NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

...en Ek sal onder hulle stuur die swaard, die hongersnood en die pes, totdat hulle omgekom het uit die land wat Ek aan hulle en hulle vaders gegee het – Jeremia 24:10

BIDDAE, VEROOT- MOEDIGING, GELOFTEDAG (2)

SO SIEN EK DIT

Dr PE van der Dussen

Lees reeks by Biddae, Verootmoediging, Geloftedag

"Gedurende die jare-sewentig is daar gedurig biddae afgekondig, dikwels op versoek en selfs in opdrag van die destydse regering. Telkens wanneer iets vir hom fout geloop het is so 'n geleentheid afgekondig, as’t ware om die regering uit die moeilikheid te bid. So iets maak van die godsbegrip deus ex machina, 'n masjien wat jy aan- en afskakel."

Op 20 Junie 2013 het die Gereformeerde Kerke te Potchefstroom en omgewing wat van tyd tot tyd as klassisvergadering byeenkom, as gesamentlike afgevaardigdes (deputate) van al die Gereformeerde Kerke in Suidelike Afrika wat in 2012 vergader het, die volgende oproep uitgereik: Hiermee roep Klassis Potchefstroom kragtens Artikel 66 Kerkorde die Kerke wat in die Algemene Sinode Potchefstroom vergader op tot ‘n dag van verootmoediging en gebed in die lig van die voortgaande dade van opstand, moord, aanranding, korrupsie, bedrog en diefstal wat die openbare orde in gevaar stel. Die dag van verootmoediging is op 15 September 2013 vasgestel, bykans drie maande na die oproep.

  Die oproep raak nie net die betrokke gemeentes nie, maar moet ook as hulle veronderstelde gesamentlike getuienis gesien word, aangesien hulle gesamentlik aan die betrokke Kerke die status van afgevaardigdes van al die betrokke Kerke verleen het, en 'n afvaardiging niks meer mag doen as om die wense van sy afvaardigers na te kom en namens hulle te praat nie.

Daar is dikwels, eintlik altyd, vir die mens rede, gróót rede, om hulp van buite homsélf te soek. Die ongelowige soek dit in allerhande uitvlugte om van die gevolge van sy ongeloofswerk weg te vlug. Die gelowige egter vlug nie vir die rampspoedige gevolge van sy sondigheid nie. As rampe ons tref, gaan ons nie na die wysgere om ons te help nie.  Nee, ons vra 'n biddag. (Versamelde Werke van J D du Toit rooi uitgawe Deel II bladsy 32). Die wysheidsoekende mens kán nie met eie onvolmaakte denke en doen van sy sondige natuur loskom nie, maar slegs deur die bloed van Christus. Daarteenoor bevind die gelowige hom deurlopend voor die eis van verootmoediging, elkeen self én sáám in gemeenteverband en geloofsverband (Apostoliese Belydenis Artikel 9 Heidelbergse Kategismus Sondag 21, Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 27-29), ja ook in volksverband.

Gemeenskaplike verootmoediging word deurlopend deur Totius na gemeente én volk teruggebring. Gelowiges is immers, al is hulle nie ván die wêreld nie, nogtans ín die wêreld. Ook bestaan die mens se lewe nie stuksgewys uit onafhanklike lewensterreine nie, maar een geheel wat deur elkeen deur sy geestelike ingesteldheid deursuur word. Dit geld vir elke samelewingsverband - gesin, gemeente, maatskaplike gemeenskapsverband, volk. Dink aan Ninevé se gesamentlike sondigheid – én bekering. Dink aan die gemeente van Laodicea. Lees in Esegiël 33 oor die onderlinge verantwoordelikheid tussen mense. En dink veral aan die onderlinge gemeenskap van die lede van die Liggaam van die Here Jesus Christus wat dwarsdeur die Ou én die Nuwe Testament beklemtoon word.

