NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"Om vir ‘n vark vlerke aan te sit, maak nie van hom ‘n voël nie.  Hy is en bly ‘n  vark! "

ANC- AANSLAG OP DIE KERK (10)

Prof AWG Raath

Lees reeks by Kerk as instrument van ANC-revolusie

(Let daarop dat hierdie reeks oorspronklik in 1989 geskryf is, vandaar verwysings na later-veranderde situasies.)

ROL VAN DIE FREEDOM CHARTER

IN DIE REVOLUSIONÊRE AANSLAG VAN DIE ANC/SAKP-ALIANSIE

"Selfs die kerke is nie gevrywaar teen die opportunistiese pogings van die kommunistiese partye om beheer daarvan oor te neem nie. Die gedagte vind aansluiting by die bolsjevistiese oogmerk dat soveel as moontlik “frontorganisasies” tot stand gebring moet word, sonder dat al die lede van hierdie organisasies noodwendig kommuniste is."

In ’n uitgawe van Umsebenzi (vol.3,1987, p.4), mondstuk van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP), verklaar die SAKP dat hy sy ongekwalifiseerde steun aan die Freedom Charter toesê. In geen onduidelike taal nie, verklaar die SAKP dat die verwesenliking van die doelstellings van die Freedom Charter die dringendste en onmiddellike behoeftes van die Suid-Afrikaanse bevolking sal bevredig en die grondslag vir die voortgang van Suid-Afrika, langs nie-kapitalistiese weë, na ’n kommunistiese en sosialistiese toekoms, sal lê. Die vraag is nou hoe die SAKP en die ANC hierdie doelwitte met die Freedom Charter wil verwesenlik en welke rol die Freedom Charter in die revolusionêre aanslag van die ANCISAKP-alliansie speel.

Die ANC/SAKP-Alliansie

Sedert die stigting van die Kommunistiese Party van Suid-Afrika (SAKP) op 29 Julie 1921, het die SAKP homself daarvoor beywer om beheer oor die nie-blankes in Suid-Afrika se politieke en vakbondorganisasies te verkry, ten einde dit tot sy eie voordeel te manipuleer. Die resultaat hiervan was dat die African National Congress (ANC), wat in 1912 tot stand gekom het, volledig deur die SAKP oorgeneem is. So heg is die verband tussen hierdie twee organisasies dat die een nie sonder die ander kan bestaan nie. Inteendeel, dit blyk dat die band tussen die ANC en die SAKP met die verloop van tyd steeds hegter word. Enkele voorbeelde kan in hierdie verband genoem word:

(a)       In die South African Communist Speaks, mondstuk van die SAKP, verwys die SAKP na die beleid van die Party wat daarop gerig is om ’n breë vlak van samewerking tussen die ANC en die ander gemeenskapsorganisasies te bewerkstellig. Die uitgangspunt is om ’n  formele werkbare verhouding tussen die SAKP en die ANC in stand te hou. Voorts verklaar die SAKP dat hy as beweging nooit die feit verdoesel het dat daar ’n besondere noue band tussen die ANC en die SAKP bestaan nie.

(b)       In die program “Forward to the People’s Power - The Challenge Ahead” vir 1980, stel die SAKP die volgende: Die Party is ’n noodsaaklike komponent vir die revolusionêre alliansie vir nasionale bevryding, met die ANC aan die spits. Uitdruklik verklaar die SAKP dat dit sy plig in die volgende dekade is, om hom op ’n groter skaal vir massa-ondersteuning te beywer.

(c)       In 1987 verklaar die SAKP in sy mondstuk, Umsebenzi (vol.3, tweede kwartaal 1987): Die populariteit en krag van die SAKP het aansienlik toegeneem, sowel wat betref die SAKP as ’n onafhanklike organisasie en as ’n onafskeibare deel van die bevrydingsalliansie, soos gelei deur die ANC.

In dieselfde uitgawe verklaar die SAKP voorts: ’n Frontparty, wat die historiese aspirasies van die werkersklas verteenwoordig kan nie ’n massakarakter hê nie. Dit moet slegs die mees gevorderde verteenwoordigers van die werkersklas betrek; meestal professionele revolusionêres met ’n begrip vir die Marxistiese teorie en praktyk, ’n onvoorwaardelike toewyding aan die saak van die werkers, en ’n bereidwilligheid, om indien nodig, hulle lewens vir die saak van vryheid en sosialisme op te offer. Die SAKP is so ’n party.

