NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die beste leier is die een wat altyd die oorkoepelende prent kan sien. Sulke leiers fokus hulle volgelinge se aandag op die groot doelwitte en weerhou hulle so daarvan om vas te val in onbelangrike besonderhede.

KOMMENTAAR SONDER GRENSE (3)

Die SAUK... en die storie daaragter

L J Bothma

1988

Lees reeks by Die SAUK... en die storie daaragter

Ekonomiese beleid

Inleiding

Die Suid-Afrikaanse ekonomie staar ’n besliste ineenstorting in die gesig. Kundiges het die huidige situasie al as erger as die Groot Depressie van die dertigerjare beskryf. Dit staan ook in skrille kontras met die voorspoed wat tydens die bewindsjare van dr H F Verwoerd geheers het.

Dit is inderdaad nou van deurslaggewende belang dat daar ernstig besin word oor die krisis, anders sal ’n ramp die hele Suider-Afrika op die lange duur tref. Die verskonings wat vir die swak ekonomie aangevoer word, oortuig beslis nie. Die fout word gesoek by die goudprys, die wisselkoers, sanksies, disinvestering, die totale aanslag, apartheid, die droogte en dies meer. Wat egter uit die oog verloor word, is die rol van die mens self. Die ekonomie van ’n land word inderdaad bepaal deur sy mense in hul totaliteit. Daarom moet enige ondersoek na die huidige krisis begin by die basis, naamlik beleidvoering in sy breedste sin.

Die verwantskap tussen die politiek en die ekonomie

Anders as wat die publiek soms dink, is daar ’n besliste en dikwels delikate wisselwerking tussen die ekonomie en die politiek.
Ongelukkig het die huidige regering (NP) se strydkreet om die ekonomie sogenaamd te “depolitiseer” die onkunde oor die verhouding tussen ekonomie en politiek verder vergroot. Dit is nodig om enkele sleutelaspekte van hierdie verwantskap uit te lig.

In die eerste instansie sal die ekonomie in 'n klimaat van stabiliteit gedy. Stabiliteit in die breë is die basis van sakevertroue.
Sakevertroue is op sy beurt die dryfveer vir belegging, wat die fondament van ’n groeikragtige ekonomie vorm. Politieke onstabiliteit lei noodwendig tot ekonomiese onstabiliteit. Die Soweto-onluste van 1976 en die huidige vlaag onrus is klinkklare bewyse van hierdie waarheid.

Tweedens speel buitelandse beleid ook ’n belangrike rol om die stand van die ekonomie te bepaal. Buitelandse beleid is natuurlik die prerogatief van daardie politici wat die land regeer en gevolglik het dit ’n bepaalde politieke ondertoon. Die NP-beleid van“vreedsame naasbestaan” teenoor ons buurlande het byvoorbeeld besliste implikasies vir die Suid-Afrikaanse arbeidsmark.
Eweneens het die beleid van Westersgebondenheid kritieke implikasies vir die Suid-Afrikaanse volkshuishouding. Vergelyk byvoorbeeld die regering se beleid om nie teen-sanksies teen die Weste toe te pas nie.

Minder opsigtelik soms is die rol wat die verdedigingsbeleid as ’n bepaler van die land se ekonomiese gesteldheid speel. Suid-Afrika se verdedigingsbeleid is slegs twintig persent militêr gerig en gevolglik is dit ’n oorwegend politieke beleid. Dit het die implikasie dat die land in ’n staat van chroniese onstabiliteit gedompel is. Alhoewel daar ekonomiese voordele uit die oorlog spruit, is die nadele baie groter, veral oor die lang termyn. Die eensydige dienspligstelsel het byvoorbeeld tot gevolg dat ’n groot aantal van die land se top-geskooldes permanent uit die arbeidsmark onttrek word terwyl die hoofsaaklik half- en ongeskooldes uit hulle pad uitgaan om die ekonomie te destabiliseer.

Die mees bepalende faktor vir die ekonomie van ’n land is egter sy binnelandse beleid. Suid-Afrika het oor die afgelope twintig jaar minstens drie verskillende binnelandse beleide gehad. Eerstens “apartheid” onder dr Verwoerd, daarna “wegbeweeg van diskriminasie” onder mnr Vorster en nou “magsdeling” onder mnr P W Botha. Dit volg noodwendig dat daar drie verskillende ekonomiese resultate is.

