NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Christene leef elke dag in 'n stryd teen sonde en wil dit so graag oorwin. Daar kan net oorwinning wees wanneer daar 'n stryd was – laat ons nie moedeloos word oor die stryd nie want die Here is oorwinnaar in die stryd en as ons volhard sal Hy dit vir ons voleindig.

SA WÁS WEERBAAR MET KERNWAPENS

Die ou NP-leiers by monde van FW de Klerk en Pik Botha het by herhaling gesê hulle nie 'n ander keuse gehad het as om Suid-Afrika (sonder mandaat van die volk) aan 'n swart kommunistiese owerheid te oorhandig nie. Hulle verweer is dat Suid-Afrika onder geweldige druk van die buitewêreld was en dat Suid-Afrika onregeerbaar sou word deur al die binnelandse onrus en opstande van die swart volkere – onrus wat deur die buiteland gestook is in die hoop dat die land onregeerbaar sou word.

Dat Suid-Afrika weerloos gestaan het in hierdie situasies is só ver van die waarheid verwyder dat daar net een gevolgtrekking uit te make is: die verraderlike ou NP-leiers het vir totaal ander redes as vir die veiligheid van Suid-Afrika die land weggegee. Suid-Afrika was op daardie tydstip een van die weerbaarste lande ter wêreld. In hierdie artikel en opvolgende aflewerings sal die leser homself vergewis van die leuens wat aan die burgers van Suid-Afrika opgedis is oor die sogenaamde weerloosheid van die land in die laaste jare vóór 1994.  Vóór 1994 toe die kernwapens skadeloos gestel is, was Suid-Afrika só weerbaar soos nog nooit tevore nie. Dit laat mens nogal dink waarom die land deur verraad op sy knieë gebring moes word...

Suid-Afrika se kernontwikkelingsprogram in die sestigs, sewentiger- en tagtigerjare was nie ‘n ontspanne proefneming om wetenskaplike kennis te bekom nie maar ‘n strategiese en taktiese noodsaaklikheid om so gou moontlik oor bruikbare kernwapens te beskik – ter selfverdediging teen ons internasionale vyande wat die onrus binnelands bly stook het. As gevolg van die land se politieke beleid was daar nie net ekonomiese sanksies nie maar ook internasionale wapenboikotte wat die uiteindelike motivering vir die bou van ses atoombomme in ‘n relatiewe kort tydperk was. Die sukses hiermee het weer eens bewys hoe onmoontlik dit is om ‘n ontwikkelde Eerste-wêreldland te keer om homself te bewapen.

By terugskoue na amptelike verslae oor daardie jare blyk dit duidelik dat Suid-Afrika in staat was om nie net ‘n onafhanklike afskrikmiddel te bou nie maar ook om dit suksesvol aan te wend veral teen die land wat al Suid-Afrika se vyande vir baie jare mildelik voorsien het van militêre wapens – Rusland. Soos Suid-Afrika se destydse eweknie Israel, was sy onverbiddelike uitgangspunt: as hy as gevolg van Moskou op sy knieë forseer word sou hy hom saam grondtoe neem.

Alhoewel daar deur die jare ook baie geskryf is oor Suid-Afrika se kernwapenprogram was daar onsekerheid of Suid-Afrika ooit enige kerntoestel van watter aard ookal tydens 'n eksperiment laat ontplof het. Die rede hiervoor was die uiters streng geheimhouding. Washington, Moskou, Parys en verskeie ander lande het geweet wat in Pretoria aan die gang was maar hulle het geen inligting van die fyn besonderhede gehad nie. Daarom was die toets van die wapens nie inligting wat die buitewêreld se ore bereik het nie – inteendeel, die burgers van Suid-Afrika was nie eers daarvan bewus nie. Toetsing in die geheim was die belangrikste deel van die kernontwikkeling en om te kon verseker dat die regte pad gevolg is.

Selfs op die webwerf van die Instituut vir Wetenskap en Internasionale Veiligheid  ( Institute for Science and International Security  - ISIS) is daar heelwat inskrywings oor Suid-Afrika maar selfs daar kon die vraag oor die toetsontploffings lank nie met sekerheid beantwoord word nie.