Doelwitte van die SAKP'. 1962-1987

In sy program The Road to South African Freedom wat in 1962 opgestel is en vir 25 jaar geldig moet wees, is onder andere die volgende uitgangspunte as fundamentele beleid deur die SAKP aanvaar:

(a)       Die enigste weg waarvoor die SAKP homself beywer is ’n sosialistiese en kommunistiese toekoms op die Marxistiese lees geskoei.

(b)       Die SAKP beywer hom vir die Nasionale Demokratiese Revolusie, wat gerig is op die bevryding van die swart volkere.

(c)       Die hoofdoelwitte en riglyne van die Suid-Afrikaanse demokratiese revolusie is omskryf in die Freedom Charter, wat deur die ANC en die ander partye in die nasionale bevrydingsalliansie onderskryf is. Alhoewel die Freedom Charter nie ’n program vir sosialisme is nie, is dit ’n gemeenskaplike program vir ’n vrye, demokratiese Suid-Afrika, soos deur sosialiste en nie-sosialiste onderskryf. Terselfdertyd doen die Freedom Charter ’n beroep vir diepgrypende ekonomiese verandering.

Die SAKP verklaar sy ongekwalifiseerde steun vir die Freedom Charter. Dit sien die verwesenliking van hierdie doelwitte as ’n antwoord op die dringendste en noodsaaklikste behoeftes van die mense en die basis vir die voortgang van die land langs nie-kapitalistiese weë na ’n kommunistiese en sosialistiese toekoms.

Hierdie doelwitte van die SAKP kan slegs begryp word indien ons met die SAKP as ’n bolsjevisties-kommunistiese organisasie rekening hou. Hiervan is die volgende aspekte besonder belangrik:

(a)       Die SAKP as bolsjevisties-kommunistiese organisasie is gegrondves op die uitgangspunt van Lenin dat die proletariese werkersklas geen ander wapen in die stryd om mag het, behalwe organisasie nie. Deur grootskaalse organisasie, indoktrinasie en agitasie probeer die SAKP die werkersklasse saamsnoer.

(b)       Wat die propagandistiese oogmerke van die SAKP betref, steun dit op Lenin se gedagte in sy werk “Left" Communism dat die bolsjevisme alle vorme van oppertunisme moet benut om die kommunisme te versprei. Daarom vind ons oproepe in SAKP geledere dat alle vorme van strategieë, instrumente, onwettige metodes en infiltrasie gebruik moet word om die kommunisme te bevorder in daardie instansies wat deur die SAKP geïnfiltreer word.

(c)       Ook onderskryf die SAKP die Leninistiese uitgangspunte wat ’n onderskeid tussen propaganda en agitasie tref. “Propaganda” oftewel “indoktrinasie” behels die verspreiding van vele fundamentele gedagtes aan klein groepe. “Agitasie” is die verspreiding van enkele idees, of slegs een idee, aan baie lede van die bevolking. Hierdie onderskeid kom daarop neer dat die SAKP blootgestel is aan die volle trefwydte van kommunistiese doelstellings en metodes, terwyl die meerderheid van die bevolking gemobiliseer word deur anti-kapitalistiese slagspreuke en oproepe vir “brood”, “grond” en “eenheid”.

Die kommunistiese partye wêreldwyd sien die bevolking van ’n land as ’n manipuleerbare massa - ’n belangrike bron van energie in hulle onuitblusbare sug na mag. In hierdie verband sentreer die party se aandag om die vraag hoe die bevolking gemobiliseer kan word in sy sug na totale magsoorname.

(d)       Soos kommunistiese partye elders in die wêreld, beywer die SAKP hom daarvoor om ander nie-kommunistiese organisasie te infiltreer, beheer daarvan oor te neem en dit as ’n massa-organisasie uit te bou ten einde ’n “demokratiese front” tot stand te bring. Selfs die kerke is nie gevrywaar teen die opportunistiese pogings van die kommunistiese partye om beheer daarvan oor te neem nie. Die gedagte vind aansluiting by die bolsjevistiese oogmerk dat soveel as moontlik “frontorganisasies” tot stand gebring moet word, sonder dat al die lede van hierdie organisasies noodwendig kommuniste is.