Verootmoediging

Verootmoediging behels erkenning en aanvaarding van verantwoordelikheid vir die mens se sondigheid. Gesamentlike erkenning en aanvaarding van hierdie verantwoordelikheid berus daarop dat elke deelgenoot sélf die verantwoordelikheid vir sy eie sondigheid dra, maar tóg saam met ander betrokkenes. As een ly, ly almal, as een bly is, is almal bly. En as een afvallig word, treur almal, maar as een hom bekeer, juig almal. Vir die gelowige mag 'n biddag of verootmoedigingsgeleentheid niks anders as 'n gemeentelike byeenkoms wees wat op 'n besondere saak ingestel is nie. So 'n Gebedsbyeenkoms móét soos 'n erediens ordelik en georden moet plaasvind.

Bybelse voorbeelde van besondere gebedsgeleenthede

In Eksodus 14 verhaal die Heilige Gees deur middel van Moses dat, toe die Israeliete voor die Skelfsee staan, hulle op God se bevel moes omdraai en op 'n ander plek laer opslaan. Want, het die HERE gesê, Ek wil My aan Farao en sy hele leërmag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat Ek die HERE is. Israel het wel so gedoen – maar toe hulle die Egiptiese mag sien aanruk, het hulle baie bang geword en teen Moses in opstand gekom, eintlik teen God Self op Wie se bevel Moses die uittog gelei het. So groot was die vrees vir die aanstormende Egiptenaars dat die volk na die slawerny wil terugkeer. Maar toe gebeur die verrassende: Moses bemoedig die volk in die Naam van die HERE. Maar die HERE sê vir Moses: Wat roep jy na My? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Eintlik maan die Here vir Moses: Dis nie nóú die tyd vir gebed nie. Deur nie te trek nie, werk hulle die aangekondigde oordeel van die HERE oor Egipte teen. Hulle staan die openbaring van God se Almag aan die heidene teen. Geen veldheer sal tog in afwagting van die vyand se eerste skoot eers 'n bidstond of dag van verootmoediging afkondig nie…

Hieruit blyk twee vereistes vir besondere bidgeleenthede. Eerstens gaan dit om onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan God in onvoorwaardelike geloof in ay almagtige Voorsienigheid. Tweedens gaan dit om die eer van die Drie-enige God wat alwetend vóóruitsien hoe Hy sy NAAM voor die heidendom en ganse wêreld wil verheerlik (Psalm 2). Daartoe bring hy volke en tale tot stand, nie terwille van hulleself nie, maar terwille daarvan dat Hy as die Grote Koning vir Hom 'n eie volk wil berei wat Hom tot in ewigheid roem en eer sal toebring (Psalm 100).

'n Skriftuurlike siening van 'n biddag

Totius stel die wese van 'n Skrifgegronde bidgeleentheid in 'N BIDDAGPREDIKASIE (Versamelde Werke Deel II rooi uitgawe bladsy 28-33) met Jesaja 63:17 as teks: HERE, waarom laat U ons wegdwaal van U weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug terwille van U knegte, die stamme van U erfdeel.

So stel hy dit: As ons staan teenoor die swyende raaisel van die sonde en die ontsaglike gevolge daarvan, dan is daar maar net een middel om die vraende hart stil te laat word, naamlik die gebed. Ons volk ken dan ook hierdie middel. As rampe ons tref, gaan ons nie na die wysgere om ons te help nie. Nee, ons vra 'n biddag. Nie na die ménse nie, maar na God. Toe sê Jesus vir die twaalf: Wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord Hom: Here. Na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo dat U die Christus is, die Seun van die lewende God (Johannes 6:67-69).

Dit is reg, sê Totius, maar dan moet die biddag nie verkeerd verstaan word nie. Dit is nie 'n kragmiddel om God te dwing nie. Ons het eenkeer van 'n kansel af hoor sê dat die mens deur die gebed beskikking oor die mag van God verkry. Dis nie reg nie. Ook wanneer ons bid, bly ons skepsels, nietig en afhanklik. God hoor ons dan ook nie as gevolg van ons gebed, dit wil sê die waardigheid van ons gebed nie, maar die verhoring kom deur die gebed as middel. Ook ons gebede moet agter God aangaan!

