WAT SKUIL AGTER DIE “GELYKHEIDSIDEE” IN DIE GRONDWET?

Dr Danie Theron

Die 1996-grondwet maak groot gewag van gelykheid as waarde wat bereik moet word naas menswaardigheid . Wat word hiermee bedoel?

Uit ‘n toespraak van Nelson Mandela wat in 2001 gehou is, word nader aan die oogmerk waarna gestreef word, gekom. Daarin verklaar hy dat die grondwet se doel transformasie is na ‘n stand wat deur almal gedeel word en na ‘n land wat aan almal behoort. Die grondwet is dus die metode om dit te bewerkstellig. Die aspirasies van die mense (die meerderheid) is dus daarin vervat.

Word na die praktyk gekyk sien ons sedert 1994 dat daardie aspirasies gestalte gekry het in ‘n herverdeling van rykdom – ‘n sosoialistiese staat. Wetgewing word geïmplimenteer om eiendomsreg te ontneem en baie meer word nog beoog, stap vir stap. Wetgewing is nou in die pyplyn om mediese sorg “toeganklik” vir almal te maak. Regstellende aksie, die skuilnaam vir gewettigde diefstal, vind plaas oor die totale spektrum.

Die “regstelling” of dan wel transformasie, vind plaas sodat die “ongeregtigheid” reggestel kan word en elkeen “gelyk” sal deel in die “rykdomme” van die land. Dít is die “waardes” van die meerderheid waarna gestreef word. En interessant genoeg is daardie waardes netso vervat in die Freedom Charter.

Die grondwet word dus die metode om sekere doelstellings te bereik. Selfs liberale regsgeleerdes vra:

“Are we now slowly moving toward just another authoritorian and centralised de facto one-party that conveniently operating as a democracy under the smokescreen of the supreme Constitution and constitutional rules?”

Reeds is met die onteiening van plase begin dat die staat de facto eienaar van die plase word en nie die sogenaamde verontregte idividue of gemeenskap nie.

Voeg daarby die talryke wetgewing wat eienaarskap belas, om nie te praat van minerale- en waterregte wat in groot mate reeds in die staat setel, waaruit net een afleiding gemaak kan word: ons is stewig op koers na ‘n volbloed sosialistiese staat!

In ‘n sosialistiese staat setel eiendomsreg in die staat. Daardie staat sal besluit wat goed is vir die individu. Privaatbesit bestaan in so ‘n staat vir alle praktiese doeleindes in die klere wat jy aan jou lyf dra. En ons is op ‘n snelweg geplaas daarheen!

Gelykheid is dus ‘n gelyke uitkoms wat beoog word; ‘n miskenning van die ingebore reg van die individu om sy talente te ontwikkel al sou dit ‘n ongelyke resultaat, gemeet teenoor ‘n ander, tot gevolg hê. Nie gelyke geleentheide nie, maar gelykheid in resultaat. En die staat sal besluit!

In die VSA het hulle grondwet die gestalte van “mystical significance” gekry waarna met “awe and reverence” gekyk word. Dit word beskou as die “most potent emblem” van die Amerikaanse rasse, soos hulle vlag en volkslied.

Behoede die Blanke as hierdie “metode tot transformasie” – die 1996-grondwet tot dieselfde status verhef gaan word en ons daartoe meewerk. Ons is medepligtig aan ons eie onteiening, verontregting en ondergang.

Ons moet nie meegesloer word deur humanistiese terminologie wat gebruik word om sosialistiese transformasie te bewerkstellig nie. Boonop is aan gelykheid ‘n betekenis gegee wat die revolusionêres van die Franse Revolusie sou laat glimlag het!