(e)       Soos kommunistiese partye elders in die wêreld, is die SAKP se uitgangspunt ook om deur middel van “frontorganisasies” soveel moontlik mense te mobiliseer - selfs daardie wat teen die kommunistiese ideologie gekant is. Hiervoor word die slagspreuke van “burgerlike vryheid” (civil liberty) deur kommunistiese partye gebruik. Dit is byvoorbeeld niks vreemds om verskeie “defence committees” te sien verskyn wanneer ’n lid van die kommunistiese partye vervolging in die gesig staar nie. Hiermee word ’n mate van legitimiteit deur ’n kommunistiese party verkry. As gevolg hiervan word ’n denkklimaat geskep wat die kommuniste as “normale opponente” in die stryd om politieke mag sien. Deurentyd is die SAKP egter daarop bedag dat dit sy ware anti-patie jeens burgerlike vryhede (civil rights) verswyg. Geensins gun die SAKP, op grond van sy bolsjevistiese oogmerke, vryheid aan sy vyande of selfs vir diegene wat hulle as vriende van die kommunistiese beweging beskou nie.

In die lig van hierdie agtergrond moet die SAKP en die ANC se agitasie vir die implementering van die doelwitte van die Freedom Charter beoordeel word.

Rol van die Freedom Charter volgens die ANC/SAKP-Alliansie

Volgens sowel die ANC as die SAKP is die Freedom Charter ’n “revolusionêre dokument”. In die publikasie ANC Speaks: Documents and Statements of the African National Congress (p.17) verklaar die ANC dat die ANC en sy bondgenote in ’n gewapende stryd vir die omverwerping van die rasistiese regime in Suid-Afrika is. In die plek daarvan wil die ANC ’n “demokratiese staat” op die grondslag, soos in die Freedom Charter aangedui, tot stand bring. Alhoewel die Freedom Charter in 1956 (moet wees 1955) aanvaar is bly dit, volgens die ANC, so relevant soos ooit tevore. Hieraan word toegevoeg dat sommige mense wat die voorwaardes van die dokument vergeet het, dink dat die voorwaardes van die gewapende stryd sommige bepalings van die dokument tot niet maak. Dit word egter duidelik gestel dat die Freedom Charter se revolusionêre boodskap eerder verbreed en uitgebrei moet word (deur die gewapende stryd).

In die ANC-lyfblad Sechaba (3e kwartaal, 1989, p.7) word van die Freedom Charter verklaar dat dit die grondslag is en ’n voorwaarde vorm vir die verdere ontwikkeling en radikalisering van die revolusie. In die publikasie Liberation het Mandela in Junie 1956 oor die Freedom Charter verklaar: Die Handves is meer as bloot ’n lys van aansprake vir demokratiese hervorminge. Dit is ’n revolusionêre dokument omdat die veranderinge wat beoog word, nie verwesenlik kan word, sonder om die bestaande ekonomiese en politieke bestel in Suid-Afrika te vernietig nie. Om hierdie eise te verwesenlik word vereis organisasie, inisiëring en ontwikkeling van massa-stryd op die grootste moontlike skaal. Hierdie eise sal slegs verwesenlik en gekonsolideer kan word, as die resultaat van die landswye kampanje van agitasie deur onwrikbare en gedetermineerde massa-stryd.

Hierdie uitgangspunte ten aansien van die Freedom Charter vind aansluiting by Oliver Tambo se uiteensetting van die revolusionêre strategic van hie ANC. Volgens Tambo rus die revolusionêre stryd op vier pilare:

 1. Eerstens die omvattende frontaktiwiteite van die ANC se ondergrondse strukture;
 2. tweedens die verenigde massa-optrede deur die bevolking;
 3. derdens die gewapende offensief soos aangevoer deur Umkhonto We Sizwe;
 4. en vierdens die internasionale inisiatief om Suid-Afrika te isoleer en wêreldwye morele, politieke en materiele steun vir die stryd te werf.

Die ANC se oogmerke met die Freedom Charter sluit veral by die tweede en vierde doelstellinge hierbo aan: eerstens moet die massas gemobiliseer word met slagkrete van burgerlike vryhede en tweedens moet ook langs politieke weë, steun vir die stryd teen Suid-Afrika gewerf word.

Hierdie uitgangspunte sluit nou aan by die SAKP se uitgangspunte dat ’n sosialistiese orde in Suid-Afrika slegs bereik kan word indien die politieke mag in die hande van die proletariaat geplaas word. Hiervoor visualiseer die SAKP ’n nasionaal-demokratiese revolusie. Hiervoor gebruik die SAKP die ANC as instrument. Eksplisiet verklaar die SAKP dat die voor die hand liggende instrument vir die bereiking van die doelwitte van ’n nasionaal-demokratiese revolusie, ’n massabeweging is wat in staat is om al die klasse in ’n aanslag teen die bestaande orde te mobiliseer. Die ANC word as so ’n instrument beskou.

