NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Jou krag is van die HERE; onthou dat Hy jou geskape het, jou deur en deur ken, jou liefhet, jou deur elke dag dra al is jy nie eers daarvan bewus nie, en dat jy ook hierdie dag daardie genade van Hom sal ontvang om te doen wat jy moet doen.

DIE NUWE SUID-AFRIKA (17)

Lees reeks by Die Nuwe Suid-Afrika (1990 en verder)

Nasionalisme

Op die grondslae van nasionalisme, kan mens hom nie vereenselwig met ’n beoogde stelsel wat ’n volslae negering van nasionalisme sal wees nie, en wat na ’n fase van wrywing en botsing sal uitloop op ’n Swart meerderheidsregering wat, soos die les van Afrika leer, waarskynlik onder Kommunistiese beheer sal wees en Suid-Afrika betreklik gou sal afdruk tot die peil van nasionale armlastigheid, korrupte administrasie en miskenning van elementêre menseregte en demokratiese waardes. (En nou het ons land rommelstatus; hoe in die kol was hierdie insig!)

Byna ses-en-sestig persent van die klousules van die voorgestelde Menseregte-akte is eintlik ’n bevestiging van die huidige regsposisie, en in die sin van min betekenis.

 

In die opsigte waarin dit buite die bestaande regs- en politieke orde gaan, is dit egter ’n bloudruk vir ’n revolusionêre ingryping in die Suid- Afrikaanse bestel deurdat:

 • dit die regbank sal politiseer en die regspleging in Suid-Afrika in politieke vaarwaters sal inruk in verband met strydvrae waaroor daar diepgewortelde magte en gevoelens in ’n volk werksaam is, soos die besef van groepsidentiteit, die bewustheid van tradisionêre invloede, die respek vir die voorgeslag, die vereenselwiging met volkshelde, die drang tot selfbetuiging;
 • dit betoog om die juridiese regverdiging te verskaf vir ’n politieke orde gegrond op ’n pluralistiese nasie, waardeur ’n hoë voorrang gegee word aan die abstrakte idee van ’n samevoeging van heterogene individue in wat in die werklikheid ’n anti-nasie sal wees;
 • dit nasionalisme as die politieke mag waardeur die Afrikanervolk homself betuig en gehandhaaf het, uitskakel weens die ingeboude vereiste dat ras en kultuur nie in die politieke stryd ’n rol gegun sal word nie;
 • dit die waarheid misvat dat gesag net kan bestaan wanneer volstrekte standaarde geld, en die enigste volstrekte standaard van die gelykheidsdogma is nul;
 • dit die wetenskaplike feit minag dat daar tussen ras en kultuur ’n diep organiese band is;
 • dit magsuitoefening sal bevorder deur uiteenlopende individue in ’n groot kollektiwiteit saam te voeg waarin die natuurlike skanse van volks- en rassegrense platgestoot is, en die enkeling regstreeks sal blootstel aan ’n verwyderde owerheid met wie daar geen nasionale identifisering is nie;
 • dit ’n poging verteenwoordig om ’n anti-nasionale pluralisme daar te stel volgens ’n abstrakte idee en inderdaad ’n huis sal skep wat innerlik verdeeld is en derhalwe nie kan staan nie;
 • dit in die huidige politieke en sosiale klimaat stygende verwagtings sal wek, wat deur revolusionêre en anargistiese magte uitgebuit sal word om die orde uit te daag en uit te tart in antisipasie dat weerstand reeds prysgegee is deur aanvaarding van die gelykstelligsdogma op grond van die voorgestelde Menseregte-akte.

’n Sleutelbeplanning is byvoorbeeld vervat in klousule 17 van die voorge­stelde Menseregte-akte, wat dit duidelik stel dat die staat rasse vermenging sal subsidieer en rasseskeiding sal penaliseer, deur die weerhouding van middele. Die klousule moet in die geheel aangehaal word omdat dit so belangrik in die betrokke samehang is:

“Die reg van elke persoon of groep”, lui dit, “om hom te disassosieer van ander individue of groepe; met dien verstande dat indien sodanige disassosiasie diskriminasie daarstel op grond van ras, kleur, godsdiens, taal of kultuur, geen openbare of staatsfondse direk of indirek ter bevordering van die belange van die persoon ofgroep wat aldus diskrimineer, beskikbaar gestel mag word nie”.

Die ironiese implikasie hiervan is dat diskriminasie uit naam van anti-diskriminasie gestraf word deur diskriminasie: die staat sal diskrimineer teen die wat diskrimineer! ’n Persoon word oënskynlik “’n reg” gegee, maar in wese is dit so beperk dat dit neerkom op ’n ontneming van ’n reg.

