APARTHEID VIR DIE JODE...

...WAAROM DUS NIE VIR ONS VOLK?

Dr Danie Theron

Die staat Israel is vir die Jode afgeteken deur die Britse Jood Lord Balfour in ‘n onderneming aan die Rothchilds in 1917. Dit was ‘n eensydige verklaring en in ruil daarvoor het die Jode gesorg dat die VSA betrek word in die Eerste Wêreldoorlog om Brittanje uit sy benarde posisie te red.

In Mei 1948 het Israel deur ‘n terreurveldtog die land van die Palestyne beset en sowat 400 000 Palestyne uit die gebied verdryf. Sederdien is jaarliks voortgegaan om die Palestyne van hulle regte te ontsê. Pas is ‘n besluit deur die Knesset aangeneem dat Jode die reg het op selfbeskikking en dit in Israel uit te oefen. Tans is die Palestyne se selfbeskikking beperk tot Gasa wat niks anders is nie as ‘n konsentrasiekamp.

Ingevolge die Law of Return kan slegs Jode “terugkeer” na Israel, geen Palestyne nie. Boonop is vandag se Jode nie eers afstammelinge van die Jode van die Ou Testament nie en het hulle geen aanspraak op dié grondgebied nie. Israel het ‘n staat gesteel en die wêreld gaan daarmee akkoord. Israel pas apartheid toe in daardie staat en diskrimeer teen die Palestyne terwyl die groot moondhede instemmend toekyk.

Waarom dan kry hierdie “Jode” dit reg maar ons word dit ontsê?

Daar is veral n paar faktore wat die deurslag gee:

-          die diaboliese kode van die Jode;

-          Joodse geld en invloed;

-          die “Holocaust”;

-          die persepsie dat die “Jode” moet terugkeer na “hulle” land.

Ek wil die diaboliese kode bietjie onder die loep neem. Hiervolgens geld een stel reëls vir die Jode en ‘n ander stel vir die res van die mensdom. Jode het ‘n groepshorigheid soos min. Dit stel hulle in staat om saam te staan al is hulle in die minderheid in ‘n staat. Dit gaan gepaard met ‘n mitologie dat hulle uitverkies is deur God, die uitverkore volk. Deur die Nuwe Testament en Jesus te ontken word vasgeklou aan ‘n mensgemaakte verwagting en uitgangspunt dat hulle die uitverkore volk is en bestem is om oor ander te regeer. Hulle Joodsheid moet ten alle koste bewaar word.

Ten einde bogemelde te bereik werk hulle met alle ywer om ander nasies te ondergrawe deur:

-          rasse-onderskeidings af te maak en te ondermyn;

-          alle vorme van binding en morele en Christelike waardes af te breek.

Hulle het een stel reëls vir hulleself en ‘n ander vir die res. Hulle is as’t ware in ‘n staat van oorlog teen die res. Hulle opereer eers agter die skerms maar as hulle sterk word soos in die VSA, dan al hoe meer openlik en blatant.

Waar mense en volke se binding gebreek is en ‘diversiteit’ seëvier, domineer die Jode want hulle afbreekwerk is so te sê voltooi.

Die punt is: hulle word versterk deur dít wat ons verswak!

Joodse geld en invloed en die persepsie van Joodse lyding in ‘n Holocaust met geen gelyke nie, maak dat die Jode tans onaantasbaar staan in dié wêreld.

So, waarom word ons volk dit ontsê?

Ons lees in die Ou en Nuwe Testament dat afsonderlike volke deur God gewil is (Deut 32: * en Hand 17: 26). In 1 Kor 7: 20 word Christene opgeroep om in die roeping te bly waarin hy was, ongeag sy geloof. Afrikaners moet dus Afrikaners bly. Natuurlike verwantskap word nie deur die geestelike opgehef nie maar veel eerder verinnig. In Rom 9:3 praat Paulus van sy broers en sy stamgenote in die vlees. God het die verskeidenheid daargestel en sy verwagting is dat ons dit sal behou. Dit beteken afsonderlikheid, segregasie, ja, apartheid.

En as die Jode dit kan opeis met vergesogte eise oor hulle afkoms en aanspraak op ‘n grondgebied, hoeveel te meer kan die Afrikaners nie! Aparte volke en aparte bestaan is nie rassisme nie. Rassisme is waar Godgegewe identiteite ontken word, een ras bo ‘n ander bevoordeel word in ‘n bestel wat beoog om die miderheid te absorbeer of te vernietig. Dít is waar die Afrikanervolk nou staan, en dít is rassisme!

Ons volk moet in die Godsplan van verskeidenheid inklim, dis waar ons hoort!