eiendom gesorg.

Elke gebod bevat ʼn verbod soos bv. “Jy mag geen gode voor my aangesig hê nie” wat afgodery en ateïsme verbied. Wanneer die derde gebod godslastering, valse profesieë en goddeloosheid verbied en die negende een meineed, skinder of lastering verbied, lê dit die enigste beperkings op vrye spraak.

Behalwe om afgodsdiens in die tweede gebod te verbied en gierigheid en selfsug in die 10de, is daar ook vryheid van gewete. Die sesde gebod verbied moord, selfmoord, aborsie en genadedood wat die reg op lewe gebied. Die sewende gebod verbied onsedelikheid en beskerm die heiligheid van die huwelik. Die agtste gebod verbied diefstal en bedrog en beskerm die reg op privaateiendomsbesit.

5. Slegte wetgewing

Goeie wette sorg vir gehoorsame burgers, iets waaraan Suid-Afrika toenemend mank gaan. Wet en geregtigheid is nie meer dieselfde as in die verlede nie. Sommige van die nuwe wetgewings is so onbillik en beperkend dat burgers sukkel om dit te gehoorsaam en selfs omseil.

Swak regerings maak van enige land ʼn misdaadparadys. Misdaad word nooit hokgeslaan deur wetsgehoorsames aan bande te lê nie. Wie dit doen, los nie probleme op nie maar herrangskik dit eerder en verstop die pyplyn van nasionale voorspoed.

Wanneer die wet dit vir burgers moeilikmaak om hul behoeftes te bevredig, ontstaan swart markte wat selfs gevaarlike produkte verskaf. Dit skep ook geleenthede vir misdadigers om voordele wat normaalweg nie moontlik sou wees nie, daaruit te trek. Dit wat beweeg, word belas en dit wat ophou beweeg gesubsidieer.

Reuse maatskaplike voordele vir luiaards en hoë belastings vir yweriges skreeu aan die suidpunt van Afrika ten hemel. Dit maak misdaad makliker en vervolging moeiliker. Klein diewe word opgehang en grotes vereer. Dis soos spinnerakke wat klein insekte vang maar grotes deurlaat.

Vervolgings is dikwels stadig en onseker en laat oortreders makliker skotvry van misdaad afkom. Reg wat uitgestel word, is reg wat geweier word.Verhore is dikwels onredelik en regters bevooroordeeld. Daarbenewens veroorsaak die wettiging van teenproduktiewe maatstawwe ernstige frustrasie en wantroue in die wet.

 

Slot

Die dodelike verbintenis van politieke onstabiliteit en ekonomiese verval, maak van oorlewing ʼn nagmerrie. Gelowiges smag na ’n bedeling waar God en sy gebod geëer en burgers teen booswigte beskerm word:

Julle moet haat wat sleg is en liefhê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort ... Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n standhoudende stroom” (Amos 5:15,24).

 

.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2293 gaste aanlyn