NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

U kan dit maar gaan toets: soos dit in die gesinne gaan, so gaan dit in die volkslewe en so gaan dit in die hele wêreld waarin ons leef. Maar u as ouers het die vermoë van God ontvang om hieraan 'n hele wêreldse verskil te maak!

SPORT EN POLITIEK - ‘N GLASHUIS TUIMEL

Gert Kotzé

Lees reeks by Sport en politiek

SPORT EN POLITIEK (4)

Die eerste aanslag deur 'n groepie Johannesburgse Afrikaners teen die anti-Afrikaanse bestuur van die Transvaalse Rugbybond het die grondslag gelê vir 'n soortgelyke aanslag 20 jaar later. Hierdie keer het die opstandelinge absoluut seker gemaak dat die tegniese haakplekke wat die eerste poging laat misluk het betyds uitgeskakel sou word.

In die twee dekades tussenin was daar heelwat verwikkelinge.

Voormanne van die Afrikaner-sportlui aan die Rand het hulle oënskynlik daarin berus dat die Engelse oorheersing in die bestuur van Transvaalse rugby so stewig verskans was dat geen pogings om dit te beëindig sou slaag nie.

So 'n standpunt was nie heeltemal verkeerd nie.

Die Sanderson-bewind het besef dat hy die 1944-opstand slegs op tegniese gronde afgeweer het. En eweneens het hy besef dat die Nasionaalgesindes wat tydens daardie opstand by verskillende klubs aan die bewind geplaas is, vir hom 'n bedreiging inhou.

Daarom het die Sanderson-mense voortaan jaarliks hul huiswerk deeglik gedoen. Daar is gesorg dat die klubs wat hul goedgesind was, nie maklik weer gerysmier sal kan word nie. Veral die mynklubs, wie se rugby-besture aan die sogenoemde “moederklubs" gekoppel was, het sake binne hul eie geledere deurgaans goed onder beheer gehou.

Sake is vir die Sanderson-bewind vergernaklik deurdat die ou vrede in die vooroorlogse tyd teen die einde van die jare veertig tot die spel teruggekeer het. Daar was belangriker sake as politiek om die aandag aan die gang te hou. 'n Reeks opwindende internasionale toere was op koms, met die besoek van die All Blacks van 1949 as die beginpunt.

Die saambindende faktor het weer eens die oorhand in die spel gekry en die politieke geskille van die vroeë en middelveertigers het in die agtergrond beland.

Maar selfs die nuwe tydvak het nie verhinder dat dit vir sommige Afrikaanse klubs aan die Rand soms baie moeilik was om hulself in die spel te handhaaf nie.

In die besonder was dit die Diggers-klub van Johannesburg wat die uiterste druk van bo moes weerstaan. Dit was die klub wat 'n sleutelrol in die eerste aanslag teen die Engelse bewind gespeel het.

Voortaan sou hy vir sy voortbestaan moes veg. Slegs die geringste aanduiding van agteruitgang sou aan die Sanderson-bewind die geleentheid bied om hierdie Afrikaner-klub se aansien te benadeel deur om byvoorbeeld tot die laer ligas of te skuif.

Dit het die klub goed besef. Hy het hom dit ten doel gestel om deur middel van sy prestasies aan die voorpunt van Transvaalse rugby te bly. En in weerwil daarvan dat sake soms vir hom bemoeilik is, het hy hierdie posisie feitlik deurgaans gehandhaaf.

So het Diggers gesorg dat hy onaanraakbaar gebly het. Hy het homself onteenseglik as die prestige-rugbyklub van die Randse Afrikaners gevestig. Daar het die Afrikaners 'n aanvaarbare tuiste gevInd. En hulle het dit as oogmerk gestel dat Diggers die belange van Afrikaans en die Afrikaners in Transvaalse rugby sou kies, al was dit dan ook in 'n ondergeskikte rol sover dit die bestuur van die Transvaalse Rugbybond betref.

Intussen was daar in die bestuursale van Transvaal, wat mettertyd die simboliese beskrywing van die Glashuis verwerf het, nie veel tyd vir die Afrikaner en sy belange in die spel nie. Die taal van verreweg die meerderheid spelers was Afrikaans, maar die taal van die bestuur was veelal Engels.

Die posisie het voortgeduur tot in die vroeë jare van die sestigs. Toe het 'n klompie Afrikaners besluit dat daar iets aan die saak gedoen behoort te word.

Aan die voorpunt van die nuwe opstandsbeweging was die man wat in 1944 as seun die bedrywighede rondom die eerste revolusie aanskou het . . . Jannie le Roux.

Sy rugbypad het intussen deur Stellenbosch geloop, waar hy vir die eerste span gespeel het, en later terug na Diggers waar hy ná sy speel dae tot die bestuur toegetree het.

Dat die tweede Afrikaner-opstand in Transvaalse rugby deur Jannie le Roux gelei sou word, was, en is nog, in sekere opsig 'n verrassing. Want aanvanklik was hy nie die rugby-kroonprins van die Randse Afrikaners nie.

