SUID-AFRIKA IS VOLBLOED KOMMUNISTIES

‘n Predikant van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes, ds Faan Visser, het aan Cyril Ramaphosa geskryf oor die sluiting van kerke, en dat dié saak belangriker is as baie ander sake wat nou reeds verslapping van maatreëls ervaar. Ds Visser raak hier die kern van die saak aan waar hy meen dat daar ‘n duistere rede is waarom kerke nog gesluit moet bly. Die ooglopende rede is die staat van kommunisme wat nou in Suid-Afrika toegepas word waarin daar nie plek vir Christene sal wees nie, nie nou nie en ook nie later nie.

Mnr Ramaphosa,

Ten opsigte van die staat van inperking, die volgende opmerkings:

Daar is reeds en word steeds baie wyd verwys na die inkonsekwentheid en vreemdheid ten opsigte van die regulasies wat van die begin af aangekondig is en steeds aangepas word. Wat baie opvallend is en vreemd opval, is die feit dat massas mense oënskynlik ongehinderd voortgaan en toegelaat word om die regulasies ten opsigte van die dra van maskers en afstande wat tussen persone gehandhaaf moet word, te verontagsaam. Hierdie gedrag word oral op kamera vasgevang en op sosiale media geplaas, veral waar dit gereeld in groot winkelsentrums geskied. Telkens is daar polisielede teenwoordig wat sonder enige aksie die gebeure gade slaan.

Voorts is daar ook baie foto’s op sosiale media waar groot skares van letterlik ʼn duisend of meer mense saamdrom, sonder maskers en sonder handhawing van die vereiste afstande, terwyl hulle vir kospakkies wag. Weer eens sonder enige optrede daarteen.

Die produksie van “sepies” soos 7de Laan en Binnelanders is ook hervat onder bepaalde voorwaardes dat daar nie meer as 50 persone saam op ʼn stel aan die produksies mag werk nie.

Terselfdertyd mag begrafnisse plaasvind, met ook nie meer as 50 roubeklaers teenwoordig nie. Dit geskied ook onder streng regulasies. Daar kan nog vele voorbeelde genoem word, soos myne wat funksioneer en waar werkers beslis nie aan al die regulasies sal en kan voldoen nie, en waar groot getalle soms saam sal moet werk.

Met dit alles in ag genome, val dit daarom baie vreemd op dat kerke steeds verbied word om eredienste te hou.

Eredienste staan, wat handhawing van orde en dissipline betref, kop en skouers uit bo alle bedrywe wat reeds in my skrywe genoem is. Die geloofsgemeenskappe is geordende gemeenskappe wat hulle normaalweg sonder teenstand aan enige interne en indien nodig, eksterne regulasies onderwerp.

Daar is by my geen twyfel nie dat eredienste ook gereël en gehou kan word binne bepaalde neergelegde regulasies soos by begrafnisse, opneem van “sepies”, bedrywighede by myne, ensovoorts.

Laat die toepaslike departemente die nodige regulasies binne verhouding neerlê, soos ʼn maksimum van 50 persone byeen met alles wat daarmee gepaardgaan, en laat die geloofsgemeenskappe elkeen sy eie reëlings tref om aan die regulasies te voldoen. Dit kan tog relatief maklik gekontroleer word.

Dat kerke verbied word om eredienste te hou, met in gedagte dit alles wat ek reeds genoem het, grens aan die sinistere en kan nie anders as om die vraag te laat ontstaan of daar nie meer agter die verbod is as wat dit op die oog af lyk nie. Geloof en die beoefening daarvan, was nog altyd die polsslag van die Boere-Afrikaner se weerbaarheid en selfhandhawing onder moeilike omstandighede.

Dit is juis daarom uiters noodsaaklik dat ons toegelaat sal word om as geloofsgemeenskap byeen te kom en in ons geloof versterk te word sodat ons die uitdagings van ons tyd kan aanpak en deurstaan, en om ons hulp en krag

van die Drie-Enige-God af te smeek en al die lof aan Hom te bring. U verhinder ons egter om daaraan uiting te gee, weens waarskynlik een of ander duistere motief.

Mnr Ramaphosa, eredienste is tog baie, (onuitspreeklik baie) belangriker as die produksie van “sepies” wat gewoonlik bydra tot die verval van morele waardes. As sout van die aarde, soos wat opregte en gelowige Christene in die Bybel beskryf word, werk gelowiges daarteenoor die verval teen. Tog word eredienste steeds verbied, maar die produksie van “sepies” mag voortgaan? Dit sê alles van u regering se oënskynlike erns om die morele waardes en geestelike krag van ʼn samelewing te onderdruk en verder te ontwrig.

U en u regering gaan eendag aan die Drie-Enige-God rekenskap gee oor die redes waarom u die kerk as liggaam van Christus onderdruk en probeer verlam. Sou hierdie toestand veel langer voortduur, gaan die geloofsgemeenskap se geduld beproef word en onderwerping aan drakoniese maatreëls, wat ons van ons vryhede om saam te mag aanbid, ontneem, gaan moeiliker word.

Die owerheid, mnr Ramaphosa, het volgens die Skrif en my geloofsoortuiging ook bepaalde verantwoordelikhede teenoor die gehoorsame burgers van ʼn land. U kom nie daardie verantwoordelikhede na nie. Ek vermaan u dus om uself op hoogte te bring van Artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis ten opsigte van die verpligtinge van die owerheid en u daaraan te onderwerp, anders gaan u aan God self rekenskap gee.

Geteken: Faan Visser (VDM)