NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom dink u het die ongebore kindjie Johannes, binne-in Elizabeth "opgespring" soos die in die Bybelboek Lukas verwoord word, toe hy Maria, die moeder van die ongebore Jesus, se stem hoor? Oor hy toe reeds met die Heilige Gees vervul is! Jesus het nie sonder rede gesê "Laat die kindertjies na My toe kom nie"; Hy het geweet dat die Gees van God reeds in klein kinders van gelowige ouers werksaam is. Daarom kan ons vandag kinders van gelowige ouers klein doop – dit is net die teken van die verbond wat God met hulle het.

DIE NUWE WÊRELDORDE (6)

GODSDIENS EN DIE NUWE WÊRELDORDE

(Lees reeks by Die Nuwe Wêreldorde)

Koos Bester

"Dit is duidelik dat Suid-Afrika vinnig en met mening deur politici, geldmag- en godsdiensleiers aan die sinistere magte van die politiek, ekonomie en godsdienste uitgelewer word...  Dit sal alle godsdienste, van 'n vervalste weergawe van die Christendom en die Oosterse afgodediens af tot by voorvaderaanbidding en swart toorkuns insluit...  Die ANC skakel 100 persent by hierdie internasionale benadering tot die bevordering van 'wêreldvrede' en die instelling van die Nuwe Wêreldorde in...   Die sogenaamde Nuwe Wêreldorde beteken dus vir die Protestantse Afrikaner en alle Protestantse Christene niks anders as 'n nuwe en veel intenser fase van stryd teen die ideologieë nie. "

Oor die buite-politieke betekenis van die Nuwe Wêreldorde, veral op die gebied van die godsdienste, is veel geskryf. Daar kan kritici wees wat aanvoer dat daar te veel waarde geheg word aan die betekenis wat op die gebied van die godsdienste aan die Nuwe Wêreldorde gegee word. Ander kritici weer kan sê, of daaraan toevoeg, dat die godsdienste, ook die Christendom, die publisiteit wat saam met die Nuwe Wêreldorde gaan, raaksien en die geleenthede wat dit aan die godsdienste bied, wil uitbuit. Hulle ry dus as't ware op die rug van die publisisteit wat die Nuwe Wêreldorde kry.

Dit kan wel waar wees dat daar opportunistiese munt uit die beweging geslaan kan word. Ernstiger en behoudende waarnemers in die Christendom is egter tot die teendeel oortuig.

  Van netso ernstige betekenis is die feit dat die Nuwe Wêreldorde en sy ontplooiing so netjies, asof bedoeld en met voorbedagte rade, gesinchroniseer het met byvoorbeeld die magswenteling in Suid-Afrika, waar die uiteindelike wenner die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en sy meelopers in die ANC was.

Om een van die behoudende waarnemers, prof JS Malan van die Universiteit van die Noorde in dié verband aan die woord te stel:

In Time van 13 September 1993 het die volgende berig deur Michele Donley oor 'n beraad van die Wêreldparlement vir Godsdienste verskyn. Die beraad is van 26 Augustus af vir agt dae in Chicago gehou onder die beskrywing: 'Chicago se kosmiese geheime beraad'. Die saamtrek is as die wêreld se grootste byeenkoms van godsdiensleiers bestempel.

Een van die Boeddhiste-monnike het opgemerk dat dit soos 'n supermark van godsdienste was. Vir agt dae lank het 7 000 afgevaardigdes van honderde gelowe ernstig in Chicago se Palmer House Hilton Hotel met mekaar geargumenteer en ernstig menings gewissel. Die hele spektrum van godsdienste was daar, van Taiisme tot Druïdisme ('n orde van die Keltiese towenaars); van Zoroastrianisme tot by die aanbidders van die Godin van die Aarde.

Die Parelent van Wêreldgodsdienste is die eerste sodanige byeenkoms in 100 jaar. Dit is volgens die voorsitter van die vergadering, eerw, David Ramage van Chicago, belê om 'n nuwe gespreksbasis vir ons tyd te skep.