Een persoon het egter ‘n besliste mening hieroor uitgespreek. ‘n Afgetrede Intelligensie agent (CIA) Tyler Drumheller het in 2006 ‘n boek getiteld On the Brink gepubliseer waarin hy oor sy besoek aan Suid-Afrika tussen 1983 en 1985 skryf:

Ons het operasionele suksesse gehad, veral wat Pretoria se kernaanleg betref. Ons het bewyse gevind dat die apartheidsregering inderdaad ‘n kernbom in 1979 in die Suid-Atlantiese see getoets het. Hulle het ook ‘n landingsisteem daarvoor ontwikkel waarmee hulle deur Israel bygestaan is.

Drumheller se weergawe is nie ‘n verrassing nie aangesien Suid-Afrika nie net oor voldoende uraan beskik het nie maar ook oor talentvolle wetenskaplikes wat op ‘n hoogs ontwikkelde vlak kon saamwerk.

In ‘n poging vir oplossings teen internasionale dreigemente  was daar groot sekuriteit vir Suid-Afrika in die ontwikkeling van kernwapens. Al is dit slegs as afskrikmiddel voorgehou bestaan daar genoeg rede om te glo dat Suid-Afrika die wapens in ‘n staat van oorlog met vasberadenheid en werklik voortreflik sou aanwend.

Daar is nie net ses kernbomme in Suid-Afrika gebou nie maar ook ‘n volledige afleweringsisteem ontwerp waarmee dit na enige teiken geneem kon word, hetsy deur die Brits-ontwerpte Buccaneer vegvliegtuig of deur middel van die hoogs gesofistikeerde medium-tot-langafstand ballistiese missielprogram.  Die Suid-Afrikaanse regering het Israel se hulp ingeroep om met die ontwikkeling van verskeie missiellandingsisteme behulpsaam te wees wat as die ‘RSA-reeks’ bekend sou staan, weergawes van wat in Israel se verdedigingsmag onderskeidelik genoem is die Jericho 2 (YA-3) en Shavit.  Twee toetsmissiele  in die RSA-3-kategorie wat spesifiek ontwerp is om kernwapens te ‘vervoer’ is laat in die tagtigerjare gelanseer met ‘n bevredigende afstandresultaat van 350 kilometer.

In 1958 het die Raad op Atoomkrag die eerste kernnavorsingsprogram geloods. Dit het ook  die navorsing van ‘n konsep-kernreaktor behels. Aan die hoof hiervan was dr Abraham Johannes Andries ‘Ampie’ Roux wat later as die meesterbrein van die kernwapenprogram bekend gestaan het. Dit was sy taak om Suid-Afrika se kernnavorsing en –program te beplan en te ontwikkel, planne wat in 1958 reeds goedgekeur is deur die Minister van Mynwese, senator Jan de Klerk,en  ironies die vader is van FW de Klerk, die man wat verantwoordelik was vir die vernietiging van die hele kernontwikkeling toe hy die Eerste-wêreldland wat sy vader help opbou het in ruil vir miljoene dollars en wêreldse verering aan ‘n onbevoegde Swart terroristiese bende oorhandig het.

Suid-Afrika se kernprogram het uit drie basisse bestaan. Die eerste was navorsing op uraan en soortgelyke stowwe. Tweedens moes daar voetwerk gedoen word oor  radio-isotope en bestraling, en laastens moes daar deeglike studie gedoen word om ‘n kernreaktor te ontwerp.

Om hierdie uitgebreide navorsing te kon doen moes die Raad op Atoomkrag sy kwartiere vanuit ‘n kantoorblok in die middestad van Pretoria skuif na veiliger oop ruimtes en is nuwe kwartiere in die landelike gebied wes van Pretoria by Pelindaba gevestig.

Een van die geboue is spesifiek ontwerp om ‘n navorsingreaktor te huisves.  Die VSA het volgens die ‘Kern vir Vrede’ program ingestem om ‘n reaktor met ‘n kapasiteit van 20 megawatt beskikbaar te stel. Dit sou aangedryf word deur hoogs verrykte wapen-graad uraan  wat uit Washington voorsien sou word. Die voorwaarde was dat Suid-Afrika ‘n veiligheidsooreenkoms teken wat internasionale inspeksie sou magtig. Die Suid-Afrikaanse regering het daartoe ingestem en in Maart 1965 is die navorsingreaktor in werking gestel.

‘n Jaar later het die Raad op Atoomkrag ‘n interne groep aangestel om die tegniese en ekonomiese aspekte van kernstowwe te evalueer.

