1859: STIGTING VAN DIE TEOLOGIESE SEMINARIUM STELLENBOSCH

KULTUURDAGBOEK 1 NOVEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Toe aan die bekende dr AJ van der Merwe by die Drie Eeuefees gevra is wat hy as die belangrikste gebeurtenis van die vaderlandse geskiedenis beskou, het hy sonder meer geantwoord: "Die oprigting van die Teologiese Seminarium op Stellenbosch.

Die Kweekskool, soos dit in die algemeen bekend gestaan het, is die gevolg van 'n historiese bewuswording en het 'n betekenisvolle gevolg. Plaaslike teologiese opleiding sou goedkoper wees en meer studente lewer om die baie vakante gemeentes van 'n snel groeiende kerk te vul.

Maar dit gaan eintlik om "mijn vaderland", soos die groot pleitbesorger Abraham Faure die historiese bewuswording van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, wat in 1824 sy eie plaaslike verband gekry het,verwoord het. Deur van Nederlandse opleiding gebruik te maak het liberale leraars sy standpunt ondergrawe. Die liberale pers het dan ook by die oprigting smalend verwys na 'n "retreat for an old theology".

In die loop van meer as 'n eeu het sy Gereformeerde verantwoording van die Teologie-wetenskap internasionale erkenning gekry, Bykans drieduisend leraars het in die ou Drosdy, wat die Kweekskool gehuisves het, afstudeer om in Suider-Afrika, selfs in Nigerië en Japan, in die kerk voor te gaan.

As teologiese fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch, het hy na verhouding die grootste getal nagraadse studente gehad – onder wie ook buitelanders.  Ook 'n Teologiese inrigting in die VSA het van hom gebruik gemaak op 'n nagraadse vlak.