NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Prediker 5:5

SLUIPMOORD OP DR VERWOERD (8)

Beaumont Schoeman – geskryf in 1975

Lees reeks by SLUIPMOORD OP DR VERWOERD

Was daar medepligtiges?

Op 20 April 1972 het daar ’n kort maar betekenisvolle berig in Die Vaderland middagblad van Johannesburg, verskyn. Dit was afkomstig van Port Elizabeth en die inleidende paragraaf daarvan het gelui: “Demitrios Tsafendas het wyle dr. H.F. Verwoerd onder die dwang van intensiewe breinspoeling en sterk na-hipnotiese suggesties vermoor. So glo mnr. Willie Visser, studente-voorligter aan die Universiteit van Port Elizabeth.”

Die mnr. Visser na wie die blad hier verwys, is ’n seun van wyle A.G. Visser, die bekende Afrikaanse digter. Hy is ’n opgeleide sielkundige wat sedertdien sy doktorsgraad verwerf het.

Post-hipnotiese suggestie, het dr. Visser verduidelik, is die verskynsel dat ’n persoon gedwonge is om ’n sterk opdrag wat onder hipnose aan hom gegee is, uit te voer nadat hy weer wakker gemaak is. Hierdie aspek van hipnose kan gevaarlik wees en vorm die laaste fase van breinspoeling. Hoewel ’n persoon normaalweg onder hipnose of daarna nie iets sal doen wat teen sy opvattings of beginsels indruis nie, kan sy gedrag deur intensiewe hipnotiese sug­gestie in ’n sekere rigting gekondisioneer word met subtiele en gesofistikeerde suggesties. So ’n kondisioneringsproses of breinspoelingsproses kan maande duur totdat ’n persoon dan uiteindelik die slaaf word van die suggesties - ook die post-hipnotiese sugges­ties, aldus dr. Visser.

 “Ek glo dus vas,” het dr. Visser ten besluite gesê, “dat dit heeltemal moontlik is dat Tsafendas onder die dwang van intensiewe breinspoeling en sterk post-hipnotiese suggesties vir wyle dr. Verwoerd vermoor het. Of dit so is, sal ons nooit weet nie, omdat hipnotiese en post-hipnotiese suggesties in so ’n geval so finaal en so slu toegedien sal wees, dat so ’n persoon onder die dwang van die post-hipnotiese suggesties nooit sy verborge en onderdrukte kennis met enigiemand anders sal deel nie.”

Met hierdie stellings is talle tergende vrae oor die omstandighede van die moord op dr. Verwoerd en oor die man wat die daad gepleeg het, ses jaar na die sluipmoord in die Volksraad opnuut na vore gedwing. Net soos dr. Visser is daar baie mense in Suid- Afrika wat vandag nog wonder en twyfel of die werklike verhaal van die moord op dr. Verwoerd al vertel is; wat twyfel of die volle waarheid, al die feite oor hierdie skokkende daad, ooit bekend geword het.

In die verslae gemoed van die volk van Suid-Afrika was daar in hierdie dae onmiddellik ná die sluipmoord een oorheersende vraag: Het Demitrios Tsafendas op die middag van 6 September 1966 alleen opgetree toe hy met twee vlymskerp dolke die raadsaal van die Volksraad binnegesluip en die Eerste Minister vermoor het? Of het hy opgetree in opdrag van magte agter hom? Was hy net die instrument in die hande van sekere magte wat dr. Verwoerd uit die pad wou hê? Was daar ’n meesterbrein agter die kommunis Tsafendas?

En vandag is daar nog steeds duisende mense wat vra of Tsafendas werklik ’n mal mens was. Was hy sodanig geestelik versteurd dat hy nie geweet het wat hy gedoen het nie en dus nie aanspreeklikheid vir sy daad kon aanvaar nie? Was sy koms na Suid-Afrika, na Kaapstad en sy teenwoordigheid as bode in die Volksraad blote toeval? Of is hy na Kaapstad gestuur en was sy beheptheid met ’n lintwurm ’n uitgedinkte storietjie om die indruk van geestelik versteurdheid te skep? Was hy dalk geplant in die Volksraad om die daad vir andere te pleeg?

