NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Alle sonde is in wese 'n versuim om eer aan God te betoon. Dit is om enigiets liewer te hê as vir God. 'n Weiering om eer aan God te betoon is die rebellie van trots, en dit is die sonde wat Satan se val meegebring het – ons s'n ook.

VOLKSHOOP (12)

Adv PJ Pretorius

Lees volledig by Volkshoop - die boek

Politieke bestel

Met die felste aanslag nog teen die Boere-Afrikanerdom het ons vyande ons ons politieke mag in Suid-Afrika op 28 April 1994 revolusionêr ontneem en het hulle as voorspel georganiseerde pogings geloods om ons wys te maak dat afsonderlike nasieskap iets onchristelik is en dat ons met anderskleuriges moet vermeng. Ons het en sal steeds sulke valse stellings verwerp. Ons glo dat ons volk deur God in die Suidhoek van Afrika in aansyn geroep is met ’n eie Christelike roeping tot eer van sy Naam en daarom kan verwag word dat ons ons as volk die reg sal toeëien om ’n nuwe Republiek daar te stel.

Dit is nie die doel van Volkshoop om in te gaan op die wyse hoe ons Boerevolk sy staatsgreep gaan laat plaasvind nie. Ons neem aan dat die staatsgreep wel gaan plaasvind en plaas nou die kollig op die politieke bestel wat ons Boerevolk daarna sal instel. Oom Klasie (Siener van Rensburg) waarsku ons dat as die nuwe regering sy verskyning maak, sal dit nog steeds ernstige gebreke hê, want die een skoen se punt is nog nie klaar nie.

Ons kan verwag dat die Boerevolk ’n politieke bestel gaan instel wat heel anders daar sal uitsien as wat tot op hede in Suid-Afrika bekend was.

Alles is nuut ... voorkoms, toekoms, regering en ook die sitplek. Vir die Boere kom daar totale vernuwing, maar nie soos dit op ons afgedwing wil word nie. Hierdie vernuwing is slegs sover dit die Afrikaner aangaan. Die blou, opgerolde vlag is Duitsland. Daardie land sal moontlik 'n rol in ons toekoms speel, maar daar word nie gesê hoe nie.

Oom Niklaas voorspel dat ons reeds die President van die nuwe republiek sal kies voordat die staatsgreep in alle erns sal begin.  Onthou net, benadruk mnr. Mussmann ten slotte, oom Niklaas het gesê: ’Ons kry ’n volmaakte republiek van ’n volmaakte God sonder ’n pennie landskuld. By Prieska kry my velskoen ’n nuwe oorleer (’n voorlopige regering): dan sien ek ’n blou pak klere (Duitsland), dan ’n bruin pak (Boere), dan ’n grys pak (’n Godsman) en as die burgers wat die vyand verdryf het, van Durban af terugkom, dan kry ek ’n nuwe paar velskoene, 'n nuwe saal en ’n nuwe toom — dit beteken ’n permanente regering en heel nuwe begin.'

Dit is interessant om daarop te let dat Siener eers ’n sterk Duitse invloed (Nasionaal-sosialisme) sien, dan die man met die bruinpak (die egte Boer) en laastens kom die ’geestelike leier’ op die voorgrond. Dit dui opsigself ’n siftingsproses aan. Ons is van mening dat hierdie siftingsproses die sogenaamde demokratiese bestel finaal die nek inslaan en die weg sal baan vir absolutisme van ’n politieke leier (die president) en ’n teokrasie. ’n Teokrasie kan omskryf word as ’n regering waarby God as die onmiddellike bestuurder beskou word.

Gesien teen die agtergrond van ons gevolgtrekking in hoofstuk drie dat ’n onafhanklike politieke orde met (’n onafhanklike/geslote ekonomie) die antwoord sal wees teen die komende Wêreldoorlog, kan ons aanvaar dat ’n nuwe bestel een moet wees met ’n onafhanklike politieke bestel met relatiewe beperkte buitelandse politieke vennote.  Politieke analiste sê dat ’n staat uit ’n politieke bestel, ’n bevolking, landsgrense en ’n ekonomiese stelsel bestaan. In hierdie hoofstuk plaas ons die soeklig op die politieke bestel, die bevolking en die landsgrense.

