NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

'Groot' sondes kan ons maklik vermy: dit verg nie groot opoffering om nie moord, egbreuk, diefstal, ens , te pleeg nie; dit is die klein jakkalsies wat die wingerde verniel: ons woede-uitbarstings, stilstuipes, ons selfsug, vloek en twis, ens, waaraan ons meestal skuldig is – dus is daar nie werklik 'groot' en 'klein' sondes nie...

BEDROG EN VERRAAD (2)

DIE WARE INLIGTINGSKANDAAL

Eschel Rhoodie

Lees reeks by Bedrog en verraad - Inligtingskandaal

In 'n poging om my agter tralies te sit en sodoende my mond te snoer het iemand selfs die verloop van regspleging in die hof probeer verydel. 'n Kriminele oortreding. Iemand in magsposisie was so desperaat om my vir 12 jaar in die tronk te sien dat belangrike dokumentêre getuienis in die lêers van die Erasmus-kommissie opsetlik van die Prokureur-generaal weerhou is.

In die Appelhof in Bloemfontein en in antwoord op 'n sleutelvraag van die voorsittende Regter, is die Prokureur-generaal, 'n eerbare man, onwetend gedwing om 'n blatante onwaarheid te vertel. Indien al die beskikbare dokumentêre getuienis aan die Prokureur-generaal gestuur was, sou daar miskien nooit 'n hofsaak teen my gewees het nie. Dit sou nie nodig gewees het vir Frankryk en Suid-Afrika om 'n sogenaamde ekstradiksie ooreenkoms te kook ten einde my na Suid-Afrika te kon terugstuur nie. In 'n uiterste geval van siniese verontagsaming van internasionale konvensies is ek aan Suid-Afrika in terme van 'n Frans-Britse ooreenkoms van 1896 uitgelewer!

Benewens morele en geregtelike oorwegings, is die regering se standpunt, soos deur RF Botha gestel, dat ons R60 miljoen van die belastingbetaler verkwis het, een van die meer dringende redes waarom elke belastingbetaler hierdie boek moet lees. Indien soveel miljoene van u geld regtig 'verkwis' is, het u die reg om te vra wie hierdie besteding goedgekeur het. Dr Mulder kon sekerlik nie vyf jaar lank alleen die besteding van soveel fondse, waarvoor mnr Botha wettiglik teenoor die Parlement aanspreeklik is, goedgekeur het nie? Indien nie mnr Botha of dr Mulder nie, wie anders?

U het die reg om verskeie ander pertinente vrae te stel en u behoort hulle ook te vra:

Een. Waar het die geld in die eerste plek vandaan gekom en hoe was dit moontlik om dit in mnr. Botha se sorg te laat — weg te steek — van die oë van die Parlement? Van die Ouditeur-generaal weg te steek, vyf jaar lank?

Twee. Wie het aan die besluitneming deelgeneem? Glo u werklik dat die besluit om R10 miljoen te spandeer in 'n poging om die koerant The Washington Star in die VSA met die hulp van mnr John McGoff te koop, en die miljoene om The Citizen te vestig, net deur een Minister en een staatsamptenaar op hul eie geneem kon word? Sonder dat iemand anders in die Kabinet, in die Tesourie, of Verdediging daarvan te hore kom?

Drie. Wie het van die "onreëlmatighede" geweet soos deur die Erasmus-Kommissie uiteengesit?

Vier. Is dit denkbaar dat koerante, tydskrifte, 'n rolprentindustrie, verenigings en inrigtings wat miljoene rande kos, en waarby bekendes vanuit die Suid-Afrikaanse sake-, akademiese en kerklike dinge betrokke is, oor 'n tydperk van ses jaar daargestel kon word sonder dat die Veiligheidspolisie, die Minister van Justisie, Militêre Inligting en ander instansies daarvan te hore sou kom?

Vyf. Kon generaals van die weermagte van ander lande na Suid-Afrika deur die Departement van Inligting met geheime fondse gebring word, sonder dat die Hoof van die Suid-Afrikaanse Verdedigingsmag, generaal Magnus Malan of sy voorganger, admiraal Hugo Bierman, hiervan geweet het? Sonder dat hul Minister, mnr. P.W. Botha, ingelig is?

Ses. Kon ek miljoene in geheime fondse in die Departement van Inligting gebruik het, sonder dat die Ouditeur-generaal dit geweet het, soos wat hy beweer?