Hier word egter ook getas aan die wortel van menslike ordes, omdat hierdie beperking indruis teen die reg op voorkeur vir die eie. Voorkeurige assosiasie is ’n kenmerk van alle sosiale wesens, en terwyl mense hulle voorkeur kan grond op nasionaliteit, kultuur, klas, taal, godsdiens, intellektuele belangstelling of ras, is ras die mees standhoudende maatstaf, bewus of onbewus, by voorkeurige assosiasie, omdat die sigbare kenmerke van ras blywend, bestendig en op ’n berekenbare wyse oordraagbaar is.

Diskriminerende praktyke en voorkeurige behandeling vind universeel plaas waar daar kontak tussen twee wyd uiteenlopende rasse is.

Gelykheid is nie geregtigheid

Om alle mense gelyk te behandel voor die gereg is om ’n regverdige gedissiplineerde samelewing te verseker. Maar ’n beskaafde samelewing vra meer: dat die wet getemper word met verdraagsaamheid en genade, deur oorweging van wat in ’n oortreder se guns is, of van aangebore gebreke waarvoor hy nie met reg aanspreeklik gehou kan word nie. Dit is ook die lig waarin verskillende rasse beskou moet word, en waarom dit die opperste dwaling is om gelykheid en geregtigheid met mekaar gelyk te maak.

Matthew Arnold, die Engelse digter en denker, het eenmaal opgemerk: ..die vermenging van persone van verskillende rasse in een samele­wing lei tot verwarring van alle verhoudings in die menslike lewe en van alle begrippe van reg en verkeerd”. Dit is insigte waarvan terdeë kennis geneem moet word.

Die Kommissie se klousule 12 lui byvoorbeeld:

“Die reg om vrylik in die Republiek van Suid-Afrika te beweeg, op enige plek daarin te woon of ’n wettige besigheid, beroep, ambag of ander aktiwiteit te beoefen”.

En dit hou onteenseglik in dat Swartes in Suid-Afrika in Blanke woonbuurte kan woon, en dat, anders as in die VSA, Blankes nie die reg sal hê om dit te verhoed nie. Dit gaan dus nie daarom dat die staat weerhou word van inbreuk op “menseregte” nie, maar dat die staat Blanke mense dwing om hulle reg op voorkeurige assosiasie prys te gee.

Twee basiese menseregte

Dit is ’n opvallende leemte in die Kommissie se verslag en voorstelle dat geen erkenning gegee word aan die reg op voorkeur vir die eie nie. As daar ’n basiese mensereg is naas wat Ortega Y Gasset genoem het “die reg op kontinuïteit”, is dit die reg.

Dit rus op die lewenswet wat alle verskeidenheid in die skeppingsorde onderlê. Indien die individu van die spesie nie ingebind is tot genetiese preseleksie nie, sal die spesie nie kon ontstaan of bestaan nie.

Die reg op voorkeur vir die eie is ook die grondslag van nasionalisme. Dit veronderstel nie dat die eie beter as ander is nie, net soos ’n man se voorkeur vir sy gesin nie veronderstel dat hulle beter as ander is nie. Die voorkeur behoef geen verklaring of verduideliking of verskoning nie.

Toets is geregtige samelewing

Die toets van welslae van die erkenning van menseregte is eenvoudig of dit ’n geregtige samelewing oplewer in gevalle waar mense en volke van verskillende rasse-afkomste as individue behandel word.

Uit voorbeelde wat voor-die-hand-liggend is, blyk die teenoorgestelde. En die Kommissie kan dit nie weerspreek nie.

Dit is nie nodig om toestande in Afrikastate met menseregte-aktes hier te bespreek nie. In geeneen van die state is die menseregte-akte die papier werd waarop dit gedruk is nie. En die betrokke bevolkings is swakker daaraan toe met ’n menseregte-akte as wat hulle daarsonder was.

Gelykheid voor God

Dit is insiggewend om weer te kyk na wat byvoorbeeld Aldous Huxley skryf in die bundel Proper Studies.

“Deesdae word die Christelike leerstelling van die broederskap van mense en hulle gelykheid voor God ingeroep ter ondersteuning van politieke demokrasie. Dog heeltemal onlogies" lui dit. “Want”, skryf hy, “die broederskap van mense impliseer nie hulle gelykheid nie.

“Gesinne het hulle dwase en hulle genieë, hulle swart skape en hulle heiliges, hulle wêreldse suksesse en hulle wêreldse mislukkings. ’n Mens moet broers liefderik en met geregtigheid behandel volgens elkeen se verdienste. Maar die verdienste van elkeen is nie dieselfde nie. Ewe min impliseer men­se se gelykheid voor God gelykheid onder hulleself.