Vir die ANC vorm die Freedom Charter die politieke grondslag waardeur die ANC sy revolusionêre strategie in Suid-Afrika tot uitvoer wil bring. In hierdie verband sien die ANC die Freedom Charter as “’n revolusionêre aksieprogram” vir bevryding.

Samevattend:

(a)       Volgens die SAKP sal die bereiking van die doelstellings, soos in die Freedom Charter vervat, die weg na ’n kommunisties-sosialistiese bestel vir Suid-Afrika voorberei.

(b)       Volgens die SAKP moet ’n kommunistiese staatsbestel in Suid-Afrika, na ’n revolusionêre bewindsoorname - soos met die Freedom Charter in die vooruitsig gestel - tot stand gebring word. Van hierdie fase wat na afloop van die revolusionêre demokratiese bewindsoorname sal volg, verklaar die SAKP dat die perspektief van die heropbou van die staatsaparatuur na die bewindsoorname gebaseer is op die lank gevestigde kommunistiese teorie, wat aansienlik verskil van die benadering van die sosiale demokrasie, en beslis van dié van die nasionale bevrydingsbewegings.

(c)       Vir die ANC speel die Freedom Charter ’n belangrike rol in die “strewe na eenheid” wat die ANC onder alle lede van die bevolking in Suid-Afrika wil skep, ten einde die massa teen die regering te mobiliseer. Oliver Tambo verklaar byvoorbeeld dat met die aanvaarding van die Charter alle strydaktiwiteite deel van een word: die stryd vir die oogmerke van die Charter.

(d)       Ten einde hulle oogmerke met die Freedom Charter te bereik werp die ANC/SAKP alles in die stryd om die dokument so wyd as moontlik te propageer en sover moontlik steun vir hierdie dokument te werf.

Enkele Kritiese Opmerkings

Die ontstellende verskynsel tans in ons land is eerstens dat mense die vae en wye ideale wat in die Freedom Charter vervat is, beoordeel sonder om die grondslag waarop dit berus en die oogmerke van die opstellers van die dokument in aanmerking te neem. Aldus verklaar Gilbert Marcus van die Centre for Applied Legal Studies by Wits dat die Freedom Charter ’n pleidooi vir ’n “demokratiese Suid-Afrika” bevat. Volgens Peter Gastrow behoort die regering duideliker positief kennis van die Freedom Charter te neem. Hierdie naïewe beoordelings van die Freedom Charter, sonder om die teoretiese grondslae en oogmerke waarop dit steun te verreken, speel uitstekend in die hande van die SAKP en ANC en die revolusionêre oogmerke wat hulle met hierdie dokument nastreef.

Tweedens is daar egter diegene wat grootliks bewus is van die revolusionêre ondertone van die Freedom Charter en tog aktief meedoen aan die popularisering daarvan. So verklaar Raymond Suttner van Wits byvoorbeeld in 1984 dat die Freedom Charter “herontdek” is. Vervolgens bepleit hy dat die Freedom Charter aktief gesteun moet word in alle fronte van die stryd.

Die SAKP/ANC-alliansie staan stewig op die uitgangspunte van die bolsjevistiese kommunisme met sy ideale van revolusionisme, opportunisme en magsbeheer deur middel van die diktatuur gegrondves. Hierdie uitgangspunte vind ook in die pleidooi vir die implementering van die Freedom Charter neerslag. Met hierdie uitgangspunte kan die Christelike Calvinistiese staatsopvatting homself nie versoen nie. Ook kan die Christelike staatsbeskouing nie die vae terme van die Freedom Charter steun, terwyl die opsteller van hierdie dokument radikaal anderse motiewe met hierdie dokument nastreef nie. Die lewens- en wêreldbeskoulike uitgangspunte van die Christelike Calvinisme verskil so daadwerklik van dié van die bolsjevistiese-kommunisme dat geen kompromie moontlik is nie. In die lig hiervan moet ons dus ’n ernstige beroep van tweërlei aard op alle inwoners van Suid-Afrika doen: eerstens om die revolusionêre en opportunistiese oogmerke van die SAKP en die ANC in berekening te bring by enige bespreking van die Freedom Charter, tweedens om nie die vae en wye doelstellinge van hierdie dokument te onderskryf of selfs te oorweeg sonder om die lewensbeskoulike oogmerke van die opstellers daarvan in aanmerking te neem nie.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1410 gaste aanlyn