NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Baie van ons verkies om ons eie probleme te dra en in stilte te ly. Dit klink edel om ander nie daarmee te belas nie en dit ook nié voor God te bring nie, maar kyk wat sê Dawid het sy stille lyding hom in die sak gebring: "Ek was stom in stilte... het geswyg, ver van die goeie af; maar my smart is aangewakker." Sy smart het erger geword tot hy dit aan God bely het. Soos Augustinus dit gestel het: "My hart is altyd onrustig in my behalwe as ek by U tot rus kom." Bring jou lyding na die HERE, praat met Hom daaroor asook met 'n beste vriend, en ervaar daardie vrede wat ook Dawid daarna ervaar het.

VOLKSHOOP (5)

Adv PJ Pretorius

Lees volledig by Volkshoop - die boek

"Ná die Derde Wêreldoorlog voorsien ons dat die Westerse Wêreld ekonomies en polities vernietig sal word. Die meeste van die Westerse state se infrastrukture (ekonomiese onderbou) sal vernietig wees. Ons verwag dat verskeie Europeërs en Amerikaners juis van die vastelande van Europa en Noord-Amerika sal wegvlug na ander dele waar dit veiliger sal wees. Omrede atoom- bomontploffings bevolkings en welvaart vernietig, sal dit regerings se vermoëns om te regeer, ook vernietig."

Armoede die oorsaak vir nuwe Koue Oorlog

Die vermelde internasionale vraagstukke weeg op die oomblik swaarder veral omrede die hele wêreld tans gedompel is in ’n verarmingskrisis en dit wil voorkom asof die krisis vorentoe gaan vererger weens die feit dat internasionale kapitale bronne minstens oor die mediumtermyn (volgende twee tot vyfjaar) onder druk sal bly as gevolg van oorspandering. Hierdie krisis raak die Armlande (insluitende die ou Sowjetbloklande) die ergste en hulp aan die Armlande is derhalwe baie beperk en prioriteit word verleen aan vinnig groeiende ekonomieë. Armlande word gevolglik armer en ’n uittog ontstaan na kerngebiede. Onwettige immigrasiekrisisse is die voorland van die Ryklande. Plaaslike inwoners word in terme van hulle werksplekke bedreig deur hierdie krisis. Voorts neem misdaad in die Rykstate as ’n gepaardgaande gevolg toe.

Europa loop reeds deur onder immigrasie uit die armer dele van die wêreld. Europa se ligging, vanweë die feit dat hy omring word deur die Islamitiese wêreld, maak hom minder gunstig om Islamitiese afsku en haat vir die Westerse kapitalisme in waarskynlike geweldsvorme te vermy. Die plaaslike gemeenskappe sien die immigrasiedilemma as ’n bedreiging vir hulle bronne van inkomste omrede die immigrante laer besoldiging vra. In verskeie Europese state het die plaaslike gemeenskappe hulle afkeur in dié verband by wyse van betogings aangedui. Die eenwording van Europa (en in besonder die EG se immigrasiebeleid wat per sè in dáárdie groepering, met die uitsondering van Brittanje, toegepas moet word) het grootliks die probleem vererger, aangesien dit nou makliker is om die EG binne te kom. Veral as in berekening gebring word dat die Europese ekonomieë minstens tot die medium termyn onder finansiële druk sal bly as gevolg van aansienlike tekorte aan kapitaal, is dit te wagte dat die situasie in Europa (feitelik elke staat in Europa) stelselmatig meer gespanne gaan raak veral op die maatskaplike/arbeidsterreine. Tot ’n groot mate word daar steeds (sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog) gepoog om die ultra-regses in Duitsland te onderdruk.

Nieteenstaande die feit dat die verbod op vryheid van spraak nog suksesvol op regse partye wat teen Duitsland se immigrasiebeleid gekant is, toegepas word, is Duitse nasionalisme besig om uiteindelik weer te ontwaak. By wyse van die verandering in die stempatroon is hierdie tendens sigbaar. Die neo-Nazi politiek in Duitsland het sedert die afbreek van die Berlynse muur in 1988 ’n Duitse werklikheid geword wat geo-politieke analiste periodiek as belangrik uitgelig het. Hierdie politieke groep het veral sterk steun in die Duitse weermag en in die Duitse sakewêreld. Daar is beslis groot geld agter hierdie politieke groep.

Wat Afrika betref, ondervind hierdie vasteland sedert 1975 ’n voortdurende sosio-ekonomiese agteruitgang en het byna geen ekonomiese ontwikkeling plaasgevind nie. Daarby word Vigs tans as een van Afrika se grootste bedreigingsfaktore vir die 21ste eeu beskou om byna die hele vasteland se bevolking uit te wis. Die verwagting is dat maatskaplike verval in Afrika sal vererger en sterftes teen die einde van die eeu ernstige afmetings sal aanneem. Strategic Investment voorspel dat die wêreld-ekonomie voor sy grootste ineenstorting ooit te staan kom en in die proses (voorspel hy) kan Suid-Afrika in ’n burgeroorlog beland 'after the cheering stops', en dat dit ’n ingrypende invloed op die goudmark gaan hê. Daardeur sal goud ’n groot hupstoot vooruit kry.

