NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hy wat op homself vertrou is verlore; hy wat op God vertrou is tot alles in staat. Maar waarom is ons vertroue so swak dat ons elke liewe dag van voor af moet leer om God te vertrou? Het Hy dan nie gister sy betroubaarheid bewys nie? En eergister? En die dag tevore? Vertrou op God met jou hele lewe en spring aan die werk!

WIE SWAAI DIE SEPTER? (5)

Dr Michael J. Hurry

Lees reeks by Wie swaai die septer?

Die groot towerlamp: bioskoop, radio, televisie (1)

Namate 'n kultuur verval, verloor dit sy werklikheidsin en begin dit skuiling nek in verskeie vorms van ontvlugting. 'n Moedverlore, verwarde en opelose volk val terug in 'n wereld van subjektiwiteit en fantasie. Die liberalisme het die fonteine, wat 'n gesonde nasie voed, vergiftig. Lewensdoelgerigtheid van gees hang af van groepsgebondenheid, trots, patriotisme en vertroue. Die liberalisme ondermyn juis hierdie eienskappe en vervang groepsgebondenheid met integrasie; trots met skuldgevoelens; doelgerigtheid met rigtingloosheid; patriotisme met wêreldburgerskap; vertroue met wanhoop. Materialisme en selfbelang vervang godsvrug en gemeenskaplikheid. Die patologiese simptome wat vertoon word is 'n terugtrekking na die fiktiewe, onbetrokkenheid en die drang om die eerllikheid op 'n afstand te hou. Dis hier waar die film- en televisienywerhede hulle rol so meesterlik speel.

Humankind cannot bear very much reality. (Die mensdom kan nie te veel werklikheid verdra nie) sê T S Eliot. Verdieping in verhale was nog altyd vrugbaar en in die verlede was dit 'n waardevolle vorm van ontvlugting. Karakters in romans en dramas het baie mense betower en beïnvloed. Met dié dat die eesgewoonte kwyn, het die films die funksie van romans oorgeneem, dog met twee baie belangrike verskille:

Lees vereis aktiewe deelname van die leser. 'n Roman vereis dat die leser sy gawes van intellek, verbeelding en aanvoeling aanwend om dit wat maar net simbole in ink is te omskep in digterlike werklikheid. Hy moet evalueer en kritiseer sodat 'n ingewikkelde sintese gestalte kry. In vergelyking hiermee is film- en televisiekykers hoofsaaklik passief en reageer allereers op gehoor- en visuele prikkels.

Tweedens, 'n groot roman is 'n skatkis van ondervinding. Dis die neerslag van die wysheid en insig van 'n voortreflike intellek. Dis 'n wyse waarop 'n lewensaspek betekenisvol of beduidend voorgestel kan word. Aldus kan die ondervinding van 'n denkbeeldige karakter lei tot waardevolle ooreenstemming of vergelyking met ons eie werklike lewensomstandighede. Die leser word met ander woorde verryk deur die letterkunde. Groot letterkunde openbaar nie sy volle betekenis by die eerste deurlees nie. Die toets van sy grootheid lê juis daarin dat herlees dit nie afgesaag laat klink nie, maar inderdaad die waarde en genot daarvan verhoog.

Daarteenoor bied die film en televisie 'n verdraaide en minderwaardige beeld van die lewe, gerig op die smaak en begrip van die massa. Dit is grootliks bedoel as plaasvervanger vir deelname. Die kyker kan sonder enige inspanning en geheel en al tweedehands die genot van geweld, seks, sadisme en sport ondervind. Soos by nuusblaaie, sou dit erg genoeg wees as dit al was, maar omdat die film- en beeldradionywerheid in die hande van die internasionale geldskieters en hulle werktuie is, geniet die ondergrawing van die Christelike beskawing absolute voorrang en beoog hulle om dit in 'n mindere, maar veral meerdere mate, subtiel deur hulle programme te bewerkstellig.

