NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Gebed is nie ’n towerformule wat jou hemeltoe vat nie.   Jy word nie gered omdat jy bid nie, maar omdat jy bewustelik van sonde weggedraai het en lewenslank aanhou wegdraai.   Ons moet onophoudelik bly glo en gedurig tot “bekering” kom.   Dis wat heiligmaking is - een saligmakende bekering en daarna daaglikse bekering.

VOLKSHOOP (18) (SLOT)

Adv PJ Pretorius

Lees volledig by Volkshoop - die boek

Boere-republiek — ’n visie vir die 21e eeu

Evaluering van Siener van Rensburg se visioen betreffende ’n Boerestaatsgreep en ’n Boererepubliek

Oom Niklaas voorspel ’n Boerestaatsgreep en ’n nuwe Boererepubliek. Volkshoop het daardie visioene geëvalueer en gevind dat bepaalde faktore net 'n kwessie van tyd is, soos:

 • die huidige swartregering;
 • die April 1994 algemene verkiesing;
 • die verval van die Nasionale Party (reeds plaasgevind);
 • die eerste en mislukte aanval wat in Bohuthatswana gedurende Maart 1994 plaasgevind het, en
 • die ekonomie wat tans vinnig aan die verval is sodat die werklikheid van ’n groot landwye staking sigbaar word.

Dit verhoog die waarskynlikheid dat vermelde visioene van Siener van Rensburg gaan realiseer. Volkshoop het in sy inligtingswaardering van die situasie in Suid-Afrika uitgewys dat die korttermyn-vooruitsigte vir die Nuwe Suid-Afrika donker lyk. Dit blyk dat die Swart radikale geledere by wyse van stakings en ontluste sal poog om die land onregeerbaar te maak.  Die verwagting is dat die ekonomiese sowel as die politieke “bubble” in die vorm van ’n anargie kan bars. ’n Anargie in minstens die kerngebiede word voorsien met die verwagte effek van ’n byna totstilstandkoming van bykans alle ekonomiese aktiwiteite.

Selfs rassehaat kan opvlam indien die aanhitsers daarvan rasverwante redes vir die nie-haalbaarheid van verwagtings sou vind.

Die voorsiende anargie sluit aan by Oom Niklaas van Rensburg se waarskuwing dat die onafhanklike republiek se koms voorafgegaan sal word deur 'n “donker tyd” waarin jy nie jou hand voor jou oe kan sien nie. “Dan kom daar ’n tyd wat die volk weer op sy knieë in verootmoediging voor God sal gaan staan - politieke en ander geskille word vergeet omdat dit nie meer saak maak nie. In die aangesig van die vernietigende aanslag op die Afrikaner keer hy terug na God aan wie hy ’n Gelofte afgelê het en nou bid hy dat sy son nie moet ondergaan nie." Die egte Boere maak vordering. Dit gaan moeilik maar die Boere bereik hulle doel. Die Boerevolk word weer gebore. Die “donker tyd” sal saamval met die grootste staking in die land, het Siener voorspel: “Dan sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die swartes en die koelies. Behalwe ook vir die moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burger oorloë). In verband met die swartmoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai na buite.” Tog het Oom Niklaas gesê: “Die volk sal nog eendag dinge in sy eie hande neem, en die wat nie wil padgee nie, trap hulle dood. Dan sal daar ’n groot stilte heers net voor die storm wat geweldig, maar kort van duur sal wees. Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en die bloedvlag sal dan wapper oor ’n vrye volk.” Die toekomsgerigte gevolgtrekking is derhalwe dat Volkshoop aanvaar dat Oom Niklaas se voorspellings bewaarheid sal word.

Analiste is van mening dat sowat 7 000 man die wapen gaan opneem. Hulle sal volgens die Siener Duitse militêre steun geniet. Die burgeroorlog in Suid-Afrika sal saamval met die hernude opkoms van Kommunistiese Rusland en Saddam Hoesein as ’n anti-Amerikaanse ekspansionistiese magsblok in Europa, wat daartoe sal lei dat die VSA sy betrekking met ’n ANC/SAKP-regering net voor of tydens die burgeroorlog hier sou verbreek.

