NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Pyn is nie altyd God se straf op sonde nie.  Dis dikwels sy manier om ons geloof te verdiep.  Geloofsdiepte lei altyd tot Godsverheerliking.

DIE BROEDERBOND IN DIE AFRIKANER- POLITIEK (7)

B M Schoeman

(Lees reeks by AB in die Afrikanerpolitiek )

Met die skrywe van hierdie boek in 1982 was dit nie Beaumont Schoeman se bedoeling om verdere onthullings van die Broederbond se geheime te maak nie. Sy doel was om te illustreer watter rol die Broederbond in die Afrikanerpolitiek gespeel het. Schoeman slaag daarin om aan die hand van eie dokumentasie aan te toon dat die Broederbond, in stryd met sy eie grondwet en reglement, ‘n instrument in die hand van ‘n bepaalde politieke party was ten tye van dié publikasie. Wat Schoeman toe nog nie kon weet nie is hoe ver die grense van die Broederbond se verraderlikheid sou uitbrei tot hulle op aandrang van die internasionale geldmag Suid-Afrika aan ‘n korrupte swart regering oorgegee het. Vandag opereer en skuil die Broederbond onder die naam Afrikaner Bond (AB) en is selfs meer listig as tevore terwyl hulle steeds die toutjies agter die gordyn probeer trek.

 

Piet Meyer en Nic Diederichs (2)

Algaande het ’n beter verhouding tussen Meyer en Vorster ontwikkel en presies ’n maand voor die stigting van die HNP, nadat mede-broers reeds uit die NP geskop is, lei Meyer ’n afvaardiging van UR-lede na Libertas. In ’n AB-omsendbrief daarna staan dit soos volg aangeteken: “Die UR het na die verdaging van die Parlement gereël om ’n informele besoek by vriend John Vorster af te lê. Dit het op 25 September in Libertas, Pretoria, plaasgevind. By hierdie geleentheid het die Voorsitter van die UR vriend Vorster namens ons organisasie seën, wysheid en sterkte na drie jaar se veeleisende premierskap toegewens en aan hom ’n AB-wapentjie as simbool van ons saambindende Broerskap oorhandig.”

Dit staan in skrille kontras met wat Meyer nog die vorige jaar aan mnr. J.H. (toe nog dominee) Jooste gesê het toe ’n afvaardiging van die Sentrale Komitee van Pretoriase AB- afdelings in 1968 ’n memorandum oor die woelinge van daardie tyd aan hom in Johannesburg oorhandig het. By daardie geleentheid het Jooste, wat die afvaardiging gelei het, aan hom gevra of hy dan nie kan sien waarheen sake ontwikkel nie en of hy, as voorsitter van die Broederbond, nie iets daaraan kan doen nie. Meyer se veelseggende antwoord was: “Jy weet, ’n ding ‘click’ of hy ‘click’ nie. Met Verwoerd het dit ge-‘click’, maar met Vorster ‘click’ dit nie.

Meyer was altyd ’n man vir skemas en aksies. Niks illustreer dit beter as die uitgewerkte voorstel waarmee hy op 15 Augustus 1968, presies ’n week nadat Hertzog deur Vorster uit die Kabinet gesit is, na Hertzog gekom het nie. Dit was ’n voorstel in besonderhede oor die stigting van ’n Albert Hertzog-instituut vir wetenskaplike bestudering van Afrikaans-Engelse verhoudinge in Suid-Afrika. Voorsiening moes gemaak word vir die stigting van ’n Albert Hertzog-trustfonds wat onder beheer van ’n Raad van Trustees sou staan. Die uitvoerende amptenaar van die instituut sou ’n voltydse direkteur, bygestaan deur ’n studiekommissie van deskundiges, wees.

Oor wat Meyer se motiewe was met hierdie voorstel ’n week na Hertzog se uitsetting uit die Kabinet en terwyl die politieke woelinge van daardie tyd reeds ’n hoogspanningsmerk bereik het, laat ’n mens daar. Hertzog se eie aantekening daaroor lui soos volg: “Ek het baie mooi vir hom geleentheid gevra om die hele saak te oordink, maar die dryfvere was nie meteens vir my duidelik nie, tensy Piet Meyer gelees het van die kastige miljoene wat ek sou beheer deur die Pieter Neethling-fonds en die Persfondsraad en die Persfonds en gedink het dat hy dit sou kon bewerkstellig dat al hierdie fondse nou op so ’n akademiese en myns insiens nuttelose manier vir alle tye vasgelê sou word.”