Terloops, dwarsdeur Johan Vorster se termyn as Eerste Minister het hy telkens beklemtoon dat Suid-Afrika slegs vredesmotiewe vir die kernprogram het. Dieselfde geluide is deur Pakistan gemaak kort voor hulle vyf atoombomme in die laat 1990’s in die suid-westelike gebied van Chagai laat ontplof het. In 2008 het ook die president van Iran dieselfde strategie gevolg.

In 1970 het die Uraanverrykingskorporasie tot stand gekom (UKOR)  en is hy reg langs die Raad op Atoomkrag se navorsingseenheid by Pelindaba gevestig. Dit is toe gedoop Valindaba.

Daarvandaan  het daar ‘n tydvak aangebreek waarin daar eerder aan militêre as politieke oplossings vir die land se probleme aandag gegee is. Armscor, die korporasie wat wapenproduksie,     wapenprosedures en -uitvoere hanteer  het, het ‘n periode van konsolidasie en uitbreiding ingelei.

In 1978 is die eerste verrykte uraan by die Y-aanleg ontgin en in ‘n relatiewe kort tyd is Suid-Afrika se eerste atoombom hier volledig vervaardig, identies soos die een wat in Augustus 1945 op Hiroshima in Japan ontplof het.

Die “Kern vir Vrede’- inisiatief wat gelei het tot ‘n vredesooreenkoms tussen Amerika en Suid-Afrika het in daardie tyd nie juis publisiteit gekry nie, maar hierdie ooreenkoms het dit vir ‘n groot aantal wetenskaplikes in Suid-Afrika moontlik gemaak om opleiding in reaktorwetenskap by die Argonne Nasionale Laboratorium net buite Chigago sowel as by die Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee te ontvang.  Ná hul terugkeer na Suid-Afrika was hierdie groep die hartklop van die hele ontwikkeling.

Aanvanklik was die eerste kernwapens lomp en groot maar daar was gou planne op die tafel vir kleiner en meer hanteerbare wapens wat op missiele gemonteer kon word.

Die wapenontwikkelingsprogram, Operasie Kerktoring, het bestaan uit slegs ‘n paar honderd Suid-Afrikaners en niks meer as twaalf uitstaande wetenskaplikes nie. Anders as die Irakese eweknie waar meer as 20 000 mense werksaam was, het hierdie relatief klein aantal werkers in streng geheimhouding hul taak uiters suksesvol verrig. Sekuriteit was van die grootste belang en daar is seker gemaak dat elke werknemer ‘n Suid-Afrikaanse paspoorthouer is. Dit het meegebring dat Amerikaanse intelligensie eers na finale sluiting van die hele program inligting kon bekom oor waar die kernbomme gestoor is.

Vroeg in die 1990’s was Suid-Afrika gereed om die medium-tot-langafstand ballistiese missiele aan toetsvlugte te onderwerp, wat die kroon op ‘n langgekoesterde ideaal sou plaas. Israel was steeds in stryd met buurlande gewikkel, is terselfdertyd toegestroom deur immigrante uit die Midde-Ooste, en het ‘n definitiewe behoefte aan sulke missiele gehad.

Die ‘goeie’ verhouding tussen Israel en Suid-Afrika was nie vreemd nie. In die 1930’s en 1940’s het duisende van die vreesbevangenes vir Hitler se veldtog teen die Jode ‘n veilige hawe in Suid-Afrika gevind. In 1948 het die Suid-Afrikaanse regering ook steun aan Israel verleen tydens hulle stryd tot onafhanklikheid wat dit vir die Jode hier moontlik gemaak het om in Israel te gaan veg.

Die tegnologiese samewerking tussen Israel en Suid-Afrikaanse wetenskaplikes het later veral duidelik geblyk uit missiele soos die Jericho 2 (YA-3), die Shavit SLV, die RSA-2, Iran se Ghadr-110 en ook die Pakistan Shaheen-11, maar dit wou voor kom of Suid-Afrika met meer lande betrokke was, veral wat betref die verskaffing van tegniese data. Later sou meer lig hierop gewerp word.

Suid-Afrika en Israel het in November 1974 tydens die ISSA-ooreenkoms in Geneve oor die toetsing van missiele ooreengekom, en in 1986 het Israel die eerste missiel op eie bodem getoets. Dit het egter weer die vraag ter berde gebring: watter ander lande kon moontlik betrokke wees by die suksesvolle ontwikkeling van die kernwapens in so kort tyd?

