NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom het sommige van ons meer insig en wysheid as ander? Dawid het gesê God se gebooie maak hom wyser as sy vyande, verstandiger as al sy leermeesters, en dat hy meer verstand het as die ou mense, WANT: Hy het God se bevele gehoorsaam.

DEFINISIE VAN VERRAAD

Johannes Joubert

Reeds tydens die Eerste Vryheidsoorlog (1880-1881), ongeag die kortstondigheid daarvan, was verraad aan die orde van die dag. ‘n Sekere J van der Linden het tydens daardie oorlog ‘n beloning van 30 sjielings per dag van die Britse militêre owerheid ontvang in Potchefstroom. Hy het hom as korporaal by die Boeremag aangesluit deur trou aan die nuwe Transvaalse regering te sweer. By ‘n byeenkoms van die Boeremagte te Paardekraal, nl die welbekende volksvergadering, het genl Piet Joubert uitdruklik die geleentheid aan diegene gebied wat die vryheidssaak nie goedgesind was nie om die terrein ongehinderd te verlaat. Van der Linden het nie daarop gereageer nie maar die Boere se geheime beplanning aan die Britte oorgedra. Nadat hy in ‘n skermutseling met die Britte gevange geneem is het die krygsraad op 31 Desember 1880 ‘n verhoor gehou, hom aan hoogverraad skuldig bevind en ter dood veroordeel. Op dieselfde dag is hy deur ‘n vuurpeloton terreggestel. Alhoewel die Britte later die teregstellings van beide Van der Linden en ‘n sekere Woite skerp veroordeel het, het die hoofregter van die Kaapkolonie, sir Henry de Villiers die argument verwerp wat deur die Britte aangevoer is.

‘n Sekere JD Weilbach het na die eerste fase van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) as ‘n kommandant blatant afvallig geword en het genl De la Rey hom weens verraad laat arresteer omdat hy allerlei ontmoedigende praatjies onder die burgers versprei het om nie met die stryd voort te gaan nie. Dus, slegs sy optrede om mense te laat afsien van die oorlog is as verraad beskou.

Tussen Maart en Julie 1900 het sowat 14 000 burgers hulle wapens neergelê en ‘n neutraliteits-eed teenoor die Britte afgelê waarin hulle onderneem het om nie weer die wapen op te neem nie. Hierdie persone is as “hensoppers” beskou wat, indien die Republikeinse magte hulle gevang het, gestraf is met onder meer lyfstraf, boetes, tronkstraf en beslaglegging op hulle eiendom. Ander weer het as Scouts of National Scouts bekend gestaan en ook as “joiners” omdat hulle aktiewe diens vir die Britte teen die Boere verrig het. Luidens amptelike Britse verslae was daar 5 464 voormalige burgers die dag na Vredesluiting op 1 Junie 1902 in Britse millitêre diens. As in ag geneem word dat daar maar sowat 17 000 Bittereinders was, lyk dit asof die getal Bittereinders in getalle oortref was deur die joiners en hensoppers.

Vir die Boere van destyds was verraad teen die Afrikanervolk ‘n Judassonde omdat die Bybel hulle geleer het verraad is verwerplik. Johanna Brandt het na die verraaiers as “Judasboeren” verwys. ‘n Sekere genl. Ben Bouwer het soos volg na hulle verwys:

“Zij schandvlekten met hun laagheid die eervolle naam van die Afrikaner of Boer, (die eigenlijk slechts synoniem zijn). Zie, daar keeren wij ons in afgrijzen van, daarvan walgt het gemoed van ieder eerlijk mensch, van elken Afrikaner die voor de eer van zijnen naam waakte als voor iets heiligs.”

Eugene Marais, die bekende volksdigter. het as volg na hulle verwys:

“ Wie zal het een dapper volk kwalijk nemen dat hy der verrader haat gelijk ieder eerlyk mensch den duivel, de zonde, en alles wat vuil en afschuwelijk is, haat?”.

