NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die duiwel versoek nie ongelowiges en sondaars wat alreeds aan hom behoort nie. En as jy 'n gelowige is kan Satan jou nie dwing om enigiets te doen nie. Hy kan net voorstelle maak.

DIE GELDMAG (13)

B M Schoeman

Lees reeks by Die Geldmag

TOEKOMSVISIE

Toe dr. Verwoerd in September 1966 gewelddadig van die toneel geruk is, het ook die belangrikste versperring tussen die Afrikaner en die groot geldmag verdwyn en het ons die taal van die Botha’s begin hoor. Hulle het die taal begin praat wat die verteenwoordigers van die groot geldmag wou hoor. Hulle het inderdaad niks anders geword as die spreekbuise van die super-rykes, wat deur hulle enorme rykdomme en die invloed wat daarmee saamgaan, as die werklike beleidmakers en regeerders in Suid-Afrika na vore getree het.

Wie is hierdie mense? Laat ons hulle van naderby beskou. Hulle is ryk sakemanne en nyweraars wat hulleself aan die begin van die sestigerjare in ’n liggaam bekend as die Suid-Afrika-Stigting saamgesnoer het.

Hulle het ook Afrikaanse sakelui in hulle geledere opgeneem, maar soos elders het hierdie Afrikaanssprekende sakelui ’n ondergeskikte rol gespeel en is hulle bygebring bloot om die indruk van groot patriotisme oor die taal- en politieke grense heen te wek. Na buite het hulle voorgegee dat hulle oogmerk sou wees om Suid-Afrika se swak beeld in die buiteland te verbeter. Dit was egter net ’n voorwendsel, want dit is byna ondenkbaar dat mense met sulke uiteenlopende politieke beskouinge so iets sou kon vermag. In werklikheid het hulle geglo dat hulle met hulle ontsaglike ekonomiese mag die binnelandse politiek in die rigting kon druk wat vir die bevordering van hulle belange noodsaaklik geag word. Wat die werklike oogmerke van hierdie Stigting-mense is, het in September 1967 duidelik geblyk uit ’n geskrewe stuk wat deur mnr. M.C. O’Dowd opgestel en in naam van die SA-Stigting versprei is.

Mnr. O’Dowd se siening van die politiek kom kortliks daarop neer dat daar ’n bepaalde patroon in die ekonomiese ontwikkeling van lande is wat ooreenstem met soortgelyke patrone van sosiale en politieke ontwikkeling. Hy is oortuig daarvan dat Suid-Afrika die “normale patroon” van politieke, sosiale en ekonomiese ont­wikkeling sal volg — van minderheidsregering, deur ’n liberale era tot ’n welvaartstaat. In die proses, sê hy, sal Suid-Afrika se rassevraagstuk opgelos word, of miskien sal dit blyk dat so ’n vraagstuk nooit bestaan het nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat mnr. O’Dowd meen dat ekonomiese ontwikkeling in die finale instansie die aard van die Suid-Afrikaanse gemeenskap sal bepaal. Hy voorspel dat Suid-Afrika teen 1980 “radikale konstitusionele veranderinge” sal aanbring, wat die Regering in ’n era van liberalisme sal inlei en wat uiteindelik ook die land se rasseverdelinge sal oplos. Mnr. O’Dowd sê dat so ’n ontwikkeling nie noodwendig gepaard hoef te gaan met ’n verandering van regering nie. ’n Verandering van bewind is nie ’n voorvereiste daarvoor nie. Dit sal spontaan kom.

Dit is die Stigtingsmanne wat saam met mnr. O’Dowd na die jaar 1980 as die begin van die era van liberalisme, die jaar van radi­kale konstitusionele hervormings sonder noodwendig ’n veran­dering van regering, gekyk het. Hulle het volgens ’n vaste tydrooster gewerk en daar is nie veel van hierdie tydrooster afgewyk nie. Die jaar 1980 word aangedui as die begin van die nuwe bedeling van politieke magsdeling tussen Blankes, Kleurlinge en Indiërs, wat uiteindelik die weg moet baan vir Swartes se inbring in ’n veelrassige politieke bestel. In 1974 het Die Vaderland berig dat mnr. Vorster ’n plan uitgewerk het waarvolgens Rhodesië binne vyf jaar ’n Swart meerderheidsregering sou kry. Daar is nie afge­wyk van hierdie tydrooster nie. In 1975 het die VVO se Spesiale Verteenwoordiger vir “Namibië”, Sean McBride, gesê Suidwes-Afrika sal binne vyf jaar onafhanklik wees met ’n Swart regering aan bewind. Dit lyk of hier ook nie baie van die tydrooster van die geldmanne afgewyk gaan word nie.