Daar word verwag dat daar tussen 20 en 40 miljoen Swartes (selfs meer) in hierdie burgeroorlog gaan sterf. Nadat die Boere hulle heerskappy verkry het oor Suid- Afrika trek die “Boere en die Duitse kommando's saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman”. Ons aanvaar dat die Boere se heerskappy dan sal strek tot Angola, Zimbabwe, Zambië, Malawi, Mosambiek, Lesotho en Botswana, terwyl die Duitsers Namibië en Tanzanië weer sal beset -’n grondoppervlakte wyer as wat meeste van ons in ons wildste drome voorsien. Mettertyd sal die landsgrense selfs vergroot.

Die opkoms van ons Boerevolk (as ’n wêreldmoondheid) sal saamval met ’n visie van ongekende ekonomiese oplewing in die onderpunt van Afrika. Namate hierdie welvaart van die Boer sou groei sal hy al hoe meer sy eiesoortige imperalisme noordwaarts in Afrika bevorder. Hierdie ekonomiese oplewing sal plaasvind op ’n tydstip waarin die wêreld (wat nie dié van die Boerevolk sal insluit nie) in ’n katastrofe geplaas sal word. Ons verwag dat die wêreld in een van sy ergste krisisse gedompel sal word. Toestande van oorloë sal heers. Nie alleen tradisionele gewapende oorlogvoering van magsblok teen magsblok of land teen land nie, maar ook dié van arm teen ryk wat gevegte om kos vir oorlewing, sal insluit.

’n Atoomoorlog wat regerings se vermoë om te regeer sal vernietig, word voorsien. In ’n relatief kort tyd sal groot getalle mense sterf en welvaart (diere en geboue) sal uitgewis word. Toestande van anargie sal heers. Mensereg-aktes sal geen betekenis hê nie. Daar sal nie regerings wees om dit af te dwing nie. Eienaars van huise, plase, winkels en fabrieke (wat nie deur die oorlog beskadig sou word nie) sal hulle aanspraak daarop verloor as gevolg van anargie. Mense sal die reg in eie hande neem en selfs moor om hulle doel te bereik. Die reg word die loop van die geweer.

Die Amerikaanse dollar sal tuimel, wat noodwendig ’n weerspieëling van die ineenstorting van die dollar-imperialisme sal wees. Dit sal inderwaarheid die finale vernietiging van die hedendaagse demokratiese wêreldorde beteken. Dit sal ook outomaties lei tot ’n ineenstorting van die wêreldekonomie. Beskawing word in ’n relatief kort tydperk vervang met choas.

Die Amerikas en groot dele van Europa sal vir minstens twee dekades lank met stagnasie-toestande te doen hê soos ons dit gedurende die Middeleeue geken het. Internasionale verkeer van handelsartikels en passasiers sal tot stilstand kom. Tegnologiese en ekonomiese vooruitgang sal in daardie streke geblokkeer word, ’n “MacLMax!’-scenario sal dus hierdie wêrelddele se lot wees; mense sal na die dierlike neig (primitief) as gevolg van die stryd om oorlewing. Uit die aard van die saak verwag ons dat goud weer sy historiese rol gaan herwin.

Soos wat die nuwe Anti-Westerse magte hulle verskyning op die aardbol sal maak, sal hulle in hulle stryd teen kapitalisme die opkomende Boeremag in die Suidelike halfrond aanvanklik as geen bedreiging sien nie. Hulle sal ons as ’n faktor onderskat, omrede hulle ons as ’n soort ondergaande faktor sal sien. Hulle sal magsfaktore soos die VSA, Duitsland, Frankryk, Brittanje, Japan en Italie wil neutraliseer of uitwis. Op daar die tydstip sal die ekonomiese oplewing nie hier sigbaar wees nie. Selfs nie per satelliet nie. Tog sal ons gebied die enigste wees waarin alleenlik Christene woon en waar orde en beskawing sal bestaan. Intellektuele aktiwiteite sal ook hier voortduur.