Die foute van die verlede moet nie in ’n nuwe bestel herhaal word nie

As ons histories terugkyk na die staatkundige pad wat die politiek in Suid-Afrika gevolg het, berus die Suid-Afrikaanse konstitusionele ontwikkeling tog op aspekte wat verbandhoudend is aan die liberale geskiedenis wat sterk geskoei is op die beginsel van gelykheid. Begrippe soos partypolitiek en die parlement het eie daaraan geword, wat net ’n lomp betekenis daaraan gegee het. Dit is ’n politieke bestel wat ingeweef is met die hedendaagse kapitalisties-demokratiese wereldorde waarin eers die Britte ’n leidende rol gespeel het en wat die Amerikaners vandag steeds speel.

Ons Republiek vandag is maar net ’n verlenging van die Unie.  Die Illuminati het met die Unie gepoog om Suid-Afrika deur die Britse imperialisme, in die Britse Ryk in te trek. Die republiek is daarna weereens deur die Illuminati ingetrek by die Nuwe Wêreldorde van Pax Americana. In Volksverraad wys die skrywer dat die Illuminati agter die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika sit.

Hoewel die Republiek van Suid-Afrika geskoei is op die ontwaking van Afrikanernasionalisme bly dit vasgeanker aan dieselfde konstitusionele strukture van die Illuminati se Uniale drogbeeld. Die Illuminati word met die Nasionale Party se sege in 1948 onkant betrap en tot 1966 het hulle weinig invloed op die konstitusionele ontwikkelingvan Suid-Afrika. Agter die skerms word dr. H.F. Verwoerd vermoor en die Suid-Afrikaanse volkshuishouding word by wyse van agente van vreemde intelligensiedienste gepenetreer. Blank Suid-Afrika sterwe en die Nuwe Suid-Afrika met ’n swart meerderheidsregering kom in die plek daarvan. Die Boere het hulle land in 1902 verloor en die Blankes in 1994. Die Illuminati stop nie daar nie. Dit gaan nou om streeksregering in Suidelike Afrika. Nog owerhede. Nog belasting. Nog blanke arbeidsenergie om die sonde van Apartheid reg te stel — regstellende aksies. Toenemend word die Blankes nie alleen vreemdelinge in hulle eie land nie, maar ook tegnies slawe (die belastingdruk ontneem ons ons vryhede).

Die Siener sê dan gaan die Boerevolk weer oor homself regeer, maar die regeringsvorms sal heeltemal anders wees as dit waarna hulle streef. Siener noem slegs die Vierkleur, maar nie die Vrystaat vlag nie. Hy voorspel ook dat die Vrystaat ’n eie Republiek sal verkry ... terwyl gebiede soos Natal sal afstig.  Tog praat Siener van Rensburg van ’n Boererepubliek en ’n president, ’n Republiek word omskryf as ’n staat waar die hoof, ’n president, in die reël deur die stemgeregtigde publiek of hulle verteenwoordigers gekies word. Dit is ’n staatsvorm wat gekenmerk word deur die gelykheid van al sy burgers (’n tipiese vrymesselaarskonsep). Die Boererepublieke is voorafgegaan deur die Franse Rewolusie (1789-1799) en die Amerikaanse Vryheidsoorlog (1775-1781) wat die weg gebaan het vir die opkoms van die konsep van Republiek; ’n konsep wat met Vrymesselary en die Illuminati geassosieer word.

