NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wonder ons soms waarom ons as 'n volk van die Here, nie rustig en in vrede kan saamleef nie, waarom ons voortdurend rusie met mekaar soek, mekaar verraai, verneder en vernietig? Daar is net een grondslag waar dit verkeerd geloop het: Jesus het die wetgeleerde op sy vraag wat die "groot gebod in die wet is" só geantwoord: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat gelyk hieraan staan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Ons verskeurde ou volkie weet nie meer wat naasteliefde beteken nie. En as ons die tweede gebod nie eers kan onderhou nie moet ons onsself nie bluf en dink dat ons God so liefhet as wat Hy ons beveel nie. En dan wil ons nog aanspraak maak op die voorregte van 'n volk van God!

DIE BROEDERBOND IN DIE AFRIKANER- POLITIEK (2)

B M Schoeman

(Lees reeks by AB in die Afrikanerpolitiek )

Met die skrywe van hierdie boek in 1982 was dit nie Beaumont Schoeman se bedoeling om verdere onthullings van die Broederbond se geheime te maak nie. Sy doel was om te illustreer watter rol die Broederbond in die Afrikanerpolitiek gespeel het. Schoeman slaag daarin om aan die hand van eie dokumentasie aan te toon dat die Broederbond, in stryd met sy eie grondwet en reglement, ‘n instrument in die hand van ‘n bepaalde politieke party was ten tye van dié publikasie. Wat Schoeman toe nog nie kon weet nie is hoe ver die grense van die Broederbond se verraderlikheid sou uitbrei tot hulle op aandrang van die internasionale geldmag Suid-Afrika aan ‘n korrupte swart regering oorgegee het. Vandag opereer en skuil die Broederbond onder die naam Afrikaner Bond (AB) en is selfs meer listig as tevore terwyl hulle steeds die toutjies agter die gordyn probeer trek.

’n Nuwe Afrikaanse stand

Die stigting van die Reddingsdaadbond (RDB) as front van die Broederbond is van groot betekenis in die beoordeling van die rol van die AB in die Afrikaanse samelewing. Dit was bedoel as ’n poging om aan die Afrikaner ’n vastrapplek in die Engels-oorheersde ekonomiese wêreld te gee. As sodanig was dit ’n verdienstelike oogmerk. Dit was noodsaaklik dat die Afrikaner in sy eie vaderland ook sy regmatige aandeel in die ekonomiese aktiwiteite moes kry en die alleenheerskappy van die volksvreemde instansies op hierdie gebied moes breek. Dat daar nie noemenswaardig in hierdie oogmerk geslaag is nie, word bewys deur die feit dat die ekonomie vandag nog oorheersend in die hande van die volksvreemde instansies is. Tragieser egter is nog die feit dat van die ondernemings wat uit die Reddingsdaadbond gebore is, in hulle strewe na groter geldmaakkanse aansluiting  by die vreemde instellings gesoek het en in baie gevalle in daardie vreemde instellings op gegaan het.

 

Terugskouend kan met reg gevra word of met die stigting van die Reddingsdaadbond nie ook die saadjie geplant is wat later tot ernstige probleme in die Broeder­bond aanleiding gegee het en nog later die hele Afrikanerlewe begin aantas het nie. Soos later sal blyk, was dit juis hier waar die bevordering van eiebelang ernstig sy kop begin uitsteek het. Daardie mense in die Broeder­bond wat die dryfkrag agter die stigting van die RDB was, was klaarblyklik nie bedag op die gevare en probleme wat vir die AB op die ekonomiese weg gele en wag het nie. Indien hulle dit wel voorsien het, sou hulle waarskynlik ook groter diskresie aan die dag gelê het in die keuse van die persone wat hulle in beheer van die Reddingsdaadbond geplaas het.