Daar was verskeie kleiner byeenkomste om uit te kies – 700 werkswinkels, lesings, besprekings, uitstallings en opvoerings om presies te wees. Gedurende die week het Christelike en Joodse leiers die geleentheid gehad om met Hindoe-swami's, Moslem-imams, Djaina en Boeddhiste-monnike, Teofiste, Confucianiste en verskeie ander te koukus. Die byeenkoms is met die ondertekening van die Verklaring van Universele Etiek afgesluit. Dit is voor die tyd deur 'n Roomse teoloog van Switserland, Hans Kung, en andere opgestel. Die verklaring van nege bladsye veroordeel geweld tussen godsdiensgroepe, die besoedeling en vernietiging van die omgewing, diskriminasie op grond van geslag, en bepleit 'n kultuur van onderlinge respek, geregtigheid en vrede.

Die inspirasie vir hierdie grootskeepse intergeloofsbyeenkoms kom van die wêreld se eerste sodanige dialoog wat in 1893 gedurende die groot Chicago Wêreldtentoonstelling gehou is, maar toe was daar net 400 afgevaardigdes van 41 gelowe teenwoordig.

Hoewel die vergadering nou, ná 'n eeu, aansienlik meer verteenwoordigend van die wêreld se godsdienste is, was dit nogtans nie 'n byeenkoms wat sonder konflik verloop het nie. Sikhs en Hindoes uit Indië het byna handgemeen geraak en moes deur die polisie uitmekaar gehou word. Vier Joodse groepe het hulle steun as gevolg van die Nation of Islam se leier, Louis Farrakan (wat Suid-Afrika al besoek het), se teenwoordigheid onttrek. Ortodokse Christene het die beraad verlaat toe hulle gehoor het dat daar hekse en leiers van ander okkultiese groepe teenwoordig was.

Die Wêreldparlement van Godsdienste probeer ernstig om die inisiatief wat met die Chicago-beraad geneem is, te behou. 'n Strategie vir die bevordering van wêreldvrede word gevolg, en die eerste saak op hul agenda was die reëling van 'n groot byeenkoms in Milaan, Italië, tydens Internasionale Vredesdag op 21 September 1993. Afgevaardigdes van 90 verskillende godsdienste was op hierdie byeenkoms teenwoordig.

Die byeenkoms is deur Mikhael Gorbatsjof, voormalige president van die Sowjet-Unie, geopen. Hy het gesê dat die verskillende godsdienste en politieke groepe op aarde ruimte vir mekaar moet bied, anders sal daar nooit wêreldvrede wees nie. Hy het die vredesluiting tussen Israel en die Palestyne (wat intussen herhaaldelik verbreek is en honderde dooies en gewondes gelaat het - skrywer) as 'n groot deurbraak bestempel omdat die twee groepe daardeur bewys gelewer het dat hulle mekaar kan akkommodeer.

Binne die raamwerk van die Internasionale Vredesdag se doelstellings van versoening oor grense heen het die hoofrabbi van Jerusalem 'n besoek aan die pous gebring. Die Vatikaan erken nie die status van Jerusalem as Joodse hoofstad nie, maar alle aanduidings is dat hierdie twee partye nou ook nader aan mekaar beweeg.

Verskeie regerings, en ook die Verenigde Nasies, steun die inisiatief vir die vestiging van 'n Bond van Wêreldgodsdienste. Hulle sien dit as 'n belangrike bydraende faktor, indien nie die deurslaggewende faktor nie, vir die skepping van 'n mistieke wêreldbroederskap wat die grondslag vir die internasionaliseringsbeweging van die Nuwe Wêreldorde moet vorm. Deur samewerking van die Wêreldkonferensie oor Godsdiens en Vrede, 'n kategorie-twee en VN-erkende, nie-regeringsorganisasie, was die VN ook onregstreeks betrokke by hierdie gebeure.

Onder die opskrif, 'Suid-Afrika vinnig by die Nuwe Wêreldorde ingetrek', skryf prof Malan verder: "Dit is duidelik dat Suid-Afrika vinnig en met mening deur politici, geldmag- en godsdiensleiers aan die sinistere magte van die politiek, ekonomie en godsdienste uitgelewer word. Die valse vrede wat deur die inisiatief van hierdie drie magsgroepe nagestreef word, word veral onder die vaandel van multi-godsdienstige organisasies soos die SA Raad van Kerke en Wêreldkonferensie oor Godsdiens en Vrede bevorder.