“Vergeleke by ’n oneindige kwantiteit kan alle eindige kwantiteite as gelyk geag word. Daar is, waar dit om oneindigheid gaan, geen verskil tussen een en duisend nie. Ons wêreld is ’n wêreld van eindige kwantiteite; en waar dit gaan om wêreldse dinge, is dit volkome irrelevant dat alle mense gelyk is in verhouding tot die oneindige kwantiteit wat God is. Die Kerk het te alle tye sy wêreldse beleid voortgesit op die veronderstelling dat dit irrelevant is. Dit is eers onlangs dat die teoretici van demokrasie hulle op die Christelike leerstellings beroep het vir bevestiging van hulle egalitariese beginsels.

“Christelike leerstellings gee, soos ek getoon het, geen sodanige steun”.

Hierdie standpunt, hoewel nie regstreeks verwysend na menseregte nie, is ter sake omdat dit deurdring tot die grondliggende liberale illusie oor menseregte, naamlik geregtigheid deur gelykstelling—’n benadering wat van ingrypende betekenis is by oorweging van menseregte in ’n samelewing waarin rassegrense platgestoot moet word om gelykheid te vestig.

Gelykheid teen vryheid

Die beroemde akademikus en denker, FA Hayek skryf in sy werk The Road to Serfdom: “Gelykheid voor die gereg en stoflike gelykheid is nie net moeilik nie, maar ook in stryd met mekaar: ons kan die een of die ander bereik, maar nie albei tegelyk nie. Die gelykheid voor die gereg wat deur vryheid vereis word, lei tot stoflike ongelykheid”.

Hierdie eenvoudige waarheid word so met opset misken dat dit tot allerlei illusies en vergissings aanleiding gee, soos dat gelykheid van indivi­due se regte die voorwaarde vir vryheid is. Elders is daar gewys op die struktuur van die gesin, as die kleinste samelewingseenheid, wat ’n hiërargiese orde vertoon, en waarin ongelykheid van leeftyd, van funksie, van gesag die volstrekte weerspreking van die aanspraak op vryheid, ge­lykheid en broederskap is.

Baie getuienis in hierdie verband is beskikbaar, maar daar word volstaan met wat die bekende Nederlandse skrywer HA Lunshof gesê het: “Een ding’’, lui dit, “staan vas: vryheid en gelykheid gaan nooit saam nie. Wanneer jy mense dwing om almal gelyk te wees, dan moet jy hulle hul vry­heid ontneem. Wanneer jy mense ook maar net ’n greintjie vryheid toelaat, sal hulle altyd na ongelykheid streef, omdat dit die wese van die mens en die natuur is”.

“Gelykheid is opstand van onder”

Voortgaande sê hy: “Predikers van gelykheid wil meestal die laere nie ophef tot die hoëre nie, maar die hoëre na benede trek. Dit is ’n gevaarlike proses, want so goed as wat jy ’n volk kan ophef, kan jy hom deur begeerte so prikkel dat hy deur alle dyke breek en alles oorstroom. Daarom is dit so verkeerd om voortdurend oor gelykheid te praat, ja, dit voor te stel asof dit iets moois en begeerliks sou wees. Gelykheid is die natuurlike vyand van broederskap, omdat laasgenoemde uit die hoëre sfere stam en gelykheid die opstand van benede is”. (Elseviers Weekblad, 14 Julie 1956).

Hierdie beskouing is ter sake, omdat die aandrang op menseregte onlosmaaklik is van die ideologie van die gelykheid van mense. Dit is die klaarblyklike rede waarom voorstanders van ’n menseregte-akte nie “groepe” of volke en rasse wil erken nie. Maar dan tegelyk ook weier om die euwele konsekwensies van die gelykstellingsdogma in die konkrete Suid-Afrikaanse situasie te erken.

Sogenaamde vriende wil swart regering hê

Dit laat die Kommissie goedsmoeds op p.324 verklaar: “Die nadele en gevare kan almal deur ’n versigtige behandeling en met gebruikmaking van die korrekte prosesse en tegnieke uitgeskakel word” — ’n stelling wat suiwer op teoretiese bespiegeling rus.

Onder die oorwegings ten gunste van “die beter beskerming van individuele menseregte” word onder andere genoem: “die bevrediging van die Westerse filosofiese grondslae ... en dit voldoen aan die internasionale standaarde”.