Meyer se voorstel in verband met ’n instituut vir die bevordering van Afrikaans-Engelse verhoudinge is interessant as dit beoordeel word teenoor wat hy in sy voorsittersrede op die Bondsraad van 3 Oktober 1966 in Bloemfon­tein oor dieselfde saak gesê het. Die tema van sy rede was “Die voortbestaan van die Afrikanervolk” en hy het onder meer gestel dat daar net een van twee doelwitte kan wees: “of die doelbewuste verafrikaansing van die Engelssprekendes, of die stilswyende aanvaarding van die nie-bewuste maar sekere toenemende verengelsing van die Afrikaner”. Dan gaan Meyer voort:

“As ons gestelde doelwit die volledige politieke nasionalisering en die toenemende kulturele verafrikaansing van die Engelssprekende van ons land in belang van die gehele blanke en nie-blanke bevolking moet wees, moet ons presies aandui wat dit behels of kan behels en hoe dit bewerkstellig kan word.

“Die politieke nasionalisering van die Engelssprekendes behels in hoofsaak sy openlike steun aan ons land se beleid van afsonderlike ontwikkeling en van Suid-Afrika eerste. Dit beteken verder die blywende Afrikaanse aanvaarding van die Britse parlementêre stelsel. Maar dit moet verder insluit dat die huidige stelsel van ’n staatshoof, wat eintlik die voortsetting van die ou Goewerneur-generaalskap onder die naam van Staatspresident is en ’n aparte regeringshoof, gewysig moet word deur die samevoeging van hierdie twee funksies en dit op ’n wyse wat op ons Republikeinse tradisie gebaseer sal wees, maar tegelyk met ons konstitusionele ontwikkelinge dusver tred sal hou. Hierby moet byvoorbaat die moontlikheid dat ’n sapperige Afrikaner met Engelse steun gereeld in die plek van ’n nasionale Afrikaner as Staatspresident aangewys word, uitgeskakel word.”

Die ander prominente lid van hierdie versameling van mense met hulle uiteenlopende beskouinge, was Diederichs, in een stadium voorsitter van die Uitvoerende Raad. Hy en Meyer het noue verbintenisse gehad. Net soos Meyer het Diederichs ook in Duitsland studeer en daar onder die invloed van die Nasionaal-sosialisme gekom. By sy terugkeer in Suid-Afrika is hy aangestel as die eerste hoof van die Broederbond se Reddingsdaadbond.

Hertzog stel dit dat Meyer en Diederichs die Reddings­daadbond uit die Reddingsdaadfonds van die Ekonomiese Instituut gestig en die naam daaraan gegee het. Hy stel dit ook dat die twee uit hulle pad gegaan het om soveel Afrikanersake onder die Reddingsdaadbondsambreel in te trek.

Dit is bekend dat daar later ernstige vrae begin ontstaan het oor sekere dinge binne die Reddingsdaadbond onder leiding van Diederichs.

In 1943, skryf Hertzog op 3 Junie 1944, het Meyer en Die­derichs die grondwet van die Ekonomiese Instituut, waaruit die Reddingsdaadfonds gebore is, op so ’n wyse laat wysig dat die Bestedingskomitee van die Ekonomiese Instituut vir een derde bestaan het uit die dagbestuur van die Red­dingsdaadbond, een derde uit die dagbestuur van die FAK en een derde uit die bestuur van die Ekonomiese Instituut. Die Bestedingskomitee was die liggaam wat elke jaar besluit het hoe die rente-opbrengs van die Reddingsdaadfonds aangewend sou word. Langs hierdie weg het Diederichs verseker dat die oorgrote deel van die rente van die Reddingsdaad­fonds na die Reddingsdaadbond gegaan het.

