NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Jy alleen kan so maklik ander mense in die verderf inhelp òf hulle na Christus lei – iets waarvoor jy eendag verantwoording sal moet doen (Rom 5:19)

STRAAT- EN PLEKNAME VAN OU-PRETORIA (3)

Lees reeks by Straat- en Plekname van Ou-Pretoria

JAN PLOEGER

Bourkestraat: Sunnyside

Bourkestraat se oorspronklike naam was Buitenstraat omdat dit die laaste of "buitenste" straat van hierdie deel van Sunnyside was toe dit uitgelê is.

Edmund Francis Bourke is in 1852 in Pieter­maritzburg gebore. Hy het hom in die jare net voor 1880 in Pretoria kom vestig waar hy 'n algemene handelaarsaak met twee takke begin het wat later deur John Jack oorgeneem is. Die oostelike tak was op die noord-oostelike hoek van Van der Walt- en Kerkstraat, waar Garlicks tans is. Hy is in 1926 dood en sy graf is in die Kerkstraatbegraafplaas.

Bourke het talle belange by grond en beleggings gehad wat hy vanuit sy kantoor in die Bourke Trustgebou in Andriesstraat beheer het. Die gebou is afgebreek om plek te maak vir die huidige Mutualsentrum.

Hy is tot die eerste Pretoriase munisipale raad verkies (1902) en was burgemeester in 1903-1904. Hy het die Seunsbrigade en die Junior Association Football Club gestig, waarbenewens hy ook meegehelp het aan die daarstelling van die CJV.

Bronberg: Sunnyside

Bronberg is die naam van die voetheuwels van die Witwatersberg wat uitloop tot by die Hartbeespoortdam waar dit as die Skurweberg bekend staan. Die reeks bokant Sunnyside staan nou as Muckleneukheuwel bekend, maar die ou naam word in gedagtenis gehou in die naam van die plaaslike Nederduits Gerefomeerde gemeente.

Die naam Baronsberg kom in inspeksieverslae van 1841 voor terwyl ander spelwyses uit dieselfde tydperk Bronsberg en Berensberg is. Kaarte daarna verwys na die name Elliot en Glastonbury, maar hulle oorsprong kon nie opgespoor word nie.

Bryntirion: Arcadia

Bryntirionlandgoed, of Government Village, soos dit eens bekend was, is die gebied wat strek vanaf Kerkstraat tot op die bopunt van Meintjeskop. Die huise is in die Milnerperiode opgerig en is aanvanklik deur 'n groep senior staatsamptenare bewoon. In 1904 was daar 13 huise en 'n opsigterswoning op die landgoed en na 1910 is van hulle as amptelike wonings vir sekere kabinetslede gebruik. In 1927 besluit die regering dat al die huise vir bewoning deur kabinetsministers gereserveer moet word.

Die naam gaan terug tot 1889 toe John Robert Pritchard die grond by E P A Meintjes gekoop het. Pritchard was 'n bestuurder van T W Beckett se winkel en het die plek die naam gegee ter herinnering aan sy geboorteplek, Bryn Tirion in Carnarvonshire, Wallis.

Bryn, terloops, beteken "heuwel" en tirion 'n "goeie of pragtige uitsig", soos die perseel inderdaad destyds moes gehad het. Dit het in 1902 aan mev H S Johnston, vrou van Andrew Johnston, behoort. Kyk: Johnstonstraat, Sunnyside.

Libertas, amptelike woning van die Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika, is ook in Bryntirion gelee en het in 1934 tot stand gekom toe die Unieregering besluit het dat die woning van die Eerste Minister op die hoogste punt van Bryntirion gebou moet word.

In 1935 is argitekte genooi om aan 'n kompetisie vir die beste ontwerp deel te neem. Die wenner was die bekende Pretoriase argitek, dr Gerard Leendert Pieter Moerdyk, wat ook die Voortrekkermonument ontwerp het. Die woning en terrein is in 1940 teen 'n koste van ongeveer £68 000 voltooi.

Die naam Libertas is deur mev Isie Smuts gekies. Sy was die eggenote van die destydse Eerste Minister, veldmaarskalk J C Smuts (1870-1950). Die naam het gepas voorgekom terwyl die Tweede Wêreldoorlog aan die gang was.

