NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die laaste vreugdes van die lewe is nie net stiller nie maar ook voller en dieper as dié van die jeug.   Die aand van die lewe voorsien sy eie lamp; nie ‘n skerp elektriese lig nie, maar die sagte, warm kerslig van Godsvertroue en dankbaarheid.

VOLKSHOOP (16)

Adv PJ Pretorius

Lees volledig by Volkshoop - die boek

Monetêre beheer

Ons voorsien dat die Reserwebank onder staatsbeheer die monetêre gebied van die land sal manipuleer. Ons verwag dat die land se Reserwebank ook die monopolie in die land se bankwese sal hê. Die monetêre ekonomie sal na alle waarskynlikheid ondergeskik wees aan die reële ekonomie met die doel om as katalisator te dien in die welvaartskeppende proses. Derhalwe sal die agterliggende oogmerk wees om produktiwiteit te stimuleer en om spaar eerder as verbruik te bevorder.

Die bestaande geldstelsel sal na alle waarskynlikheid met ’n nuwe munt en nootstelsel vervang word. Omrede die ontwikkeling van ’n nasionale staat met ’n soewereine owerheid een van die groot oorsake is wat aanleiding gee tot Merkantilisme, is dit tog belangrik om na die kern van Merkantilisme te kyk. “Dit was slegs ’n proses van praktiese denke wat ingestel was op die versameling van edelmetaal omdat edelmetaal aanvaar was as die basis van nasionale sterkte en die bron van nasionale welvaart....Die mag en welvaart van die staat word weerskaats op die individu."

Veral beoordeel teen die agtergrond daarvan dat die Boere ’n land sou oorneem wat ryk is aan onontginde edelmetale voorsien ons dat die regering mettertyd oorweging kan skenk om selfs weer ’n goue muntstuk in sirkulasie te bring. In soverre dit note betref, voorsien ons dat die land sy eie goudstandaard sal implimenteer. Oënskynlik sal die note ten volle verteenwoordigend wees op die voorwaarde dat dit slegs binne die jurisdiksie van die landsgrense op aanvraag by die land se reserwebank uitbetaal sal kan word met voorbehoud van die skriftelike toestemming van die staat.

Daar sal in hierdie stadium ’n regsplig op die Reserwebank rus om toe te sien dat die bank oor voldoende goudreserwes beskik ten opsigte van die note in sirkulasie. Ignoreer ons die goudfaktor voorlopig, moet ons ook in berekening bring dat die staat eiendomme gaan nasionaliseer. Dit opsigself sal vir die staat omvangryke sekuriteite (welvaart) gee, wat hy as waarborg by die reserwebank kan aanwend om geld te skep. Geld sal juridies gesproke ekonomiese waarde kan hê: iets wat vandag vreemd is in die wêreld — geld is welvaart nie omdat die wet so sê nie, maar omdat dit ekonomies gewaarborg kan word. Weereens bied dit ’n lokaas vir geleerde mense regoor die wêreld om in hul miljoene na die Boererepubliek hier te lande te stroom — veral beoordeel teen die agtergrond van die komende Wêreldoorlog.

Ons voorsien dat geld weer ’n permanente waardedraer sal wees, waarvan die waarde slegs deur die staat gemanipuleer sal word. Net soos die prys- en loonstelsel word daar voorgestel dat die nuwe geldstelsel in terme van die bestaande met 100 persent gedepresieer word. Die huidige R200-noot word byvoorbeeld met ’n nuwe R2-noot vervang, die RI00-noot met ’n Rl.00-noot, die R50-noot met ’n 50 sent-munt ensomeer. Dit sal na verwagting weer die reële waarde in die ekonomiese basis/onderbou herstel.

Die regering sal self moet besluit of hy inderdaad die voortbestaan van die effektebeurs gaan duld. Dit is egter te betwyfel of Johannesburg sy historiese belangrikheid gaan behou. Die Siener voorspel dat die vark (kapitalis) in Johannesburg geslag word. Vaagweg blyk dit dat ons kan verwag dat die effektebeurs minstens in sy huidige vorm, tot niet sal gaan. Miskien sou ’n rekenaarsentrum vorentoe so ’n funksie kan oorneem. Die vraag is of die nuwe regering maatskappye as ’n ondernemingsvorm gaan erken. Gaan die nuwe regering slegs terugval op die gemeneregtelike ondernemingsvorme soos eenmansake en vennootskappe wat persoonlike aanspreeklikheid erken? Gegewe dat die vertrouestelsel in die onmiddellike verlede tot ’n groot mate geskend is deurdat aanspreeklikhede na ’n regspersoon (maatskappy) afgewend is en nie na die persoon wat direk vir die skade aanspreeklik is nie, sou ons minstens vir die eerste tien jaar van ’n nuwe regering kon verwag dat hy in die privaatsektor slegs die gemeneregtelike ondernemingsvorme sou toelaat. Hoe meer welvarend die gemeenskap sou raak hoe meer kan daar verwag word dat die regering met nuwe oë sal moet kyk na die maatskappy as ’n ondernemingsvorm. Die staat sal dalk strenger vereistes daarop plaas as in die verlede.