Roland Schikkerling het na hulle verwys as ‘n eerlose gespuis wat vir ewig gebrandmerk is en ook as ‘n veragtelike gespuis. President Steyn het self nog gedurende die oorlog gesê:

“Veragting vir die National Scouts sal voortduur tot ons kinders se kinders tot in verre geslagte. Geen eerlike man sal sy hand na hulle uitsteek nie en geen Afrikaners sal hulle ken nie”.

Verrader monster, vloek der aarde,
Vernederd schepsel der natuur;
Gods wraak die uw tot heden spaarde
Verdelg uw eens deur de helse vuur

Neen, Hy doet uw slechts bezeffen,
Hoe verachtelik u daden zyn.
Geen bliksemstraal kan sneller treffen,
Geen donder meer verschriklik zijn.

Dan zal uw ziel zich krimpend wringen,
Gevoelen wat haar waarde was,
Op de jongste dag die eens sal dagen
Zal mens lezen op uw graf:
“Hier legt de vloek van vriend en maagd
Wat Vaderland de doodsteek gaf”.

‘n Sekere JPD Theunissen het tydens die Anglo-Boereoorlog die burgers met verskeie argumente tot oorgawe probeer beweeg. Hy’t die gees van die défaitisme wat geheers het doelbewus misbruik en is nie net van verraad nie, maar ook van lafhartigheid beskuldig. Hy beweeg ‘n klomp van sy makkers tot oorgawe waarna ‘n eed van neutraliteit afgelê word en Theunissen voortgaan met sy boerderybelange. Hy is later deur die Boere gevang en van hoogverraad aangekla, skuldig bevind en is die doodsvonnis oor hom uitgespreek. Beide De la Ray en Smuts het die doodsvonnis bekragtig.

Meyer de Kock het nie net die wapen neergelê nie, maar vir Kitchener probeer oorreed om met ‘n kampstelsel te begin waar wapenneerlêers op voordelige wyse aangehou kon word. Hy bied hom boonop as ‘n vredesgesant aan by Kitchener om persoonlik na die Boerelinies te gaan, word egter deur die Boere gevang en op ‘n aanklag van hoogverraad verhoor en skuldig bevind. Ook oor hom is die doodsvonnis uitgespreek, maar ironies genoeg het die voorsittende beampte, ‘n sekere landdros Joubert net meer as drie maande na die terregstelling van De Kock homself aan die Britte oorgegee. Joubert het boonop ook sy dienste onvoorwaardelik vir die Britte aangebied.

Die bekendste twee voorbeelde van verraad was natuurlik dié van genl Piet de Wet en genl Andries Cronjé wat aktief saam met die Britte teen die Boere geveg het. Genl Christiaan de Wet het by geleentheid opgemerk dat indien hy sy broer sou raakloop hy hom “soos ‘n hond sou vrek skiet”.

Lambert Colyn het hom in die Kaap voorgedoen as ‘n persoon wat die Boeresaak goedgesind was en hom by die Boeremagte aangesluit terwyl hy in daardie hoedanigheid die Britte van inligting voorsien het. Dit het daartoe gelei dat die Boere in die daaropvolgende slag ernstige verliese gely het aangesien die Britte bekend was met die Boere se ligging en aanvalsplanne. Colyn is later gevang, van spioenasie aangekla, skuldig bevind en terreggestel. Jare later sou ‘n sekere kommandant Nigrini op ‘n politieke vergadering te Beaufort-Wes vir genl Smuts met die gebeure rondom Colyn konfronteer en het hy glo aan Smuts gestel dat Smuts vir Colyn ‘n vrot Afrikaner genoem het wat toegelaat het dat die Britte gebruik om die Britte se vuilwerk te doen en dat Smuts dieselfde gedoen het na die oorlog.

A nation can survive it fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gates freely, his sly whispers rusting through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor, he speaks in accent familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of the nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.