Dit is betekenisvol om daarop te let dat dit ook Volksraadslede se eerste reaksie na die sluipmoord was dat Tsafendas nie alleen opgetree het toe hy sy daad gepleeg het nie, maar deur ander magte in die Volksraad “geplant” is. Op die middag van die sluipmoord berig Die Vaderland onder meer: “Volksraadslede is van mening dat die sluipmoordenaar wat op 1 Augustus in die Volksraad begin het, doelbewus ‘geplant’ is met die doel om die Eerste Minister om die lewe te bring.”

Dat hierdie vrae in die dae na dr. Verwoerd se dood baie ernstig gestel is en vandag nog gestel word, is vanselfsprekend. Hier is nie net vir die volk van Suid-Afrika die skokkendste gebeurtenis in sy geskiedenis nie, maar vir die hele bestaan van die Blanke beskawing in Suider-Afrika waarskynlik die belangrikste gebeurtenis. Daarom is dit so vanselfsprekend dat enige mens wat enigsins iets in die politiek registreer, onmiddellik na die daad sou gesê het: Maar Tsafendas het nie alleen opgetree nie. Dit is inderdaad so vanselfsprekend dat die regter wat die dood van dr. Verwoerd ondersoek het, ’n hele hoofstuk van sy verslag hieraan wy. Hierdie hoofstuk verskyn, betekenisvol genoeg, onder die opskrif: “Was daar medepligtiges ?”

In paragraaf een van hierdie hoofstuk sê die regter: “Vir baie mense is dit waarskynlik onaanneemlik dat dr. Verwoerd deur Tsafendas gedood is sonder ’n meesterbrein of organisasie op die agtergrond.”

As dr. Visser korrek is in sy vermoede dat Tsafendas ’n gebreinspoelde mens was toe hy die Eerste Minister vermoor het, ontstaan die vraag waar hy sy breinspoeling ondergaan het. Dalk in die VSA waar hy hom periodiek by inrigtings aangemeld het? Dalk in Rusland waar hy klaarblyklik besoek afgelê het?

In daardie gedeelte van die regter se verslag wat oor medepligtigheid handel, roer die kommissaris self die kwessie van brein­spoeling aan. “Daar was ook bespiegelings,verklaar die regter, “dat Tsafendas oorsee ’n breinspoeling sou ondergaan het waardeur hy opdrag gekry het om dr. Verwoerd te vermoor.” En dan bevind hy: “Die kommissie kon geen getuienis wat so ’n bevinding regverdig, vind nie. Inteendeel, die oorwig van getuienis dui baie sterk daarop dat Tsafendas nie met so ’n doel na Suid-Afrika gekom het nie.”

Die regter verklaar dat geen getuienis aan hom voorgelê is wat die moontlikheid van medepligtigheid kan regverdig nie. Sy koms na Kaapstad was bloot toevallig. So ook sy aansoek om ’n betrekking in die Volksraad. Dit was een van baie aansoeke wat Tsafendas by verskillende plekke gedoen het.

In Julie 1966, twee maande voordat hy dr. Verwoerd vermoor het, het Tsafendas aan die vrou by wie hy geloseer het en ook aan mede-loseerders gesê dat hy ’n betrekking in Suidwes-Afrika gekry het. Maar hy kon nie gaan nie, het hy gesê. “I cannot go to South West Africa,” was sy woorde. “I have a job to do before I go back.” Aan een van die loseerders het hy ook gesê dat hy ’n betrek­king in Suidwes gekry het, ”maar dat hy eers ’n betrekking by die Parlementsgebou vir twee maande gaan aanvaar.”

Wat het Tsafendas met hierdie woorde bedoel? Het hy, toe hy daardie tyd aansoek om ’n betrekking as bode in die Volksraad ge­doen het, reeds die plan gehad om dr. Verwoerd te vermoor? Was sy aansoek om ’n betrekking by die Volksraad so toevallig? Wat het Tsafendas in die voorafgaande jare gedryf om so graag na Suid- Afrika terug te keer? Suid-Afrika was immers die land waar hy gevaar geloop het om enige oomblik in die tronk te beland. En hy het dit geweet.