Ook in ons land word die grondslag dus vir noue samewerking tussen 'n toekomstige antichristelike regering en 'n valse ekumeniese godsdiens gelê. Dit sal alle godsdienste, van 'n vervalste weergawe van die Christendom en die Oosterse afgodediens af tot by voorvaderaanbidding en swart toorkuns insluit...

Die ANC skakel 100 persent by hierdie internasionale benadering tot die bevordering van wêreldvrede en die instelling van die Nuwe Wêreldorde in. Nelson Mandela word as messiaanse figuur voorgehou wat vrede, voorspoed en eenheid in die land sal bewerkstellig. Internasionale leiers van die Nuwe Wêreldorde, insluitende pres Bill Clinton van Amerika, vestig hulle hoop op hom om die NWO in Suid-Afrika te laat slaag. Met die oog hierop het die ANC hul beleid en propaganda drasties hersien om by die nuwe riglyne aan te pas. Hulle ontken nou dat hulle party 'n ateïstiese siening ten opsigte van godsdiens huldig, en spreek hulle volle steun vir die multi-godsdienstige beweging uit...

In die media word hierdie nuwe benadering natuurlik uitgebeeld. Op die voorblad van die Argus van 13 September is 'n kleurfoto van die geleentheid toe aartsbiskop Lawrence Henry die mis aan Mandela bedien het. Hierdeur wys Mandela aan die wêreld dat hy hom met die Christendom vereenselwig. Op bladsy 5 van dieselfde koerant is egter 'n foto van Mandela saam met die indiërs, waar hy in die byskrif 'n 'honary Indian' genoem word. Hindoe-konnotasie word hierdeur veronderstel.

Net 'n dag later, in die Argus van 14 September, is 'n foto van Mandela waar hy saam met Moslems afgeneem is, in noue assosiasie met hulle. Inderdaad 'n allemansvriend wat nou agterkom dat goedsdienstige propaganda hom geweldig kan help om sy doel as NWO-leier in Suid-Afrika te bereik.

Die Afrikaanse Protestantse Kerk se maandblad, Die Boodskapper, van September 2000, berig op sy beurt van die Wêreldparlement van Godsdienste se byeenkoms in Kaapstad (van 1-9 Desember 1999 gehou):

Altesaam 4 000 van die verwagte 8 000 mense het vir die byeenkoms opgedaag. Hulle was uit 90 lande afkomstig en dit was die derde keer dat hierdie sogenaamde parlement gesit het. 'n Port Elizabethse Metodiste predikant, Peter Woods, verklaar dat hy tydens die sitting 'n smaak vir intergeloofsdialoog ontwikkel het, en nou 'n begeerte het om weg te bly van die sektariese ghetto's van uitsluitende dogma... Kaapstad is gekies vanweë die belangrike rol van godsdiens en spiritualiteit in die stryd teen apartheid... Die uitvoerende direkteur van die Raad, Dirk Ficca, sê byvoorbeeld: 'Ons glo dat godsdiens en spiritualiteit 'n unieke rol in sosiale transformasie moet vervul.' En Nelson Mandela sê in sy toespraak: 'Sonder die Kerk en religieuse instellings sou ek nooit vandag hier gewees het nie.'

'n Aantal kerke word in die amptelike program by die Suid-Afrikaanse borge gemeld: die Rooms Katolieke Aartsbiskop van Kaapstad, die Anglikaanse Kerk, die Metodiste Kerk van Suidelike Afrika, Morawiese Kerk van Suid-Afrika, Nuwe Apostoliese Kerk en Rhema Ministries.

Elke oggend begin met gebede en meditasie... Die stem van die roeper weerklink, 'n ghong word geslaan en 'n heks in beswyming roep histeries na Beatrix... Daarna word daar werkswinkels en praatjies gehou oor onderwerpe soos die rol van die ghoeroe, sangoma, Heilige Aarde, Wat is die Wikka?, Dans met die Goddelike en die Jain-beginsel van Eenheid...