Afsonderlike ontwikkeling en die ekonomie

Apartheid in sy suiwerste vorm was die beleid van dr Verwoerd en sy onmiddellike voorgangers. Dit het gestaan op die nasionale beginselsbasis waar elke volk die reg het om homself te regeer.

Dit het beteken dat die klem op die bepaalde bevolkingsgroepe geval het. Binne hierdie ruimte moes die ekonomie homself skik.
So byvoorbeeld het die Groepsgebiedewet beteken dat daar aparte sakegebiede moes wees. Dit was veral die arbeidsmark wat die meeste geraak is deur die politieke beleid. In kort kom alles egter daarop neer dat die verhouding vanaf die politiek na die
ekonomie geloop het.

Die ekonomiese prestasies wat onder hierdie beleid behaal is, was inderdaad skouspelagtig. Inflasie was ’n onbeduidende faktor en ’n groeikoers van vyf persent was nie raar nie. Die rand het sterk gestaan teenoor alle valuta en Suid-Afrika het onder die kredietwaardigste lande ter wêreld getel. Werkgeleenthede was volop en gevolglik was daar arbeidsvrede. Voorts was die landbou op ’n gesonde grondslag.

Dit moet ook vermeld word dat die swart bevolking aan die suidpunt van Afrika onder apartheid tot die welvarendste swartes in die ganse Afrika gevorder het. Trouens, die voorspoed en stabiliteit wat in Suid-Afrika geheers het, het deurgesuurdeeg na die hele Suider-Afrika. Geen gevalle is bekend van swartes wat uit die land uitgevlug het op soek na ’n veiliger en voorspoediger toekoms nie. Inteendeel, in Suider-Afrika het vlugtelinge nog net altyd een pad geken.

Dit was in kort die ekonomiese toestand wat geheers het onder die bewind van dr Verwoerd en die onmiddellike jare daarna.

Wegbeweeg van diskriminasie en die ekonomie

Die bewindsaanvaarding van mnr Vorster het nie onmiddellik tot noemenswaardige beleidsveranderinge gelei nie. Dit sou egter in die vroeë sewentigs duidelik word dat mnr Vorster nie bereid was om by die Verwoerd-beleid te staan nie.

Nadat die sportbeleid verander is en nog kleinere veranderinge gevolg het, het mnr Pik Botha in 1974 sy geskiedkundige bekentenis aan die WO gaan maak dat Suid-Afrika in die toekoms gaan “wegbeweeg van diskriminasie”. Die indruk is by die publiek geskep dat dit maar net ’n paar klein verstellingtjies aan apartheid sou wees. Dit het egter ’n totale ommekeer in beide ekonomiese en politieke beleidvoering teweeggebring. Hierdie nuwe beleid het stadig deur die hele volkshuishouding versprei en vandag word die vernietigende gevolge daarvan ervaar. Vervolgens is dit nodig om die verloop van hierdie proses stapsgewys uit te wys.

Die uitskakeling van die loongaping

Die loongaping waarna hier verwys word, is die gaping tussen blanke en nie-blanke lone. Die aandrang op die uitskakeling van hierdie gaping het al in die sestigerjare ’n aanvang geneem. Dit moet van meet af gestel word dat hierdie kreet aanvanklik van buite die land gekom het. Soos dit momentum opgebou het, het linkse drukgroepe binne die land ook tot die stryd toegetree. Multi-nasionale maatskappye het veral ’n deurslaggewende rol gespeel.
So, byvoorbeeld, het ’n gekose komitee van die Britse parlement in 1973 ondersoek ingestel na die lone wat Britse maatskappye hul swart werkers in Suid-Afrika betaal. Die voorsitter van Unilever, mnr Woodroffe, het voor die komitee getuig dat sy groep die lone van sy swart werkers in die voorafgaande tien jaar met 162 % verhoog het teenoor ’n verhoging van slegs 71 % vir blanke amptenare. Een van sy assistente, mnr Archer, het getuig dat swart koopkrag met 130 % gestyg het.