Op 29 November 1941 was daar vir daardie betrokke jaar ’n bedrag van 4 600 pond beskikbaar. Daarvan het die Red­dingsdaadbond 1 100 pond gekry, plus 500 pond vir studie-lenings, 120 pond vir sy voorligtingsburo en 300 pond vir reiskoste — ’n totale bedrag van 2 020 pond. Op 30 September 1942 was daar 4 748 pond uit rente-opbrengs be­skikbaar. Hiei'van het die Reddingsdaadbond ’n bedrag van 2 094 pond ontvang. Vir die ses maande tussen 1 Oktober 1942 tot 31 Maart 1943 het die Reddingsdaadbond vir homself ’n bedrag van 600 pond uit ’n totale beskikbare bedrag van 1 730 pond laat stem. Vir die jaar eindigende 31 Maart 1944 was daar 4 320 pond beskikbaar. Hiervan het die Reddingsdaadbond en die FAK elkeen 1 200 pond ontvang. Vir al die ander organisasies saam het net 1 920 pond oorgebly.

Op die jaarvergadering van die Ekonomiese Instituut van 2 en 3 Junie 1944 het Diederichs met ’n nuwe plan na die vergadering gekom onder voorwendsel dat die publiek verwar word deur die veelvuldige liggame soos die Reddings­daadfonds, die Reddingsdaadbond, die Ekonomiese Insti­tuut, die Bestedingskomitee, die Raad van Kuratore, ens. Hy het voorgestel dat al hierdie liggame opgaan in die Red­dingsdaadbond en dat die Reddingsdaadbond voile beheer oor die Reddingsdaadfonds kry. Die Ekonomiese Instituut sou ophou om te bestaan en die Bestedingskomitee sou outomaties wegval. In die praktyk sou dit beteken dat die Reddingsdaadbond volle beheer oor die inkomste van die Reddingsdaadfonds sou hê. Diederichs het ook aangevoer dat aangesien die Reddingsdaadbond steeds verdere kapitaal vir die fonds insamel, die RDB nie net aanspraak op die rente van daardie kapitaal kon maak nie, maar ook op die ou kapitaal van 100 000 pond wat reeds ingesamel is.

So ’n reëling sou natuurlik teen die besluite van die Ekonomiese Volkskongres wees wat bepaal het dat die Ekonomiese Instituut die liggaam sou wees wat moes besluit oor die besteding van die gelde. Geen ander liggaam kon homself daardie reg toeëien nie en dit sou onwettig wees om die Ekonomiese Instituut op te hef en alles na die Reddingsdaadbond oor te dra.

Die rede waarom Diederichs die Reddingsdaadfonds geheel en al vir die RDB wou inpalm, was blykbaar omdat dit later nie meer te goed met die RDB gegaan het nie. Dit het begin kwyn en was glad nie die groot sukses wat Diederichs gemeen het dit sou wees nie. Daarom moes hy ekstra kapitaal vir die Reddingsdaadbond kry en die enigste manier was om die Reddingsdaadfonds, wat altyd ’n entiteit op homself was, volledig in te palm.

Sekere lede van die Ekonomiese Instituut het nie genoeë geneem met Diederichs se planne nie op grond daarvan dat dit onwettig sou wees. Diederichs het dadelik ’n regsmening gevra. Toe die regsmening die standpunt van die ander lede van die Ekonomiese Instituut bevestig, het Diederichs ’n tweede regsmening van dieselfde advokaat gevra. Hy en die advokaat was baie goeie vriende en in sy tweede regsmening het hy die saak effens in Diederichs se guns probeer kantel. Met hierdie tweede regsmening is hy toe na ’n vergadering van die dagbestuur van die Ekonomiese Instituut. Die ander lede het intussen ook ’n regsmening ingewin. Hulle het Diederichs op 5 Mei 1945 hiermee gekonfronteer en sy planne is net daar nek omgedraai.

Nog ’n onderneming waar Diederichs se naam in daardie tyd in nie alte goeie terme uitgeslaan het nie, was die stig­ting van die ondememings Werda en Vobi deur Hertzog, Meyer, Ivan Lombard, mnr. Kaalkop van der Merwe en ander Broederbondmense. In latere jare toe hy Minister van Eko­nomiese Sake en Minister van Finansies was, het Diederichs steeds ’n voorliefde vir die groot geldinstellings getoon. Die geldgogga wat hom by die Reddingsdaadbond gebyt het, het hom skynbaar daarna nooit gelos nie.

