NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wanneer hier gepraat word van 'n 'ander se skuld' word daar nie volksvreemdes ingesluit nie – hier word suiwer bedoel ons geliefdes en bekendes teen wie ons so dikwels verkeerd optree. Omdat ons oordeel juis weens ons sondige natuur subjektief is (dit beteken dat ons nie die vermoë besit om ons eie skuld in te sien nie), is ons geneig om eerder 'n ander se skuld raak te sien. Maar wanneer ons self ons eie skuld opreg bely kry ons wel 'n beter insig en oordeel  in ander se optrede. Tog kom die finale oordeel God alleen toe. Onthou dat Hy die volmag het om sy skepsele te oordeel, nie ons nie.

SWART ONDERWYS

BANTOE-ONDERWYS TEENOOR ANC/SAKP/COSATU-ONDERWYS

http://www.anbsa.co.za/wp-content/uploads/2016/08/NB58a.pdf

Die onderwys is een van die populêre speelballe wat gedurig deur die liberales en die ANC-regime gebruik word om Dr HF Verwoerd en apartheid mee by te kom. Apartheid kry die skuld vir die katastrofale mislukking van die ANC op die onderwysgebied. In hierdie artikel word gekyk na die stand van die huidige onderwys en die positiewe invloed van Verwoerd se onderwysbeleid op die lewens van die Swartes.

Die ANC-Regime se onderwysstelsel Die onderwysstelsel het tot so 'n lae vlak gedaal dat die liberaliste en regeringsliggame aanvallend en negatief daarop reageer. Volgens Statistiek Suid-Afrika is die nuwe generasie Swartes in die ouderdomsgroep 25-34 minder bekwaam as hul ouers en die ander rasse in dieselfde ouderdomsgroep.

Die aantal professionele Swartwerkers het oor die afgelope 20 jaar afgeneem met 2%. Volgens die Statistikus Generaal, Pali Lehohla, se verslag The Social Profile of Youth 2009-2014, is dit 'n teken van agteruitgang wanneer ouers beter toegerus is as hul kinders. In dieselfde tydperk is daar 'n afname in die persentasie Swartstudente wat hul voorgraadse studies voltooi.

Op skoolvlak voltooi slegs die helfte van die leerders wat inskryf vir graad 1 uiteindelik graad 12. Volgens Lehohla sal dit rampspoedige gevolge vir die toekoms van Suid-Afrika hê. Werkloosheid word gekoppel aan opleidingsvlakke. Lehohla sê verder, "Education is the solution to the problem. We are not increasing the proportion of people in education". Hy beskryf die toestand as "a coctail of disaster" omdat die jeug nie 'n toereikende bydrae tot die samelewing maak nie.

Dr. Iraj Abedian, hoofuitvoerende beampte van Pan-Afrika Beleggings Navorsing Dienste, sê dat geld nie die probleem in die onderwys is nie. Per capita is Suid-Afrika een van die hoogste spandeerders op onderwysgebied. Volgens hom is die staatsinstellings arm aan etiese fondamente, tegniese vaardighede en korrekte aanstellings om waarde vir geld te kry.

Die anti-apartheid aktivis, dr. Mamphela Ramphele, het reeds in 2012 gesê dat die krisis in die onderwys die uitsluitlike mislukking van die ANC-regering is en nie aan dr Verwoerd toegedig kan word nie. Volgens haar is kinders beter geleer onder die "gutter" apartheidstelsel as onder die huidige stelsel van die ANC-regering. Sy brei verder uit deur te sê dat kinders onder die apartheidskoolstelsel ten minste kon lees en skryf en baie van hulle het selfs geskiedenis en aardrykskunde verstaan.

Prof. Servaas van der Berg van Stellenbosch Universiteit het gesê dat 60% van graad vier leerlinge geen begripsvermoë het nie. 'n Wits Besigheidskool-akademikus, Rabelani Dagada, het in 2013 beaam dat Bantoe-onderwys van die apartheidsera baie beter was as die huidige onderwysstelsel. Hy sê ook dat bemagtiging slegs verkry kan word deur opleiding en nie deur dit wat ander het weg te neem en te verdeel nie.

Nieteenstaande die hoogste per capita besteding is die onderwysstelsel minderwaardig in vergelyking met dié van die res van Afrika. Pik Botha het gesê dat die ANCregering se regstellende aksie die meeste Swartes benadeel en dat selfs Zimbabwe se onderwysstelsel beter is as die van Suid-Afrika. Volgens Prof. Daniël Plaatjies van die RGN is daar 'n probleem as die onderwysers nie die toetse kan slaag wat vir hul leerders gegee word nie. Hy is van mening dat die standaard van onderwys in menige plekke so laag is dat dit as 'n vorm van kindermishandeling beskou kan word.

