GOD AS OPPERGESAG

Johan Hack

(Deut19:14.) “Jou naaste se grenslyn, deur die voorvaders getrek in jou erfdeel wat jy sal erwe in die land wat die Here jou God jou sal gee om dit in besit te neem, mag jy nie verlê nie”.

Verder lees ons in verse 15-21 oor die lewering van valse getuienis en die straf.

In vandag se tyd moet ons vra: Is dit nie presies wat nou met ons as Afrikanervolk besig is om te gebeur nie, word ons grond nie presies so afgeneem nie? Word daar nie gereeld valse getuienis teen ons ingebring oor hoe ons voorvaders grond “gesteel” het nie?

Ons het die geleentheid wat ons voorvaders geskep het deur hul erfenis en strewe om dit aan ons nageslag te voorsien, verkwis.

(Deut 19:21) “En jou oog mag nie verskoon nie: lewe vir lewe,oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet”.

Direk daarna lees ons in Deut 20 van die oorlogswette:

 

(Vers 2-4: ) “En as julle na die geveg kom, moet die priester naderkom en die volk toespreek, en hy moet aan hulle sê: Hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vyande: laat julle hart nie week word nie, wees nie bevrees en beangs en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee.”

Die priester het duidelik verklaar dat dit die Here is wat die oorwinning gee. Daarna het die opsigters besluit wie geskik is vir oorlogvoering soos ons verder lees in Deut.20:5-8 waarna leërowerstes aangestel is.

Ons het hier te make met God, die Priester en die Leier/militêre Leier.

Daar word vroeg in die Bybel gelees hieroor. God beloof bevryding vir sy volk uit Egipte en Hy gebruik Moses en Aäron. God het Josua bevel gegee om Jerigo in te neem, en die priesters het saam om die stad getrek met die ark. Tydens Saul en Dawid se regeringstydperke was daar ook Samuel en Natan, om maar nog voorbeelde te noem.

Tydens die slag van Bloedrivier het Sarel Cilliers die rol van geestelike leier ingeneem en die Gelofte afgelê wat baie klink na wat ons nou in Deut20:2-4 gelees het. Andries Pretorius het die millitêre leiding geneem en God was die Oppergesag.

In 1880 het die Boerevolk weer bymekaar gekom op Paardekraal en die Gelofte aan God hernu. God as Oppergesag, met Ds NJ van Warmelo as geestelike leier en Piet Joubert , Paul Kruger en M.W Pretorius as leiers/militêre leiers.

Tydens die 2de Vryheidsoorlog het God ons geestelike leiers soos Ds Kestell en Ds Kotze gegee met leiers/militêre leiers soos Pres. Steyn, De Wet en De la Rey. (Al het ons die oorlog verloor, het God in sy alwetendheid steeds die Afrikaner se voortbestaan en latere onafhanklikheid bewerkstellig.)

Met die jare wat gevolg het was die aanslag gemik op ons geestelike leiers, kerke en Godvresende leiers soos Dr Verwoerd, en sodoende het die vyand ons waardes en standaarde, waarvan die kerk die voorbeeld en leiding was afgebreek deur valse leerstellings gegrond op humanisme, te laat insypel in ons kerke.

Vandag verkeer ons as volk in ‘n baie groot krisis:

Waar is ons geestelike leiers? Vind ons dié dalk in manne soos Ds van den Berg en Hannes Ollewagen wat ons gereeld leiding gee in God se woord hier op Gelofteland?                                                                                                          

Waar is ons leiers/militêre leiers? Die man wat soos Gideon aangewys is deur God?

Waar is God?

Laat die skille van julle oë afval,  Afrikanervolk!

God is hier reg voor ons oë en Hy vra dat ons in opregtheid na Hom moet terugkeer, Hom weer as ons Oppergesag eer. Die Here ons God, die een onveranderlike faktor en Wese deur al die eeue heen is steeds hier!

Laat ons herrinner word aan wat ons Afrikaner-voorvaders van ons verwag het, soos gesing in strofe 4 van ons ware Volkslied.

Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag o Here! Om te handhaaf en te hou
Dat die erwe van ons vaadre vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou o Heer:
Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer!

En Hy doen dit vandag nog!!