Twee jaar voor die moord op dr. Verwoerd het hy reeds aan sy werkgewer in Pretoria wat hom ontslaan het, gesê: “You are just like your bloody Government. I will kill your Prime Minister yet.” Wanneer die kwessie van medepligtigheid behandel word, is dit omstandighede wat in samehang met mekaar beoordeel moet word. Dan word die vraag nog dwingender of die daad van 6 September 1966 die daad van ’n mal man was wat sonder ander magte of ’n “meesterbrein of organisasie” agter hom opgetree het.

In die hoofstuk oor medepligtigheid sê regter Van Wyk: “Sy geestestoestand was van tyd tot tyd waarskynlik sodanig dat wanbegrippe by hom aangewakker kon word. Dit kan wees dat sy assosiasie met linksgesindes en ander in Engeland en elders indrukke by hom gelaat het wat later bygedra het tot sy besluit om dr. Verwoerd te dood. Dit is egter blote bespiegeling.”

In die verslag word gemeld dat Tsafendas reeds van sy jeugjare af ’n kommunis was. In Engeland het hy met linkse magte geheul om ’n opstand in Suid-Afrika en in Mosambiek te organiseer. Die regter praat ook van assosiasie met linksgesindes “elders”. Daar word nie verder hierop uitgebrei nie, hoewel die afleiding is dat Tsafendas, net soos in Engeland, ook met bepaalde oogmerke met linkse magte elders - in Europa of in die VS A - geheul het.

Die regter verwerp dit egter alles as “blote bespiegeling.”

Voorts verklaar die regter in sy verslag: “Hy was feitlik te alle wesentlike tye teen die huidige regering van Portugal en Suid- Afrika gekant; hy was veral verbitterd teen die Portugese regering omdat hulle hom nie na Mosambiek wou laat terugkeer nie; hy was verbitterd teen die Suid-Afrikaanse Regering omdat hy so lank nie ’n permit vir blywende vestiging kon bekom nie en omdat die Regering op ’n vriendskaplike voet met Portugal verkeer. Hy was ontevrede oor baie dinge, soos sy aanklag teen die beamptes wat verwerp is (dit was ’n aantyging van korrupsie teen amptenare van die Departement van Binnelandse Sake en van Immigrasie); die saak teen Vergos waar hy die onderspit gedelf het; die mislukking om werk te kry en die beleid van die Regering.”

Dan bevind die regter: “Al hierdie aangeleenthede het waarskyn­lik in sy sieklike gedagtewêreld onwerklike afmetings aangeneem. Die kritiek wat teen dr. Verwoerd en sy Regering uitgeoefen is deur nuusblaaie en mense met wie hy in aanraking gekom het, was ook moontlike bydraende faktore, maar die waarskynlikheid is dat die grootste onmiddellike invloed wat op hom ingewerk het, die gedurige verdoeming van die Ontugwet deur die Griekse matrose was.

“Volgens ’n sielkundige wat deur die kommissie geraadpleeg is, was al die faktore op die Eleni teenwoordig, sodat die gedagte om dr. Verwoerd te vermoor, by Tsafendas geplant kon word, maar dit is heel moontlik dat die idee spontaan by hom ontstaan het sonder dat iemand hom doelbewus daartoe aangemoedig het. Hy is intel­ligent, slu, gewetenloos, en is nie in so ’n mate geestelik versteur dat hy nie die plan op eie houtjie kon uitdink en met sukses uitvoer nie.”

In hierdie gedeelte van die regter se verslag is daar die erkenning dat die gedagte om dr. Verwoerd te vermoor, by Tsafendas geplant kon word, hoewel die regter dit dan daarna weer onmiddellik verwerp en meen dat die idee spontaan by hom posgevat het. In dié verband maak die regter dan ook die betekenisvolle bevinding dat Tsafendas nie in so ’n mate geestelik versteurd was dat hy nie die plan op eie houtjie kon uitdink en met sukses kon deurvoer nie. Dit laat natuurlik weer die vraag ontstaan of Tsafendas die oomblik toe hy die moord gepleeg het werklik daarna in so ’n mate geestelik ver­steurd was dat hy nie toerekenbaar ingevolge die terme van die wet beskou kon word nie.