Toe die SA-Stigting in 1960 tot stand gekom het, is klem daarop gelê dat dit ’n nie-politieke liggaam is waarin mense van verskillende politieke oortuiginge saamgetrek word om Suid-Afrika in die buiteland te “verkoop.” Maar vir diegene wat die koers van die organisasie noukeurig gevolg het, is dit duidelik dat die SA-Stigting uit die staanspoor as ’n politieke drukgroep bedoel is. Enersyds wou die ryk geldmanne seggenskap in die politiek hê, maar hulle wou nie soos ’n gewone lid aan ’n politieke party behoort nie. So ’n politieke organisasie met lidmaatskap wat beperk sou wees tot lede van ’n soort ekonomiese herrenvolkie, sou hom in staat stel om bo-oor die tradisionele partyverdeling mense in ’n liggaam te betrek vir die bevordering van die groot geldmag se oogmerke sonder om deur ’n bepaalde po­litieke party te werk.

Die tweede rede waarom die Stigting uit die staanspoor in die politiek was, is omdat die meerderheid van sy trustees uitgesproke menings gehuldig het oor die sake wat die Stigting moes hanteer. Mnr. Oppenheimer, mnr. Eric Gallo en etlike ander was trustees van die ou SA United Trust Fund, wat die fonds van R1 000 000 beheer het waarmee die Torch Commando gefinansier is en waarmee mnr. Oppenheimer die regering van dr. Malan en adv. Strijdom wou breek. Mnr. Oppenheimer het sedert daardie tyd verder links beweeg en sit vandag saam met verskeie ander lede van die Stigting in die Progressiewe Party.

Daar is veral twee opvallende maniere hoe die SA-Stigting sy politieke invloed uitoefen. Dit het aanvanklik voorgegee dat dit tot stand gekom het om Suid-Afrika se beleid van afsonderlike ontwikkeling in die buiteland te “verkoop” en Suid-Afrika se aansien in die buitewêreld te verhoog. Wat in die praktyk gebeur het, is veelal die teenoorgestelde. Die kommunikasiekanale wat die Stigting aanlê met die buiteland, word gebruik om die buitelandse standpunte en vereistes in Suid-Afrika in te dra en om binnelands subtiele druk uit te oefen, sodat die binnelandse beleid verander kan word om die buiteland tevrede te stel.

Leidende figure in die SA-Stigting het self die beste bevestiging hiervoor verskaf. So bv. het sir Francis de Guingand, sy eerste voorsitter, sosiale verkeer tussen Blanke en Nieblanke leiers op amptelike staatsfunksies bepleit op grond daarvan dat dit die buitewêreld sou beïndruk, en bygevoeg dat die binnelandse verhoudinge tussen Blank en Nieblank op dieselfde basis geplaas moes word as die verhouding tussen Blankes binne Suid-Afrika en Nieblankes van buite die Republiek. Dr. Jan Marais, ook ’n latere voorsitter, het in dieselfde idioom as sir Francis gepraat toe hy verklaar het dat die hele beskaafde wêreld nie meer diskriminasie op grond van ras of kleur of agtergrond sal duld nie.

Daar sal later teruggegaan word op die politieke uitsprake van leidende figure van die SA-Stigting. Hier kan daarmee volstaan word dat die Regering die politieke uitsprake van die Stigting sy eie gemaak het en dat ’n man soos dr. Marais in 1977 gelyktydig vir sowel die Progressiewe Party as die Nasionale Party aanvaarbaar as parlementêre kandidaat was.

