NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ghandi het op 'n keer gesê: "Julle Christene het 'n dokument in julle besit met genoeg dinamiet daarin om die hele beskawing op te blaas; om die wêreld onderstebo te keer, om vrede na hierdie oorlggeteisterde wêreld te bring. Maar julle lees dit asof dit net goeie literatuur is!" Wat 'n skandvlek op ons Christendom!

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (31)

                                                                LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

“Dit was Vorster wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.”

RADIO PRETORIA VERDRAAI FEITE OOR JOHN VORSTER, INLIGTINGSKANDAAL

17 April 1998

IN ’n uiters skeefgetrekte Nuuskommentaar op Woensdag 15 April het Radio Pretoria doelbewus die feite oor die verraad van John Vorster en die Inligtingskandaal verdraai om die indruk te wek dat PW Botha die eerste premier was wat die pad van Afrikanernasionalisme verlaat het, en dat dit hy was wat op onregverdige wyse van John Vorster en Connie Mulder ontslae geraak het.

Van die merkwaardigste opmerkings wat in hierdie Nuuskommentaar gemaak word, is dat drs. Connie Mulder en Eschel Rhoodie onskuldig was, en groot moeite en onkoste gehad het om hulle name weer “skoon” te kry. PW Botha word verantwoordelik gehou vir die situasie waarin hulle beland het, deurdat Connie Mulder “sy hele gratifikasie moes opgebruik” omdat PW Botha hom regshulp geweier het, “al was sy optrede uit hoofde van sy amp”, en Eschel Rhoodie as enigste aangeklaagde in die hof, onskuldig bevind is, maar nooit vir sy regskoste vergoed is nie.

Geen melding word in hierdie Nuuskommentaar gemaak van die onetiese optrede van die NP-regering onder Vorster en Mulder om ’n Engelse partykoerant, die Citizen met staatsfondse te stig om as die NP se amptelike mondstuk op te tree nie.

Radio Pretoria vra slegs: “Wat was dan so skandalig aan die inligtingsaak? Dat belastinggeld gebruik is om Suid-Afrika se beeld in die buiteland te verbeter? Was dit dan nie ’n absolute noodsaaklikheid nie?” Daardeur word doelbewus feite verdraai deurdat voorgegee word dat die Inligtingskandaal slegs ’n buitelandse doel gehad het, naamlik om Suid-Afrika se beeld te verbeter. Die eensydige bevoordeling van die “Nasionale” Party deur die oprigting van ’n partypolitieke mondstuk met belastingbetalers se geld om teen teenstanders te velde te trek met hulle eie geld, word sorgvuldig verswyg. Daar word ook nie vermeld dat die kabinetskomitee van drie, wat die hele Inligtingsaksie hanteer het, bestaan het uit John Vorster, Connie Mulder en eers Nic Diederichs en later Owen Horwood nie.

’n Verdere historiese fout wat in Nuuskommentaar gemaak word, is dat “meneer Botha die inligtingsdebakel gebruik het om van sy politieke opponente ontslae te raak”. Daar word vermeld dat Connie Mulder die NP se kroonprins was om Vorster op te volg, en voeg daaraan toe: “Met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie wat eers dr. Mulder van alle blaam onthef het, en kort daarna ’n totale ommeswaai gemaak het met ’n teenstellende uitspraak, is dr. Mulder in die hondehok (sic) gejaag en het mnr. Botha op 28 September aan bewind gekom. Voor die einde van dieselfde jaar is met advokaat John Vorster klaargespeel deur hom, binne nege maande nadat hy die amp van staatspresident aanvaar het, te dwing om te bedank.”

Hier word belangrike chronologiese foute gemaak. Toe PW Botha verkies is, was hy en Connie Mulder kandidate vir die premierskap, en was dit nie binne Botha se vermoë om sake te “manipuleer” nie, bloot om die eenvoudige rede dat PW Botha nog nie oor die mag beskik het nie. Dit was adv. Rut van Rooyen en Pik Botha wat die LVs ingelig het dat Connie Mulder betrokke was by die Inligtingskandaal, en hy derhalwe die verkiesing verloor het. Die Erasmus-verslag het eers later te berde gekom, en dit was eers na die derde verslag dat PW Botha Vorster daarmee gekonfronteer het, en hom gedwing het om te bedank.