Die man wat daardie oormerk gedra het, was mnr. Le Roux se mentor by die Diggers-klub, die baie bekende Dan de Villiers.

As voorsitter, en geruime tyd ook hoofafrigter, van die Afrikaners se spogklub, was mnr. De Villiers as't ware die trots en die oogappel van die Rand se Afrikaanssprekende rugbyspelers en rugbyliefhebbers.

Nasionaliste het in homdie toekomstige president van die Transvaalse Rugbybond gesien; en moontlik ook die voorsitter van Afrikaanse Rugbyraad onder 'n “nuwe" bedeling.

Van die visie sou egter niks kom nie.

Trouens, die man wat oor so 'n lang tydperk sulke hoë aansien in Transvaalse rugby, en veral by Diggers, verwerf het, het by sy eie klun die slagoffer van 'n interne revolusie geword.

Kenners van die rugby-politiek glo vandag nog dat “magte van buite" agter die opstand in die Diggers-klub teen mnr. De Villiërs was. Met hierdie standpunt stem ek saam. As rugby-skrywer van Die Vaderland destyds was el deeglik bewus van ontwikkelinge op die rugby-politieke terrein. Daar bestaan by my geen twyfel hoegenaamd nie dat die aansien wat mnr. De Villiers in Afrikanerkringe geniet het, as 'n bedreiging vir die posisie van sommige vooraanstaande rugbybase van sy tyd beskou is.

Nie net het die vrees bestaan dat hy moontiik Transvaal se voorsitter kon word nie; daar was ook destyds gerugte in omloop dat Afrikanerrugbybelange dit hulle ten doel gestel het om mnr. De Villiers in die bestuur van die Suid-Afrikaanse Rugbyraad gevestig te kry.

Self meen ek dat mnr. De Villiers se opgang in die bestuursvlakke van rugby in 1965 'n knou gekry het; nogal in die jaar dat hy onverwags as onderbestuurder aangewys is van die Springbokspan van Basie Viviers wat in Australië en Nieu-Seeland gaan toer het. Dit was immers 'n sterk aanduiding van die man se opgang. Maar dit was omtrent mnr. De Villiers se laaste sukses.

lewers is 'n besluit geneem dat dit tyd geword het om hom na die rugby-woestyn uit te skuif. En dit is presies waar hy beland het.

Nie net is hy uit die bestuur van Transvaalse Rugby gestem nie maar hy het ook by sy eie klub, Diggers, in die onguns beland. Die finale afskeid sou kom by 'n jaarvergadering van die klub in die ou Waverley-hotel in Johannesburg.

En die man wat intussen geleidelik na die toppunt van Diggers se bestuur uitgestyg het, was Jannie le Roux.

As Diggers se hoofverteenwoordiger in Transvaal se bestuur het mnr Le Roux gou opgang gemaak. Hy was 'n aanvaarbare persoonlikheid daar. By geleentheid het mnr. Sanderson, die man wat bykans 30 jaar lank voorsitter van Transvaal was, van mnr. Le Roux aan my gesê: “Ek hou van die prokureurtjie van Diggers; hy's nogal 'n oulike kêreltjie."

Enkele jare later het dieselfde “prokureurtjie" mnr. Sanderson se rugbygraf met bekwame doeltreffendheid help grawe. Daar was naamlik 'n klemverskuiwing in die sport-politiek. Die interne rusie onder Diggers se Afrikaners was agter die rug; nou was dit opnuut Nat teen Sap.

Die tweede opstand teen die Sanderson-bewind het begin.

Saam met hom het mnr. Le Roux 'n ewe bekende in destydse rugringe, mnr. Boet Smit, as vertroueling en hoofbeplanner ingetrek. Daar sou te werk gegaan word op dieselfde metodes wat so ampertjies 1944 welslae gebring het. 'n Uitgesoekte aantal klubs se besture moes reg gedokter word voor die finale aanslag in die hoofbestuur. Ander bekendes in die topgeledere van die opstandsbeweging was die oud-Springbok Piet Malan, 'n onderwyser van die Wes-Rand, mnr. Corrie Bornman, en mnr. Hennie Loots, wat aan die Oos-Rand moes organiseer. Dis dieselfde mnr. Loots wat later so 'n vername rol in die hoofbestuur van die Suid-Afrikaanse Spoorweë  gespeel het.

Omdat hy 'n oudstudent van die Universiteit van Kaapstad was, is met huiwering om sy hulp genader. By 'n ontmoeting wat tussen hom en mnr. Le Roux en van die ander topmanne belê is, het hy egter laat blyk waar hy staan.

By sommige klubs was dit noodsaaklik om saans “huisbesoek" by Klublede te gaan doen, sodat stemme vir nuwe bestuurslede gewerf kon word. 'n Bekende Johannesburgse predikant, wat later elders verhuis het, en 'n ewe bekende gewese stadsraadslid van Johannesburg, het aan die huisbesoek-aksie deelgeneem.