In die politiek het Diederichs ’n byna verterende ambisie openbaar. Hy wou tot elke prys vinnig vorder, maar Strijdom het nie groot vertroue in hom getoon nie. Strijdom moes ongetwyfeld baie noukeurig gelet het op Diederichs se verbintenisse en optredes gedurende die oorlogsjare en dit het tot ’n duidelike wantroue van sy kant jeens Diederichs gelei.

“Jy weet, Albert,” het Diederichs eendag aan Hertzog in die Volksraad gesê, “ons is nou al nege jaar in die Parlement en ek voel dat ek nog niks bereik het nie.”

“Maar, Nic,” het Hertzog gesê, “jy het tog al baie dinge reggekry.” Waarop Diederichs geantwoord het: “Ja, dit is so, maar onder Strijdom sal ek nêrens kom nie.”

So skets Hertzog in 1957 Diederichs se frustrasies. Tydgenote van hom en mense wat na aan Strijdom gestaan het, vertel dat Strijdom nooit vir Diederichs sou bevorder het nie. Hulle sê dit is dinge wat uit die dae van die Reddingsdaadbond spruit wat ’n versperring tussen die twee opgerig het.

Dit is interessant dat twee van die mense wat Verwoerd onmiddellik na sy premierskapoorname in 1958 in die Kabinet opgeneem het, juis Hertzog en Diederichs was. Verwoerd was ’n lid van die UR terwyl hy redakteur van Die Transvaler was, Hertzog was ’n UR-lid en Diederichs was voorsitter van die UR.

As Minister van Ekonomiese Sake en later as Minister van Finansies het Diederichs intieme verbintenisse met die intemasionale geldmag opgebou. So byvoorbeeld het David Rockefeller Suid-Afrika as gas van Diederichs besoek. Na sy dood vind ’n mens sy naam in verskeie vreemdklinkende direksies, terwyl van die verafrikaansing van die landsekonomie, waarvoor Meyer so welsprekend gepleit het, bitter weinig gekom het. In Mei 1971 het Diederichs ’n uitnodiging ontvang na ’n geheimsinnige konferensie van intema­sionale geldbaronne op Bermuda. Wie almal daar teenwoordig was, is as n groot geheim bewaar en wat daar bespreek is, was net so ’n groot geheim. Die aankondiging dat Die­derichs die uitnodiging na die Bermuda-konferensie aanvaar het, het glo ’n hele sensasie veroorsaak. In Harry Schultz se finansiële nuusbrief, wat destyds vier rand per eksemplaar gekos het, is Diederichs se aanvaarding van die uitnodiging as ’n “groot slag” bestempel. Dit is so dat die verteenwoordigers van die groot geldmag reeds in daardie tyd kanale na die hart van die Suid-Afrikaanse Regering gesoek het en dit is duidelik dat Diederichs hulle kontakman in die Regering was. Dit is waarskynlik ook die verklaring waarom Diede­richs, ’n voorsitter van die Broederbond, in sy latere loopbaan lid van die Vrymesselaars geword het.

Diederichs het in die laat sestiger- en vroeë sewentigerjare noue kontak opgebou met ene David Abramson, destyds hoof van National Fund Investment. Hy was een van agt Ministers, onder wie Vorster self, wat ruim aandeelhouding in NFI gekry het, ’n onderneming waardeur klein beleggers ’n paar jaar later miljoene rande verloor het toe dit in duie gestort het.

Dit is waarskynlik hier waar die Regering-Abramson-konneksie begin het. In 1979 het dit uit die verslag van die Erasmus-kommissie oor die Inligtingskandaal aan die lig gekom dat Abramson ’n belangrike front van die Regering was. Dit was Diederichs wat hom aan dr. Eschel Rhoodie, gewese Sekretaris van Inligting, voorgestel het. Die betrokke geheime projek waarvoor Abramson gebruik is en wat betrekking gehad het op die Regering se Joodse konneksie, het die kodenaam Projek Dawid gedra. In die Pretoriase Hooggeregshof is verklaar dat Projek Dawid so delikaat is dat die besonderhede daaroor waarskynlik nooit bekend gemaak sal word nie.