’n Belangwekkende feit is dat toe die Afrikaner ook op ekonomiese gebied begin vorder het, die Broederbond se hele aard en karakter begin verander het. Toe die geldgogga sommige Afrikaanssprekendes eers begin byt het, het daardie mense wat met die hulp van die Broederbond in die lewe begin vorder het, vinnig van die Afrikanervolk en sy ideale vervreemd geraak. Hulle het begin vertoef in die skadu van die rykes en die super-rykes van die Engelse sake-wêreld en spoedig het hulle nie meer soos Afrikaners begin lyk en praat nie. Net so spoedig ook het hulle hulle nuutverworwe waardes in die Broederbond begin indra en ook daar het Afrikaner-beginsels begin vervaag. Dit was veral merkbaar in die vyftigerjare toe al hoe meer mense uit die sakewêreld in die Broederbond opgeneem is en in sekere afdelings, klaarblyklik in opdrag van hoër instansies, openlik en minder openlik gewerk is om nie te veel politici en onderwysers tot die AB toe te laat nie. Waarskynlik is te veel politici en onderwysers as struikelblok gesien vir die geldmense se strewe om die Broederbond in die besonder en die Afrikaanse samelewing in die algemeen in die rigting te stuur wat hierdie geldverteenwoordigers wou hê dit moes gaan. Geleidelik het hierdie mense se invloed binne die AB dan ook oorheersend begin word. Die waardes van die geldmakers het ook die waardes van ’n groter wordende seksie in die AB geword. Die Afrikaner se ideale en strewes is gaandeweg binne die raamwerk van ’n groter en breër geheel van rykes geplaas en namate die greep van die ryk Afrikaanssprekendes op die Broederbond verstewig het, is die waardesisteme van die Afrikanervolk by die wortel aangetas en is begin met ’n proses om dit te omvorm om aan te pas by die waardesisteme van die geldgerigte sakemanne.

Die verteenwoordigers van hierdie nuwe stand in die Afrikaanse samelewing het met behulp van die Broederbond-rytuig skielik ’n prominensie en aansien gekry wat hulle waarskynlik andersins nie sou geniet het nie. Die Anton Ruperts, die Tommie Mullers, die A.D. Wassenaars, en andere, is deur die AB-leiding aangebied as sprekers by Rapportryers-, AB- afdelings en ander byeenkomste om te praat oor Afrikanerkoers en Afrikanerbelange, terwyl hulle beskouings oor hier­die sake of totaal vreemd aan die Afrikaner was of reeds so afgewater en flou was dat dit vreemd op die oor geval het.

Groot waarde is deur persone aan die leiding van die Broederbond aan die uitsprake van sommige van hierdie groot geldmakers geheg. Hier word byvoorbeeld gedink aan ’n toespraak wat dr. Anton Rupert by geleentheid in die VSA gelewer het en wat daarna, op aandrang van mense in die Uitvoerende van die Broederbond, as ’n studiestuk vir die Afrikanerorde, ’n geheime organisasie onder beheer van die AB, versprei is. Dit was in hierdie toespraak — “ek pleit vir Suid-Afrika en al sy mense” — dat Rupert, volgens berigte, verwys het na dr. H.F. Verwoerd as “daardie Amsterdam- gebore apostel van apartheid”. Na ernstige besware deur sekere mense in die Afrikanerorde en die Broederbond moes hierdie studiestuk teruggetrek word.

Dr. Nic Diederichs, die latere Minister van Finansies en Staatspresident, is na sy terugkeer uit Duitsland as hoof- uitvoerende amptenaar van die Reddingsdaadbond aangestel. Hoe die keuse op hom geval het, is nie duidelik nie. Sommige mense beweer dat Diederichs tydens sy verblyf in Duitsland onder die indruk gekom het van die werk van die “Winterhilft”-organisasie voor die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog en dat hy vanweë sy belangstelling daarin as die geskikste man beskou is om uitvoering te gee aan die gedagtes van Vader Kestell, wat die eintlike dryfkrag agter die stigting van die RDB was. As egter gelet word op die pad wat Diederichs geloop het en ook op die probleme wat later in die RDB ontstaan het, kan met reg die vraag gestel word of Diederichs se aanstelling as hoof-uitvoerende amptenaar van hierdie organisasie ’n baie gelukkige keuse was.