Afgesien van die kwessie van moontlike medepligtiges is een van die ander ernstige vrae wat ontstaan, die wyse waarop Tsafendas dr. Verwoerd om die lewe gebring het. Het hy vooraf opleiding gehad in die hantering van ’n dolk om sy opdrag in die kortste moontlike tydsbestek met volmaakte presiesheid uit te voer? Waarom is ’n dolk en nie ’n pistool nie as moordwapen gekies? Het Tsafendas as ’n deskundige messteker opgetree, of was hy maar net nog ’n straatbakleier wat by die geringste provokasie ’n mes uitpluk om sy teenstander mee toe te takel?

Die antwoorde op hierdie vrae verskyn in regter Van Wyk se verslag.

In paragraaf twaalf van hoofstuk twee van die verslag meld die regter: “’n Regsgeneeskundige lykskouing is op 7 September 1966 op die liggaam van dr. Verwoerd uitgevoer. Die oorsaak van die dood is vasgestel as “veelvuldige steekwonde, een waarvan die linker ventrikel van die hart gepenetreer het.’”

In mediese terme word die wonde wat dr. Verwoerd se dood veroorsaak het, soos volg beskryf:

“Vars, diep snywonde van die huid wat tot in die diepere weefsels dring:

 1. 6 cm onderkant die regterskouer, net bokant die okselvou en 19 cm vanaf die middellyn, in die lengte van die liggaam voorlopende en 2½ cm lank.
 2. Op die linkerskouer, net posterior van ’n lyn wat die oor en skouer verbind, en 10 cm mediaal van die skouerpunt, 4 cm lank. Die huidwond was effens halfmaanvormig, sy snyvlak van agter na voor en die hele wond opwaarts na die middellyn voorlopende.
 3. Oor die linker vry ribrand, in die midklavikulêre lyn, 13 cm van die middellyn, 2 cm lank. Die wond verloop skuins op- en mediaalwaarts.
 4. 3 cm links van die middellyn en geleë oor die tweede ribtussenspasie, 2½ cm lank en skuins op en lateraalwaarts voor­lopende.

Voorts lui die lykskouingsverslag van die patoloog: Verdere ondersoek het die volgende getoon:

 1. 11cm lank waarvan ’n wondkanaal tot in die longweefsel dring vir ongeveer 3 cm. Die minimum diepte van die hele besering is 15 cm.
 2. Onderkant wond 3 (b): ’n Wondkanaal het deur die spiere verloop en tot in die pleuraalholte gedring deur die eerste rib­tussenspasie. Dit verloop agter die groot bloedvate van die arm. In die longapeks was ’n snywond 2 cm lank. Hiervan het ’n wondkanaal in die longweefsel gedring vir minstens 7 cm. Die minimum diepte van die hele besering is 13 cm.
 3. Onderkant huidwond 3 (c): Deurdringing van die kraakbeen van die gesamentlike ribaanliegting waar ’n wond, 2 cm lank, veroorsaak is wat ewewydig met die vrye rand verloop. In die onderliggende kolon is ’n oppervlakldge snywond 2 cm lank.
 4. Onderkant huidwond 3 (d): Deurdringing van die tweede ribtussenspasie waar ’n wond, 4 cm lank, aanwesig was. Die arteria mammaria interna is totaal deurgesny. Die pleuraalholte bevat 1 150 ks. vry bleed. Die anterior mediale vry rand aan die boonste longkwab het ’n sny 1½cm lank, die posterior mediale deel van die long het ’n klein snywond, 0,75 cm lank naby sy vry rand. Die long is gekolabeer. Die perikardiale sak toon in ’n posisie wat met die longletsels ooreenstem, anterolateraal ’n snywond, 3 cm lank en posterior 2 cm lank. Die peri­kardiale sak bevat ongeveer 25 ks. vry bloed. Aan die laterale vry rand van die linker ventrikel van die hart, 3 cm onderkant die mitraalring, was ’n snywond 2 cm lank wat deur die hele dikte van die ventrikelwand dring tot in die ventrikelholte. Die minimum diepte van hierdie wond was 12 cm. Die rigting van die steek was posterior en afwaarts.”