Die propaganda-doelwitte van die filmnywerheid kan soos volg saamgevat word:

 1. Die vernietiging van die Christendom en die afkraak van Christelike geestelike leiers;
 2. Die vernietiging van die huwelik, van reinheid, vaderlandsliefde, dissipline, wetsgehoorsaamheid — trouens van alle moraliteit.
 3. Die propageer van veelrassigheid en bloedvermenging.

Een van Blake se kernspreuke was dat iemand wat veralgemeen, 'n idioot is. Ek is dus van plan om dit wat vir sommige na verregaande bewerings mag lyk, te bewys deur die ontleding van werklike films, of deur tegnieke aan te toon wat die bioskoopganger dadelik uit eie ondervinding sal herken.

Die aanval op die Christendom was eers subtiel, slinks en betreklik bedees, maar deesdae is dit onverbloem. Twee films, Mahler en The Old Gun sorteer onder uitgesproke godslasterlikes, terwyl ander soos The Graduate meer geslepe is. Propagandistiese stof, vermom as komedie, soos in laasgenoemde film, is nietemin doeltreffend om af te takel.

The Graduate met Dustin Hoffman in die hoofrol, eindig met 'n huweliksbevestiging waarin Hoffman se nooi voor die altaar staan op die punt om met 'n ander man te trou. Hoffman bars die kerk binne, gryp die bruid voor die altar weg en hardloop in die paadjie af, gevolg deur die gebelgde bruidegom, priester en kerkgangers. Die kerk het glas swaaideure. Toe hy die deur bereik, gryp Hoffman 'n groot koper kruis en swaai dit soos 'n swaard rond. Die kerkgangers deins terug en hy en sy nooi benut die verposing, spring by die deur uit, stamp die glasdeure toe en druk die kruis tussen die handvatsels in. Die film eindig met die kerkgangers vasgevang in die kerk, mokerend teen die deure, terwyl Hoffman en sy meisie in die bus wegry.

Oppervlakkig mag dit baie snaaks voorkom as 'n mens se humorsin in die rigtng lê, maar op die dieper vlak is daar gemene bedoelinge. In die eerste plek word die kruis vertoon as wapen van onderdrukking en vrees wat die huweliksgaste laat terugdeins. Vervolgens is daar die bybedoeling dat mense in 'n kerk vasgekeer word deur hulle godsdiens — die kruis hou die deur toe waarteen hulle slaan om uit te kom. Hierdie toneel gee 'n ironiese kinkel aan Christus se woorde: "Klop en vir julle sal oopgemaak word." Op onderbewuste vlak is die aanslag tog geslaagd en die ingewydes verlustig hulle in die wete van 'n bedekte doelwit.

The Old Gun vertel die verhaal van'n Franse dokter wat weerstandsvegters in sy hospitaal behandel. Uit weerwraak neem die Nazi's sy vrou en klein dogterjie na 'n plattelandse berghut en rig 'n vlamwerper op hulle. Laasgenoemde gebeurtenis word in 'n angswekkende vertraagde tempo vertoon. Die dokter kom op die verkoolde lyke af en vomeer. Hy strompel dan na die kapel en kom af op die afgemaaide lyke van weerstandswerkers wat in grillige houdings op die vloer lê. Twee standbeelde, een van Christus en een van die maagd Maria aanskou die toneel van die slagting. In sy sielenood slaan hy albei beelde van hulle voetstukke af, sodat hulle flenters op die klipvloer val. Die gewaarwording van boosheid wat hierdie toneel wek — 'n sensasie, 'n uitstraling van louter verdorwenheid en van iets oneindig afskuwelik, moet ondervind word. As die teenwoordigheid van satan ooit tasbaar gemaak is, dan is dit in hierdie toneel.

