MOET ONS NOG ONS TIENDE GEE?

Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My en julle sê:  Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.” Maleagi  3 : 8

Dit was ‘n baie ou gebruik in die Ou Nabye-Ooste om vir die koning of vir die gode ‘n tiende te gee.Toe Abraham vir Kedorlaomer verslaan het, het hy vir Melgisedek, die koning van Salem en die priester van God, ‘n tiende gegee van sy besittings wat hy teruggekry het. (Gen 14;17-20).  Samuel het die volk gewaarsku dat die koning ‘n tiende van hulle graan en diere by hulle sal eis. (1 Sam 8:10-18)  Israel moes elke jaar ‘n tiende van die opbrengs van hulle gesaaides vir die Here eenkant sit. (Deut 14:22-29).   Die Leviete kon later hierdie tiende vir hulself vat om van te lewe. (Num 18:21). Hulle moes van die tiende wat hulle gekry het een tiende vir die priesters van Aäron afstaan. Num 18:25-32).  Al om die drie jaar moes dié tiende tussen die Leviete, vreemdelinge, weeskinders en weduwees verdeel word.  Elke Israeliet moes dan ‘n plegtige verklaring aflê dat hy die volle tiendes na die tempel gebring het. (Deut 26:12-15)

Daar was ook verskillende soorte offers wat by verskillende geleenthede gebring moes word.  Daar was ook voorskrifte vir wat en hoe geoffer moes word. Levitikus 1-7 gee noukeurige voorskrifte in dié verband.  Maleagi beskuldig die priesters dat hulle nie by hierdie voorskrifte hou nie en die offers vir die Here onaanvaarbaar maak.

As die priesters vir die Here lam en siek en blinde diere offer, wys dit dat hulle geen respek vir Hom het nie.  Maleagi sê ander nasies het ontsag vir die Here, maar sy eie mense beledig Hom met hulle gesteelde en afskeepoffers  Die Here gaan die binnegoed van die offerdiere in hulle gesig teruggooi. Hulle gaan duur betaal vir hulle minagting vir die Here.

Oor die tiendes sê Hy: “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin ...   of Ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.  Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie. (Maleagi 3:10-11).

Of dit nog in ons moderne eeu vir Christene nodig is om ‘n tiende deel van hulle inkomste vir die werk van die Here af te staan, moet elkeen maar met sy eie gewete beslis. Kinders van die Here wat dit getrou doen, getuig van veel seën wat hulle ontvang.  ‘n Baie ryk Christen sakeman in Amerika het begin om een tiende van die inkomste wat sy fabriek opgelewer het, vir die Here af te staan  (aan kerke, liefdadigheidsinstellings en baie meer) en toe vind hy dat sy inkomste sö styg dat hy twee tiendes kon gee en later het hy meer as die helfte van sy inkomste wat maar al hoe groter geword het, bestee aan instansies wat dit in hul nood dankbaar ontvang het.