In die bestuur van die Transvaalse Rugbybond het die Le Roux-revolusie 'n bykomende stem gaan verwerf. Hy was 'n Engelssprekende. In latere jare is hy op gepaste wyse vir sy spesiale hulp “vergoed".

Die rysmier-organisasie is só geheimsinnig afgehandel dat dit te betwyfel is of die Sanderson-mense ooit daarvan te hore gekom het. En toe hulle wel die nuus van die op hande synde oorname verneem het, was dit klaar te laat vir enige moontlike teenskuiwe.  Daar was hierdie keer ook geen “tydelik" geskorste klub wie se drie stemme op die laaste oomblik as troefkaart op die tafel gegooi kon word nie.

Toe sy voorbereiding afgehandel was het mnr. Le Roux besluit om self oor die beplande oorname met mnr. Sanderson te gaan praat.

Daar is gesê dat mnr. Le ROux die “Oubaas", soos mnr Sanderson destyds bekend was, aangeraai het om liefs terug te staan omdat ‘n kans om die opstand te stuit, feitlik nie bestaan het nie.

Mnr. Sanderson het stellig besluit om nie voor die tyd te ontrek nie omdat die ou bestuur se benoemings toe reeds gedoen was.

Hoe skitterend en doeltreffend die opstandelinge hulle aanslag gevoer het, word beklemtoon deur een van hul finale skuiwe. Hulle het naamlik 'n rukkie voor die vergadering nie heeltemal sekerheid gehad oor waar die voorsitter van 'n bepaalde klub sou stem nie. Wel was hul seker dat die voorsitter se plaasvervanger ... ‘n wese provinsiale speler van Noord-Transvaal . . . vir die opstandelinge sou stem.

Die saak is toe met die “twyfelagtige" man se werkgewers bewimpel. Daar is besluit om hom 'n dag of wat voor die jaarvergadering op “dringende sakebesoek" so ver weg van Johannesburg te stuur dat hy onmoontlik betyds vir die vergadering sou kon terugkeer. So is absoluut seker gemaak dat hierdie een ekstra stem heeltemal “veilig" sal wees.

Die jaarvergadering in Ellispark se Glashuis was 'n gebeurtenis vir die Rand se Afrikaanse rugbylui. In Afikaner-geledere was daar groot afwagting oor die uitslag van die belangrike verkiesing van 1965. Sou die Engelse weer op die laaste oomblik wen?

Op die vergadering daardie aand was daar merkbare spanning toe mnr. Sanderson, ná die afhandeling van enkele minder belangrike agenda-sake, die benoemings vir die nuwe bestuur voorgelees het.

Soos hy dikwels voorheen gedoen het, het mnr Sanderson my gevra om die stemme saam met die destydse sekretaris, mnr Jeppe van Heerden, te gaan tel. Halfpad deur die tellery was dit vir my duidelik dat die tweede aanslag op die Glashuis geslaag het. En stellig ook vir Jeppe van Heerden. Met 'n merkbare teleurstelling in sy stem het hy gesê:  “Well, they say a change is as good as a holiday."

Dit was inderdaad 'n almintige "change". Die hele ou bewind met die uitsondering van die man wat deur die Le Roux-mense “aangeneem" is om uit die binnekringe te help, is uitgestem.

Sigbaar bewoë, en met 'n bewende stem, het die “oubaas” van die Glashuis, die uitslag van die stemming voorgelees.

Dit was die toppunt van die doeltreffendste sport-opstand wat nog in Suid-Afrika beleef is. Die heerser van Ellispark was uiteindelik verslaan.

In 'n kort bedanking aan sy ondersteuners het mnr. Le Roux sy later bekende en omstrede gesegde die eerste keer laat hoor:
“You either love us, or you leave us."
Klaarblyklik bedoelende dat die Le Roux-bewind geen teenstand sal duld nie.

Die volgende oggend vroeg het mnr. Le Roux en mnr Smit ‘n draai by die ou Vaderland-kantore in Auckland Park gaan maak waar foto’s van die “nuwe base" van Ellispark geneem is.

“Nou gaan ons die sleutels haal," het mnr. Smit gesê. Daarna is hulle reguit na Ellispark.

Dit het 'n nuwe tydvak in Transvaalse rugby ingelui. Die eerste keer in die geskiedenis van hierdie bond in die Afrikaner se hande.

Oor die Le Roux-bewind in Transvaal se optredes kan daar stellig meningsverskil bestaan. Maar oor een saak hoef daar nie onduidelikheid te wees nie. Dit is dat die Afrikaner en Afrikaans sedert daardie geskiedkundige oorname van 1965 op Ellispark tot hul reg gekom het.

Die hoofkwartier van een van die land se voorste sportliggame het voortaan ook die tuiste van die Afrikaner van die Rand geword.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1034 gaste aanlyn