Wat ook deur Radio Pretoria uit die oog verloor word, is dat nadat John Vorster as gevolg van sy skandalige optrede gedwing is om as Eerste Minis­ter te bedank, hy agter die Staatspresidentskap gaan wegkruip het, in die waan dat hy nie daar uitgeskop sou kon word nie. Dit is uit hierdie amp dat PW Botha hom gedwing het om pad te gee na die verdoemende Erasmusverslag. Nie uit die Eerste Ministerskap nie.

Radio Pretoria tas verder mis waar daar vermeld word dat Connie Mulder “met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie” eers van alle blaam onthef is, en kort daarna deur ’n totale ommeswaai uit sy politieke loopbaan verjaag is. Die feit is dat regter Erasmus in sy eerste twee verslae nog nie by die volle waarheid uitgekom het nie. Daar is bevind dat, tipies volgens NP se korrupte bestuurstyl, alle pogings aangewend is om die hele Inligtingskandaal toe te smeer. Na elke verslag was daar egter soveel vrae dat regter Erasmus uiteindelik nie daarmee kon volhou nie, en met die derde verslag met die volle sak patats vorendag gekom het. Dit was dus nie ’n situasie dat regter Erasmus ’n “totale ommeswaai” gemaak het nie, maar dat hy so lank gevat het om by die volle waarheid uit te kom.

En toe is bewys dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg totaal korrup was, en nie bevoeg om in enige openbare amp te dien nie.

Toe rnoes hulle loop.

Waar Radio Pretoria wel reg is, is dat PW Botha op wonderbaarlike wyse daarin geslaag het om ook onthoofding oor sy rol in die Inligtingskandaal vry te spring. Die grootste bedrae wat toegeken is aan geheime fondse, het gekom uit sy Verdedigingsbegroting. Op een of ander wyse het hy daarin geslaag om die indruk te skep dat hy totaal onkundig daaroor was, en dus nie daarvoor verantwoordelik gehou kon word nie.

Dit beteken egter nie omdat hy losgekom het, dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg onskuldig was nie. Inteendeel!

Die gedagte duik onwillekeurig op of die merietelose ophemeling van Connie Mulder nie iets te make het met die feit dat sy twee seuns, Pieter en Corne, vandag ’n hoë politieke profiel geniet as leiersfigure in die Vryheidsfront van genl. Constand Viljoen nie.

Net so ’n groot mistasting van Radio Pretoria is waar beweer word: “Boere-Afrikaners (sic) weier om te vergeet dat meneer Botha by uitstek die man is wat afsonderlike ontwikkeling laat misluk het selfs nog voordat hy ’n alternatief gehad het, soos sy later sogenaamde gesonde magsdeling. Hy het met die drakoniese magte waarmee hy die presidentskap omhul het, die weg gebaan vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee.”

Hierdeur word die rol van John Vorster as eerste hensopper en verraaier van Afrikanernasionalisme totaal ontken. Radio Pretoria vergeet dat dit John Vorster is wat die eerste hou na afsonderlike ontwikkeling gemik het deur sy veelrassige sportbeleid. Dit was reeds hy wat begin het met die aftakeling van die tuislandbeleid wat dit later geheel onmoontlik gemaak het om dit verder toe tepas, en die illusie geskep is dat dit ’n onuitvoerbare beleid was. Dit was hy wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Die Riekert- en Wiehahn- verslae van 1979 was hiervoor verantwoordelik.

Pik Botha, Vorster se ambassadeur in die VSA en die WO, het so vroeg as 1974 dit as amptelike NP-beleid uitgespel om “weg te beweeg van diskriminasie”. Hy het nooit laat blyk wat in die plek van hierdie beleid gestel moet word nie.

Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.

Radio Pretoria tas verder mis waar beweer word dat PW Botha verantwoordelik was vir “sogenaamde gesonde magsdeling”. Dit was John Vorster wat in 1977 met sy Driekamerparlement-voorstelle dit aan die gang gesit het.

HNP’s landwyd het NP-LP’s gaan spreek om hulle hierteen te waarsku. HNP-Waterbergers het in 1977 persoonlik met dr. Andries Treurnicht gaan praat om hom daarteen te waarsku. Hy was toentertyd leier van die NP in Transvaal, maar het hom nie aan hierdie waarskuwings gesteur nie.

Maar in 1982, vyf jaar later, skeur hy die NP omdat die NP onder PW Botha skielik, uit die bloute, begin het met ‘n beleid van “sogenaamde gesonde magsdeling”!

Dit was John Vorster en Connie Mulder wat die weg gebaan het “vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee”. PW Botha het net daarop voortgebou.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (31)

                                                                LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

Dit was hy wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.”