Die beplanning van die Derde Wêreldoorlog

Ons het informasie bekom dat die Derde Wereldoorlog reeds in 1976 beplan is en dat die Rothschilds in Londen se hoofkwartier van die Illuminati agter hierdie beplanning sit. As voorspel tot die Derde Wêreldoorlog is die Derde Wêreldskuldkrisis, die energiekrisis, verval van Kommunisme, die val van die Berlynse muur, die opkoms van Neo-nazi politiek in Duitsland en die wapen- opbouprogramme van Irak, Sirië en Rooi Sjina beplan. Die plan was om vir eers die illusie te skep dat die VSA die Koue Oorlog gewen het. Dit sou Amerika nie alleen in die 1990’s tot ‘n mate demilitariseer nie, maar ook besig hou om vrede onder die Amerikaanse vlag te bevorder sodat bykomende fiskale druk toegepas word. Die beplanning maak voorsiening dat die komende Wêreldoorlog in drie fases sal geskied.

 • Die eerste fase van die Oorlogplan maak onder meer voorsiening vir ’n ekonomiese ineenstorting van die Westerse ekonomieë, die herlewing van Kommunisme in Rusland, burgeroorloë in verskeie wêrelddele (waaronder Brittanje, die Sowjetunie, Meksiko, Suid-Afrika) en aanvalle op Europa. Die Rothschilds is die groot kapitaalkrag agter die poging tot herlewing van Kommunisme in die Sowjetunie.

Islamitiese Heilige Oorlog as die tema vir die eerste en tweede fase van Derde Wêreldoorlog word voorsien

Die plan het ook voorsiening gemaak vir die opkoms van Saddam Hoesein as die sogenaamde derde antichris. Dit sou die gevaar vir die wêreld inhou van atomiese, biotiese en chemiese oorlogvoering. Gegewe die feit dat Islamitiese fundamentalisme in hierdie nuwe bedreiging ingeweef kan raak, kan dit selfs ’n terroristiese kleur dwarsoor die wêreld kry; ’n Islamitiese Heilige Oorlog. Die Suid- of Armlande kan nou juis binne die Verenigde Nasiestrukture die vermelde potensiële aggressors se arm word in ’n konfliksituasie met die Noord- of Ryklande wat ’n anti-kapitalistiese kleur kan kry. Dit is bekend dat Irak beslag gelê het op Kuwait se goudreserwes toe hy Kuwait in 1990 binnegeval het. Irak is sedert die einde van die Golfoorlog in die geheim besig met ’n militêre opbouprogram.

Futuristies bekyk, bestaan daar genoegsame bewyse om ’n redelike afleiding te maak dat die wêreld na die 20ste eeu grootliks vanweë die verarmingskrisis van die Armlande wat tot op hede nie deur Ryklande aangespreek kan word nie (as gevolg van eie ekonomiese probleme) gebuk sal gaan onder ’n gewelddadige oorlog wat geen landsgrense sal ken nie en in veelheid van faksiegeweld sal ontplof om voedselbronne te beskerm of aan te val.

Die atoombomontploffing op Hiroshima tydens die Tweede Wêreldoorlog leer ons dat dit ’n regering se slaanvermoë en sy vermoë om te regeer vernietig. Dit breek nie alleen ’n staat ekonomies nie, maar ook polities.

Hoewel die VSA se veiligheidsmagte die internasionale veiligheidsituasie goed monitor, is daar rede om te glo dat die Amerikaners die internasionale veiligheidsituasie onderskat. Die Amerikaners is steeds ernstig besig om die wêreld te veramerikaans en is nie naasteby sterk genoeg voorbereid op die komende oorlog nie. Ons voorsien dat wanneer die Kommuniste die oorhand in Rusland kry en besig sou wees om die Sowjetunie te herverenig gaan Amerika hom vir eers daaruit hou. Dit sou die VSA op so ’n verkeerde voet tref dat hy genoop sal word om ’n buitelandse beleid van passiwiteit te volg. Hy sal klaarblyklik in bepaalde wêrelddele Amerikaanse ambassade-personeel uit vreemde state onttrek. Hy sal sy optrede vir eers beperk tot anti-Kommu- nistiese uitlatings.

As kommentaar tot die bovermelde plan meld Volkshoop dat die waarskynlikheid van ’n globale aanval deur Irak en Rusland (wat nie die moontlikheid uitsluit nie van die insluiting van Iran by sodanige alliansie) op die Weste verhoog word juis vanweë die groeiende anti-Amerikaanse en kapitalitiese sentiment sedert die Golfoorlog in 1990/91. Die Sowjetunie en Irak (Sirië) sal die aggressors van hierdie Oorlog wees. Hulle sal hoofsaaklik oor grense heen die aanvalwerk doen.