In sy latere lewe, en veral terwyl hy Minister van Finansies was en “Mr. Gold” geword het, het Diederichs diep betrokke begin raak by die groot geldmag. Soos andere in die Broederbond, het die geldgogga hom ook begin byt. In Suid-Afrika het hy noue bande aangeknoop met groot geldondernemings en ook in die buiteland het hy dergelike verbintenisse, buite-om sy hoedanigheid as Minister van Finansies, opgebou. Oor sy bande met die geldwêreld het veral ná sy dood het ernstige vrae ontstaan nadat besonderhede oor sy insolvente boedel bekend geword het. Hierdie vrae het toegeneem toe sy rol in die bedenklikhede rondom die Inligtingskandaal van die sewentigerjare aan die lig gekom het. Steeds bly talle van hierdie vrae onbeantwoord en dit is seker dat die laaste woord oor die gewese hoof van die Reddingsdaadbond en voorsitter van die AB nog lank nie gespreek is nie.

Onder die ondernemings wat uit die Reddingsdaadbond gebore is en wat in die aanvangsjare met die hulp van die organi­sasie gegroei het, is Volkskas, Federale Volksbeleggings met sy spruit, Federale Mynbou, Uniewinkels, Rembrandt-tabakkorporasie, Sasbank, AVBOB, Assokor, Veka en nog vele meer.

’n Mens kan maar net kyk waarheen sommige van hierdie ondernemings se pad gelei het en wonder of dit is wat ’n Vader Kestell in gedagte gehad het toe hy die noodsaaklikheid van ’n organisasie soos die Reddingsdaadbond bepleit het. Dit is byvoorbeeld ironies dat dit juis een van hierdie onder­nemings, Federale Mynbou, was wat in die vroeë sestigerjare met mnr. Harry Oppenheimer se General Mining in bondgenootskap getree het en waardeur dr. Tommie Muller in die Afrikaanse hiërargie tot prominensie geklim het. Die ryk Afrikaanssprekende besigheidslui en hulle geesgenote in die Afrikaanse perswêreld het dit as die groot “deurbraak” na die Engelse geldwêreld voorgestel, maar in werklikheid was dit iets heel anders. Dit was die deurbraak wat die Engelse groot geldmag na die politieke magsinstelling van die Afri­kaner, die Nasionale Party, so lank begeer het. En dit moet die Uitvoerende Raad van die Broederbond vandag ten laste gelê word dat hy hartlik meegewerk het om hierdie nuwe toestand moontlik te maak.

Tereg het mnr. A.M. van Schoor op 1 September 1964 as redakteur van Die Vaderland die volgende waarskuwing oor die nuwe situasie laat hoor: “Sover ons hierdie ‘deurbrake’ kan deurskou, lyk dit vir ons na ’n deurbraak van die Afrikaanse finansiële instellings wat agter Federale Mynbou staan — Sanlam, Federale Volksbeleggings, Bonuskor, of wie ook al — na ’n groter en winsgewender veld vir hulle beleggingskapitaal. Dit klink mooi, maar dit is ook prakties die genadeslag vir ’n ideaal wat so ver terug begin het as by die Reddingsdaadbond, naamlik om vir die Afrikaner, hoe swaar en moeilik ook die weg, ’n eiendomlike plek en aandeel in Suid-Afrika se mynwese te verwerf. Dit is verby. Federale Mynbou is net ’n naam; sy karakter en doel, soos oorspronklik gekonsipieer, verdwyn in General Mining — met Afrikaanse voorsitters en al, verswelg in ’n groot geheel. Groter geldmaakkanse sal daar sekerlik wees, oor die jare seker ook hoër plekke vir Afrikaanssprekendes in die mynbedryf. Maar die oorspronklike idee is dood, begrawe in Hollardstraat, in ’n goudkis van vier en twintig karaat.”