RADIO PRETORIA VERDRAAI FEITE OOR JOHN VORSTER, INLIGTINGSKANDAAL

17 April 1998

IN ’n uiters skeefgetrekte Nuuskommentaar op Woensdag 15 April het Radio Pretoria doelbewus die feite oor die verraad van John Vorster en die Inligtingskandaal verdraai om die indruk te wek dat PW Botha die eerste premier was wat die pad van Afrikanernasionalisme verlaat het, en dat dit hy was wat op onregverdige wyse van John Vorster en Connie Mulder ontslae geraak het.

Van die merkwaardigste opmerkings wat in hierdie Nuuskommentaar gemaak word, is dat drs. Connie Mulder en Eschel Rhoodie onskuldig was, en groot moeite en onkoste gehad het om hulle name weer “skoon” te kry. PW Botha word verantwoordelik gehou vir die situasie waarin hulle beland het, deurdat Connie Mulder “sy hele gratifikasie moes opgebruik” omdat PW Botha hom regshulp geweier het, “al was sy optrede uit hoofde van sy amp”, en Eschel Rhoodie as enigste aangeklaagde in die hof, onskuldig bevind is, maar nooit vir sy regskoste vergoed is nie.

Geen melding word in hierdie Nuuskommentaar gemaak van die onetiese optrede van die NP-regering onder Vorster en Mulder om ’n Engelse partykoerant, die Citizen met staatsfondse te stig om as die NP se amptelike mondstuk op te tree nie.

Radio Pretoria vra slegs: “Wat was dan so skandalig aan die inligtingsaak? Dat belastinggeld gebruik is om Suid-Afrika se beeld in die buiteland te verbeter? Was dit dan nie ’n absolute noodsaaklikheid nie?” Daardeur word doelbewus feite verdraai deurdat voorgegee word dat die Inligtingskandaal slegs ’n buitelandse doel gehad het, naamlik om Suid-Afrika se beeld te verbeter. Die eensydige bevoordeling van die “Nasionale” Party deur die oprigting van ’n partypolitieke mondstuk met belastingbetalers se geld om teen teenstanders te velde te trek met hulle eie geld, word sorgvuldig verswyg. Daar word ook nie vermeld dat die kabinetskomitee van drie, wat die hele Inligtingsaksie hanteer het, bestaan het uit John Vorster, Connie Mulder en eers Nic Diederichs en later Owen Horwood nie.

’n Verdere historiese fout wat in Nuuskommentaar gemaak word, is dat “meneer Botha die inligtingsdebakel gebruik het om van sy politieke opponente ontslae te raak”. Daar word vermeld dat Connie Mulder die NP se kroonprins was om Vorster op te volg, en voeg daaraan toe: “Met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie wat eers dr. Mulder van alle blaam onthef het, en kort daarna ’n totale ommeswaai gemaak het met ’n teenstellende uitspraak, is dr. Mulder in die hondehok (sic) gejaag en het mnr. Botha op 28 September aan bewind gekom. Voor die einde van dieselfde jaar is met advokaat John Vorster klaargespeel deur hom, binne nege maande nadat hy die amp van staatspresident aanvaar het, te dwing om te bedank.”

Hier word belangrike chronologiese foute gemaak. Toe PW Botha verkies is, was hy en Connie Mulder kandidate vir die premierskap, en was dit nie binne Botha se vermoë om sake te “manipuleer” nie, bloot om die eenvoudige rede dat PW Botha nog nie oor die mag beskik het nie. Dit was adv. Rut van Rooyen en Pik Botha wat die LVs ingelig het dat Connie Mulder betrokke was by die Inligtingskandaal, en hy derhalwe die verkiesing verloor het. Die Erasmus-verslag het eers later te berde gekom, en dit was eers na die derde verslag dat PW Botha Vorster daarmee gekonfronteer het, en hom gedwing het om te bedank.

Wat ook deur Radio Pretoria uit die oog verloor word, is dat nadat John Vorster as gevolg van sy skandalige optrede gedwing is om as Eerste Minis­ter te bedank, hy agter die Staatspresidentskap gaan wegkruip het, in die waan dat hy nie daar uitgeskop sou kon word nie. Dit is uit hierdie amp dat PW Botha hom gedwing het om pad te gee na die verdoemende Erasmusverslag. Nie uit die Eerste Ministerskap nie.