Die tweede manier waarop die Stigting sy politieke invloed uitgeoefen het, was om mense op grond van hulle ekonomiese stand of professionele bedrywigheid byeen te bring vir ’n politieke doel. Die SA-Stigting se trustees het aanvanklik geen ander gemeenskaplikheid gehad as ’n betrokkenheid by groot besighede en finansiële instellings nie. Hierdie groot gemene deler is gebruik om hulle in ’n organisasie te verenig wat geen uitgesproke politieke beginsel huldig nie, maar binne die politieke arena beweeg. Die SA-Stigting was dus uit die staanspoor in wese ’n politieke koalisie. Net soos in enige koalisie is alle beginsels opgehef en word mense van uiteenlopende politieke beskouinge in ’n enkele politieke or­ganisasie betrek. ’n Organisasie soos die Stigting kon die maksimum invloed uitoefen as daar gaandeweg byna geen verskil meer tussen politieke partye is nie, of as daar ’n koalisie tussen botsende partye tot stand kom. Die politieke toestand wat in die sewentigerjare in Suid-Afrika ontwikkel het, met ’n duidelike vervanging van die beleidmakers, het hierdie oogmerke bevoordeel.

Namate die Stigting al verder gevorder het in die uitvoering van sy oogmerke, het hy ook al hoe meer die vorm begin aanneem van die Amerikaanse Council on Foreign Relations, waarna vroeer verwys is en wat al beskryf is as die VSA se verskuilde regering. As ’n mens kyk na die ekonomiese beleid wat die Rege­ring in die afgelope aantal jare begin volg het met die begunstiging van die groot geldmag, die afgradering van die eise van Blanke voortbestaan aan die eise van ekonomiese groei, die verarming van ’n groot gedeelte van die bevolking wat oenskynlik goed leef maar al dieper in die skuld raak, en nou ook die konstitusionele veranderinge wat in die vooruitsig gestel word, is dit duidelik dat die invloed van die geldmanne van die Stigting in die regeringskringe baie groot was en steeds is.

Saam met die Stigting is daar nog twee instellings in Suid- Afrika wat min of meer parallel loop en wat klaarblyklik ten doel het om Suid-Afrika se binnelandse politiek te verander deur die inwerking van die buitelandse politiek daarop. Die een is die US-SA Leader Exchange Programme (USSALEP), wat in die VSA sterk verbintenisse met die CFR en ander linkse instellinge het. Die tweede is die SA Institute of International Affairs, wat in Johannesburg gesetel is en bloedverwantskap het met die veelrassige SA Institute of Race Relations (SAIRR) en die Christelike Instituut (Cl). Later, toe staatsgeld gebruik is om allerlei frontorganisasies te stig waarmee die linkse politiek bevorder kon word, het daar ook die SA Vryheidstigting en Assosiasie Internasionaal bygekom. Die name van bekende figure in die geldwêreld is genoem en voorgestel as die groot weldoeners en patriotte van Suid-Afrika wat nie skroom om ’n deel van hulle skatte af te staan om Suid-Afrika se saak in die buitewêreld te bevorder nie. Uiteindelik, toe die Inligtingskandaal ontplof het, is gevind dat hulle maar net hulle naam aan hierdie organisasies geleen het om dit sogenaamd status te gee.

Wat opvallend is, is dat lidmaatskap van hierdie instellings in baie gevalle oorvleuelend is en dat heelwat van die name van die een organisasie ook by die ander organisasies gevind word. Almal is halfgeheime organisasies wat net ’n deel van hulle aktiwiteite bekend maak. Hulle word gefinansier deur die groot en oorgroot maatskappye wat op hulle beurt weer enorme invloed op die koerante het en wat kan verseker dat hierdie halfgeheime organi­sasies nooit swak publisiteit kry nie.

Van sy stigtingsjare af het die SA-Stigting ’n lang skaduwee oor die binnelandse politiek van Suid-Afrika gegooi. Dit was net die ferme hand van wyle dr. Verwoerd wat hulle teruggehou het. Vir die Stigting was dr. Verwoerd duidelik ’n baie ernstige struikelblok, soos later sal blyk uit verklarings van onder meer mnr. Oppenheimer. Dr. Verwoerd het duidelik begryp wat hier besig was om te ontwikkel en die bedreiging wat dit vir Suid-Afrika ingehou het.

In 1964 het die Stigting sy kop duidelik in die politiek begin uitsteek met ’n land wye veldtog om Nieblanke lede teen R20 per kop te werf. Die poging het misluk omdat dr. Verwoerd ’n stokkie daarvoor gesteek het. ’n Mens moet dus aanneem dat toe die versugting van ’n groot deel van die Suid-Afrikaanse pers van “Ver­woerd must go” op 6 September 1966 bewaarheid is, daar vir die geldmanne van die Stigting ook nuwe visioene opgegaan het.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1125 gaste aanlyn