Die Suid-Afrika-Sjina-opsie was nie so onmoontlik as wat dit voorgekom het nie. ‘n Suid-Afrikaanse koerant het in 1993 berig dat Pretoria ‘n $2 miljard ooreenkoms met Beijing in die laat 1980’s gesluit het vir die ontwikkeling van ‘n missiel wat teikens tot 2 200 kilometer ver kon tref en wat ook ‘n ruimtesatelliet vir waarneming sou kon opstuur. Die berig lees verder dat hierdie ooreenkoms Suid-Afrika moontlik in die posisie gestel het om dié soort ballistiese missiele te vervaardig waarvan een toe reeds 1 500 kilometers ver die Suid-Indiese Oseaan ingestuur is. Hierdie missiellanding is algemeen aanvaar as die eerste van Suid-Afrika se proefnemings wat in Julie 1989 vanuit die Overberg Toetsarea plaasgevind het. Die missiel is beskryf as ‘n replika van die Jericho/Shavit missiel.

Aangesien daar bewyse bestaan het dat Pretoria ongeveer 60 ton verrykte uraan van Beijing in die vroeë 1980’s aangekoop het, was dit nie onmoontlik dat daar meer onderhandelinge tussen Sjina en Suid-Afrika plaasgevind het nie.

Nog ‘n interessante gissing oor met wie daar onderhandel is, het ontstaan uit die ongeluk van die Suid-Afrikaanse Boeing 747, die Helderberg, wat op sy roete terug van die Ooste in die see by Mauritius in November 1987 neergestort het nadat dit aan die brand geslaan het. Die vuur het klaarblyklik in die vragruim ontstaan waar onder andere ‘n besending spesifieke ammonium-produkte was wat gebruik word in die brandstof van vuurpyle.

Dan is daar Pakistan wat uit die bloute in die laat 1990’s die bestaan van ‘n missiel aangekondig het. Die ooreenkoms met die Shaheen-II was merkwaardig. Die eerste toetsvlug het in Maart 2004 plaasgevind en die sukses wat behaal is kan tot vandag toe nie vereenselwig word met ‘n Derde-wêreldland soos Pakistan nie. Missiele van hierdie kaliber verskyn nie sommer net van nêrens nie.

Charles P Vick, ‘n senior amptenaar by die Globalsekuriteitsorganisasie was die eerste om dié geheim te ontrafel toe hy die té toevallige ooreenkomste tussen die Israel-SA Jericho 2 (YA-3)/Shavit en die Shaheen-II uitgewys het. Dit was ook Vick se mening dat tegniese ontwikkelingsinligting vir Iran se vuurpyle moontlik van Pakistan, Sjina en Rusland sowel as voor 1994 van Suid-Afrika via Israel gekom het, dít met behulp van die smokkelnetwerk van ene AQ Khan.

Maar daar is selfs nog ‘n sterker skakel tussen Suid-Afrika en Iran se kernwapenontwikkeling. In 1994, net nadat Suid-Afrika sy eerste sogenaamde demokratiese verkiesing gehou het, het die regering van die Verenigde State van Amerika opdrag gegee dat alle kernprogramme onmiddellik en permanent gestop moet word, anders sou Washington ekonomiese sankies toepas. Suid-Afrika het ongeveer 600 hoogsbegaafde wetenskaplikes, ingenieurs en tegnici hierdeur verloor wat in minder as twee maande sonder werk gesit het. En daar is met rede bespiegel wie aan die anderkant van die pad vir hierdie begaafde mense gewag het...

- - - -

Pelindaba

Daar het 'n spesifieke tyd aangebreek toe die Atoom Energieraad gereed was om 'n nasionale kernnavorsingsentrum op te rig. Dit was nadat sekere wetenskaplikes reeds opleiding van hoogstaande gehalte ontvang het, sommige in Brittanje by die Harwell navorsingsentrum en ander in die Verenigde State van Amerika. Nog later is ander vir opleiding gestuur na die Karlruche Kernnavorsingsentrum Wes Duitsland.

Toe die nodige opleiding voltooi is en Suid-Afrika kon voortgaan om te begin met 'n eie kernnavorsingsentrum, is daar 'n 800-hektaar plaas gekoop wat destyds die naam Welgegund gedra het. Dit is onveer 35 km wes van Pretoria en is later herdoop na Pelindaba.