Mahler is 'n verhaal van 'n Joods-Oostenrykse komponis van die laat negentiende en vroeg twintigste eeu wat die held van die film is. Ongeveer 'n kwartier word gewy aan 'n surrealistiese uitbeelding van Mahler se bekering tot die Rooms-Katolisisme, wat, so beduie die film, slegs gedoen is om Mahler in staat te stel om direkteur van die Weense Staatsoperahuis te word. Daar word gewys hoe Mahler starre, granietrotse nader waarop daar 'n reusekruis staan. Hy dra ‘n groot Dawidster in sy arms. Dan fokus die kamera op die kruis, wat eintlik die hef van 'n reuseswaard is. Bo-op die kruis marsjeer 'n stewige en afstootlik- seksuele vrou in paradepas met 'n Nazi-stormtroephelm op die kop en haar lippe blou geverf. Glurend buk sy af na Mahler wat nou teen die rots uitgeklim het en trek hom saam met haar teen die kruis op. Met 'n hamer omskep sy die Dawidster in 'n swaard en wys daarmee na 'n grot in die rotswand, waaruit rook borrel. Mahler neem die swaard en verdwyn in die grot, om 'n rukkie later terug te keer met 'n afgekapte varkkop op die swaard se punt. Met die bebloede kop in sy hand bestyg hy weer die kruis waar hy gedwing word om om die snoet te suig — 'n walgliker en viesliker skouspel kan mens jou nouliks voorstel.


Hierdie films is 'n paar jaar gelede by die Pretoriase filmfees vertoon. Waar was die Suid-Afrikaanse Sensorraad en waarom is geen protes aangeteken nie?

Tegnieke wat ek persoonlik in films gesien het, sluit in die wys van 'n priester wat 'n wedrenkaart invul terwyl hy die Heilige Nagmaal bedien; Martin Luther wat sy grootste godsdienstige inspirasies ervaar, terwyl hy in die toilet is; 'n priester wat 'n kruis oor 'n waansinnige hou en as beloning daarvoor vermoor word en dosyne tonele van verdorwenheid van monnike en nonne, of priesters wat in die geheim vroueliggame bewonder. Priesters word dikwels as onbekwame sotte voorgestel. Voeg hierby die vloedgolf films oor satanisme en die swart kunste en die patroon word duidelik.

The Old Gun is ook 'n standaard voorbeeld van die onophoudelike haatveldtog wat oor die afgelope 35 jaar sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog teen Duitsland gevoer word. Dit is maar een in 'n eindelose reeks propaganda-pogings teen "Nazi-gruwels." Die intelligente teaterganger sal homself afvra waarom slegs Gestapo-gruwels op film vertoon word? Loketverkope het daar niks mee te make nie. As mens dan sadisties is en graag na wreedhede kyk, waarom sien 'n mens dan nooit Swart, Russiese, Chinese, Kambodjaanse of Kubaanse gruwels nie? Uit daardie oorde sal daar beslis nie 'n gebrek aan stof wees nie. Teen een dokumentêre film oor Swart wreedhede, Afrika Addio, was daar sterk protes en versoeke vir verbanning, asook venynige, vyandige persresensies. Natuurlik was die produksie dié van 'n klein onafhanklike groep en nie een van die groot filmmaatskappye nie.

Maar in een na die ander film, maand vir maand, jaar na jaar, verskillend net in die graad van slinksheid en afgryse, gaan die meedoenlose haatveldtog voort om anti-Nazifilms uit te ryg. Hierdie soort propaganda is een van die metodes om 'n reuse-skuldkompleks by die Weste te veroorsaak en terselfdertyd alle regse bewegings te kelder. Vaderlandsliefde en volkstrots lei tot fascisme en fascisme tot menseslagting.

