NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Niemand sal verskil oor die feit dat elke gelowige op aarde steeds 'n daaglikse stryd voer nie. Hierdie oorlog woed omdat Satan onverpoosd veg om kinders van God te verslind. Elke gelowige is egter 'n soldaat van die Here en ons veg teen die duiwel en sy bose magte, maar ons voer nie 'n hopelose stryd nie, wel 'n oorwinnaarstryd want: Christus het reeds die oorwinning vir ons aan die kruis behaal!

GOD EN AARBEWINGS

Ds Andrè van den Berg

Matt.24:1-44

"Van 1900-1945 was daar 19 groot oorloë in die wêreld.  Statistieke toon ook dat natuurlike rampe grootskaals toeneem. Van 1945-1975 was daar 119! Amerikaanse seismoloë bewys ook dat aardbewings sedert 1990 aansienlik toeneem.  In 1990 is daar bv. 2,268 aardbewings wêreldwyd aangeteken. In 1999 het die getal tot 3003 gestyg en in 2010 tot 8390.  Vanaf 1990 tot 2010 was daar dus ʼn styging van 370% in aardbewings!"

Wanneer kom Jesus weer?   In Mt.24:36 sê Jesus self dat geen mens, nie eens die engele in die hemel, die presiese tyd van sy wederkoms weet nie: “Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen”. Die dissipels het Hom egter gevra: “Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld” (:3).

 

Jesus het nie gesê dat die vraag onmoontlik was om te beantwoord nie, maar vir hulle tekens gegee wat kort voor sy wederkoms in die wêreld gesien sou word.   En as ons kyk wat tans in die wêreld en met die wêreld gebeur, het ons goeie rede om te glo dat ons in die eindtyd is waarvan Jesus gepraat het.

Jesus gee vyf duidelike tekens:

Mt.24 praat van ʼn tyd dat:

 1. daar valse profete sal wees wat voorgee wat hulle as gestuurdes van Christus sal voordoen;
 2. oorlog en geweld die mensdom soos nog nooit tevore gaan teister nie;
 3. droogtes, hongersnood en aardbewings baie meer sal voorkom;
 4. daar van die waarheid afgedwaal sal word;  en
 5. mense die toekoms gaan vrees.

Die wêreld het nog altyd probleme gehad, iets waarvan Jesus in sy tyd deeglik bewus was.  Gevolglik kan ons uit sy woorde in Mt.24 aflei dat hierdie probleme nie maar net die gewone alledaagse probleme is nie, maar iets so geheel ingrypend anders, dat mense sal dink dat die aarde vernietig word!

Kyk ʼn mens na hierdie vyf eindtydtekens, bestaan daar geen twyfel nie dat ons tans in die peilvlak van Jesus se wederkoms verkeer.  Oral ter wêreld mislei gevoelsgodsdienste mense.   Kyk maar net hoe stroom ons eie volksgenote agter  hierdie misleiers aan!  En daarmee saam die onrusbarende afname in die beklemtoning van die belangrikheid om die Bybel fundamenteel te volg.

Daarbenewens neem oorlog en geweld oorhand toe.  Elke nuusberig bevestig dit.  Van 1900-1945 was daar 19 groot oorloë in die wêreld.   Van 1945-1975 was daar 119!

Ons verneem ook deesdae al hoe meer van aardbewings in verskeie wêrelddele.  Dink maar aan die verwoestende aardbewing wat Nepal onlangs getref en duisende lewens geëis het.  Die mensdom besef dat daar iets met die aarde aan die gebeur is.  Sommige sien dit as natuurlike dinge wat nog altyd gebeur het terwyl ander dit as iets buitengewoon betrag.

Statistieke toon dat natuurlike rampe grootskaals toeneem. Amerikaanse seismoloë bewys dat aardbewings sedert 1990 aansienlik toeneem.  In 1990 is daar bv. 2,268 aardbewings wêreldwyd aangeteken. In 1999 het die getal tot 3003 gestyg en in 2010 tot 8390.  Vanaf 1990 tot 2010 was daar dus ʼn styging van 370% in aardbewings!

Die vrees vir aardbewings is nie net tot die Ooste of watter ander vasteland  beperk nie; mense leef oral ter wêreld in vrees vir skuddings!   Die Bybel leer ons dat aardbewings van God kom.  Niks gebeur toevallig nie. “Nogtans is Hy ook wys, en Hy laat die onheil kom...” (Jes.31:2).  God het ʼn doel daarmee.

Wanneer natuurrampe gebeur, sê mense baie gou sê dat dit God se oordeel oor huidige booshede is.   Dis darem nie heeltemal waar nie.  Toe Adam en Eva gesondig en die sonde in die wêreld gekom het, is die hele skepping daarmee besmet. “Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe” (Rom.8:22).  Ons leef in ʼn gevalle wêreld waar ons sulke rampe moet verwag.  Daarom word sulke rampe natuurrampe genoem omdat dit heel natuurlik op enige plek in ʼn gevalle wêreld kan gebeur.

Daar is gevalle in die OT waar God wel natuurrampe gebruik het om sy oordeel oor mense uit te oefen.  Dit was egter nooit die norm nie.  Jesus leer ons dat tragedie nie noodwendig die gevolg van ergerlike sonde is nie.  As dit wel so was, sou niemand van ons daarvan gespaar gewees het nie!   Daarom moet ons versigtig wees om natuurrampe te beoordeel.  Gelowiges moet rampe eerder as ʼn waarskuwing aan alle mense sien.  Daarmee sê God vir hulle dat indien hulle hul nie bekeer nie, die grootste ramp hulle gaan tref – ʼn ewigheid in die hel!

