1837: VOORTREKKERS KIES 1e KERKRAAD VD VOORTREKKER- KERK

KULTUURDAGBOEK 8 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Nadat die Trekgroep reeds oor die Oranjerivier was, is oorgegaan tot die daarstelling van 'n amptelike bestuur vir die Voortrekkers. Aangesien die Trekkers besiel was met die gedagte dat “de openbare Godsdienst de eerste grondslag moet zijn waarop een Christelijke Maatschappij moet gegrondvest worden", sou hierdie amptelike bestuur ook 'n verenigde kerkorganisasie veronderstel.

So is daar tot die eerste stap van kerklike organisasie gekom toe op 'n gesamentlike byeenkoms van die Trekkers op hierdie datum 'n kerkraad gekies is. As ouderling is aangewys Johannes Stephanus Maritz en as diakens Sarel Cilliers en Christiaan Viljoen. Die amp van ouderling met sy groot aansien, was veral betekenisvol in daardie tyd. Hy moes by afwesigheid van 'n leraar al die noodsaaklike werk verrig, soos veral sieke en huisbesoeke. Vanweë die onbestendigheid van die Trekkerslewe het hierdie eerste kerkraad blykbaar nooit amptelik vergader nie.