Volgens ander bronne is Libertas na die historiese plaas Libertas by Stellenbosch vemoem. Mev Isie (Sybella Margaretha) Smuts is op die plaas Klein Libertas, ook by Stellen­bosch, gebore.

Generaal Smuts het nooit in die ampswoning gewoon nie want hy het sy plaas Doornkloof, naby Irene, verkies.

Burolaan: sentraal

Tydens die neentiende eeu het hierdie smal stegie Kerkplein met Andriesstraat verbind. Toe is daama verwys as Shark's Alley, of Aasvoëlstraat na aanleiding van al die prokureurs en advokate wat hul kantore daar gehad het omdat dit langs die geregshof was, op die noordoostelike hoek van dié laan en Andriesstraat. Die gebou het die eerste Turkstra-koffiehuis in Pretoria geword. Die bynaam Aasvoëlstraat word nog deur ou Pretoriane gebruik.

 

Burgerspark: sentraal

Burgerspark neem die volle blok begrens deur Andries-, Jacob Maré- en Van der Waltstraat, en Parklaan in beslag. Die park is in 1874 aangelê op aanbeveling van staatspresident Thomas Frangois Burgers (1834-1881), na wie dit ook genoem is. In dié jaar is 18 erwe vir 'n botaniese tuin opsy gesit.

Talle onsuksesvolle pogings is aangewend om die gebied kommersiëel te ontwikkel. Eindelik het die Departement van Openbare Werke in 1889 begin om die park te ontwikkel.

Die orkespaviljoen wat in Skotland vervaardig is, is in 1895 opgerig en die huidige kiosk is tussen 1911 en 1913 gebou.

Talle gedenkbome is geplant. Die oorspronklike koningin Wilhelminaboom is in 1898 geplant om die troonopvolging van prinses Wilhelmina van die Nederlande te gedenk. Die boom is in 1986 vir die derde keer vervang. Die Martha Washingtonvriendskapsboom groei ook daar.

'n Standbeeld van president Burgers deur Moses Kottler versier een van die grasperke en daar is ook 'n gedenkteken ter ere van die Transvaalse Skotse Regiment (4 SA Infanterie) deur P Eagle.

Die hoof-toegangshek in Jacob Maréstraat kom van Parkzicht, die privaatwoning van adv FWH Kleyn (1838-1896) waar die Boere-afgevaardigdes tydens die vredesberaad van 1902 gehuisves is. Parkzicht was langs Melrose-huis, waar die Vrede van Vereeniging, wat die Driejarige Oorlog (1899-1902) beëindig het, op 31 Mei 1902 onderteken is. Melrose-huis is vir George Heys gebou en het later die ampswoning van veldmaarskalk Roberts (1832-1914) en lord Kitchener (1850-1916) geword.

George Heys se nageslag het tot 1967 in die huis gewoon. Dit is toe, met die meeste van die huisraad daarin, aan die Pretoriase stadsraad verkoop. Ná restourasie is dit as museum vir die publiek oopgestel.

Celliersstraat: Sunnyside

Celliersstraat eer die naam van Jacob Daniël (Japie) Celliers wat in Myrtle Lodge, Celliers­straat 144 gewoon het. Dit was op die hoek van Rissikstraat en oorkant Bothahof, die woning van generaal Louis Botha (1862-1919), eerste Eerste Minister van die Unie van Suid- Afrika. Myrtle Lodge is afgebreek om plek te maak vir die Sunnyside-skool.

Pretoria se eerste twee jakarandabome is vir mev Celliers geplant en hulle is nog by die adres te sien. 'n Gedenkplaatjie beskryf die geskiedenis.

Jacob Daniël Celliers is in Wellington in die Kaapkolonie gebore. Hy het in Johannesburg grand gekoop waarop die Paarl Ophirtonmyn in 1886 ontstaan het. Kort daarna vestig hy 'n afslaer- en eiendomsaak in Pretoria en later word hy markmeester. Sy maatskappy het in Sunnyside, Trevenna, Arcadia, Rozen- (Rose)ville en Les Marais erwe verkoop.