As ons biddae dan maar nie uitgeroep word om God soos met 'n kragsvertoon te probeer dwing nie. Dit het die Baälpriesters op Karmel gedoen, maar by ons pas dit nie. As ons biddae maar nie verorden word as daar nie behoefte aan waaragtige verootmoediging bestaan nie. As ons maar net nie op ons biddae gaan dink: Nou is ons in die nood, en nou is die Here verplig om ons te help nie. Dit begin baie daarna lyk! Hierdie maklikheid en die veelvuldigheid waarop daar biddae uitgeskryf word!

Gedurende die jare-sewentig is daar gedurig biddae afgekondig, dikwels op versoek en selfs in opdrag van die destydse regering. Telkens wanneer iets vir hom fout geloop het is so 'n geleentheid afgekondig, as’t ware om die regering uit die moeilikheid te bid. So iets maak van die godsbegrip deus ex machina, 'n masjien wat jy aan- en afskakel. In Jesaja 1 spreek die HERE Hom ondubbelsinnig teen besondere aanbiddings- en vereringsvorme uit as dit nie reg gedoen word nie. Ook Maleagi spreek daarvan.

'n Predikant (Totius?) het by geleentheid verklaar dat 'n dag van verootmoediging nie 'n oproep tot verootmoediging behoort te wees nie. Eerder hoort dit aan die einde van 'n lang tyd van deurlopende verootmoediging, soos diepgaande voorbereiding vir opgaan na die Nagmaalstafel noodsaaklik is. Hierdie kerninsig kom só in Totius se preek tot uiting: Jesaja, ja, hy kan bid. Kyk maar 'n bietjie na die gees van diepe ootmoed en verslaenheid waarmee hy tot God spreek. Maar u moet ook ag gee op die inhoud van sy bede: Keer terug, Here! Dis buitengewoon, nie waar nie? Gewoonlik hoor ons op biddae net die uitroep: Keer terug, o mens! – terug, naamlik tot God. Die profeet sê egter die Here moet terugkeer. Watter diepte van gebedswysheid! So staan Jesaja 63:17 reëlreg teenoor die Godsuitspraak in Jesaja 1 waar dit juis teen die veelheid en inslag van allerlei maniere van aanbidding gaan. Elke lidmaat, diaken, ouderling en predikant kry hier sig op en insig in die betekenis van 'n besondere verootmoedigingsgeleentheid. Maar – boweal word só die eer van die HERE God voorop gestel.

Watter Skriftuurlike vereistes vir ’n biddag word uit die voorgaande geleer?

 • Dit moet georden, geordend en ordelik plaasvind.
 • Dit moet van onvoorwaardelike gehoorsaamheid en oorgawe aan en geloof in die Drie-enige God getuig.
 • Dit sluit die onvoorwaardelike erkenning van sy Voorsienigheid in dat Hy en nét Hy weet wat kom. Hy vóórsien, en dan voorsíén Hy sy kinders met die nodige.
 • Die oorsaak en tyd vir 'n biddag moet van die voorgaande getuig.
 • Daar moet 'n werklike behoefte aan verootmoediging voor God bestaan.
 • Die mens en sy wil mag nooit voorop staan nie, maar moet ootmoedig voor die wil van God buig.

Maar bo alles moet die Naam en die Eer van God voorop staan!

'n Eerbiedwaardige Gereformeerde ouderling het gewaarsku dat jy die HERE nie mag óór-bid en die opsigtelik en veral Skriftuurlik onmoontlike van Hom vra nie.

Daartoe roep die Heilige Gees in Jesaja 63:17 ons op om te bid:

Leer ons om ootmoedig te erken waarom U ons verlaat het, en keer U, Here HERE dan terug!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 538 gaste aanlyn