In Volksverraad het die skrywer op bladsy 54 gemeld: Dit (die konsep van republiek) het gevolglik bygedra dat groot geeste in die Boeregeledere die Vrymesselary geromantiseer het in hulle strewe na onafhanklikheid. Hier dink ons aan name soos M.W. Pretorius, Sir John Brand, F.W. Reitz, T.F. Burgers, genl. Ben Viljoen en Danie Theron. Dit verklaar ook waarom die grondwet van die Verenigde State van Amerika en ook die van Frankryk as voorbeelde gedien het met die optrek van die grondwette van die Boererublieke.

Staatkundige Doelwitte

1.        Om ’n Godsregering daar te stel om God daardeur te verheerlik;

2.        Om ’n staat daar te stel wat alleenlik Christene (let wel geen godsdiensvryheid nie) huisves;

3.        Om ’n President te hê. Hy moet die regeringshoof wees met die hoogste gesag. Sy gesag word absoluut;

4.        Om ’n bestel daar te stel wat alleenlik voorsiening maak vir Boereskap en dat Afrikaans die enigste amptelike landstaal en voertaal sal wees;

5.        Om ’n staat te hê met geen verdeeldheid in Boeregeledere oor politiek of godsdiens nie. Met ander woorde een kerk en een volk (geen partypolitiek nie);

6.        Om politieke stabiliteit na te streef, en

7.        Om ’n staatsbestel daar te stel wat vry is van liberalisme, Sionisme, Vrymesselary, Kommunisme, humanisme en aanverwante invloede.

Die aard van ’n nuwe bestel

Veral beoordeel teen die agtergrond van ’n behoefte aan ’n 'state of siege', die komende Wêreldoorlog, ’n demoraliseerde Boerevolk en ’n anti-liberale sentiment, sou dit gespekuleer kon word dat Nasionaal-sosialisme as stelsel klaarblyklik die aangewese pad sou wees. Ons voorsien nie ’n ekstreem Fascistiese of Nasionaal-sosialistiese model vir die nuwe Republiek nie omdat godsdiens ’n baie belangrike rol in ons nasie se lewens- en wêreldbeskouing vervul. Omrede daar sleutel-staatkundige doelwitte is van geen partypolitiek nie, een kerkverband, gevolgseed, blanke rassisme en nasionalisme, voorsien ons dat die bestel wel sterk eienskappe van Fascisme of Nasionaal-sosialisme sal akkommodeer.

As gevolg van die komende Wêreldoorlog en 'n 'state of siege', sal dit beter wees om te praat van 'war government'  — ’n Regering wat die nasie deur trots saambind. Een wat losgemaak is van partypolitiek. Een wat wegdoen met politieke verdeeldheid.

Ons voorsien ’n teokratiese bestel (Godsregering). Die Boerevolk is tans tegnies in ’n slawernyweb vasgevang (darem nie soortgelyk as die van die Israeliete in Egipte nie) en soek hy uitkoms uit sy “Egiptiese nag”.  Kan die Boerevolk sy Moses verwag? Ons voorsien dat die Boerevolk sy eie Moses kry wanneer die Boere by Prieska hulle leier soek. Die ’geestelike’ leier sal nie dadelik op die voorgrond wees nie — sy optrede sal volg as ’n reaksie teen ateïstiese denkrigtings wat noodwendig met die Duitsers se intervensie verwag kan word. Oom Niklaas voorspel dat ons reeds die President van die nuwe republiek sal kies voordat die staatsgreep in alle erns sal begin.

Onthou net, benadruk mnr Mussmann ten slotte, oom Niklaas het gesê: 'Ons kry ’n volmaakte republiek van ’n volmaakte God sonder ’n pennie landskuld.

By Prieska kry my velskoen ’n nuwe oorleer ('n voorlopige regering): dan sien ek ’n blou pak klere (Duitsland), dan ’n bruin pak (Boere), dan ’n grys pak (’n Godsman) en as die burgers wat die vyand verdryf het, van Durban af terugkom, dan kry ek ’n nuwe paar velskoene, ’n nuwe saal en ’n nuwe toom — dit beteken ’n permanente regering en heel nuwe begin.'