Die Blanke superioriteit sal ook ’n faktor wees wat baie Westerlinge na die Suidelike halfrond sal trek. Siener van Rensburg sien in sy visoene groot getalle Westerse vlugtelinge wat met niks in hul besit, op die bodem van Suidelike Afrika aankom. Daar word nagenoeg 30 miljoen vlugtelinge verwag. Hulle sal wegvluguit hulle onverdraagsame toestande. Dit sluit eweneens die Britse Koningshuis in. Hulle sal die nuwe werkerstand van Suidelike Afrika word. Die Boerevolk sal die heersers word van hierdie nuwe magsfaktor met sy eiesoortige politieke en ekonomiese orde wat so vroeg as 1998 reeds gestruktureer behoort te wees.

Die politieke bestel van die Boererepubliek

By republiekwording voorsien Oom Niklaas ’n Boere-regering. Oom Niklaas wys ons daarop dat die Duitsers ons aanvanklik gaan voorskryf wat om te maak, maar dat hy ons maan om by die Skrif te hou. Hy sien dat ’n man met die bruin pak (’n egte Boer) op die voorgrond verskyn. Dan sien hy die man in die gryspak (Godsman). Oom Niklaas voorspel dat ’n geestelike leier op die toneel verskyn om die verdeelde Volk bymekaar te bring. Volkshoop interpreteer hierdie visioen van Oom Niklaas dat die Boerevolk sy eie Moses kry om hom uit hulle donker tyd te lei. Hierdie geestelike leier lei ook die Boerevolk se teokratiese relowusie.

Wanneer die Volk byeen kom, vind die verootmoediging plaas en word die VERBOND MET GOD herstel. In dié verband voorsien Volkshoop dat die grootste Boerebyeenkoms ooit op 16 Desember as gevolg van die gesiglose Boereherlewingsaksie, noord van Lichtenburg kan plaasvind wat by wyse van ’n nuwe verbond (Gelofte) met God die wedergeboorte van die Boerevolk tot gevolg sal hê. Die Gelofte van Lichtenburg sal volg. Net soos die wedergeboorte van die Boerevolk, blyk dit dat die Boerevolk gaan wegbreek van die geykte konstitusionele pad soos ons dit vandag in sy huidige vorm ken. Die Boerevolk kry ’n teokrasie in Godsregering. Volkshoop verwag dat die president/leier/koning die wet sal wees; net soos Moses. God sal hom aan die volk voorsien (die man in die gryspak). Die President sal waarskynlik ’n voorlopige Raad saamstel wat slegs daarop afgestem sal wees om sy oorlogpoging te ondersteun.

By die totstandkoming van die Boere-republiek sal ’n President as die hoogste gesag oor die Boerevolk heers, wat bygestaan word deur ’n wetgewende en uitvoerende raad. Die Staatspresident sal self hierdie raad saamstel en die wetgewende en uitvoerende gesag sal by hom berus. Oom Klasie van Rensburg voorspel dat Indiërs, Jode en Jingo's die land uitgesit word. Die land word skoongevee van volksvreemde invloede.

Oom Klasie voorspel dat namate die wêreld gewikkel sal word in die verwagte Derde Wêreldoorlog, kan ons ’n instroming van Westerse vlugtelinge te wagte wees. Hierdie vlugtelinge sal met geen rykdomme hier aankom nie. Hulle sal in tente hier kom woon. Die Boer sal ’n ordestelsel in die lewe moet roep wat sal tred hou met ’n gepaardgaande Boere-imperalisme. Volkshoop besef dat die Boer die leiding in terme van die politiek wat Afrika betref, sal moet neem. Derhalwe moet die visie vir die Boere-republiek nie staties wees nie, maar ’n visie geskoei op die opkoms van die Boer as die wêreldleier van die 21e eeu. Die beskawing sal dus Afro-gesentreerd wees. ’n Nuwe magsfaktor met ’n teokratiese bestemming anders as die reëls en praktyke van die Illuminati.