Versekeringswese

Ons het reeds vroeër gesien dat Siener van Rensburg voorspel dat die pensioenfondse in duie gaan stort. Ná republiekwording sal die staat moet omsien na die pensioenarisse en in dié verband sal die regering genoop word om weer ’n pensioenfonds op die been te bring. Die versekeringswese sal derhalwe onder staatsbeheer kom. Versekering bied ’n sterk instrument in die hande van die staat om investering te bevorder. Minstens oor die kort- tot meduimtermyn sal die staat self fondse moet vind om inkomste aan die afgetredenes (of gesinne waar die broodwinner gesterf het of vanweë gesondheid ongeskik geraak het om te werk) te verskaf. Aanvanklik sal die regering in hierdie opsigte finansiële druk ondervind totdat hy die nuwe fonds in die lewe geroep het en uit die aard van die saak bydraes van die publiek ontvang het. Naas uitbetalings aan diesulkes wat sou kwalifiseer, moet die staat ook toesien dat die versekeringsbydrae op langtermynversekering bevorder word om die ekonomie te stimuleer. Die klem moet op werkskepping geplaas word. Afgesien van langtermynversekering, voorsien ons ook dat die staat die korttermynversekeringswese sal bedryf. Die winste wat uit laasgenoemde versekering gemaak word sal klaarblyklik na die staatskas terugval.

Handel

Die handel sal na alle waarskynlikheid deel wees van ’n geslote ekonomie. Indien die plaaslike ekonomie dit nie self kan produseer nie, sal die beginsel skynbaar geld dat die plaaslike gemeenskap daarsonder moet klaar kom. Plaaslike innovasie sal die grondslag van die binnelandse mark wees. Die handel sal die hoeksteen wees om goedere en dienste by die produsent en verbruiker te kry. Ons voorsien dat daar wel handel tussen die Boere en die Duitsers van Duitswes en Duitsoos sal wees.

Voorts word voorsien dat die informele sektor sal verdwyn. Ons verwag ook dat die nood van die omstandighede waaronder die nuwe republiek totstand sal kom skynbaar patentereg sal afskaf. Die regering sal moontlik na tien jaar die posisie met betrekking tot patente in heroorweging neem. Ons moet hier goed begryp dat dit reëls is wat die regering noodwendig sal moet neem in “a state of siege” Ons aanvaar dat buite die vasteland van Afrika, die Westerse Wêreld grootliks vernietiging sal wees ná die oorlog. Hierdie verarmde posisie word vir minstens twee dekades voorsien. Buitelandse handel sal feitlik tot stilstand kom.

Die ekonomiese potensiaal en die ekonomiese ontwikkelingstrategie

In so verre dit die nuwe republiek se ekonomiese potensiaal betref, wys ons graag daarop dat die land ryk is aan natuurlike hulpbronne soos seevissery langs die kusgebied, landbougrond vir ’n verskeidenheid van landbouprodukte (koffie, graansoortes, beesvleis, skaapvleis, groentesoortes, suiker, tabak en kruie) bosbou, water vir hidro-elektriese krag, ontginbare olie, ystererts en diamante in Angola, koper en diamante in Botswana, steenkool in Mosambiek, platinum en chroom in Zimbabwe, koper en kobalt in Zambië. Omdat dit relatief wyd bekend is dat Suidelike Afrika oor ’n ryk landbou- en seevissery potensiaal beskik, behandel ons nie die streek se landbou- en seevissery-potensiaal nie.

Ons het inligting bekom oor die land se onontginde minerale rykdom wat tot op hede deur die internasionale geldmag verberg is. Enorme minerale neerslae word deur die groot mynhuise geheim gehou, om eendag as dit hulle pas, ontgin te word. Die mynhuise boor voortdurend op boere se plase maar die uitslag daarvan bly die bes bewaarde geheim. Die groot mynhuise se geoloë sê self dat daar onderlinge ooreenkomste tussen die mynhuise bestaan waarkragtens hulle nie die bestaan van bepaalde minerale bekend sal maak nie.

Volgens beskikbare inligting dui dit daarop dat Afrika oor baie meer minerale beskik wat weens bogenoemde redes verswyg word. Ons sal u kortliks daarop wys dat Sub-Sahara Afrika geseënd is met die rykste minerale rykdomme ter wêreld. Toe die wêreldekonomie sy grootste ekonomiese oplewing in die 1980's ervaar het, het hierdie voorspoed Afrika verby gegaan. Die internasionale geldmag het elders anders as Afrika (soos Suid-Amerika) hulle grondstowwe ontgin.

Holisties beskou is Sub-Sahara Afrika ’n afsonderlike wêreld wat wel as gevolg van sy natuurlike rykdomme instaat is om ekonomies onafhanklik van die res van die wêreld te kan voortbestaan.