Sentraalstraat: sentraal

Sentraalstraat verbind Kerk- en Pretorius- straat. Oorspronklik het die firma Henwood en Seuns en Souter persele in Kerkstraat besit, wat vanaf die K-gebou waar Clicks nou is, ooswaarts gestrek het tot by Ackerman se winkel in Henwood se gebou met die datum 1877 op sy gewel (waar die Standard Banksentrum later was). Die erf het suidwaarts deurgeloop tot by Pretoriusstraat.

Toe Henwood se saak gesluit is, is 'n gedeelte van die grond verkry om die twee hoofstrate te verbind en is die straatjie heel gepas Sentraalstraat genoem.

Kerkplein: sentraal

Kerkplein was oorspronklik die Marktplein (markplein). Kommandant-generaal (later: president) M W Pretorius het die plein laat uitlê met die oog op markgeriewe en 'n kerk.

William Skinner het die werk in 1854 gedoen met die hulp van die Devereux-broers, Louis en Lionel. Jan H Visage (na wie Visagiestraat vernoem is) het in 'n administratiewe hoedanigheid gehelp.

Die eerste kerk op die plein is in 1857 ingewy en die perseel is in 1867 aan die kerkowerheid oorgedra. Die eerste kerk is in 1865 vergroot en in 1883 is dit deur 'n groter kerkgebou vervang wat bekend gestaan het as Franken se kerk. Nadat pogings tot vereninging van die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Nederduits Gereformeerde Kerk misluk het, ontwikkel probleme oor die eiendomsreg van Kerkplein. Om hierdie probieem op te los, besluit die Transvaalse regering in 1898 om Kerkplein teen £50 000 te koop. Die geld is toe tussen die twee gemeentes verdeel. Die Nederduitsch Hervormde Kerk bou hierna sy nuwe kerk in Du Toitstraat en die NG Kerk bou die Grootkerk, ook bekend as die Bos- manstraatkerk, op die hoek van wat later Bosmanstraat was, en Vermeulenstraat. (Die oudste kerkgebou in Pretoria, die sogenaamde Krugerkerk van die Gereformeerde gemeente, is in 1896 gebou.)

In 1906 het die oorspronklike kontrakteur  die kerk op die plein afgebreek en die koloniale regering het die plein aan die Stad Pretoria oorgedra.

Twee here het hulle beywer om die Plein behoorlik te laat beplan deur die skema in De Volksstem, 'n plaaslike koerant, te adverteer en bekend te stel. Hulle was dr Frans Vredenrijk Engelenburg (1863-198), joemalis, kultuurleier en redakteur, later eienaar van De Volksstem, en W J de Zwaan, argitek.

Vir die ontwerp van die latere plein is 'n kompetisie in 1912 uitgeskryf. Die wenontwerp is ingestuur deur V S Rees-Poole, 'n bekende plaaslike argitek wat sy ontwerp gebaseer het op dié van Trafalgarplein (suidekant) en die Place de la Concorde. Die koste is beraam op £36 000 en die kontrakteur was M G van R Mostert. Dr F V Engelenburg was betrokke by die ontwerp van die stadswapen op die pilare by die suidelike toegang tot die plein.

Kerkstraat: sentraal

Kerkstraat is ongeveer 12 km lank. Die gedeelte tussen Colbyn in die ooste tot by Atteridgeville in die weste word beskou as die langste reguit straat in die land. Dit is duidelik dat die strate in die sentrale deel van ou Pretoria breër is as ander strate. Die landmeter, Andries Francois du Toit, het opdrag gekry om die strate breed genoeg uit te lê sodat 'n wa met 'n vol span van 16 osse 'n U-draai daarin kon maak as dit nodig was.

Clarastraat: sentraal

Hierdie straat is in die minder bekende voorstad, Mareville. Dit is vernoem na Clara Tulleken, vrou van Paul Maré, eertydse prokureur-generaal. Paul Maréstraat is in 1929 na Jacob Maréstraat verander.

Clara E J Maré, gebore Van Hoogenhouck-Tulleken, is in Maart 1915 in die ouderdom van 64 jaar oorlede.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1429 gaste aanlyn