Volgens dié plan kan verwag word dat sodanige aanvallers eers sal konsentreer op Europa met Duitsland, Brittanje, Italië en Frankryk as prioriteite.

Hierdie aanvalle op Europa is sodanig beplan dat dit sal plaasvind wanneer die vasteland gebuk gaan onder ekonomiese depressie en politieke onstabiliteite. In ’n kort tyd kan bepaalde stede met groot gedeeltes van hulle bevolking uitgewis word. Die Europese Gemeenskapsmark, Lome-konvensie en die Commonwealth sal waarskynlik ontbind, wat op sigself implikasies sal inhou vir die soewereiniteite van die onderskeie regerings in Europa. Eers wanneer die Oorlog na Wes-Europa uitbrei, sal die VSA waarskynlik toetree. Die Amerikaners se finansiële krisis verklein so ’n waarskynlikheid. So ’n waarskynlikheid sal slegs vergroot as die Amerikaners ’n sterk finansiële vennoot soos Duitsland kan vind om sy oorlogpogings te subsidieer.

Ons het reeds gemeld dat namate die vyande van die Westerse Wêreld sy oorhand oor Europa kry, sal die oorlog uitkring na Noord-Amerika. Net soos Europa sal die lande in Noord-Amerika nie oor die nodige slaankrag beskik om hulle volkome teen ’n atoomoorlog te beveilig nie. Indien die lande van Noord-Amerika nie buite hulle landsgrense betrokke sou raak in hierdie Oorlog nie, voorsien ons dat die tydfaktor en die ekonomiese middele om hulle weerbaar te maak, teen hulle gaan tel. Dit word voorsien dat die Sowjetunie en Irak ook groot verliese sal ly. Hierdie lande sal egter te arm wees om as moondhede die wêreld oor te neem. Dit is ook hier wat daar ’n einde aan hulle rolle gemaak gaan word.

Die derde fase van die Derde Wereldoorlog

Die derde fase van die Oorlog maak voorsiening daarvoor dat die Rooi Sjinese as die Supermoondheid sal opstaan wat die Russe en die Irakese moet verslaan. Rooi Sjina gaan vir eers sit en wag totdat die oorlog ver gevorderd is voor hy (insluitend Irak en die Sowjetunie) hulle ekonomiese vermoëns uitput en dan sal hy met ’n ekspansionistiese aanslag kom. Hy kan daarin toetree as aggressor. Indien die Irakese en die Russe reeds in ’n vroeë stadium verslaan sou word, sal die Sjinese dadelik as aggressor sy toetrede tot die Oorlog maak.

Kommentaar oor die impak van die Derde Wêreldoorlog

Ná die Derde Wêreldoorlog voorsien ons dat die Westerse Wêreld ekonomies en polities vernietig sal word. Die meeste van die Westerse state se infrastrukture (ekonomiese onderbou) sal vernietig wees. Ons verwag dat verskeie Europeërs en Amerikaners juis van die vastelande van Europa en Noord-Amerika sal wegvlug na ander dele waar dit veiliger sal wees. Omrede atoom- bomontploffings bevolkings en welvaart vernietig, sal dit regerings se vermoëns om te regeer, ook vernietig.

Dit blyk dat die Westerlinge wat hierdie sluwe aanslae sou oorleef, hulle heil sal gaan soek in geslote huishoudings.

Na verwagting sal die klem val op basiese behoeftes asook die behoeftes na veiligheid. Hierdie toedrag van sake sal realiseer soos wat volkshuishoudings verval. Beskawinggesproke word ’n herlewing van die gevolge van die Dark Age van die Middeleeue (800-1500) verwag. Die verval van ’n oop huishouding sal outomaties ekonomiese mededinging irrelevant maak; buitelandse betrekkinge sal beperk wees; buitelandse handel sal platval; ruilhandel sal geldekonomie vervang; ondernemingsgees, onderwys en tegnologiese vooruitgang sal stagneer.

Holisties beskou meen ons dat internasionalisme minstens vir twee dekades lank irrelevant gaan wees. Toestande van anargie sal heers. Regerings sal magteloos wees. Mensere-aktes sal geen betekenis hê nie. Eienaars van huise, plase, winkels en fabrieke (wat nie deur die oorlog beskadig sou word nie) sal hulle aanspraak daarop verloor as gevolg van anargie. Mense sal die reg in eie hande neem en selfs moor om hulle doel te bereik. Die reg word die loop van die geweer. Beskawing word in ’n relatief kort tyd vervang met choas. Ons meen dat ’n onafhanklike politieke orde met ’n onafhanklike/geslote ekonomie [“state of siege”) die antwoord sal wees teen die komende Wêreldoorlog asook die nadraai van die Oorlog.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1385 gaste aanlyn