In leketaal beteken hierdie mediese beskrywing: Die eerste steek was reg in die hart en medies word dit beweer dat as jy die steek in die hart kry, daar onmiddellike verlamming intree. Die tweede was om te verseker dat, as die hart nie raakgesteek is nie, daar genoeg inwendige bloeding sou wees om die dood te veroorsaak. Dit was in die regterlong - diep in - en daar was ’n massabloed, aldus die verslag van die patoloog. Die derde een het hy agter die baadjie se naat ingesteek en hom getrek om die slagaar af te sny. Die wond is ’n winkelhaak soos die dolk teen die naat van die baadjie gehaak het. Die vierde een was weer in die linkerlong om te sorg dat daar genoeg bloeding sou wees.

Enige van daardie steke sou die dood veroorsaak het. Daar was geen amateuragtigheid nie, nog in die spoed, nog in die presiesheid van die daad. Eers in die hart. Daarna is die dolk geplant waar bloeding die res kon doen. Dit was nie nodig nie. Die eerste steek was noodlottig.

Geen mens wat onkundig is oor die menslike liggaam, kon met so ’n sekerheid en presiesheid die regte plekke uitgekies het nie. En daar moet in gedagte gehou word dat Tsafendas net sowat veertien sekondes gehad het om sy doel te bereik - ten aanskoue van honderd en sestig volksverteenwoordigers. ’n Moordenaar met so min tyd tot sy beskikking en in sulke omstandighede kan nie bekostig om steke te verkwis nie. Hy gaan sekuur te werk.

Skrywer het ’n foto gesien van die lyk van dr. Verwoerd met die messteke en is van mening dat die daad deskundig gedoen is.

Hierdie mening word onderskryf deur medici. Een van hulle is dr. E.L. Fischer, die LV vir Rosettenville, een van die geneesheerlede van die Volksraad wat dr. Verwoerd in sy laaste oomblikke bygestaan het. Op die middag van die sluipmoord haal Die Vaderland dr. Fischer oor hierdie aspek van die daad aan. Hy het aan die blad gesê: ”Dit is duidelik dat die sluipmoordenaar opleiding moes ontvang het in die kuns om ’n mes te hanteer. Die mes het elke keer tussen die ribbes deurgegly en dit is nie dwars hanteer soos ’n gewone messteek sou gedoen het nie.”

Selfs by min. Ben Schoeman, wat na die aanval ’n aankondiging in die Volksraad gedoen het, was daar geen twyfel nie.”Meneer die Speaker,” het hy gesê, “ek het nog nie amptelik van die hospitaal verneem of die Eerste Minister nog lewe nie; ek glo nie . . .”

Oor die aard van die daad en die messteke verklaar regter Van Wyk egter in sy verslag:

“Die geneesheer wat die nadoodse ondersoek gedoen het, het die kommissie meegedeel dat daar geen grond bestaan vir die gerug wat die rondte gedoen het dat die wonde deur ’n deskundige messteker toegedien is nie. Hy beskryf hulle as doodgewoon. Die kommissie het die geleentheid gehad om al die foto’s wat die plek en omvang van die wonde aantoon, te besigtig en gaan akkoord met hierdie mening.”

Die naam van die geneesheer wat die nadoodse ondersoek gedoen het, word nie deur die regter verstrek nie, maar dit is waarskynlik dr. T.G. Schwar, ’n Kaapstadse patoloog, se mening wat hier aangehaal word.

Die nadoodse ondersoek is vroeg die oggend na die sluipmoord deur dr. Schwar in die teenwoordigheid van drr. P.L. Woolley en J.G. Loubser en lt.-kol. Buytendag en konst. J.M. Lowe uitgevoer. Volgens dr. Schwar was dr. Verwoerd toe reeds meer as twaalf uur dood. Dit was om 10.15 vm. op die oggend van 7 September 1966.