Omrede Volkshoop nie net deur Boere-Afrikaners gelees word nie, kan ’n volledige bespreking van die minerale rykdomme nie hierin gepubliseer word nie. Aangesien die Duitsers Duitswes en Duitsoos gaan beset, ignoreer ons die twee gebiede vir die doeleindes van Volkshoop. Ons lig enkele voorbeelde uit:

•Zaïre beskik oor twee massiewe goudvelde (oos en wes van sentraal Zaïre).
•Angola het naas verskeie olievelde, twee diamantpype en ’n goudveld.
•Botswana beskik oor ses diamantpype wat elk groter as Orapa (die wêreld se tweede grootste diamant) is.
•Rwanda beskik oor tungsten en ysterneerslae.
•Gaboen beskik naas olie ook oor goud.
•Kenia beskik oor ’n goudveld wat goed vergelyk met ons eie Witwatersrand.
•Madagaskar beskik oor ’n baie groot diamantpyp en goudveld.
•Mosambiek beskik oor ’n olieveld (noord), ’n goudveld (noord) en ’n diamantpyp (suid).
•Zimbabwe beskik oor ’n groot goud neerslag wat oos tot in Mosambiek en wes tot in Botswana loop.

Eenvoudig gestel sal die nuwe republiek dus oor genoegsame onontgonne goudreserwes beskik wat die land in staat sal stel om oorweging te skenk om ’n goue muntstuk in sirkulasie te bring.

Daar sal ook aan ’n nuwe gebruikswaarde vir diamante moet gedink moet word as ons dit vorentoe wil ontgin.

In soverre dit ’n ekonomiese ontwikkelingsprogram betref, voorsien ons dat die land in die begin die aksent sal plaas op die primêre sektor (landbou, akkerbou, vissery en bosbou) om minstens die Boere-gemeenskap se welvaart te help vestig. Eenvoudig gestel kan ons daarop wys dat die nuwe regering ’n nuwe land sal oorneem wat verskeie ou buurlande insluit. Hierdie regering sal klaarblyklik moet poog om beheer uit te oefen oor daar die land met Boere aan wie hy plase sal gee.

Wanneer Boere (veral in die meer afgeleë gebiede) gevestig word, sal dit die regering se onmiddelike verantwoordelikheid wees om toe te sien dat daardie Boere oor minstens die basiese infrastruktuur beskik (soos watervoorsiening, elektrisiteitsvoorsiening, markte, gesondheidsdienste, onderwys, posdienste, telekommunikasie, vervoer en regsdienste). Die besette gebiede moet nie alleen leefbaar gemaak word nie, maar dit moet ook beveilig word. Gevolglik voorsien ons dat die strategie eers sal wees om die nodige meganisme binne die landbousektor daar te stel sodat vraag en aanbod in ewewig sal wees.

Dit moet nie uit die oog verloor word nie dat die ekonomiese ontwikkelingstrategie ten alle tye die ideaal van ekonomiese selfversorging moet nastreef. Ons kan aanvaar dat ons vir minstens twee dekades byna niks sal kan invoer nie. Alles sal hier geproduseer moet word. Daarom sal dit vir ’n regering wys wees om eers ’n strategie te volg om net te konsentreer op die bevrediging van die basiese behoeftes van sy burgers. Namate die algemene welvaart groei kan die aandag op die ander behoeftes gekonsentreer word.

Omrede ons meen dat die ekonomiese ontwikkelingsstrategie aan die begin die gewig oorwegend op die landbousektor sal plaas, voorsien ons ook dat die mynbou, die nywerheids- en die dienswese dienooreenkomstig dienende tot die landbousektor sal staan. Klem sal dus geplaas word op die produksie van trekkers en ander landboutoerusting, die tegnologiese ontwikkeling sal ook landbougesentreerd wees. Selfs dienste moet sodanig gerig wees om landbouvriendelik te wees. Hier dink ons aan programme om ’n landboutermynmark te help skep, geskikte infrastruktuur om verspreiding van produkte oor ’n wye landsoppervlakte moontlik te maak soos paaie, treinspore, vliegvelde, satellietverbindings ensomeer. Naas die landbousektor, verwag ons dat die wapenindustrie ’n ekonomiese prioriteit vir die regering se beleid van oorlog-ekonomie sal bly.

Namate die Boer welvarend sou raak, sal dit wys wees om hom in ander produksieprosesse soos die van die nywerheidswese te betrek. Gemeet teen die agtergrond daarvan word voorgestel dat die kern van die ekonomiese ontwikkelingstrategie stelselmatig vanaf die landbousektor na die nywerheid- en dienssektore verskuif word. Hierdie strategie sal uiteraard met die regering se infrastrukturele (paaie, vliegvelde, spoorlyne, damme, dorpe en stede) strategie moet koördineer. Wat die nywerheidsontwikkeling betref, voorsien ons dat dit aanvanklik in Suid-Afrika gesentreerd sal wees, maar namate die landelike gebiede vooruitgang toon, kan ons verwag dat die nywerheidswese sal desentraliseer en nuwe nywerheidsones gevestig sal word.

Die opkoms van ’n Boere Empire (Ryk) in ekonomiese verband – vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1467 gaste aanlyn