Hierdie agitators het aangevoer dat die nie-blanke veronreg is.
Op die oog af het dit baie vroom en onskuldig gelyk, maar die ware motief agter die veldtog is op 13 Maart 1973 raak deur die SAUK opgesom: "Vanselfsprekend is hierdie veldtogte daarop gemik om die Suid-Afrikaanse binnelandse beleid te ondermyn en as sodanig moet dit tot elke prys bestry word. " Verder is ook opgemerk: “...dit bevestig wat Suid-Afrika lank reeds besef, naamlik dat die veldtog van die begin af kunsmatig en polities geïnspireer is.”

Suid-Afrika se reaksie op hierdie aanslag sou die deurslaggewende faktor wees. Ongelukkig was die Vorster-regering se reaksie een van swakheid. Net soos in die geval van die militêre aanslag, het die regering juis dit gaan doen wat sy vyande van hom gevra het. Die SAUK het die aanvoorwerk gedoen om hierdie swakheid vir die publiek aanvaarbaar te maak toe gesê is: “As die lone van Bantoewerkers buitensporig laag is, kan daar verwag word dat dit in die buiteland aangegryp sal word. Dit is die enigste terrein waarop hierdie aanslag doeltreffend bestry kan word.”

Slegs ’n paar dae daarna, op 27 Maart 1973, het die SAUK sommer die openbare mening oor die aangeleentheid opgemaak en gesê: “Daar is vandag eenstemmigheid oor die wenslikheid van hoër lone vir Bantoewerkers.” Nadat die klimaat eers voorberei was, het die Vorster-regering die uitskakeling van die loongaping tot amptelike beleid verklaar.

Die regering het die kriterium wat die buiteland vir hom gestel het, aanvaar deur die loopgaping bloot op emosionele gronde te begin uitfaseer. Alle ekonomiese wetmatighede is summier oorboord gegooi en oor die langtermyn sou hierdie beleid soos ’n kanker deur die hele ekonomie versprei. Die suiwer ekonomiese beginsel van die arbeider wat sy loon werd moet wees, is oor die hoof gesien. Daarvolgens moet ’n arbeider loonverhoging volgens sy produktiwiteit ontvang. Die regering se misplaaste reaksie het daarop neergekom dat hierdie volgorde omgedraai is. Die nie-blanke arbeider het eers ’n loonverhoging gekry en toe is daar van hom verwag om meer produktief te wees. Dit is egter gekheid om van enige arbeider te verwag om meer produktief te wees as die maatstaf nie produktiwiteit is nie, maar sogenaamde veronregting. Dit het nie-blanke arbeiders eerder aangespoor tot laer produktiwiteit, want hulle het gou tot die besef gekom dat hulle nie ’n hoër loon hoef te verdien om dit te kry nie. Terselfdertyd het die dryfvere vir die blanke om harder te werk ook verminder.

Gevolglik is dit te begrype waarom Suid-Afrika vandag onder die lande met die laagste produktiwiteitsyfers tel. In 1983 het 'n internasionale studie aangetoon dat Suid-Afrika, met die uitsondering van Zambië, die laagste produktiwiteitsyfer het. Dit moet ongetwyfeld aan die regering se loonbeleid toegeskryf word.

Nadat hierdie ekstern geïnisieerde veldtog eers neerslag gevind het by die publiek en dit beleid geword het, het die regering letterlik die pasaangeër daarvan geword. So het die SAUK dan ook op 16 Februarie 1979 berig: “Om die gaping te oorbrug is dit nie net Britse of ander buitelandse maatskappye wat ’n voorbeeld stel nie. Die staat het reeds lankal die voortou geneem." Met ander woorde, ons regeerders het die leiding by die land se vyande
oorgeneem om Suid-Afrika se binnelandse beleid te ondermyn.
In dieselfde asem is willens en wetens aan die kiesers gesê dat daar nie aan buitelandse druk toegegee word nie.

Feit van die saak is egter dat die uitskakeling van die loongaping vir die regering ’n prestasie geword het waarmee hy by die buiteland begin spog het. Mnr Pik Botha het in 1974 aan die WO gesê die proses vind plaas teen ’n pas wat moeilik elders ter wereld geëwenaar kan word. So ’n momentum is opgebou dat mnr Marais Steyn, ambassadeur in Brittanje, in 1983 gesê het dat Suid-Afrika jaarliks rykdom teen ’n koers van 7 % na die ander bevolkingsgroepe oordra - die hoogste ter wereld!