Maar die Kommissie weet of behoort te weet dat die Amerikaanse magshebbers sedert die dae van pres. Jimmy Carter openlik uitgesproke is dat hulle in Suid-Afrika ’n Swart “meerderheidsregering” wil hê. Ongetwyfeld sal hulle die aanvaarding van ’n menseregte-akte soos voorgestel, verwelkom, omdat hulle dit as ’n voorwaarde vir die politieke ontwikkeling tot Swart regering beskou. Hulle sal alleen tevrede wees wanneer ’n Kommunisties beheerde ANC-regering die politieke mag in Suid-Afrika het, soos die geval in Zimbabwe was, waar die Britte en Amerikaners geweier het om ekonomiese sanksies op te hef voordat ’n Kommunistiese bewind oorgeneem het.

“Een van sterkste lande”

DIT is verbasend dat die Kommissie die essensie van die ingewikkelde bevolkingsamestelling in Suid-Afrika deur die vingers sien en by al die bewyse tot die teendeel, die Amerikaanse toestand aanprys as navolgens- waardig.

Die Kommissie maak met nadruk op p.97 ’n uitspraak wat waarskynlik getuig van ’n vooringenomendheid oor die deugsaamheid van ’n men­seregte-akte aan die hand van die Amerikaanse voorbeeld.

“Die Amerikaanse juriste” lui dit, “roem daarop dat menseregte in geen land ter wêreld so goed beskerm word as in hul land nie. Die Amerikaanse mensereregte-akte word gesien as ’n trotse erfenis wat veral meegebring het dat juridiese en politieke diskriminasie teen Swart mense te bowe gekom is.

“Die menseregte-akte het dus werklik geslaag om ’n minderheidsgroep te beskerm. Aan die hand van die menseregte-akte kan die geldigheid van wetgewing getoets word en kan wetgewing wat strydig is met fundamentele menseregte ongeldig verklaar word. Die bestaan van ’n menseregte-akte en die toetsreg van die howe het nie verhoed dat die VSA een van die sterkste lande in die wêreld geword het nie, nog het dit staatsveiligheid ondergrawe. ”

Desegregasie gelyk aan gedwonge integrasie

Dit is algemene kennis dat die proses van desegregrasie van die vyftiger- en sestigerjare in die VSA gepaard gegaan het met gedwonge integrasie, soos die aanry van kinders van verskillende rasse na skole van ander ras­se, en die sogenaamde “affirmative action”, waardeur werkgewers en instellings verplig is om bepaalde getalsverhoudings in byvoorbeeld personeel te handhaaf. Dit is die logiese konsekwensies van ’n beleid van miskenning van die reg op voorkeurige assosiasie. Natuurlike rasseskeiding en die reg op voorkeur vir die eie word vervang deur wetlike verpligte rassevermenging of integrasie. Wat uit naam van “regte” bepleit is, word omgesit in dwang, om die skyn te wek dat ’n beleid van miskenning van rasseverskille wel deug.

In die laat vyftigerjare het ’n bekende linkse, prof. Catlin van Brittanje, op besoek aan Suid-Afrika gesê dat “niemand toegelaat moet word om te weier om te assosieer met iemand van ’n ander ras nie”. Dus, die liberale dogma van vryheid van assosiasie se onvermydelike teenhang is geforseerde assosiasie, soos die Amerikaanse voorbeeld demonstreer.

Diskriminasie in Amerika

Terwyl die Kommissie klaarblyklik sterk steun vir sy konsepsies put uit die Amerikaanse voorbeeld, is dit ’n byna weeklikse verskynsel dat berigte en artikels gepubliseer word oor diskriminasie teen Swartes in die VSA. ’n Enkele onlangse voorbeeld is afdoende.

Beeld van 19 Oktober 1989 het ’n opskrif gehad: “Kleurblinde Ameri­ka bly ’n droom”. En die eerste sin het gelui: “Die skeiding van rasse in Amerika behoort reeds jare tot die verlede. Tog kan ’n mens nie praat van rassegelykheid in die land, wat veronderstel is om kleurblind te wees nie”.

“Rasseverhoudings en die status van die Swartes” lui dit verder, “het merkwaardig verbeter sedert die Tweede Wêreldoorlog, maar die grootste deel was reeds van toepassing in die jare sewentig. Daarna was daar min vordering, selfs agteruitgang”.

“Daar word”, gaan die berig onder andere voort, “teen Swartes gediskrimineer met die koop of huur van eiendomme in Wit woongebiede”. En die Swartes het ondanks die “Bill of Rights” geen manier om dit te verhoed nie; en die Blankes ag hulle nie moreel gebonde aan die “Bill of Rights” nie.

Die voorbeeld van die VSA is belangwekkend en relevant, want daar is ook ’n veelrassige samelewing.