Hierdie pad het sy draaie deur die Afrikaanse sakewêreld gemaak totdat dit in Vorster se tyd by die Kabinet en die Koukus van die Nasionale Party geëindig het. ’n Kaapstadse akademikus uit die dampkring van die Oppenheimer-geldwêreld, dr. H. Adam, het dit in Desember 1978 in ’n Engelse akademiese tydskrif raak opgesom toe hy geskryf het dat die stem van Oppenheimer se Anglo-American Corporation vandag in die Koukus van die Nasionale Party gehoor word. En mnr. P.W. Botha, die huidige Eerste Minister, het dit bevestig toe hy in November 1979 in die Carlton-hotel in vennootskap met die groot geldmag getree en die Nasionale Party as bruidskat in hierdie huwelik aangebied het.

Die opkoms van die Afrikaanssprekende geldmense het ’n nuwe stand in die Afrikaanse samelewing na vore gestoot. Dit is daardie groep wat om die Suidelike geldmag gegroei het en van die ekonomiese terrein sy invloed na die politiek, die kultuur, die joernalistiek, die akademiese wêreld en ook die kerklike terrein laat sprei het. Dit is hierdie mense wat hulle later self as die “Cape liberal Nats” geïdentifiseer het. Oor ’n tydperk van jare het die groep van wie baie hulle posisie in die Afrikaanse samelewing aan die Reddingsdaadbond te danke het, hulle denke stelselmatig en berekend op alle terreine van die volkslewe oorgeplant. Hulle hooftaak was om die Afrikanervolk weg te lei van sy tradisionele pad en hom te plaas op nuwe bane waar die waardes, beleid en gebruike van Afrikaner-nasionalisme nie meer deurslaggewend sou wees nie, maar die waardes en norme van die nasionaliteitlose geldmag. Hiervoor is hul­le vereer met ere-doktorsgrade van Afrikaanse akademiese inrigtings.

Dit is ’n proses wat reeds duidelik sigbaar geword het in die laat vyftiger- en vroeë sestigerjare, maar wat gestuit het teen die egte en onverdunde Afrikaner-nasionalisme van ’n Strijdom en Verwoerd. In Vorster se bewindstermyn is hier­die proses egter met skouspelagtige resultate deurgevoer. En nog skouspelagtiger was die manier waarop Vorster die Broederbond ingepalm het as stutorganisasie vir die bevordering van sy politieke oogmerke wat die seën van die mense van die geldwêreld geniet het.

Die tragiese deel van hierdie verhaal is dat mense in die Broederbond, soos Meyer, die destydse voorsitter van die UR, weerstandloos toegelaat het dat die AB daarvoor ingespan word. Waar hulle enkele jare tevore welsprekend presies die teenoorgestelde koers aangedui het, het hulle nie net toege­laat dat hulle op die vreemde weg saamgesleep word nie, maar ook die Broederbond aangebied as voorgewel waaragter dit gedoen kon word.

Dat dit die AB in sy ergste krisis van sy bestaan sou dompel, het hierdie mense skynbaar nie geskeel nie. Eenheid in Afrikaner-geledere, wat deur die stigterslede van die Broederbond as een van die AB se hoogste prioriteite gestel is, het vir hierdie nuwe geslag leierskap in die Uitvoerende Raad nie meer saakgemaak nie. Dienstigheid aan politieke leiers en hulle belange het deurslaggewend geword. Oor eertydse vriende in wie se geselskap mense in die AB-leiding meer tuisgevoel het as in sekere ander mense se geselskap, is die banvloek uitgespreek en is hulle uit die AB verdryf. Sonder weerstand en met latere sanksionering het dieselfde mense toegelaat dat lojale Afrikaner-nasionaliste uit die Nasionale Party verwilder word.

Wanneer die slothoofstuk oor die Afrikaner-Broederbond eendag geskryf word, sal die navorser moet bevind dat die Broederbond heengegaan het omdat sy leiersfigure, veral in die latere bestaansjare daarvan, nie die toets van die AB se stigtingsvoorwaardes kon deurstaan nie. Die lewe van hier­die Afrikaner-organisasie het hom begin verlaat toe sy Uit­voerende Raad die agterryer van sekere politieke leiers ge­word het.

Vervolg... Verdeeldheid en botsings

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 894 gaste aanlyn