In 1961 is daar op hierdie perseel begin bou en is die eerste geboue in 1963 betrek. Dit het ingesluit 'n kantoor wat deur die Atoom Energieraad as hoofkantoor gebruik is, asook 'n groot laboratoriumgebou.

Terselfdertyd was die Gasverkoelingsprojek aan die gang wat later in drie onderskeie komponente verdeel is en toe genoem is die XYZ projek, in 'n stoor in Du Toit straat in Pretoria. Dr Wally Grant was aan die stuur hiervan. Soos wat dr Ampie Roux  later bekend gestaan het as die vader van Suid-Afrika se atoombom-ontwikkeling, het dr Wally Grant bekend geword as die vader van die uraanverrykkingsproses. Later het hulle geskuif na die Shamrockgebou in Skinnerstraat. In 1964 het die ontwikkeling so ver gevorder dat daar met uraan hexafluoried (UF) begin eksperimenteer is wat genoodsaak het dat daar goedtoegeruste laboratoriums nodig is. Daarom is 'n groot struktuur  hiervoor aan die einde van 1964 by Pelindaba opgerig genoem die X-Aanleg. Dr Verwoerd was deurentyd direk hierby betrokke en het die goedkeuring vir die oprigting van hierdie aanleg persoonlik gegee. Ook die kernnavorsingsafdeling, veral die uraanverrykingsproses, het dr Verwoerd geweldig geïnteresseer en hy was nou betrokke daarby.

By Pelindaba met sy goed-ingerigte navorsingstoesrusting is daar ook met die ontwikkeling van 'n reaktor begin gelei deur dr Grant. Hy het met die konsep van 'n reaktor gekom wat sou funksioneer wanneer natuurlike uraan gebruik word. Dit sou gebeur deur te werk met baie warm water wat dan deur vloeibare sodium afgekoel word om die proses aan die gang te kry.  Hierdie uitvindsel het die naam ontvang van Pelinduna, 'n samestelling van 'Pelin' vir Pelindaba, 'd' vir deuterium, 'u' vir uraan en 'na' vir die sodium daarin gebruik.

Gesofistikeerde ontwikkeling
Die Suid-Afrikaanse kernprojek was baie meer gesofistikeerd as waarvoor dit krediet gegee is. Sommiges het dit darem wel besef soos David Albright, Direkteur van die Internasionale Program van Kerninisiatiewe in Amerika. Hy het 'n artikel vir die Washingtonse Instituut vir Wetenskap en Internasionale Veiligheid geskryf waarin hy onder andere die stelling gemaak het dat die geweertipe kernwapens wat Suid-Afrika vervaardig, enige terroristegroep indien hulle dit in die hande sou kry, onaantasbaar sou maak.   Hy het ook in die artikel verwys na die eerste klompie van hierdie geweertipe kernwapens wat in 'n klein geboutjie met die naam Somchem, in die Kaapprovinsie vervaardig is. By Somchem het die wetenskaplikes ook aan die meganiese en tegniese subsisteem van die atoombom gewerk en het hulle 'n klein model ontwerp wat in Mei 1974 getoets is.  In 1976 het hulle egter 'n volskaal model getoets wat die hoogstaande waarde van die ontwerp bewys het. Kort hierna is daar by Pelindaba nog geboue opgerig, so 'n entjie verder weg van die eerstes, waarin daar gekonsentreer is op die maak van geweertipe kernwapens.

In hierdie tyd het daar nog 'n gebou verrys waarin ook 'n polsreaktor ontwikkel is vir eksperimentele rekenaarmodelle, waarna verwys is as 'Building 500'. In 1979 is hierdie reaktor in 'n eksperiment getoets wat so suksesvol was dat dáárna verwys is as die komponent wat die 'stert van die draak kielie'.

Daar het ook 'n 'Building 5100', 'n 'Building 5200' en 'n 'Building 5300' gevolg. 'Building 5300' is uitsluitlik ontwerp as 'n laboratorium waar hoë ontploffings getoets is. In die vroeë stadium van die land se kernwapenprogram is ook klein hoeveelhede van hoë ontploffingsmateriaal saamgepers en meganies gevorm in hierdie gebou.

Beskrywing van die soorte atoombomme:
Daar was twee soorte :
1.            Die geweertipe waarop Suid-Afrika hoofsaaklik gekonsentreer het en wat identies was soos die bom wat op Hiroshima laat val is;

2.            Die tweede een is 'n meer ingewikkelde soort, genoem die 'Implosion Type', net soos die bom wat op Nagasaki laat ontplof is.