Die filmoorlog teen die Westerse Beskawing word gerig teen spesifieke kwesbare teikens wat versigtig gekies en aangewys word. Ons het vlugtig na die aanval op die godsdiens gekyk. Om 'n volk ten gronde te laat gaan moet sy geestelike fondamente vernietig word sodat die weg vir materialisme gebaan is. Stoflike welvaart sonder geestelike waardes of geloof is 'n snelweg na die verderf. As godsdiens die stene is waarmee 'n volk gebou word, is gesinseenheid die sement waarmee dit geheg word. In die veiligheid van 'n gelukkige huisgesin, gebou op Christelike beginsels, ontvang die kind op vroeë en ontvanklike ouderdom 'n morele wêreldbeeld wat later feitlik onuitwisbaar geanker is. Dit is dus nie verbasend dat die huwelik en die gesin hoofteikens van die filmnywerheid is nie. Net soos met anti-Duitse propaganda is die aanvalle afwisselend maar aanhoudend.

Die huwelik is moeilik genoeg op sigself, sonder die vloedgolf films, met huweliksontrou as norm, of wat die opwinding van geheime verhoudings uitbeeld, asook die gekmakende en onderlinge vernietigende invloed van verveling en eentonigheid in die huwelik. Maar dit is 'n eensydige beeld van die huwelik wat die towerlamp projekteer. Films van kunsgehalte soos Cries and Whispers en A Delicate Balance is nog gevaarliker omdat die troebel huweliksverhoudings skitterend weergegee word en dus 'n blywende indruk naak. 'n Mens voel naar en vuil na so 'n vertoning.

Sulke films is gerig op die intellektuele kyker en is betreklik skaars, want propaganda word veral op die massa gerig wat komiese stof en pornografie verkies. Die meeste anti-huwelik-films is goedkoop parodieë waarin die wenslikheid van 'n onskuldige flirtasie en stoutwees en daarmee wegkom vertoon word. Die volgende tree is nou maklik. Tradisionele waardes moet verwerp word sodat jongmense, die toekomstige staatsburgers, 'n filmgerigte benadering tot die lewe kan ontwikkel. Gevolglik ontwikkel ook die nuwe verering vir die anti-held, die tienerrebel, bordeelstandaarde en misdadige sedes.

‘n Film waaroor die tieners rasend was, is Grease met die bleek John Travolta in die hoofrol. Hierdie film se boodskap vir die Westerse jeug is deurgaans duidelik. Die heldin, Olivia Newton-John, is 'n onskuldige, liewe, maagdelike meisie wat verlief raak op 'n verwaande, skewebek-eendstert, dis nou Travolta. Die heldin se preutse houding word as 'n snaakse Viktoriaanse afwyking voorgestel, wat haar van alle lewenspret en sosiale populariteit uitsluit. Travolta se pogings om, terwille van haar, aan skoolsport deel te neem, is slegs 'n werktuig in die hande van die regisseur om sulke bedrywighede bespotlik voor te stel op die trant van Kipling se "muddied oafs and flannelled aols." 'n Flou sub-intrige gaan oor die tienermeisie wat dink sy is swanger. Nie een van haar maats is geskok nie. Hulle is eerder geamuseerd, maar darem simpatiek. Die film bereik sy hoogtepunt wanneer die swangerskap 'n vals alarm blyk te wees en Olivia Newton-John se verandering in die meisie van 'n boef met swaar grimering en spanbroek en al, bereik is. Goed het sleg geword en sleg goed — voorwaar 'n walglike voltooide sirkel.

Die boodskap is duidelik — sedewette is oudmodies en belaglik. Tieners moet wegbreek uit die knellende en outydse stelsel en hulleself uitleef in vrye geslagtelike verkeer en in die subkulture van die boewewêreld. Die danssessies en popliedere waarmee tieners so geredelik identifiseer, maak slegs die gifdosis smaakliker. Weinig nadenke is nodig om te begryp hoe hierdie houding huwelike, wat gegrond is op voorhuwelikse reinheid en wedersydse respek, ondermyn, of wat, op meer wêreldse vlak, gemik is op 'n veilige lewe en permanente verhouding.