Sewe. Kon die Departement van Inligting met behulp van die Suid-Afrikaanse Reserwebank en 'n vername Afrikaanse instansie, Volkskas, miljoene rand oorsee gekanaliseer het na, onder andere, Switserse bankrekenings, sonder dat die Minister van Finansies, dr. Owen Horwood, daarvan geweet het?

Agt. Hoe kon 'n verslag deur die Ouditeur-generaal, mnr. Gerald Barrie, gemerk Hoogs Vertroulik: Slegs vir die Eerste Minister, op die lessenaar van Kitt Katzin van The Sunday Express beland het nadat mnr Barrie hoog-en-laag gesweer het dat sy afskrif altyd veilig in sy persoonlike kluis weggesluit was?

Vra uself af: Was hierdie belangrike vrae ooit in die Parlement en in die pers bevredigend beantwoord of afgehandel — behalwe om meer vrae te laat ontstaan? Byvoorbeeld: Hoe is die geld verkwis? Op watter skemas? Die Erasmus-Kommissie het op stuk van sake slegs met 'n paar projekte te doene gehad. Wat dan van al die ander 180 projekte? Op grond waarvan was die onvermelde projekte  dan "reëlmatig" en "moreel" vir ons om die guste van 'n Afrika-President te koop,  om hom te help om Parlementslede, joernaliste  en andere te koop, maar" onreëlmatig" en "immoreel" om The Citizen te stig, veral aangesien die koerant die 300 000 Engelstalige immigrante, buitelandse maatskappye en handelsverteenwoordigers in Johannesburg en omgewing sou dien?

Die lys van vrae word al hoe langer, omdat elke regeringsinstansie, elke politikus en elke koerantredakteur stuksgewys met die saak te werk gegaan het, soos dit hulle gepas het. Niemand, totdat ek hierdie boek geskryf het, kon met 'n insiggewende, samevattende geskiedenis vorendag kom nie, mmdat niemand al die kennis gehad het nie. Van die twee boeke wat voorheen oor ierdie onderwerp in Suid-Afrika gepubliseer is, is een deur 'n amptenaar geskryf wat gerieflikheidshalwe vertrek het voordat die skandaal onthul is. Die ander boek is deur twee joernaliste van die Rand Daily Mail geskryf en die beste ding wat ek daaromtrent kan sê is dat ten spyte van hul ernstige en eerlike bedoelings, net die helfte van wat hulle geskryf het, die waarheid is. Die res daarvan was op hoorsê, spekulasie, venynige skinderpraatjies, onjuiste persverslae en inligting uit die drie Erasmus-verslae gegrond. Laasgenoemde was weer op duisende bladsye ongetoetste getuienis, statistiese onjuisthede, skinderpraatjies, gissings en soveel leuens gebaseer dat dit 'n mens nog siek maak, selfs na al die jare.

As u glo dat die antwoorde op die vrae wat ek aan u gestel het te vinde sal wees in verklarings van die Eerste Minister of  lede van sy Kabinet voor die Erasmus-Kommissie, dan moet u hierdie boek as verpligte leesstof beskou.

Enigeen, regsgeleerde of leek, wat lus het om daardie duisende bladsye vol ongetoetste getuienis te lees,sal saamstem nadat hulle hierdie boek gelees het, dat die kommissie hulle ondersoek op 'n skokkende wyse gedoen het. Die bevinding dat mnr PW Botha en sy hele kabinet almal onskuldige buitestaanders was, rym eenvoudig net nie met wat werklik gebeur het nie.  . Trouens, dit rym nie eens met die mondelinge getuienis en dokumentêre bewyse wat wel voor die kommissie gelewer is nie. Daarbenewens het die kommissie vooroordele aan die dag gelê wat ernstige vrae oor sy partydigheid oproep. 'n Mens kan 'n hele doktorale verhandeling skryf oor die onjuishede in die Erasmus-Kommissie se bevindige, die yslike flaters, die wankonstruksies, hopelose redenasies en onlogiese afleidings. Die feit is dat die Kommissarisse eintlik vir hulle besondere taak ongekwalifiseerd was en daarby nog onbeholpe opgetree het. Hulle het flaters gemaak, eenvoudige prosedurefoute begaan en waar dit om die verifiëring van belangrike feite gegaan het, was hulle nalatigheid betreurenswaardig! Sleuteldokumente is geïgnoreer en sleutelgetuienis is heeltemal onverklaarbaar, nooit geroep nie.