Die DA-parlementslid Gavin Davies het tydens die onlangse parlementêre debat oor onderwys gesê, dat indien jy arm, of 'n Swart kind is, is daar so te sê geen kans op onderwysopleiding in die demokratiese Suid-Afrika nie. Davies sê verder dat die gees van Verwoerd, wat op 6 September 1966 deur Demitri Tsafendas vermoor is, nog steeds in die sittingsaal teenwoordig is. Hy probeer weer, soos die ANC, die mislukking van die ANC-onderwys voor die deur van Verwoerd lê. Dit is 'n veer in die hoed van dr Verwoerd dat sy onderwysbeleid na meer as 20 jaar van die sogenaamde demokrasie en 50 jaar na sy moord, nog steeds die onderwysstelsel beïnvloed. Die slaagsyfer van matrieks in Swart skole het in die afgelope jaar gedaal en soortgelyk is daar 'n afname in die slaagsyfer vir wetenskap (60.5% na 49.5%) en wiskunde (48.6% na 36.9%).

Hy beaam verder dat ses keer meer geld aan skole in Swartgebiede spandeer word en dat geld dus nie die blaam vir die gefaalde onderwysstelsel kan kry nie. Hy sê verder, "The failure to educate a black child remain ANC's greatest failure to date. Verwoerd must be proud of them."

Weens die Departement van Onderwys se druk om matriekslaagsyfers na te jaag, was daar in 2015 reeds 1 uit 4 skole wat nie wiskunde in graad 10 tot 12 aangebied het nie. Volgens Doran Isaacs van Equal Education is dit 'n nuwe vorm van "Bantu Education". Met verwysing na wiskunde en wetenskap is Suid-Afrika tweede laagste op die wêreldranglys volgens 'n verslag van die Organization for Economic Co-operation and Development.

Wat 'n mens se verstand te bowe gaan is dat die ANC regering, wat gesmag het na 'Blanke-onderwys', nie die 'Blanke-onderwys' tot die beskikking van die Swartes gestel het nie. Hul gaan toe en vernietig die stelsel wat werk en vervang dit met allerhande foefies met die katastrofiese gevolge soos hierbo getuig. Die kwaliteit van onderwysers, geld, taal en apartheid kry die blaam vir die swak prestasies van die leerlinge. Die vraag word nie gevra, of dr Verwoerd se benadering van onderrig op die vlak van ontwikkeling van die leerlinge, nie die oplossing is nie?

 • Menige van die Swart-leiersfigure is akademies onderrig op die fondamente wat deur die Verwoerd-apartheidsregering en onderwysstelsel daargestel is.
 • Pravin Gordhan, die huidige Minister van Finansies, behaal in 1973 'n graad in aptekerswese aan die Universiteit van DurbanWestville.
 • Die visie-president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa, het aanvanklik regte studeer aan die Universiteit van die Noorde (Turfloop) waar sy studies opgeskort is weens sy arrestasie onder die Wet op Terrorisme. Hy behaal in 1981 'n B.Proc graad aan UNISA.
 • Blade Nzimande, Minister van Hoër Onderwys, behaal sy Sielkunde graad in 1980 en Meestersgraad in 1981 aan die Universiteit van Natal. Hy het ook 'n PhD graad aldaar verkry.
 • Die Minister van Gesondheid behaal 'n B-graad in medisyne en chirurgie aan die Universiteit van Natal.
 • Nkosazana Dlamini-Zuma behaal 'n BSc graad aan die Universiteit van Zululand. Sy begin haar mediese studies by die Universiteit van Natal maar behaal haar graad by die Universiteit van Bristol in 1978. Bogenoemde is voldoende bewys dat daar nie 'n plafon vir Swart onderrig was nie, dit het bloot van die individu self afgehang.

Die Swart skoolkinders van Soweto is in die 1970's deur revolusionêre agitators (heelwaarskynlik die Amerikaanse Intelligensiediens) gebruik, om 'n politieke standpunt te bevorder onder die dekmantel van Afrikaans as onderrigtaal in die skole. Netso is dieselfde agitators verantwoordelik vir die vernietiging van menige skoolgeboue en die agterstand wat die skoliere weens hierdie aksies opgebou het. Geen vakke is in Afrikaans aangebied by die twee voorbok-skole van die 16 Junie 1976 Soweto-opstand nie.

Nou, na meer as twintigjaar van sogenaamde demokrasie en vryheid, word die revolusionêre agitasie voortgesit. Dit pas in by Jacob Zuma se siening dat bevryding belangriker is as onderrig.

Tydens besprekings oor die onluste verwys Swartes na die Nasionale Demokratiese Revolusie. Net soos met die Soweto-onluste van destyds, word die onderwys-infrastruktuur in hierdie revolusionêre proses vernietig. Dit wat die Swartes nodig het om hul uit die staat van ongeletterdheid te kry word deur hulself vernietig. Gedurende die tweede kwartaal van 2016 is meer as twintig skole afgebrand en ander beskadig. Meer as 50 000 leerders is gevolglik sonder onderwys. Soortgelyk het ons in 2015 die "Rhodes must fall" en die "Fees must fall" revolusionêre opstande gesien, wat ook groot skade aan Universiteite aangerig het. Die revolusie word huidig by dié instellings voortgesit met "Afrikaans must fall".