Dr Waldo Stumpf
Dr Stumpf, voormalige hoof van die Atoom Energiekorporasie (AEK) het 'n insiggewende artikel geskryf waarin hy vertel dat die Atoom Energieraad wat in 1948 gestig is, sowel as Pelindaba en die ander kernaktiwiteite in Suid-Afrika, gebaseer is op die vreedsame aanwending van kerntegnologie, veral nadat ontdek is dat Suid-Afrika een van die beste verskaffers van uraan is.  Almal stem natuurlik nie saam met die 'vreedsame' teorie nie maar is dit nie juis waarom gesê is dat Suid-Afrika homself voorberei het om ten volle weerbaar te wees teen al sy internasionale vyande nie? En met volle reg ook! Soos die spioen Dieter Gerhardt dit gestel het, het Suid-Afrika in 1964 'n onafhanklike kernprogram begin ontwikkel met die beste wetenskaplikes in die wêreld aan die stuur – dit was 'n poging van groot erns, toewyding en motivering sodat ons te midde van sanksies onsself sou kon  voorsien van noodsaaklike toerusting byvoorbeeld in die mediese beroep sowel onsself militêr kon verdedig indien nodig. Suid-Afrika het geen plan gehad om oorlog teen ander lande te gaan maak nie maar met soveel internasionale vyande sou die tyd wel aanbreek om hom teen hulle te verdedig.

Dr Stumpf het bevestig dat die ontwikkeling nie maklik kon wees nie en daar is met spoedige uitbreiding groot sukses behaal. Een van hierdie uitbreidings was die Uraanverrykings-korporasie op die Valindaba-grond wat net langs Pelindaba geleë is. Die verrykingsaanleg is genoem die Y-Aanleg en het in 1971 tot stand gekom.  Teen Maart 1977 was hierdie aanleg in volle gang. Dr Stumpf voeg daarby dat dit Pakistan dubbel die tyd geneem het om sulke soort sukses te behaal.  Gedurende 1978 en 1979 is tonne uraan hexafluried hier ontgin en omgeskakel in HEU as metaal.

Kerneksperiment 1979
In September 1979 is 'n kernontploffing deur 'n Amerikaanse satelliet ongeveer 2 000km suid van Kaapstad waargeneem. In Junie 1980 rapporteer die intelligensiediens van Amerika (CIA) aan die VSA Nasionale Veiligheidsraad dat die twee tot drie kiloton kerneksperiment waarskynlik deur Suid-Afrika sowel as Israel saam uitgevoer is. Die CIA verklaar ook dat hulle talle besoeke van wetenskaplikes en tegnici tussen Suid-Afrika en Israel in die voorafgaande paar jaar opgemerk het met die gevolgtrekking dat Suid-Afrika en Israel wel saam aan 'n kerneksperiment gewerk het.  Sou dit opsigself nie al die hele VSA in bewing gehad het nie!

Natuurlik moes daar teen sulke publisiteit wal gegooi word en probeer Washington keer dat die nuus versprei dat 'n "Israeli-Suid-Afrika"-samewerking plaasgevind het. In 'n publikasie "The Message" word uit Washington 'n spul leuens oor hierdie aangeleentheid geskryf sodat daar onduidelikheid oor die vorige gerugte sou ontstaan.

Maar in 1986 vertel 'n Israelse kerntegnikus, Mordechai Vanunu, in 'n onderhoud met die London Sunday Times dat dit algemene kennis by die Dimona kernaanleg was dat talle Suid-Afrikaanse wetenskaplikes, tegnici en metallurgiese ingenieurs by Israel se uitruilprogram betrokke was.  Beide die regerings van Israel en Suid-Afrika het natuurlik ontken dat hulle gesamentlik met die ontwikkeling en toetsing van kernwapens besig was.

Interessant, toe Mandela in 1994 die eerste swart kommunistiese president van Suid-Afrika word, het 'n kabinetslid aan 'n koerant vertel dat dit inderdaad 'n kerneksperiment was –  daar kan begryp word dat hy onmiddellik gedwing is om sy stelling terug te trek. Van Mandela gepraat: hy het in 1994 toe die ses kernbomme onskadelik gestel is, talle van die biologiese en kernwapens aan sy comrades in Libië verkwansel – en ons het gewonder hoe hy, tronkvoël en bomplanter-terroris, so vinnig 40 miljoen rand sterk kon word...