Mnr John Vorster was deeglik bewus van die uiteindelike implikasies van die loonveldtog. Hy is op 8 Desember 1976 deur die SAUK aangehaal as sou hy gesê het: "Van die eis om ’n herverdeling van inkomste in Suid-Afrika wat onder andere uit hierdie skuldkompleks voortspruit... sal dit die totale ineenstorting van die Suid-Afrikaanse ekonomiese en politieke bestel beteken — iets wat die swart volke waarskynlik swaarder sal tref as die blankes.” Mnr Vorster kon die gevolge van sy eie beleid nie beter voorspel het nie. Vandag het die tyd hom korrek bewys. Dit is absurd om so ’n leier soos mnr Vorster derhalwe ’n
staatsman te noem.

Swart koopkrag

Om te verstaan hoe die oenskynlik onskuldige loonveldtog uiteindelik die klimaat sou skep vir ’n nuwe politieke bestel, moet die implikasies van die veldtog onder oë geneem word.

Een daarvan is ’n verskuiwing in koopkrag vanaf blank na nie-blank.

Hierdie logiese gevolg is raak deur die SAUK voorsien en reeds op 3 Oktober 1974 is voorspel dat die jaarlikse inkomste van swartes voor die einde van die eeu meer as dubbeld die van die blankes sal wees. Tien jaar later het die einste SAUK by wyse van ’n terugskouing gerapporteer dat die reële inkomste van stedelike swartes met 68,5 % gestyg het. Dit moet gesien word teen die agtergrond van 'n daling in produktiwiteit en ’n daling in die reële lone van die blankes.

Dit is opvallend dat dit juis sakelui was wat die uitskakeling van die loongaping aangestig het. Die enkele rede hiervoor is natuurlik hoër winsverwagtinge. Getalsgewys oorskadu die swartes die blankes verreweg en het hulle ook ’n hoër bestedingsgeneigdheid as die blankes. Dit het beteken dat daar ’n potensiële mark met byna onuitputlike potensiaal braak gelê het. Uit ’n suiwer sake-oogpunt het dit dus sin gemaak om ’n herverdeling van inkomste te bepleit. Dit is ook deur die SAUK uitgewys toe op 3 Oktober 1974 gesê is: “. . . wat hier vir die private sektor van groot betekenis mag wees, is die dinamies ontwikkelende swart koopkrag.”

Die regering was duidelik bewus van die winsgeleenthede wat in sy loonbeleid opgesluit lê. So byvoorbeeld het dr. Dawie de Villiers in 1982 opgemerk: “ ’n Gepaardgaande toename in verdienste en besteding, veral onder swartes, sal die Suid-Afrikaanse mark in ’n mate verander wat skaars denkbaar is in die versadigde twee-motor-per-gesin-markte van Noord-Amerika, Europa en ander ontwikkelde lande.”

Wat uit ’n besigheidsoogpunt goed is, is egter nie altyd goed vir die land nie. Dit is opmerklik dat die sakelui wat die loonveldtog geloods het, ook diegene is wat die afskaffing van apartheid bepleit. Daar is egter vanuit die suiwer politiek nie veel wat die geldmagnate kan doen om apartheid te breek nie. Hulle greep op die ekonomie gee hulle egter ’n minder sigbare en uiters subtiele hefboom om uiteindelik die gang van die politiek in Suid-Afrika te bepaal. Deur die regering se beleid van loonpariteit, het hy ’n enorme ekonomiese magsverskuiwing aan die gang gesit en juis die Afrikaner se vyande ten goede gekom. Tradisioneel het die Afrikaner nie slegs die politieke mag besit nie, maar ook ’n aansienlike deel van die ekonomiese mag — minstens die koopkrag.
Hierdie ekonomiese mag skuif egter nou oor na die swartes. Die uitskakeling van die loongaping voed dus swart koopkrag, wat op sy beurt weer die ekonomiese mag geleidelik na die swartes herverdeel. Dit is krities belangrik om in te sien dat ‘‘ekonomiese magsdeling” al ’n paar jaar voor ‘‘politieke magsdeling” ter sprake was. Dit is net nie by die naam genoem nie.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 948 gaste aanlyn