Om tradisionele waardes omver te werp, word die volgende tegnieke gewoonlik aangewend. Die polisie en politici word sonder uitsondering as korrup voorgestel. Deesdae is politici byna sonder uitsondering omkoopbaar as gevolg van die beleid om slegs diegene tot magsposisie te bevorder op wie gereken kan word om, gewillig of onwillig, die beleidsrigtings van die internasionaliste uit te voer. Die polisie van die filmwêreld het egter een belangrike eienskap. Die wreedaardige polisieman, die korrupte konstabel wat hand uitsteek na omkoopsgeld, is altyd wit, so ook die boosaardige misdadiger en groot rampokker. Die Negerpolisieman is altyd die held — opreg, wys, vermaaklik en vol deernis. Dit is deesdae amper 'n vereiste dat elke Amerikaanse film tonele van bevooroordeelde rassediskriminasie insluit, maar ook tonele waarin "liberale" verbroedering as navolgingswaardige ideaal gestel word. Om sulke navolging te bevorder, kry die Neger prestige-rolle soos rekenaarswetenskaplikes, dokters, akademici of wysgere.

Maar om na die argument terug te keer: Omkoopbare polisie en politici versterk die gevoel by die gebreinspoelde massas dat gesag onbetroubaar is en betuigings van sedelikheid altyd skynheilig is. Dit, terloops, is die boodskap van die boek soos Salinger se Catcher in the Rye, waar almal, behalwe die hoofkarakter en sy suster, skynheilig is.

In die vroeë dae van die filmwese is 'n morele kode neergelê deur 'n sensuurraad om te verseker dat die slagspreuk ''misdaad betaal nie" die grondslag van die misdaadfilms was. Die film se einde het die dood, gevangeneming of verydeling van die misdadiger getoon. Hierdie proses is egter stadig afgetakel, eers deur die skurk glansend en aantreklik uit te beeld, sodat die gewone einde waar geregtigheid seevier, onregverdig lyk, daarna deur onbesliste en dubbelsinnige eindes en nou deur die oorwinning van die bose. In die film, Halloween, was die waansinnige moordenaar onvernietigbaar. Koeëls word in sy harspan gepomp, maar na 'n aanvanklike neerslaan op die grond verdwyn die liggaam en bly net die klere agter.

'n Geliefkoosde truuk is om 'n beroemde of gewilde akteur 'n propaganda-rol te laat vertolk. Die glans van sy persoonlikheid omgewe die saak, wat die internasionaliste graag wil bevorder, met 'n gloed van deernis. Sulke akteurs speel gewoonlik die rol van onbevreesde vegters teen die Nazi's.

Die kultus van die anti-held bied 'n fassinerende navorsingsgebied. Die Angele Saksiese prototipe — blonde hare, blou oë, sterk ken, vinnige vuis en ywerigheid om onreg te herstel — het net soos die ridder en sy ridderlikheid in die vergetelheid geraak. Ek betreur sy heengaan, al was hy vatbaar vir satire. In sy plek is daar 'n ongeskeerde, skelmoog vreemdeling, vuilbekkig en slinks. Dink aan die "cowboy"-held van die Wilde Weste-rolprente van die dertiger- en veertiger-jare, die Gene Autry-tipe. Daar was nooit enige twyfel oor wie die held en wie die skurk was nie. Kleredrag was op sigself 'n aanvaarde sleutel tot sedelike karakter. As hierdie films gerig was op 'n gemiddelde verstand-ouderdom van sewe, dan ook hulle moderne eweknie waar die held 'n wynsuipende psigopaat is. Moderne Wilde Weste-films beklemtoon die moed en integriteit van die Rooihuid en verswelg in berou oor die aftakeling van sy land deur die verraderlike Witman. Dit is net so 'n groot afwyking van die waarheid as die oorvereenvoudiging van die Gene Autry-era, maar oneindig skadeliker vir die wit psige.

Die held van die ou soort leef slegs voort in die strokiesprente van die Supermanverskeidenheid waar die onmoontlikheid van die situasie 'n ontkenning van heldemoed in die werklike lewe is.

Die opgang van die anti-held op gesofistikeerde vlakke is ooreenstemmend slinkser.