Byvoorbeeld, ek het altyd gesê dat ander getuies, behalwe dr Mulder en ekself, kon bewys dat dr Owen Horwood nie die waarheid gepraat het toe hy getuig het hy nog nooit besprekings van die geheime projekte van Inligting bygewoon het nie. Nogtans is die twee sleutelgetuies, nooit geroep om te getuig nie. Die implikasies hiervan is verreikend om dat dr Horwood daardeur beskerm, selfs van muneed gered is. Die Kommissie se enigste verweer kan wees dat 'n groot fout begaan is, wat dan al sy ander bevindings ook onder verdenking plaas. In die VSA, Brittanje, Frankryk, Israel of enige domikrasie sou 'n spesiale, onafhanklike aanklaer al die feite bymekaar gemaak het en al die getuies vir ondervraging deur 'n hof ingebring het. Mnr Rudolph Erasmus en die twee regeringsamptenare hom bygestaan het, was egter ondersoeker, aanklaer, regter, laksman en verdediger van die staat, alles ineen.

As "reg" geskied het, soos mnr. Erasmus beweer, dan het sy kommissie op bewonderingswaardige wyse daarin geslaag om hul prestasie te verbloem. Die Kommissie het nie alleen die hele kabinet van mnr. P.W. Botha van blaam gesuiwer wat die verantwoordelikheid ten opsigte van besluitneming betref nie,  maar ook van alle indirekte kennis van sogenaamde "onreëlmatighede" in die  geheime program van Inligting. Mnr. Erasmus was blykbaar salig onbewus van die leerstelling van onregstreekse aanspreeklikheid, wat so dramaties en duidelik deur die Israelse Geregtelike Kommissie na vore gebring is wat die slagting van Palestynse vlugtelinge in Lebanon in 1982 ondersoek het. Mnr Erasmus het nie een keer aan mnr. Botha gevra of hy by die toepassing van die Wet, wat sy geheime rekening gereël het, agterlosig was nie. Daardie Wet  vereis dat die Minister hom oor alle uitgawes uit die betrokke fonds op hoogte van sake moet stel.

My kennis is dat die volgende sewe Suid-Afrikaanse Ministers in die regering van mnr. Botha òf geweet het van, en aandeel gehad het aan die besluitnemingsproses, òf in werklikheid persoonlik aan geheime operasies van die Departement van Inligting deelgeneem het: Mnr. P.W. Botha self, dr Owen Horwood, dr. Piet Koornhof, mnr. Chris Heunis, mnr. Louis Grange, mnr. R.F. Botha en Generaal Magnus Malan. Nogtans het sommige onder eed gesweer of herhaaldelik in die Parlement of in die openbaar getuig dat hulle niks van die geheime program geweet het nie, en indien hulle wel soiets geweet het, dit niks "onreëlmatigs' was nie. Die waarheid soos ek dit persoonlik waargeneem het, lyk egter heelwat anders. En die nodige om my bewering te staaf sal u in hierdie boek vind. Sommige van hierdie bewysstukke kon die Erasmus-Kommissie op erg onverklaarbare wyse nie vind nie terwyl dit ongevraagd in my hande gestop is. Waarom kon die Kommissie, met al die geheime leggers van die Departement voor hom, nie Operation Cherry se betekenis vasstel nie, of die rol wat mnr. Botha en Generaal Malan in die projek gespeel het nie?

"Waarom", kan ek ook met volle reg vra, "is mnr. Louis le Grange, wat destyds die huishoudelike geheime program van die Departement van Inligting as adjunk minister van Inligting gelei het nooit geroep om voor die Erasmus-Kommissie te getuig nie? Waarom het hy nie — soos ek —vrywilliglik aangebied om dit te doen nie?

Minstens drie lede van mnr. P.W. Botha se kabinet, mnr. Botha self, dr. Owen Horwood en dr. Piet Koornhof was lede van die binnekring van die Nasionale Party wat om selfsugtige redes besluit het om die politieke lewens van mnr. John Vorster (as Staatspresident) en dr. Connie Mulder, keel-al te sny. In hierdie boek sal ek bewys dat ook hierdie drie nie die reg het om in die Parlement te sit nie, gebaseer op dieselfde inligtingsbronne waaroor die Erasmus-Kommissie beskik het, en met die gebruik van dieselfde politieke en morele maatstawe waaraan mnr. Vorster en dr. Mulder gemeet is.

Die politici wat ek genoem het, en ander individue wat ek sal uitsonder, het almal hulle beurt gehad om hulle standpunte te stel, of onder beskerming van die Parlement of in die geheimhouding wat Regter Erasmus aan hulle beloof het. Nou is dit my beurt om te praat.