Reeds dan sal begrippe soos staatsabsolutisme, die leer van volksoewereiniteit en die wegdoen van partypo-itiek die kern van ’n nuwe regering wees. Maar steeds sal die plek van die Skrif tot dan nie in plek wees nie. Ons verwag dat iets wonderbaarlik gaan plaasvind wat die geestelike leier op die voorgrond sal bring. Die mense is verwonder oor hom. Dan sal ons verstaan dat daar niks anders in die Boerevolkstaat kan wees as ’n teokrasie nie.

Buiten een Volk en een Kerk is die Siener ietwat vaag oor hoe hierdie teokrasie sal lyk. Ons kan wel na die Skrif gaan kyk watter regeringsvorme ons te wagte kan wees. Die Skrif is duidelik in die verband. God regeer deur sy gekose dienaars. Die Skrif is vol voorbeelde waar God regeer deur sy gekose leiers of koning.

Die Voortrekkers het die wonder van die Slag van Bloedrivier met Andries Pretorius meegemaak. Die geheim is eenvoudig. Volkseenheid in die herstel van die verbond met God dat Hy die ware Koning van die volk is. Die gebondenheid moet aan God en sy Wet wees.

Almal kan miskien bid tot God, maar almal is nie uitverkore nie. Die Israeliete was God se heilige, uitverkore volk. Die volk waarmee God ’n verbond gesluit het, en met wie Hy later ’n tweede, beter Verbond aangegaan het (Hebreërs 8). Dit is daardie Volk wat God beveel het om nie met die heidene te vermeng nie.

Die feit dat ons Boerevolk tot vandag toe ons Bybel lees en nie met die swartes wil vermeng nie, is aanduidings dat ons ’n sterk Ou-Testamentiese volksbeskouing het — ’n gewoonte wat ons ontvang het as gevolg van jare se geskiedenis van die geloof in ons Drie-enige God; die God van Abraham, Isak en Jakob, wat die Israeliete uit Egipte na die land Kanaän toe gelei het.

Dieselfde God wat sy Seun as ons Verlosser aan die kruis laat sterwe het vir ons nasate se sondes.

Die Boere se Ou-Testamentiese volksbeskouing het met die wonder van die Slag van Bloedrivier (daar is ook ander voorbeelde) ’n hupstoot gekry wat vir ons ’n besondere bewys is dat daar iets besonders tussen God en die Boerevolk bestaan. ’n Verbond — die Gelofte van Bloedrivier. Dit word bewys deur die getuienis van swartes wat jare na die Slag van Bloedrivier nog gepraat het van die groot manne in die wit klere met die vlammende swaarde waarteen hulle nie kon veg nie. Dit dui op die persoonlike betrokkenheid van God by die gebeurtenis. Die oorwinning weerspieël dat God tog besorg is oor hierdie Volk net soos hy oor Israel besorg was, en dit is selfs van Zoeloe-kant bevestig deur die oorleweringe dat groot manne in wit klere rondom die laer saamgetrek was om te verhoed dat Dingaan se impi’s die laer binnedring.

Waarom kon die Boerevolk nie sy vryheidstrewe in die vorm van ’n eie staat behou nie? Die volkseenheid in die geloof dat God koning is, het ontbreek. Die Voortrekkers het getrek — in verskillende rigtings! Verskillende Boererepublieke! Verskillende Kerke! Tog gaan dit nie oor die Kerk nie. Die Kerk is tot vandag toe ook die enkel faktor wat remmend inwerk dat Boerevolkseenheid nie kan bereik word nie.

Die geloof berus by die volk. Die volk moet na God keer (nie ’n paar individue uit daardie volk nie, maar die Volk moet hom in sy geheel verootmoedig voor God). Nadat dit gebeur het, sê Siener van Rensburg, dan sal God hom oor die Boerenasie ontferm. Die Volk moet God dien en nie die Kerk nie. Vandag het die Kerk in God se plek gekom. In elk geval voorspel die Siener dat die Boere die Kerk verlaat.