Suid-Afrika se weermag het gedurende 1975 en 1976 'n ekskursie na Angola onderneem onder die naam Operasie Savannah waartydens hulle feitlik elke geveg gewen het tot groot frustrasie van die Portugese kommunistiese National Front for the Liberation of Angola (FNLA).  Dit ten spyte daarvan dat die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) met outydse wapentuig teen duisende Kubane en Angolese troepe moes veg wat toegerus was met moderne Russiese wapentuig.  Die sukses van ons troepe het daarin gelê dat hulle baie goed opgelei was en uitstekende leierskap gehad het. Tog was die wapensituasie 'n agterstand waaraan dringende aandag geskenk moes word ná die onttrekking van ons troepe uit Angola.

Daar was wel sedert 1969 in die SAW 'n behoefte na  langafstand artillerie maar tydens die Angola-inval het 'n werklike ontwaking in die soektog hierna  plaasgevind. Daar is 'n gerug dat Suid-Afrika hierna Washington se intelligensiediens, die CIA,  genader het om met die projek te help. Mens kan maar moeilik glo dat die Amerikaners wat ook agter die Angola-oorname gesit het ons van hulp sou wees, maar teen die einde van die sewentigerjare is die eerste G5 artillerie in die Pretoria-aanleg vervaardig en aan die SAW oorgegee, en daarna die G6. Geen wonder nie die Suid-Afrikaanse joernalis en buitelandse korrespondent Peter Younghusband, het in die Montreal Gazette van 5 April 1980 berig dat die Suid-Afrikaners nou oppad is om neutronmissiele te vervaardig.

Sedert 1979 het die wapenprogram vleuels gekry en is verskeie soorte wapens vervaardig waaronder die neutronskulp in 1982.  Die voorsitter van Armscor het by 'n mediakonferensie in September daardie jaar gemeld dat die G5 en G6 artillerie toegerus was om 155mm-rondtes met spesiale kernkoppe af te vuur alhoewel hy vinnig was om by te voeg dat dit nie vir daardie doel ontwerp is nie.  Dit is ook bekend dat Israel aan Suid-Afrika van hierdie kernkoppe verskaf het deur dit uitmekaar te haal vir die vervoer na Suid-Afrika waar dit hier weer inmekaar gesit is.

Deurentyd is dit duidelik dat Suid-Afrika op alle gebiede meer as paraat was teen buitelandse vyandelikhede.  Die standaard van opleiding by ons weermag sowel as die latere artillerie deur onsself vervaardig was van hoogstaande gehalte en het ons in 'n posisie geplaas wat die buiteland hoogs bevrees gelaat het. Sou hulle hul kloue op ons ondergrondse  rykdomme wou plaas, sou hulle ons moes ontwapen. Om dít te kon vermag, moes hulle 'n verraaier soos F.W. de Klerk koop om die regering omver te werp.

Dat F.W de Klerk en sy gespuis kon wegkom met die leuen dat Suid-Afrika ter wille van vrede en orde aan 'n swart korrupte regime oorhandig moes word, spreek van onkunde onder ons mense.  Sy stelling dat ons geen ander keuse gehad het nie as om ons land sonder slag of stoot op 'n skinkbord weg te gee is van alle waarheid ontbloot, dit het die geskiedenis bewys.  Elkeen van die duisende lewens wat intussen in die Nuwe Suid-Afrika aan moord geoffer is onder 'n misdaadbende wat in die parlement sit omdat F.W.  sowat 45 miljoen rand daarvoor betaal is, sal van die hande van De Klerk, Pik Botha, Roelf Meyer, en al hulle trawante geëis word.  En sou dit ons nie beskore wees om hulle in hierdie leeftyd in die openbaar tereg te stel vir hoogverraad nie, sal ons regverdige God van hemel en aarde sorg dat hierdie onreg in die reine gestel word.

Mag dit nie te laat wees om die waarheid oor hierdie aangeleentheid te versprei nie. En mag ons hemelse Vader met elkeen van sy kinders wees in die toekomstige tyd waarin ons nog sal leer hoe 'n werklik onstabiele, ontwrigte land lyk –  die handewerk van F.W. de Klerk en Pik Botha se bende.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1501 gaste aanlyn