Toe reeds diep gemoeid in die Inligtingskandaal, word Diederichs in 1975 Staatspresident na ’n stukkie politieke maneuver tussen hom en Vorster waarvoor Ben Schoeman, die ander aspirant, Vorster waarskynlik nooit sal vergewe nie. Teen die einde van 1973 doen Schoeman afstand van die Transvaalse leierskap van die Nasionale Party en gee te kenne dat hy hom nie weer in die volgende algemene verkiesing (die vervroegde verkiesing van April 1974) verkiesbaar sou stel nie. Diederichs doen dieselfde. Albei het blykbaar hulle oog op die Staatspresidentskap gehad. Diederichs was egter Vorster se keuse. Toe Schoeman uittree, besluit Diederichs om aan te bly en alle hoop wat Schoeman gehad het om deur die NP-koukus as sy kandidaat vir die Staatspresidentskap aangewys te word, was daarmee heen. Ses jaar tevore het Vorster vir Schoeman uit die premierskap gedruk en in 1980, toe daar allerlei gissings oor ’n hertoetrede tot die politiek rondom Vorster ontstaan het, dreig Schoeman in die pers dat hy dan self sal terugkeer en sekere dinge aan die lig sal bring. En, voeg hy by, Vorster weet wat hy van hom weet. Die verbittering het diep geloop.

In Augustus 1978 sterf dr. Diederichs en laat ’n insolvente boedel van duisende rande se skuld agter. Daar is geskryf dat Vorster hom by twee geleenthede tydens sy ampstermyn as Minister van Finansies en Staatspresident van insolventverklaring moes red. ’n Bietjie meer as ’n maand na sy dood bars die Inligtingsbom en Diederichs tree na vore as een van die sleutelfigure in daardie skandaal. “A man for all seasons”, het Rupert in sy huldigingsrede by Diederichs se begrafnis in Bloemfontein gesê.

By die vyf en twintigste herdenking van die Ekonomiese Volkskongres het Diederichs in 1964 in Bloemfontein ernstig gewaarsku teen die moontlike greep wat die buitelandse geldmag op die Suid-Afrikaanse ekonomie en deur die ekonomie op die Suid-Afrikaanse politiek kan kry. “Ons moet daarteen waak,” het sy waarskuwing gelui, “dat ons nie toelaat dat vreemde instansies, deur ’n al groter deelname aan die Suid-Afrikaanse ekonomie, daardie mag gebruik om ook ons binnelandse politiek te beïnvloed nie.”

Maar in 1964 het hy as Minister van Ekonomiese Sake reeds nader en nader aan hierdie vreemde instansies begin skuif, sodat hy later as Minister van Finansies op hulle skoot om die konferensietafel in Bermuda, internasionale hoofkwartier van onder meer mnr. Harry Oppenheimer, gaan sit en klaarblyklik die verlenging van die groot geldmag tot in die Suid-Afrikaanse Kabinet geword het.

Diederichs se “vrese” is ook deur die Uitvoerende Raad so laat as 2 Oktober 1962 gedeel toe die UR in ’n bylae by sy notule van daardie datum in ’n stuk getiteld “Optrede ten opsigte van aanstellings in direksies van nie-Afrikaanse instellings aanbeveel het: “As algemene stelling wil ons aanbeveel dat geen Afrikaner sy naam moet leen aan ’n nie-Afri­kaanse instelling as direkteur en dan slegs as ’n vals front of ‘stooge’ van so ’n instelling optree nie ... In gevalle van Suid- Afrikaanse maatskappye moet ons Afrikaners afraai om te dien op direksies van sake wat in direkte en nadelige kompetisie staan met Afrikaanse sake. Daar behoort in besonder ook gelet te word of die sake enige anti-Afrikaanse neigings het.”

Klaarblyklik het Diederichs, ’n prominente lid van die Broederbond en gewese voorsitter van die UR, hom nie juis veel gesteur aan hierdie aanbevelings nie as gelet word op die maatskappye met wie hy later as direkteur en ook as groot aandeelhouer noue verbintenisse aangeknoop het.

Vreemde wee: vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 957 gaste aanlyn