1916: DIE HUISGENOOT VERSKYN

KULTUURDAGBOEK 20 MEI

Lees volledig by Kultuurdagboek

Ter inleiding: Die Huisgenoot is aanvanklik begin om die Afrikaner te dien, nie te verraai in die bedeling waarin ons nou leef nie; daarom is dit gepas om sy ontstaan en edel motiewe ten gunste van die Afrikanervolk waarvoor hy deur 'n lang tyd aangewend is voordat NASPERS homself en al sy 'kinders' aan die Afrikaner se volksvyande verkoop het, in ons kultuurdagboek aan te teken.

Die eerste uitgawe van Die Huisgenoot, die oudste Afrikaanse weekblad, verskyn op 20 Mei 1916. Dit was die tweede onderneming van die Nasionale Pers wat in 1915 as maatskappy geregistreer is.

Die tydskrif het aanvanklik as 'n maandblad verskyn totdat dit in 1923 'n weekblad geword het. Die Huisgenoot het destyds 'n baie belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van die Afrikaanse kultuur en letterkunde, en dit het sekerlik groot waarde bygedra om die Afrikaner, wie in daardie jare nog onderwerp was aan die taal van sy Engelse oorheerser, asook steeds groot invloede van die Nederlandse taal, te leer lees en sy lesers betrokke te maak in verskeie eg-kulturele Afrikaner-aktiwiteite waaroor daar gereeld berig is. Afrikaans is aangemoedig en bevorder in hierdie weekblad wat met reg die belangrikste en strenggesproke die enigste gesinsblad in Afrikaans in daardie tyd geword het.

Van die werke wat as vervolgreekse in Die Huisgenoot verskyn het was 'Uit Oerwoud en Vlakte' van Sangiro; 'U dienswillige dienaar' van CJ Langenhoven; en 'Verspeelde Lente' van J van Melle.

Benewens hierdie drie werke is daar onder die Afrikaanse skrywers wat medewerkers was, mense soos Eugène Marais, Jan FE Celliers, DF Malherbe, Totius, CL Leipoldt, Toon van den Heever, NP van Wyk Louw, DJ Opperman, Anna M Louw, WA de Klerk (een van die geplante skrywers wat later die tydskrif help dryf het tot verraad van Afrikanernasionalisme), en Chris Barnard. Daar was ook die latere gewilde skrywers soos Karl Kielblock en Kas van den Bergh.

Gedurende die eerste kwarteeu van sy bestaan kon Die Huisgenoot met reg daarop aanspraak maak dat hy die arm man se universiteit was aangesien dit die meer bekostigbare opsie was om weekliks artikels van behoudende gehalte te lees te kon kry – iets wat later jare totaal verander het toe dit 'n tydskrif geword het wat heeltemal weg van Afrikanernasionalisme beweeg het en uiteindelik bygedra het om die Afrikanervolk te help beweeg tot oorgawe aan die internasionale geldmag se besluite vir ons volk se weë – daar waar ons vandag is: in die kloue van ons volksvyande wat besig is om ons stelselmatig te vernietig. En steeds bring Die Huisgenoot sy volle deel!