Agterna beskou, lyk dit vir my of die proses doelbewus op tou gesit is, beginnende in die vroeë vyftiger-jare met die eerste kultusfilms met die eerste twee kultushelde, James Dean en Elvis Presley. Tieners het saamgedrom om in hier­die twee jong manne die beliggaming te sien van alles wat hulle ouers afgekeur het. Die glansrebel is gebore en die generasiegaping het verdiep tot 'n afgrond. Die volgende oorgangstadium was die frokkie-en-kleeftrui-geklede homp manlikheid wat onsamehangende liederlikhede brom, soos veral verpersoonlik deur Marlon Brando; of die verheerliking van die vragmotorbestuurder in 'n skitterende film soos The Wages of Fear. Van 'n manlike rebel tot die sosiale verworpene was 'n kort treetjie en die rampokker anti-held van The Godfather-tipe bestaan nou saam met die homoseksuele persoon wat as of 'n onbeskaafde intellektuele mens of 'n ongelukkige wanaangepaste persoon met 'n hart van goud. Die heldin is al hoe gereelder 'n "happy hooker" (vrolike prostituut).

Die filmbedryf is uiters geskik vir propagandadoeleindes, want die kamera-tegniek het 'n geweldige potensiaal vir sintese, deur die emosie en karakters van persone deur opeenvolgende beelde te suggereer. T S Eliot se "heap of broken images" of "objective correlative" konsepte is besonder geldig in die filmwêreld. Die film steun op hierdie tegnieke, want ontleding van die mens­like gemoed, wat moontlik is in romans en selfs in 'n mate in alleensprake in dramas soos Hamlet, is moeilik om toe te pas in 'n realistiese aanskouingsmedium. So, byvoorbeeld, het 'n film van Hamlet begin met opnames van die see wat aanswiep teen die mure van Elsinor, afgeneem van bo af met 'n uitsig na onder. Dit het Hamlet se "sea of troubles" doeltreffend voorgestel, maar die film was nie in staat om Hamlet se gemoedsdilemma uit te beeld nie, naamlik "to take arms against it".

Films maak staat op visuele tegnieke — 'n betraande wang, 'n doodskis, 'n landskap, diere (veral voëls), reën, blomme, ens om emosies te simboliseer. Eensaamheid word geskep deur 'n lang afstand, afwaartse opname van 'n smal vertikale figuur, wat verdwerg word deur horisontale ruimte; aggressie deur vlak, opwaartse opnames en afsku deur vertraagde tempo. Hierdie visuele tegnieke word aangevul deur agtergrondmusiek, viole vir sentiment, tromslae vir spanning, skrille elektroniese aksente vir vrees. In die hande van swak regisseurs is die tegnieke goedkoop, maar in die hande van die meesterlike propagandis is hulle trefkrag dodelik, want die deursnit bioskoopganger ondervind gistende emosies, sonder om te besef hoe dit bewerkstelling is of waarom sy houding teenoor een hoofspeler so sterk positief is en so negatief teenoor 'n ander. Opeenvolgende beelde en geluide het op die vlak van die onderbewussyn geregistreer en sodoende word die kyker onbewus gekondisioneer.

Geskrewe propaganda kan ontleed word. As die tegniek van emosionele skrywery verstaan word, verloor dit inderdaad alle trefkrag en wek verset. 'n Mens kan bedrewe welsprekendheid weerstaan, want mondelinge woordespel is nou verwant aan geskrewe truuks en die vals note is herkenbaar. Filmpropaganda is moeiliker om te weerstaan, omdat beelde onwillekeurige verbande optower wat nie die gevolg van openlike en uitgesproke bewerings is nie. Die donker ouditorium met net een ligkol het 'n hipnotiese uitwerking wat die kyker makliker by die gekleurde en bewegende skadu's voor hom betrek. So kan die gifdosisse dan aan die niksvermoedende slagoffers toegedien word.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1068 gaste aanlyn