LANKMOEDIGHEID – ‘n STILLE KRAG

Hannes Ollewagen

Núm. 14:1-45

“Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag.” (:18).

Hierdie gelese gedeelte is maar een van vele gedeeltes waarin ons leer dat God lankmoedig is. Ja, sy kneg, Moses, getuig van hierdie lankmoedigheid van God in Exodus 34:6.

”...HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou;”.

En so getuig Dawid ook in Psalm 103:8 van die HERE se lankmoedigheid.

“Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.”

Ons vind ook hierdie getuienis van God se lankmoedigheid deur die mond van die apostel Petrus in 2 Petrus 3:9.

“Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.”

Ons leer uit Galasiërs 5:22 dat die HERE ook wil sien dat ons as gelowiges in Christus Jesus hierdie vrug van lankmoedigheid moet voortbring.

“Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

Ja, lankmoedigheid lewer getuienis die werking van die Heilige Gees in ons lewens. En dit getuig ook van ‘n diepe Godsvrees. Ja, ‘n lankmoedige man word in die Woord as ‘n wyse man beskou.

“Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.”

En ons is wel bewus daarvan dat die vrees van die Here die beginsel van wysheid is.

“Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.” (Spr. 9:10).

Geliefdes, die Woord leer vir ons dat ‘n lankmoedige man ook ‘n man van krag is.

“Die lankmoedige is beter as ‘n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat ‘n stad inneem.” (Spr. 16:32).

Is die krag van ‘n lankmoedige man nie so groot omdat Hy meer op die krag van die Here as op sy eie krag vertrou nie?

“Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help.” (Spr. 20:22).

Ja, geliefdes, ‘n lankmoedige man verstaan die krag van God, maar ook die regverdige oordeel van God. Daarom is dit vir ‘n lankmoedige man ‘n eer om die oortreding te vergewe.

“Die verstand van ‘n mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom ‘n eer om die oortreding te vergewe.” (Spr. 19:11).

Ja, ‘n lankmoedige man verstaan dat God se straf swaarder as sy eie sal wees, maar ook dat God se oordeel meer regverdig as sy eie sal wees. En daarom is dit vir diesulkes ‘n eer om die oortreding te vergewe en die oordeel en straf aan God oor te laat in ‘n volle vertroue op sy regverdigheid, alwetendheid en krag.

Gaan ons volk nie mank aan ware Godvresende, lankmoedige manne nie, geliefdes? ‘n Volk met sterk manne is ‘n sterk volk. Maar ons volk is vandag verslae, verdwaald en deur ‘n gevoel van magteloosheid oorweldig. Magteloosheid oorweldig ‘n man wat op sy eie krag steun baie maklik, maar ‘n man wat op die krag en hulp van die Here steun word gedurig met nuwe krag en moed versterk.

“...maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.” (Jes. 40:31).

Geliefdes, hoeveel vrugte het verkeie pogings om ons eie heil oor die laaste paar dekades te bewerk al vir ons afgewerp? Hoeveel organisasies en bewegings het na vore getree om maar net met verloop van tyd in die stilligheid te verdwyn? En was dit dalk omdat mense wat die leiding hierin geneem het die nodige lankmoedigheid ontbreek het? Ja, hoeveel van ons eens sterk organisasies en kerke sowel as skole is vernietig omdat ons nie lankmoedigheid verstaan en najaag nie? Geliefdes, ons bid die HERE om ons as volk se sondes en oortredinge te vergeef en om met ons lankmoedig te wees. Maar eer ons Hom deur dit wat ons van Hom vra aan ander te doen soos wat Hy van ons verwag, geliefdes?

“Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.” (Kol. 3:13).

Mag die HERE ook deur sy Heilige Gees in ons harte lankmoedigheid bewerk en op hierdie wyse ons volk opnuut versterk om hier in ons Vaderland aan Hom diensbaar te wees!

Amen.