Soos dr AP Treurnicht dit gestel het: "Enige nuwe wêreldorde wat God se ordening vir die volkereverskeidenheid geweld aandoen, is 'n onbybelse orde en daarom 'n dwase orde. Enige nuwe wêreldorde wat rewolusionêr volke in nie-rassigheid wil opklits, moet bots met natuurlike volksnasionalisme wat nou oral herleef en ontwaak.

As hierdie hoofstuk in die wêreldgeskiedenis hom afspeel, dink 'n mens aan die waarskuwing opgesluit in die woorde in 'n referaat van Totius, gelewer tydens die FAK se Volkskongres oor die Rassebeleid in 1944:

Die volke moet hulle self dus handhaaf, en dit teen die Babiloniese gees van eenmaking. Die wording van nasies en koninkryke dra die goedkeuring van die Skrif, maar wêreldryke nie. Daarom word die wêreldryke as diere in die Skrif geteken (Daniël 7), magte wat oorweldig, nasies opsluk en grense, wat deur God gestel is, tot niet maak. Elke keer duik die Babel-gedagtes weer op, totdat uiteindelik die anti-Christelike kombinasie gesien sal word, koninkryke wat hulle mag sal oorgee aan die dier en een gesindheid sal hê (Openbaring 17:13).

Stryd van ideologie

Het die Nuwe Wêreldorde, die 'post-moderne tydvak' soos ander dit wil, inderdaad 'n einde gebring aan die stryd van die ideologieë, is die vraag wat ten laaste opkom wat die Nuwe Wêreldorde betref. Is daar inderdaad 'n wapenstilstand tussen die kapitalisme, die kommunisme, die fascisme, die nasionaal-sosialisme, die liberalisme, die humanisme, die anargisme of enige ander geestestroming?

Wil enigiemand dit betwis dat dit die Swart nasionalisme is wat die botoon in Suid-Afrika voer en dat sy protagoniste nie hul gewere, splinternuwe R1-gewere in die plek van hul verroeste AK47's tot pikke en grawe versmelt het nie? 'n Terloopse aanspraak dat die ANC-bewind en sy uitinge 'n anachronisme in die Nuwe Wêreldorde is, is totaal onvoldoende. Is Rooi China, Viëtnam en Kuba ook anachronismes?

Ten grondslag van al die mensdom se versugtinge lê steeds die ideologiese bril waardeur hy sy wêreld sien en dit sal nooit anders wees, al skreeu die Sekretaris-generaal van die VN en 'n paar verloopte waarnemers hul kele hees dat dit nie so is nie. 'n Verklaring dat die stryd van die ideologieë verby is, is doodgewoon misleiding of 'n hersenskim.

Kom ons kyk na 'n mening wat in Oktober 46, Kwartaalblad van die Sentrum van Reformatoriese en Kontemporêre Studies (Maart 1987) uitgespreek is oor die sogenaamde "einde van die stryd van die ideologieë":

Die staatkundige toekoms van Suid-Afrika gaan nie bepaal word deur ... strukture nie, maar deur die godsdienstige-kulturele grondslag van die vooruitgangsideaal. Daarom is dit 'n stryd om ideologieë, en om die beheer  oor die proses van die rewolusionêre aanslag, wat die grondslag van Suid-Afrika gaan bepaal... Die ideologieë, as wêreldlike godsdienste, wat die toekoms van Suid-Afrika wil bepaal en waar tussen gekies moet word, staan teenoor die Gereformeerde Protestantse godsdiens en die daaruitspruitende Calvinisme. Die ideologieë wat 'n wesenlike bedreiging inhou is die marxisme, wat die verstand en die hart van die rewolusie is; die sosialisme wat vereenselwig word met progressiwiteit; en die humanisme wat die kleed van 'Christelikheid' vertoon.

Die sogenaamde Nuwe Wêreldorde beteken dus vir die Protestantse Afrikaner en alle Protestantse Christene niks anders as 'n nuwe en veel intenser fase van stryd teen die ideologieë nie.

In die 7e en laaste aflewering wat volg oor die Nuwe Wêreldorde word die sogenaamde "Verbeterde Nuwe Wêreldorde" bespreek.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 456 gaste aanlyn