SATAN, DIE NABOOTSER

Satan boots die huwelik, instelling van God, na met homoseksualisme

In hierdie dae word homoseksualisme tot walging en verveling in ons kele afgedruk. Elke tydskrif, elke TV-program en elke organisasie het dit die hoofonderwerp van die tyd gemaak. Dat daar ‘n groter mag hieragter is, kan mens nie betwyfel nie. Die satan gebruik sy gewillige instrumente om hierdie saak te dryf tot verval van gemeenskappe en volke sodat hulle God nie meer sal gehoorsaam en dien nie.

Maar wie vandag homoseksualisme voorstaan, sê met net ander woorde dat God òf nie bestaan nie, òf nonsens praat waar hy in Lev.18:22 en 20:13 homoseksuele dade verbied:

“En as ʼn man met ʼn manspersoon gemeenskap het, soos ʼn mens met ʼn vrou het, het hulle al twee iets gruwelik gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word”.

Die woord sekerlik beteken sonder enige uitsondering. God skryf selfs die gepaste straf vir oortreders in hierdie vers voor – die doodstraf, so sterk voel Hy daaroor!

Homoseksualisme is volslae opstand teen God. Dit hou ʼn ander Evangelie as die een van die Bybel voor. Dit huldig ʼn geheel ander skeppingsleer, hou ʼn vreemde huwelik voor en hang ʼn fatale sonde-leer aan. Homoseksualisme kan nimmer as te nooit uit die Bybel geregverdig word nie.

Homoseksualisme is en sal altyd sonde bly ongeag wat mense sê of doen. Al die Afrikaanse kerke het dit tot so ’n paar jaar gelede as ʼn gruwel in God se oë beskou en verwerp. Wat ‘n mens se verstand te bowe gaan, is dat voorstanders van homoseksualisme nie wil verstaan dat God nog nooit verander het nie en vasstaan in sy Woord oor die skeppingsorde van mans en vroue:

Hy sê vir die eerste mensepaar om voort te plant:

“En God het die mens geskape na sy beeld… man en vrou het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder…” (Gen.1:27-28). Eenderse geslagte kan dit nie doen nie!

Nie God nie, maar die mens het verander deur sy geloof in God se gesig terug te gooi en nou doen wat vir hom lekker en uitdagend is. Die eeu-oue Bybelse maatstaf word vandag met ʼn eietydse kultuurmaatstaf vervang en homoseksualisme as ʼn wisselvorm van seksualiteit goedgepraat. Van die kerk tot by die openbare media en van die onderwys tot by die regbank veg in die stryd om hierdie bose alternatief algemeen aanvaar te kry.

Kyk net hoe die kerk verander het: In 1986 spel die NG Kerk haar amptelike beleid daaroor as volg uit: “Homoseksuele praktyke en ʼn homoseksuele verhoudings moet afgewys word as in stryd met die wil van God, soos deur die Heilige Skrif geopenbaar”. Agtien jaar later sing dieselfde kerk in haar kruipende onderdanigheid aan ’n heidense regering ʼn geheel ander deuntjie soos nou algemeen bekend met sy homoseksuele leraars en lede!

Homoseksualisme kan nimmer as te nooit uit die Bybel geregverdig word nie. Die apostels, kerkvaders en Hervormers wat baie ernstig met die Bybel omgegaan het, het homoseksualisme as ʼn gruwel veroordeel en verag.

Die ontsondiging van homoseksualisme het in verloopte kerke die gesag van die Skrif in gedrang gebring:

“Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan...” (1 Joh.4:1).

Wie die Bybel opsy skuif en homoseksualisme voorstaan, hoort nie in die Christelike samelewing nie en mag nie met gelowiges meng nie:

“As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie” (2 Joh. vers 10).

Want, homoseksualisme is volslae opstand teen God! Wie dus homoseksualisme voorstaan, sê openlik daarmee dat hy God verwerp.

Jesus verwys in Mark.10:7 ,8 na Gen.1:27 en 2:24:

"Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees”.

Die huwelik word dus as ʼn hersamestelling in een vlees gesien. God het Eva uit Adam geskape. In die huwelik word hulle weer een vlees. Gen.1:27-28 en 2:18-25 is die kern van die Bybel se standpunt oor die huwelik. Homoseksualisme is Satan se nabootsing daarvan!

Homoseksualisme is ʼn bewustelike verwerping van God se wil. Dit ontken die geslagtelike onderskeid wat Hy gemaak het en verwerp dus sy huweliksontwerp vir die mens.

In die OT word homoseksualisme met die Hebreeuse woord toeva (gruwel) verbind. Die Bybelskrywers het hierdie woord gebruik om na verfoeilike afgodspraktyke te verwys. Vir ʼn man om met ʼn man omgang te hê, was toeva.
Let vervolgens op die vervloeking van Gam se nageslag. Wat was sy sonde dat sy nageslag veroordeel is? Hy het nie maar net vir Noag in sy dronkenskap gelag nie, maar ’n homoseksuele daad met hom gepleeg. Gen.9 sê dat Gam sy vader se naaktheid aanskou het, ʼn woordgebruik waarmee die skrywers van ouds iets wat hulle nie reguit wou sê nie verbloem het.  Maar Moses skryf dat toe Noag uit sy roesemoes wakker word, hy onmiddellik bemerk het dat Gam hom iets aangedoen het. Die woordgebruik dui baie duidelik op seksuele aanranding. Dis vir ʼn man uiters vernederend om verkrag te word. Daarom stem Gam se straf met sy oortreding ooreen.

Die verhaal van Sodom en Gomorra (Gen.19:4-11) is die bekendste verhaal van God se toorn oor homoseksualisme. Dit het God so kwaad gemaak, dat Hy hierdie twee stede met inwoners en al met swael en vuur verwoes het.

Vandag staan Suid-Afrika op die vooraand van ineenstorting, nie net ekonomies nie maar ook op alle ander gebiede en sal ook ons, net soos Sodom en Gomorra, God se toorn oor ons volk se afdwaling met ons eie oë aanskou.

Bekeer dan, en bid en pleit dat Hy ons genadig sal wees in ons uur van nood. Want dit kom!