Die bevinding van dr. Schwar is op 29 November 1966 by ’n geregtelike ondersoek na dr. Verwoerd se dood gelewer. Volgens dr. Schwar het die steekwonde wat Tsafendas dr. Verwoerd toege­dien het, tot ses duim diep in sy borskas ingedring en die hartsak deurboor.

Landdros H.J. Powell, voor wie die geregtelike ondersoek gedien het, se bevinding was dat dr. Verwoerd gesterf het aan veelvuldige steekwonde. Die omstandighede waarin die wonde toegedien is, dui op moord.

Tydens die geregtelike ondersoek is geen getuienis gelewer oor die deskundigheid van die messteke al dan nie.

Tsafendas het ’n rekord gehad wat daarop dui dat hy ’n geweldenaar was. Getuienis is gelewer dat hy by geleentheid in gevegte betrokke geraak het. In minstens een van die gevegte is messteke toegedien. In die kommissie se verslag word ook verwys na onbevestigde bewerings dat Tsafendas hom in verskeie lande aan gewelddadige misdrywe skuldig sou gemaak het - dat hy mense sou aangerand en vermoor het. Tsafendas stam uit ’n nasie wat al bekendheid verwerf het in die kuns van die gebruik van dolke as wapens. Daarby het Tsafendas lang tydperke op skepe gewerk. Matrose is bekend vir hulle kundigheid met messe en dolke.

Ook moet nie vergeet word dat dit ná die sluipmoord aan die lig gekom het dat Tsafendas lid van die geheime M-APPARAT, die kommunistiese sel binne die seemansunies, was nie. Die feite oor die lede van hierdie organisasie dui onder meer daarop dat hulle van velerlei gewelddadige metodes in hulle aanslae gebruik gemaak het, onder meer messe en dolke.

Regter Van Wyk bevind in sy verslag: “’n Nikswerd swerwer en geestelik ongebalanseerde kommunis van Griekse afkoms wat in Lourenco Marques gebore is, het tot in die hart van die Suid-Afrikaanse politieke orde ingedring. Daar het hy besef dat dit binne sy mag is om dr. Verwoerd te vermoor. In die benewelde gedagte van hierdie uitgeworpene wat ’n volslae mislukking was, wie se lewe vir hom feitlik niks beteken het nie, het ’n slinkse plan ontstaan om van sy mag gebruik te maak om die hoof van ’n rege­ring wat hy gehaat het, te vernietig.”

Tsafendas het as wapen om sy doelwit te bereik, twee dolke gekies. Hy het hulle self by twee winkels in Kaapstad gaan uitsoek. Aanvanklik wou hy ook ’n pistool koop, klaarblyklik ook met die ge­dagte om dr. Verwoerd te vermoor, maar hy het daarvan afgesien.

Waarom het hy op die gebruik van dolke vir die bereiking van sy doelwit besluit? Dit is logies om aan te neem dat hy op ’n dolk besluit het omdat hy geoefen was in die gebruik daarvan, waarskynlik opgelei was. ’n Man wat so berekend te werk gaan soos Tsafendas om die voorwerp van sy haat uit te wis, is met een oorheersende drang besiel: om te slaag. Enige moontlikheid van mislukking moet vermy word.

Die man wat uitgaan om ’n regeringshoof te vermoor, en so berekend te werk gaan soos Tsafendas, wend hom tot ’n moordwapen waarmee hy vertroud is. Tsafendas se hele agtergrond maak dit ’n baie sterk waarskynlikheid dat hy volkome vertroud was in die hantering van ’n dolk. Daarvan getuig die dolksteke wat hy dr. Verwoerd toegedien het: die eerste een diep in die hart wat benewens die noodlottigheid daarvan ook verlamming van die spiere verseker, en daarna die oorblywende drie steke wat groot bloeding sou veroorsaak as die eerste dolksteek nie sy werk gedoen het nie. Vier dolksteke in hoogstens veertien sekondes met honderd en sestig volksverteenwoordigers om jou, netjies en akkuraat ge­plant, is die daad van ’n geoefende messteker en nie die van ’n amateur nie

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1106 gaste aanlyn