Hy voorspel dat volkseenheid mettertyd kom, asook die eenheid in geloof. Dit moet eers een volk (eenheid in die geloof om ’n nuwe verbond met God te sluit) wees, dan een Kerk of gemeente. Die Kerk is ondergeskik aan die volk en die Verbond. Die geredde volk is immers God se bruid in die Verbond. Sonder God en sonder die Volk beteken die Kerk niks nie. Die bestanddele vir die wedergeboorte van die Boerevolk is tog die gesamentlike aanbidding waarin hy as volk hom moet verootmoedig voor God (volksverootmoediging), asook die gesamentlike sluit van ’n nuwe verbond met God wat deur hierdie Nuwe Verbondsvolk eerbieding moet word. (Hosea 1 en 2).

Dit is waarom die Boereleier ’n geestelike leier sal wees (die man in die grys pak). Hy sal die Volk losmaak van die Kerk en hy sal die Volk se weë dié van ons Almagtige God moet maak. Die heiligmaking van die Volk is [ooreenkomstig die Jisreël] geleë in die bloedbad van die komende burgeroorlog en die skoonvee van die land van volksvreemde [liberale en kommunistiese] invloede. (Sefanja 3:10-13 — Oorkant die riviere van Kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel enjy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En Ek sal tussen jou in laat oorbly ’n ellendige en geringe volk wat by die Naam van die Here skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. As EEN HEILIGE VOLK sal ons dan GOD dien. ’n Beter Volk, met EEN KERK wat nou vaster staan as ooit tevorel Ons word ’n groot en voorspoedige nasie... Oupa Krause) Dit is die bestanddele waarop die teokrasie sal gebou word.

Vir hierdie toekomstige gebeure wat Volkshoop voorsien, vind ons ook antwoorde in die boek Hosea. Volkshoop haal uit Wil Vosloo en Fika van Rensburg se navorsing Die Bybel in Praktyk (bladsye 1245-1250: “Die boek neem die redding uit Egipte as vertrekpunt van die verhouding tussen God en volk. Toe het die Here die God van Israel geword, en Israel die volk van God. God het net goed aan hulle gedoen, maar Israel het dit in die wind geslaan (’vergeet’) en die vrugbaarheidsgode aangehang. Hulle het hulle heil gesoek in hulle eie militêre vermoens en in buitelandse koalisies. Daarmee het hulle weer gedaal tot slawerny, 'n nuwe "Egiptiese slawerny", maar dié keer onder Assirië. Om hierdie oortreding en die gevolge daarvan aan die volk se verstand te bring, daag die Here die volk voor die hof waar die aanklag, die bewysvoering en die oordeel uitgespreek word...  Die optrede van die Here word ook in terme van die volk se verlede geteken, naamlik teen die agtergrond van die woestyntyd van destyds [verwysende na die swaarkrytyd of die donker tyd].  Soos Israel toe net van die Here afhanklik was omdat geglo is dat geen vrugbaarheidsgode in die woestyn kan bestaan nie, so sal Israel weer opnuut na ’n “woestyn” moet gaan om, verwyderd van die sekuriteite van vroeër, God weer te ontdek as die enigste Heer. Wat dus op die oog af na oordeel en straf lyk, word die middel waardeur die Here die mens na Hom toe teruglei. Daardeur word op ’n aangrypende manier verkondig dat die Here nie ’n God van straf en oordeel en vergelding is nie, maar van liefde, genade en vergifnis. Wat Hy vra, is dat die mens sy sonde bely, sal omdraai, aan Hom toegewy sal wees en sal lewe uit die volheid van sy liefde en genade.

Hosea 1:10-11. “Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en getel kan word nie; in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie [Israel het die verbond verbreek en God hef die verbond op] —sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God. Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek; want groot is die dag van Jisreël!” Die herstel is om voor te begin.