Hoewel slawe vrygestel is in die tweede deel van die negentiende eeu, terwyl daar ’n “Bill of Rights” op die Wetboek was, het Swartes nog in die tweede helfte van die twintigste eeu gewelddadig betoog vir burgerregte. Op sigself kwalifiseer dit die Kommissie se uitspraak hierbo in aansienlike mate. Hierdie bekende feit moet minstens deur die Kommissie vermeld gewees het om objektiwiteit te betoon en om by alle nugterheid die moeilike toepassing van sulke wette te erken.

Die aanspraak van Amerikaanse juriste waarop die Kommissie hom beroep, moet aan die werklikheid getoets word.

Een van die bekendste “civil-rights”-figure van die sestigerjare in die VS A is James Meredith na wie vroeër hierin verwys is. Hy het in Februarie 1985 volgens die Washington Post in toesprake voor studente onder andere gesê:

“Blankes vermy die nommer een probleem in Amerikaras—deur sover as moontlik weg te bly van Swartes ...

“Ek sal liewer keelaf gesny word (‘lynched’) as om behandel te word asof ek nie bestaan nie.

“Dit was Blankes wat Swartes uitgebuit het vir goedkoop arbeid, selfs slawe-arbeid.

“Nou sien j'y nie Swartes wat vrugte of katoen pluk of by tafels bedien nie. Blankes wil nie eens Swart arbeid uitbuit nie. Ek sal liewer uitgebuit as geïnoreer wil wees .

“Amerikaanse Swartes is nou swakker daaraan toe as ooit in die geskiedenis, die slawetyd inkluis. ”

Hoe rym sulke getuienis met die Kommissie se bewerings hierbo aangehaal?

“10% Lewer 60% in VSA-tronke”

Dit is natuurlik nie al wat in die verband ter sake is nie. In Oktober 1985 het Ramsay Milne byvoorbeeld in The Sunday Star Review geskryf:

“Dit is so dat as Amerikaanse Swartes die meeste ondervoed in die nasie is, hulle ook in haas elke ander faset van die lewe ’n agterstand het.

“In die onderwys is Blanke Amerikaanse kinders ver bo in prestasiepeile en bywoning van kolleges.

“In openbare gesondheid toon onlangse amptelike syfers dat in haas el­ke bekende siekte waarvan aantekening gehou is, met inbegrip van Vigs, die insidensie hoër onder Swartes is. Die kindersterftekoers is onder Swar­tes viermaal hoër as onder Blanke kinders.

“Byna sestig persent van die Amerikaanse tronkbewoners is Swart, hoewel Swartes tienpersent van die bevolking uitmaak ...”

Die tersaaklike deel van die aanhaling is die laaste paragraaf. Die an­der is bygevoeg ter wille van perspektief. (As die geval van die Indiane in die VSA bygebring word, sal dinge nog erger lyk).

Die feit dat tien persent van die bevolking sestig persent van die tronkbevolking oplewer, kan net dui op ’n samelewing wat emstig ongebalanseerd is. En as die erkenning en handhawing van menseregte in die VSA aangeprys word as ’n voorbeeld om in Suid-Afrika na te volg, moet hierdie werklikheid onder oë gesien word, veral waar die verhouding van Blankes teen Nieblankes in omgekeerde orde in Suid-Afrika is.

Dit is opvallend dat die Amerikaanse patroon van ’n oorwigtige Swart tronkbevolking herhaal word in ander lande. Nieu-Seeland se Maori-be- volking maak meer as die helfte van die tronkbevolking in die land uit (Eastern Province Herald, 1 Augustus 1986). En in Australie het die inboorlinge die hoogste koers van tronkstraf in die Westerse wêreld (Week­ly Mail, 30 April 1987).

Die Nieblankes in die betrokke state beland nie in die tronke omdat hulle primêr tot misdaad geneigd is nie, maar omdat hulle as individue van een ras gelyk behandel word met ’n individue van ’n ander ras. Daaruit volg wanaanpassing, frustrasie en uiteindelike misdaad, met die gevolglike ontneming van vryheid en daaruit voortvloeiende las wat dit op die samelewing plaas. Dit vloek luid teen sosiale geregtigheid.

Hierdie feite het betekenis, omdat dit gaan om mense in samelewingsverband.

Moes die Kommissie nie eerder besef het nie dat die Amerikaanse mo­del in beperkte sin toepaslik is op Suid-Afrika nie, en boonop in baie gunstiger omstandighede as in Suid-Afrika na meer as honderd jaar steeds ’n sigbare mislukking is?

Waarom is VSA sterk? – vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 835 gaste aanlyn