Alhoewel ek in die tronk gestop is, in handboeie en kettings deur die strate in Frankryk gesleep is, iemand wie se vrou en kinders in Suid-Afrika vervolg en lastig geval is, was blote wraaksug of haat teenoor mnr. Botha en Regter Erasmus vir my nie 'n motief om hierdie boek te skryf nie. Om so 'n boek aan te pak bloot uit wraaksug teenoor diegene wat die mag van die staat misbruik het om my te vervolg, en angs en verdriet aan my gesin besorg het, sou net nie die moeite loon nie. Dit sou beteken dat ek my hele persoonlikheid moes verander, 'n ander mens word. Haat sou my sekerlik vernietig. Schillerhet tereg gesê dat haat 'n vorm van geleidelike selfmoord is, en ek het nog te veel om te sien en te doen om halfpad deur my lewe selfmoord te pleeg. (Rhoodie se dood was toe nie selfmoord nie maar moord – deur wie?) Nee, daar is belangriker redes waarom ek hierdie boek in druk wou sien. Sekerlik nie om geldelike gewin nie, want ek het alreeds genoeg in geld — en goed — van Perskor ontvang. Na twee jaar het ek die konsep-manuskrip terugontvang, met 'n vriendelike notatjie van hulle prokureurs: "Ons sal dit nie publiseer nie, maar hou die geld". Die Afrikaner-establishment het só my stilswye tydens die kritieke periode na mnr. Botha se oorname en tot na sy eerste verkiesing gekoop. Naar, maar waar! Op daardie stadium kon ek met massiewe regskostes, en met my inkomste en bates deur die staat bevrore, nouliks Perskor se aanbod weier. Nogal 'n slim stukkie werk. Takties goed gespeel.

Die redes waarom ek nou die boek wil publiseer is ver verwyderd van geld en wraak. Ek sou dit doen al het ek nie 'n sent vir die werk ontvang the — al moes ek self daarvoor betaal. Ek ontvang geen outeursfooie uit verkope van die boek nie en ek het dit grootliks self gefinansier. Ek is niks aan enigeen vir die produksie daarvan verskuldig nie, nie teenoor enige politieke party, pressiegroep of individu nie.

Ek het reeds genoem dat sekere bevindinge van die Erasmus-Kommissie 'n belediging was vir enige intelligente persoon in Suid-Afrika, en steeds sal bly. Die nageslag verdien iets beter as 'n goedpratery van mnr. Botha en aanwending van groot hoeveelhede wit verf ten koste van u en van my. Dit is ook noodsaaklik dat die groep helde: Retief van Rooyen, Kitt Katzin, Gerald Barrie, Koos Waldeck, Anton Mostert en andere wie die pers ontdek en vereer het, met meer kritiese perspektief— sonder vlerkies of stralekranse - onder oog gebring word. Sommige van hulle het so strydig met hulle karakter gehandel dat daar deeglik na hul motiewe gekyk moet word. Was mnr. A Mostert, voormalige Regter, op die lys van die Departement van Inligting se geheime agente? Indien wel, waarom het hy 'n massa staatsgeheime en onbewese getuienis, wat niks met sy eie kommissie se ondersoek te doen gehad het nie, aan die pers vrygestel? Wou adv. Retief van Rooyen werklik Suid-Afrika van 'n regse diktatuur red, soos wat hy beweer het toe hy die geheime van dr. Mulder se departement aan sy politieke opponente verraai het? Was mnr. Gerald Barrie, Ouditeur-Generaal, regtig in die duister gelaat oor al die geheime projekte?

Daar is ook die openbare rekord wat reggestel moet word:

Mense moet weet dat die beskrywing deur die Erasmus-Kommissie generaal Hendrik van den Bergh as 'n sinistere, verkrampte mag agter die Vorster-troon, 'n verregaande onwaarheid is. Van den Bergh was meer "verlig" as sommige koerantredakteurs en politici wat hom gekruisig. Wat 'n onreg is hierdie man, wat soveel vir Suid-Afrika beteken het aangedoen! Hy is verraai, verstoot, en in die rug gesteek deur diegene wat hul politieke loopbane en aansien juis aan hom te danke het d.w.s. die helfte van die Vorster-, en 'n kwart van die P.W. Botha-kabinet.

Mense moet weet dat dr. Connie Mulder alles behalwe die onverantwoordelike Minister was soos wat hy uitgemaak is. Hy was iemand wat jare lank deur L.V.'s en amptenare bewonder is. Wie deur die Afrikaanse en Engelse koerante in die sewentiger jare opgehemel is, een van die min manne werklik lojaal teenoor mnr. Vorster was. 'n Man met insig en moed en wat nie solank gelede nie deur Afrikaans en Engelstalige koerante met die kleed van grootheid behang was. Waarom is sy karakter en prestasies so doelbewus deur mnr. Botha se oorname afgetakel?