Die heilsprofesie waarin die herstel van die volk beskryf word, is nie maar net ’n voortgaan van die ou bestaan nie, maar ’n nuwe begin. Daarom gaan die profeet terug op die aartsbeloftes (“soos die sand van die see...’’ vergelyk Gen. 22:17). Die status van Israel verander van “nie God se volk nie", na “God se kinders”, ’n duidelike omkering van die “buite-egtelike kinders” van God. Vervolgens word die heilsgebeurtenisse herhaal: Die volk sal weer onder een leier (soos Moses) verenig en (soos destyds) optrek uit die land Egipte. Hierdie keer sal dit nie dieselfde Egipte wees nie, maar die ballingskap. Dan verander die omstandighede van Israel ook. Jisreël word nie meer die teken van oordeel nie, maar van heil. [Die naam ‘Jisreël’’ sinspeel op die bloedbad wat Jesu destyds in die stad bewerk het (2 Kon 9-10, vergelyk Hosea 10:12-14).

Verder beteken die naam “God saai”. Wanneer God die mens vergewe en nuut maak, dan dink Hy nie meer aan die ou dinge nie (2 Kor. 5:17), maar begin die verhouding van vooraf asof niks tussenin gebeur het nie. Die opbou word gevorm rondom vier wentelpunte:

•Anders sal Ek haar [die bruid of volk] naak uittrek en haar neersit (ontneming van besittings) soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos ’n woestyn, ja haar stel soos ’n dor land en haar van dors laat sterwe. En Ek sal My oor haar kinders (mense van die volk) nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery [sondes] gebore. Want hulle moeder het in ontug gelewe, sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen; want sy het gesê: Ek wil my minaars (die Kerk wat afdwaal van die waarheid) agternaloop wat my brood en water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. (Hosea 2:2-4)

•Daarom, kyk, Ek sal jou weg met dorings toemaak (rampe) en om haar ’n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie. En sy sal haar minnaars agternaloop, maar hulle nie inhaal nie; en sal hulle soek, maar nie vind nie. Dan sal sy sê: Ek wil heengaan en terugkeer na my vorige man (God), want toe het ek dit beter gehad as nou. Ja, sy het nie erken dat Ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het nie, ook nie silwer vir haar vermenigvuldig het en goud, wat hulle vir Baal (valse godsdiens) gebruik het. (Hosea 2:5-7)

• Daarom sal Ek my koring terugneem in die oestyd en my mos op die bepaalde tyd en wegneem my wol en my vlas wat dien om haar naaktheid te bedek. Ek sal dan nou haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars (die volk se leunagtige werklikheid word ontbloot), en niemand sal haar uit my hand red nie. En Ek maak ’n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwemane en haar sabbatte, ja aan al haar feestye. En Ek sal haar wingerdstokke en vyebome verwoes waarvan sy gesê het: Hierdie dinge is my hoereloon wat my minnaars my gegee het; en Ek sal dit tot ’n bos maak, en die wilde diere van die veld sal dit opeet. So besoek Ek dan aan haar die dae van die Baäls toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halssierade versier en haar minnaars agternageloop het; maar My het sy vergeet, spreek die HERE. (Hosea 2:8-12)

•Daarom, kyk, Ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. Dan sal Ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot ’n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het. En in dié dag sal jy My noem; My man (God); en jy sal my nie meer: My Baäl noem nie. (Die volk verlaat die Kerk.) Dan verwyder Ek die name van die Baäls uit haar mond (Die godsdiens word gesuiwer). Verder sluit Ek in die dag vir hulle ’n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en kruipende diere van die aarde; ja boog en swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus. En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in regverdigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming. En Ek sal My met jou verloof in trou; dan sal jy die Here ken. En in dié dag sal Ek verhoor, spreek die Here, Ek sal die hemel verhoor en dié sal die aarde verhoor. En die aarde sal die koring verhoor en die mos en die olie, en die Jisreël verhoor. En Ek sal haar vir My saai in die land en My oor Lo-Rugama ontferm, en aan Lo-Ammi sê: Jy is my volk; en hy sal sê: My God. (Hosea 2:13-22)