Radio Pretoria tas verder mis waar daar vermeld word dat Connie Mulder “met uitgeslape manipulasie van die Erasmuskommissie” eers van alle blaam onthef is, en kort daarna deur ’n totale ommeswaai uit sy politieke loopbaan verjaag is. Die feit is dat regter Erasmus in sy eerste twee verslae nog nie by die volle waarheid uitgekom het nie. Daar is bevind dat, tipies volgens NP se korrupte bestuurstyl, alle pogings aangewend is om die hele Inligtingskandaal toe te smeer. Na elke verslag was daar egter soveel vrae dat regter Erasmus uiteindelik nie daarmee kon volhou nie, en met die derde verslag met die volle sak patats vorendag gekom het. Dit was dus nie ’n situasie dat regter Erasmus ’n “totale ommeswaai” gemaak het nie, maar dat hy so lank gevat het om by die volle waarheid uit te kom.

En toe is bewys dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg totaal korrup was, en nie bevoeg om in enige openbare amp te dien nie.

Toe rnoes hulle loop.

Waar Radio Pretoria wel reg is, is dat PW Botha op wonderbaarlike wyse daarin geslaag het om ook onthoofding oor sy rol in die Inligtingskandaal vry te spring. Die grootste bedrae wat toegeken is aan geheime fondse, het gekom uit sy Verdedigingsbegroting. Op een of ander wyse het hy daarin geslaag om die indruk te skep dat hy totaal onkundig daaroor was, en dus nie daarvoor verantwoordelik gehou kon word nie.

Dit beteken egter nie omdat hy losgekom het, dat John Vorster, Connie Mulder, Eschel Rhoodie en Lang-Hendrik van den Berg onskuldig was nie. Inteendeel!

Die gedagte duik onwillekeurig op of die merietelose ophemeling van Connie Mulder nie iets te make het met die feit dat sy twee seuns, Pieter en Corne, vandag ’n hoë politieke profiel geniet as leiersfigure in die Vryheidsfront van genl. Constand Viljoen nie.

Net so ’n groot mistasting van Radio Pretoria is waar beweer word: “Boere-Afrikaners (sic) weier om te vergeet dat meneer Botha by uitstek die man is wat afsonderlike ontwikkeling laat misluk het selfs nog voordat hy ’n alternatief gehad het, soos sy later sogenaamde gesonde magsdeling. Hy het met die drakoniese magte waarmee hy die presidentskap omhul het, die weg gebaan vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee.”

Hierdeur word die rol van John Vorster as eerste hensopper en verraaier van Afrikanernasionalisme totaal ontken. Radio Pretoria vergeet dat dit John Vorster is wat die eerste hou na afsonderlike ontwikkeling gemik het deur sy veelrassige sportbeleid. Dit was reeds hy wat begin het met die aftakeling van die tuislandbeleid wat dit later geheel onmoontlik gemaak het om dit verder toe tepas, en die illusie geskep is dat dit ’n onuitvoerbare beleid was. Dit was hy wat deur sy arbeidswetgewing begin het om die werksplek van die Afrikaner te integreer, en so die pad geopen het vir die beleid van “regstellende” aksie waardeur die Afrikaner vandag uit sy beroepsveld verdryf word en vervang word deur onbevoegde swartes. Die Riekert- en Wiehahn- verslae van 1979 was hiervoor verantwoordelik.

Pik Botha, Vorster se ambassadeur in die VSA en die WO, het so vroeg as 1974 dit as amptelike NP-beleid uitgespel om “weg te beweeg van diskriminasie”. Hy het nooit laat blyk wat in die plek van hierdie beleid gestel moet word nie.

Dit was ook Vorster wat verantwoordelik was vir die uitverkoping van Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.

Radio Pretoria tas verder mis waar beweer word dat PW Botha verantwoordelik was vir “sogenaamde gesonde magsdeling”. Dit was John Vorster wat in 1977 met sy Driekamerparlement-voorstelle dit aan die gang gesit het.

HNP’s landwyd het NP-LP’s gaan spreek om hulle hierteen te waarsku. HNP-Waterbergers het in 1977 persoonlik met dr. Andries Treurnicht gaan praat om hom daarteen te waarsku. Hy was toentertyd leier van die NP in Transvaal, maar het hom nie aan hierdie waarskuwings gesteur nie.

Maar in 1982, vyf jaar later, skeur hy die NP omdat die NP onder PW Botha skielik, uit die bloute, begin het met ‘n beleid van “sogenaamde gesonde magsdeling”!

Dit was John Vorster en Connie Mulder wat die weg gebaan het “vir hensoppers soos meneer FW de Klerk om die land sonder slag of stoot weg te gee”. PW Botha het net daarop voortgebou.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1095 gaste aanlyn