Net soos die administrasie in 1978 verander het, het die helde en natuurlik die houding van koerantredakteurs ook verander. "Heil Vorster!" in Beeld en Die Burger het binne ses maande verander na "Vergeet van Vorster!" en "Heil Botha!".

Ek het vir meer as ses jaar sestien uur per dag gewerk om twee take te probeer behartig: Ek was in beheer van die Departement van Inligting, met kantore in 16 lande oorsee en in 22 stede en dorpe in Suid-Afrika. Terselfdertyd moes ek die regering se eerste vyf-jaar, R75 miljoen geheime-propagandaprogram na die beste van my vermoë sonder die hulp van meer as 'n paar gekwalifiseerde en ervare medewerkers —tot uitvoering bring. In die proses het ek my vrou en kinders gruwelik verwaarloos.

Sommige jare het ek nie eers die musiekplate wat my kinders die vorige Kersfees al aan my gegee het, oopgemaak nie. Om daarna amptelik, en in die openbaar, daarvan beskuldig te word dat ek al hierdie tyd spandeer het aan die verkwisting van die belastingbetaler se geld, kan ek dus nie ligtelik opneem nie.

Die feit dat die regering 'n gevaarlik ambisieuse politikus soos mnr. Pik Botha uitgekies het om hierdie aantygings openbaar te maak, het my benadeel en boonop beledig. Dit was die man wat eenmaal vingerwysend aan Generaal van den Bergh gevra het: "Waarom doen jy nie iets om van daardie bliksem ontslae te raak nie!" Die onderwerp van sy gramskap? Mnr. P.W. Botha in sy destydse hoedanigheid as Minister van Verdediging, kort na die polities rampspoedige inval in Angola.

Dr. Mulder, generaal van den Bergh en ek is deur mnr. P.W. Botha en sy regering, deur die Erasmus-Kommissie en die nuusblaaie wat glo dat die son uit Pik Botha skyn, van baie dinge beskuldig. Dit is hulle reg. Maar ek verkies dat ons werk nie deur politici beoordeel word wat besig is om hul eie spore dood te vee nie; of op grond van skewe koerantstories nie. Sekerlik nie op grond van die bevindinge van onbekwame, onbedrewe en geniepsige geheime ondervraers wat hoogs selektief met die uitkies van "onreëlmatighede" te werk gegaan het nie. Ons algehele poging, goed of sleg, moet in oënskou geneem word.

Persoonlik verkies ek dat my motiewe gemeet word aan die taak wat aan my opgedra is, die doelwitte wat ons voor oë gehad het en die aard van die propaganda-oorlog, en nie volgens die vertolking daarvan deur ander mense wat alles sou verloor deur die waarheid te erken nie. Wat hulle oor dr. Mulder en myself verkondig het, om nie eers van generaal van den Bergh te praat nie, was 'n maklik verstaanbare en maklik toepasbare onwaarheid. Dit, soos elke politikus u kan vertel, werk baie beter wanneer daar "toegesmeer" moet word as enige komplekse, onverstaanbare waarheid.

U kan in hierdie boek dus vir die eerste keer lees waarmee ons besig was en wat ons probeer bereik het. Ons het nie net gesit en knoei nie. Ons het hard gewerk vir Suid-Afrika en baie bereik wat goed was. In sy internasionale isolasie was ons program nie alleen nodig nie, soos Mnr. Vorster en mnr PW Botha in Mei 1978 in die Parlement erken het nie, dit was noodsaaklik en in die nasionale belang.

U moet mnr. Pik Botha en die Staats-trustraad daarvoor bedank dat hulle my die geleentheid gebied het om talle geheime dokumente en ander iligting in hierdie boek te publiseer, wat ek andersins nie maklik sou kon doen nie. Om op mnr. Botha se onware, skadelike en onverantwoordelike aantygings van "vermorsing" van geld te antwoord verg veel meer van my kant af as net ontkenning of 'n brief aan 'n koerant. Die Eerste Minister het mos 'n nuwe cliché vir Suid-Afrika uitgedink: skoon administrasie. Wel, laat help met die "skoonmaak" van die kas! As alles "vuil" was, moet al die "vuilgoed" uitgegooi word. Aangesien mnr. Botha 'n belangrike rat in die vorige administrasie was, behoort hy dit te verwelkom.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1268 gaste aanlyn