Job se vriende het die fout gemaak deur sy beproewing aan sonde in sy lewe toe te skryf.   Wie so ʼn siening het, sal nie die beproewings en die lyding van die profete en die apostels kan verklaar nie, eens van die bittere lyding van Christus self te praat nie!   Ons moet dus nie aardbewings en ander natuurrampe as God se straf op spesifieke mense of volke beskou nie.

Wat is die doel van aardbewings indien dit nie God se straf op spesifieke mense of volke is nie?  Het God enigsins ʼn doel daarmee?   Ja, God het uiteraard met alles op die aarde ʼn doel: “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Rom.8:28).

Baie van die onverklaarbare dinge wat in die wêreld en met die mensdom gebeur, sal egter vir ons verborge bly totdat Jesus weer op die wolke kom. “O, diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God!  Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  Want wie het die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?” (Rom.11:33,34).

Dis nie net Paulus wat hieraan dink nie, maar ook Moses: “Die verborge dinge is vir die Here onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders...” (Deut.29:29).  In Jes.55 sê die Here: “Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie...” (:8).

Aardbewings speel ʼn belangrike rol in Bybelse profesie.  Openbaring praat in vier hoofstukke daarvan (6,8,11,16), Jesaja in drie (2,5,24), Esegiël in een (38), Joël in twee (2,3) en Sagaria in een (14).

Wat leer God ons deur aardbewings?  Aardbewings is God se geduldige oproep tot bekering: “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet.3:9).  Die aardbewings van die eindtyd waarvan Openbaring praat, het juis ten doel om ongelowiges wakker te skud dat Jesus hulle in die hel sal laat beland indien hulle hul nie bekeer nie.

Jesus waarsku self: “Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnood wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.  Maar al hierdie dinge is ʼn begin van die smarte” (Mt.24:7,8).  Soos wat die uurglas van die wêreld uitloop, sal daar al hoe meer opstand en aardbewings voorkom vir die mensdom om te weet dat Jesus se wederkoms baie naby is.

Wanneer duisende lewens tydens ʼn natuurramp beëindig word, is dit ʼn luide verklaring dat God se wil met sy eiendom geskied.  Job roep in sy beproewing uit: “ ... Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here sy geloofd!” (Job.1:21).

Die les wat die mensdom uit natuurrampe moet leer, is dat die lewe uit meer as besittings bestaan.   Die lewe behoort aan God.  Dis ʼn gawe wat Hy aan ons leen.   In die Gelykenis van die Ryk Man sê God aan die dwaas: “... Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereed gemaak het, wie s’n sal dit wees?” (Luk.12:20).   God gee en neem lewens soos Hy goed dink.  Gevolglik skuld Hy ons niks nie.  Wie dit besef wy sy lewe aan sy Skepper,  Wie dit minag sal sy fout te laat agterkom!

Hoor wat sê die onverskilliges vir wie dit te laat geword het: “...en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam” (Openb.6:15,16).

Die krag van ʼn aardbewing openbaar die ontsettende almag van God.   Daarom behoort elke mens God te vrees.  En dis waar wysheid begin: “Maar aan die mens het Hy gesê: Kyk, die vrees van die Here is wysheid; en om van die kwaad af te wyk, is verstand” (Job.28:28).   Alvorens jy nie besef hoe groot en magtig God is, sal jy Hom nooit as hemelse Vader leer ken nie.

Elke bekeerde mens is ʼn wyse mens want hy het die regte ding gedoen.  Die meeste mense erken God egter nie as die Skepper nie en kom derhalwe wysheid kort.  Gevolglik stoot natuurrampe, wat gelowiges nader aan God trek, ongelowiges van Hom af weg.

Die pyn en lyding wat op aardbewings volg, vergelyk geensins met die ewige pyn en lyding wat ongelowiges in die hel gaan ervaar nie!  “... Want daar kom 'n uur dat almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling” (Joh.5:28,29).   Aardbewings dien as ʼn waarskuwing sowel as ʼn voorsmaak van die ewige straf wat op ongelowiges wag.  God wil vir hulle sê:  “As dit so op die aarde gaan, dink net hoeveel erger sal dit in die hel wees!”

Wanneer die aarde onder ons voete bewe, besef ons opnuut dat daar geen veilige plek is om na te vlug as na God toe nie.  “God is vir ons ʼn toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.  Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge...” (Ps.46:2,3)

Die geweldige toename in aardbewings, getygolwe, siklone en ander natuurrampe veroorsaak dat baie mense God se goedheid bevraagteken.  Dis jammer dat natuurrampe dade van God genoem word terwyl Hy geen eer vir die jare waarin dit met die mensdom goed gegaan het ontvang nie.

Die Bybel sê dat Christus die natuur in stand hou: “...want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol.1:16,17).

Kan God natuurrampe voorkom?  Beslis!  Beïnvloed God soms die weer?  Ja, vir seker.   Let maar net op Elia wat tot God gebid en dit vir meer as drie jaar niks in Israel gereën het nie.   Num.16 wys vir ons dat God soms sonde met natuurrampe straf.  Elke natuurramp is egter nie ʼn direkte straf van God nie.

Net soos wat God mense toelaat om bose dade te verrig, laat God die aarde toe om die gevolge van die sonde op die skepping te reflekteer.   Die sondeval het alles aangeraak, ook die wêreld waarin ons woon.  Gevolglik is sonde die uiteindelike oorsaak van natuurrampe net soos wat dit die oorsaak van siekte, lyding en die dood is.   Een ding is seker – natuurrampe skud die mens se vertroue in hierdie lewe en dwing hulle om aan die ewigheid te dink.  Dit maak dat mens die voorkeure in hul lewens herevalueer.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1759 gaste aanlyn