Die Swartonderwysstelsel wat deur die Nasionalistiese-regering van dr. Malan geërf is, het neergekom op 'n stelsel van gesubsidieerde sendingskole, waarvan die meeste deur Rooms-Katolieke en Anglikaanse sendingstasies bedryf is. By van die sendingskole was 'n toelatingsvereiste dat kinders gedoop moes word. Die ouers was nie by die skole betrokke nie en die meeste kinders het nog nooit die binnekant van 'n klaskamer gesien nie. Die staat het die onderwysers se salarisse aan die kerke oorbetaal, maar baie daarvan het nie die onderwysers bereik nie. Die kerke het Europese leerplanne gevolg. Daar was geen sprake van Swarttale nie. Alle onderrig was op Engels. Skoolgeboue is deur die gemeenskap op die kerkterreine opgerig, sonder vergoeding, maar het kerkeiendom geword.

Die Eiselen-verslag is in 1951 ter tafel gelê en dit is hierdie dokument wat die grondslag gelê het vir die Bantoe-onderwyswet No. 47 van 1953. Met dié wet is die beheer van Swartonderwys na die Minister van Naturelle-sake oorgeplaas. Binne weke na Verwoerd Eerste Minister geword het, het onderwys 'n afsonderlike departement met sy eie Minister geword. Sendingskole is vervang deur gemeenskapskole sodat die verantwoordelikheid uiteindelik by die Swartgemeenskap sou lê om hulself op te hef. Dit het 'n geweldige negatiewe reaksie van die Anglikaanse biskoppe (Clayton, Alderson en Reeves) sowel as die Rooms-Katolieke aartsbiskop (Dennis Hurley) uitgelok omdat hul invloedsfeer daardeur ingekort is.

Skoolkomitees en skoolrade is gestig om Swartouers by die onderwys te betrek. Landbou as skoolvak, asook landboukolleges is in die tuislande ontwikkel om die Swartgemeenskap te help om weg te beweeg van 'n bestaansekonomie. Alhoewel die amptelike landstale Afrikaans en Engels verpligte vakke gemaak is, is daar besluit om van graad 1 tot standerd 6 onderrig deur medium van moedertaal te gee. Nuwe terminologie moes geskep word vir vakke soos rekeningkunde, aardrykskunde en wetenskap aangesien die terminologie nie in die Swarttale bestaan het nie. 'n Meningsopname onder al die Swart-beheerliggame oor die voorkeurtaal van onderrig in sekondêre skole, het die volgende resultaat opgelewer (persentasies afgerond):

 1. Afrikaans en Engels: 64%
 2. Slegs Afrikaans: 5%
 3. Slegs Engels: 31%
 4. Moedertaal: 1%

Die beleid van Afrikaans en Engels as voertaal in die sekondêre skole, het dus die Swartmense se eie voorkeur weerspieël. Die keuse van watter vakke in Afrikaans en Engels aangebied word is oorgelaat aan die skole. Die klagstaat teen die Afrikaans-oorheersde regering, is dat die 1976 Soweto-skoolonluste primêr gegaan het oor Afrikaans as voertaal in die skole, asof dit die enigste taal was waarin die Swart kinders onderrig was. In die lig van bogenoemde feite is dit vals en wat ten hemele skree, is die feit dat nie 'n enkele vak in Afrikaans aangebied is vir die seniorsertifikaat-eksamen nie en dit 22 jaar nadat die Wet in werking getree het!

Vir die laaste twee skooljare kon die Swartskole kies tussen die Gemeenskaplike Matrikulasieraad of die Departement van Nasionale Opvoeding se leerplanne en eksamens. Dit was presies dieselfde as in blanke skole! Die bewering dat Bantoe-onderwys minderwaardig was, is dus ook van alle waarheid ontbloot. Wat wel die standaard van onderwys bepaal het, is wat in die klaskamers gebeur. Sonder nougesette bywoning en gedurige toetsing om vordering te bepaal kan ‘n hoë standaard nie behaal word nie.

Die Verwoerd onderwysstelsel het dit ten doel gehad om ongeletterdheid uit te wis. Sy standpunt was dat Swartmense gelei moet word om hul eie mense te dien, in plaas van hul hoop daarop te vestig om in die blanke gemeenskapslewe opgeneem te word. Dit was dr Verwoerd se erns dat daar vir die Swartman geen plafon sal wees nie. Vyf nuwe universiteite is deur die regering tot stand gebring en het dit moontlik gemaak vir Swartstudente om gevorderde akademiese kwalifikasies te verwerf.

Dit is duidelik dat dr Verwoerd uit sy pad uitgegaan het om die Swart-onderwys wat deur die liberaliste van die onderskeie Engelse kerke bedryf was, uit die modder te lig en te omskep in 'n menswaardige onderwysstelsel.

Oorgeneem uit die September 2016 Nuusbrief van die Afrkaner Nasionalistiese Beweging

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1096 gaste aanlyn