Die oortreding word eers genoem, gevolg deur die wentelpunt en die Here se optrede op grond daarvan. Dit neem vorm aan van vier konsentriese sirkels van oortreding, naamlik ’n dreigement van egskeiding; optrede om die vrou [volk van Israel] te verhinder om die afgode te vind; wegneem van die landbouprodukte om te demonstreer dat die afgode dit nie kan gee nie; lei na die “woestyn" toe sodat sy weer ’n verhouding met God kan aangaan. In hierdie gedeelte word beskryf hoedat die man (God) stelselmatig die vrou (Israel) voorberei vir ’n vrywillige toekeer tot Hom. Dis nie maar net ’n wonderwerk wat oornag ’n verandering teweeg bring nie. ’n Gesindheidsverandering vereis ’n proses van rypwording.

Wanneer die verhouding tussen die volk en God herstel is, het dit ’n omvattende effek wat die hele lewensterrein raak. Omdat die woord “baäl” letterlik “heer” beteken, is dit op ’n stadium vir sowel die Here as vir die afgod Baäl gebruik in vertolking wat selfs geleerdes flous). Die “noem” van ’n naam was ’n kultiese handeling. In die nuwe heilstyd (“die dag”) sal nie eens die Here met hierdie naam in die kultus aangespreek word nie. As ’n mens met die oue breek, dan breek jy volledig, selfs met die name waaraan herinneringe van ontrouheid vaskleef.

Hosea voer die herstel terug na die begin, na die skepping toe. Die nuwe verbond is dus in wese ’n herskepping sodat daar ’n nuwe verhouding met die natuur en tussen die volk onderling sal wees. Selfs die nuwe “huweliksverhouding” is nie maar ’n voorsetting van die oue nie. Nee, God begin heel voor, by die verlowing en betaling van die bruidsprys. Die bruidsprys bestaan uit nege gawes wat “vir altyd” sal dien as sekuriteit vir die bruid Israel. Voorheen het die voortgang van die verbond in Israel gesetel, naamlik of hulle die voorwaardes daarvan nakom of nie (vergelyk Hosea 1:9). Met die nuwe verbond bied God die sekuriteit (vergelyk sy “onverbreekbare trou”) waardeur Hy self die voortgang van die verbond waarborg (vergelyk Johannes 10:28).

Hierdie totale uitreiking van God skep ’n nuwe gesindheid by sy gelowiges, uitgedruk as ’n besonder intieme verhouding (“toewyding”) met God. Die nuwe beklemtoning dat God self die mens se gesindhede sal verander, vind ook neerslag in die “nuwe verbond” van Jeremia (24:7; 31:31-34) Esegiël (11:19; 36:24-28) en die Nuwe Testament (vergelyk 2 Samuel 7).

Die Baäldiens het voortgespruit uit Israel se pogings om vrugbaarheid te bewerk, menende dat Baäl die gewer daarvan is. Wanneer Israel egter positief op die liefdesroep van God antwoord, ontstaan ’n kettingreaksie: God antwoord ook die behoeftes van die natuur sodat die landbouprodukte weer gelewer word en Jisreël (“God saai”) ’n nuwe betekenis kry, naamlik God saai vrugbaarheid.

Op hierdie wyse lê Hosea ’n verband tussen die toewyding van die volk aan God en gebeurtenisse in die natuur (vergelyk Hosea 14:5-9). Die verbond word ook herstel en daarom moet die onheilsame verander word: Jisreël word vir God “gesaai”; sonder ontferming ontvang nou tog God se ontferming; en Nie-my-volk-nie word simbool van die verbond sodat die ou verbondsformule, “julle God..my volk...” (Lev 26:12), weer in ere herstel word.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1547 gaste aanlyn