Die ekonomiese stelsel en volkshuishouding van die Boererepubliek

Siener van Rensburg sien dat die Boerevolk ’n republiek kry sonder ’n pennie skuld. Hy voorspel dat die land na republiekwording ’n welvarende land word. “Dit gaan die toekomstige land van die aardbol word en selfs die VSA oortref — ekonomiese en industriële gebied.” Volkshoop het ons geleer dat die geldmag tot op hede inligting betreffende die natuurlike rykdomme van die land geheim gehou het.

In soverre dit die ekonomiese potensiaal van die land betref, blyk ’n visie van ekonomiese superioriteit nie ’n fabel te wees nie. Indien die Boere die staatsgreep sou uitvoer, blyk dit dat hulle ’n land kan oorneem wat ’n aardbol se geleenthede in homself huisves. Vanaf kos tot die mees moderne tegnologie.

Ekonomies gesproke kan ons ’n Boere Empire voorsien wat netsoos Siener dit voorspel “selfs die VSA sal oortref’. Oom Niklaas het gesê, 'ons slag die vark (kapitalis) hier’. Al die rykdomme sal aan ons behoort en sal nie meer aan vreemdes behoort nie. Hy het voorts gesê: “Al die myne en minerale word staatseiendom en al die ou Republeinse plase - ook die wat die land uitvlug — se plase en eiendom word verdeel onder my volk. ”

Die staatsadministrasie van die Boererepubliek

Die staatsadministrasie sal die hart van hierdie opkomende Ryk wees. Sentralisasie sal waarskynlik die wagwoord in die algemene staatsadministrasie wees. Volkshoop voorsien dat die Nasionale Intelligensiediens die hart van die staatsdiens sal word. Die sukses van die verwesenliking van die Blanke Unifikasie van Afrika as deel van die Boere Empire sal swaar rus op die skouers van die Nasionale Intelligensiediens. Volkshoop voorsien dat die staat genoop sal wees om ’n Totale Aanslag en Totale Strategie-benadering te volg. Dit behels ’n eie politieke bestel, ’n eie-soortige ekonomie en ’n eiesoortige bevolking wat weerbaar is vir enige bedreiging of potensiele bedreiging van welke aard dit mag wees. Volkshoop voorsien dat die staatsadministrasie aan die begin uiters eenvoudig sal wees, alhoewel dit daarin sal slaag om die politieke bestel statuur te gee.

Maar dis belangrik om te onthou dat die ou politieke bestel, wat strek vanaf 1902 tot vandag toe, ’n skipping van die Illuminati was, en dat die wedergebore Boer allereers daardie kanker uit sy geskiedenis sal moet uitslag alvorens daar hoop op genesing sal wees.

Die boodskap waarmee Volkshoop dan ook wil afsluit, is om die Boere-Afrikanervolk te maan om homself paraat te kry vir die onafwendbare burgeroorlog wat vroeër of later gaan uitbreek. Moenie eerste met enige agressie begin nie. Verweer julle slegs daarteen. Maar sou die anargie handuitruk, beweeg net na die konsentrasiepunte (Lichtenburg en Prieska) wat in die boek gemeld word. Neem soveel kos, klere en ander toebehore saam as wat moontlik is.

Daar is hoop vir die volk. Daar is visie vir ’n mooi toekoms vol uitdaging. Vir die plaasboer, vir die winkelier, vir die versekeringsmakelaar, vir die advokaat, vir die staatsamptenaar, vir die myner, vir die verslaggewer en almal. Ons het almal nodig. Jy kan ’n verskil maak. Glo my. Ons wil jou hê. Jy is ons mens. Kom deel in ons toekoms en laat ons daar die pad loop. Ons gaan wen. Byt vas. Dit is nou nie meer lank nie...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1212 gaste aanlyn