                                                                                                                                                Cicero

Vandag is ons situasie nog meer beroerd as destyds. Ons is uitgelewer aan ‘n vyand wat alle middele tot sy beskikking gebruik om ons te vernietig – ook Afrikaners. Wat die vyand vandag doen is niks anders nie as ‘n oorlog – dit word net met ander middele teen ons gevoer. Maar wanneer jy jou ten doel stel om ‘n volk te vernietig soos wat die ANC/SAKP-regime as handlangers van die geldmagte wel doen – dan voer jy ‘n oorlog teen daardie volk. Dit is wat tot Afrikaners se besef gebring moet word – hierdie toestand is nie een van vrede nie, maar een van ‘n voortgesette oorlog in die naam van vrede. En dit is wat ons situasie so gevaarlik maak – die gebrek aan besef dat ons met ‘n vyand te doen het wat ‘n oorlog teen ons voer.

In hierdie omstandighede is daar talle organisasies wat hulle voordoen as bewakers van die Afrikaner-erfenis. Hulle is egter niks anders nie as hedendaagse hensoppers nie, want van verset wil hulle niks weet nie. Hulle probeer gedurig met die vyand onderhandel en gemeensaak maak. Hulle sien die ANC/SAKP-regime trouens nie as ‘n vyand nie. Ander weer is reeds binne die laer van die vyand – die hedendaagse joiners. Hulle beywer hulle om Afrikaners te vervolg en aan die vyand uit te lewer. Hulle het hulle rug reeds volkome op ons volk gedraai en beskou hulleself eerder as “Suid-Afrikaners”.

Daar is maar enkele organisasies wat hulle werklik vir ware vryheid van die Afrikaner binne sy eie vaderland beywer. Maar ook hulle moet telkens waak teen verraad van geplante regerinsgagente. Ons moet vandag toekyk hoe Afrikaner organisasies van meet af deur regeringsagente (mense wat soos ons lyk en praat) beset word. Hierdie “vloek der aarden” dien selfs op die besture van sodanige organisasies, por hulle aan tot onwettige optrede, net om later hulle mede-Afrikaners uit te lewer en self skotvry te kom. In die bekende Boeremag-saak is dit dan ook bekend hoe verraad gepleeg is - wat onder meer gelei het tot die gevangesetting van baie van die lede van die Boeremag. Waar die optrede van verraaiers tydens die Anglo-Boereoorlog as skandelik beskou word en met hulle afgereken is indien hulle gevang is, loop die hedendaagse verraaiers met glimlagte op hulle gesigte rond en word hulle boonop goed beloon vir hulle verraad. Na die Anglo-Boereoorlog is verraaiers vir jare geminag en selfs uit kerke verban, maar vandag neem hulle die voorste gestoeltes in kerkrade en organisasies en niemand durf na hulle in afkeurende terme verwys nie. Hulle is die hedendaagse “vredemakers” – die hedendaagse “Meyer de Kocks”, met dié verskil dat hulle optrede vandag in Afrikanergeledere aangeprys word.

Die vraag is egter: wat doen is ons in hierdie haglike omstandighede? Daar moet miskien weer ernstig na ‘n Afrikaner-eed gekyk word. Dit kan dien as ‘n wyse van suiwering. Diegene wat weier om so ‘n eed af te lê is tog baie duidelik buite die laer. Dit is so dat hierdie gemene gespuis selfs sover sal gaan om ‘n eed af te lê, maar in geval van trouelose optrede sal sulke persone des te meer gebrandmerk kan word as verraaiers en kan daar later op gepaste wyse met hulle gehandel word. Wat wel nodig is, is ‘n suiwering en skeiding in Afrikanergeledere, want daarsonder is ons rigtingloos en uitgelewer aan die vyand.

Wanneer ‘n volk nie eers meer bereid is om sy verraaiers aan die man te bring nie, is daar geen hoop vir daardie volk nie. Ons eie afvalligheid van ons saak het ons oordeelsvermoë ernstig aangetas. Dit het dringend tyd geword vir herbesinning. Die vraag is immers: Is ons hier om “’n beter toekoms” vir ons en ons kinders te “beding”, of is ons hier om ons land weer vry te maak sodat ons dit kan regeer?

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1194 gaste aanlyn