NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In Suid-Afrika steek afvalligheid en sedeloosheid die een grens na die ander oor.  ’n Parlementslid het onlangs die spot-opmerking gemaak dat die parlement ’n wet moet maak wat die woord 'nie'  uit die Tien Gebooie moet haal en na die geloofsbelydenis verskuif om in pas met die gees van die tyd te kom!
Dit sou op die volgende neerkom:Jy mag vir jou enige gesnede beeld maak…Jy mag steel…Jy mag valse getuienis spreek…”    Die 12 Artikels (wat die 'nie' ontvang), sou dan lees:“Ek glo nie in God die Vader….en nie in Christus Jesus….nie in die gemeenskap van die heiliges...” ens. Ja, en dan verwag ons dat dit met ons goed sal gaan in hierdie land!!

PRAAT DAN ENGELS…

… AS JY NIE GOEIE AFRIKAANS WIL PRAAT NIE

Ons hoor deesdae al meer hoe ons mooi taal verniel word. Mens hoor bykans nooit meer een sin wat nie vol Engelse en verdraaide Afrikaanse woorde is nie – dit by oud en jonk, en almal Afrikaners!  Maar hiervoor is daar 'n spesifieke rede – ons volksvyande sit vierkantig hieragter: verdeeldheid in ons volk het dikwels in ons geskiedenis ook ons taal op meer as een manier skade aangedoen. So is die teenoorgestelde ook waar: wanneer volksnasionalisme aan die orde van die dag was, het dit Afrikaans op meer as een manier bevoordeel. En tans toon ons allesbehalwe 'n passievolle nasionalisme en trots op wat ons eie is.

In ons geskiedenis is talle voorbeelde van tye van verdeeldheid onder volksgenote wat tot die verwaarlosing van Afrikaans gelei het. Een daarvan is "De goddelose inval van Duits-Zuidwest", soos genl CF Beyers dit op 29 Oktober 1914 genoem het toe die Botha-regering met die Suidwes-veldtog begin het. Baie Afrikaners was net so omgekrap oor hierdie besluit wat die regering op 10 Augustus 1914 geneem het om die Britte ter wille te wees. Die ontevredenheid was verstaanbaar want dit was maar twaalf jaar ná die Vrede van Vereeniging. Die ellende wat die Britte aan Afrikaners op eie bodem kom aanrig het in die Tweede Vryheidsoorlog  van 1899 tot 1902 was selfs in ander lande met groot afsku bespreek, soos in Holland waar die Gereformeerde leier, Abraham Kuyper, se woorde was: "Met afschuw herinnerden zij zich wat Engeland de Afrikaner Boeren hadden aangedaan."

Logies dat daar opstand gekom en waaruit die Rebellie ontstaan het wat uiteindelik 'n jammerlike mislukking was as gevolg van onderdrukking daarvan deur genl Botha. Hy kon dus triomfantelik daarna met 43 000 Boere teen die ongeveer 9 000 Duitsers optrek waarop die Duitsers hulle op 9 Julie 1915 oorgegee het.

Die Rebellie het natuurlik verdere politieke verdeeldheid onder Afrikaners veroorsaak. Selfs in die kerk wat uitgesproke hieroor was, het groot verdeeldheid ontstaan maar ons moet onthou dat die ontaktvolle besluit om Afrikaners op te kommandeer om Suidwes te gaan verower hierdie ding aan die gang gesit het.

Opstandelinge het voortdurend na taalongelykheid verwys. J A B Joubert, wat in genl De Wet se voorlopige gehoor getuig het en hom nie wou laat omhaal om nie te rebelleer nie en uiteindelik aangehou is, het uit aanhouding vir sy vrou 'n brief in Engels geskryf. So sterk is daaroor gevoel dat genl  De Wet vir hom gesê het: "Jij is 'n Afrikaner en jij skrijwe in die taal van die helle onder wie ons lij!"

Genl De Wet was 'n sterk taalbewuste Afrikaner wat hom dikwels uitgelaat het oor die taalkwessie. In sy pleidooi op 'n kongres te Brandfort reeds op 1 en 2 Desember 1904 het hy hom beywer vir eie skole ter wille van die eie taal: "Al moeten wij onszelf en onze familien van benodigdheden afknijpen om onze taal te behouden, zullen wij het doen tot den dag dat het God sal behagen het hart van die Regering te weken alvorens ons volk uitgewist is." Hierdie hartstogtelike pleidooi was vir fondse vir die C.N.O-skole (Christelike Nasionale Onderwys) waar die Boerevolk hulle eie taal kon huldig. (Vandag het ons die C.V.O-skole tot ons redding).

Selfs De Volkstem het in sy kommentaar oor die opstand en rebellie verwys na die verwaarlosing van Afrikanerbelange waarvan die opvallendste die taalregte was.

Die Rebellie het egter op die lange duur Afrikaans onregstreeks bevorder omdat die opstand Afrikanernasionalisme begin versterk het. Uit hierdie groeiproses het 'n Bloemfonteinse koerantjie Het Westen (later Het Volksblad) getuig aangesien dit minstens ses maande ná die Rebellie  "byna die enigste koerant in Suid-Afrika is wat nog vir die regte van die Afrikaner pleit", het die redakteur self geskryf.

Daar is soortgelyke voorbeelde van nasionale oplewing soos in die jare voor en tydens die Eerste Vryheidsoorlog toe Die Afrikaanse Patriot al hoe meer lesers verwerf het weens sy sterk pro-Transvaalse standpunt.  'n Nasionale oplewing van Afrikaners as gevolg van die anneksasie van Transvaal en die Vryheidsoorlog het 'n soort parallel in 1915 gekry: 'n groter nasionale oplewing vanweë die Rebellie en sy nasleep – die groei van Het Volksblad (en later De Burger vanaf 1915) – die groei van die Nasionale Party.

Daar was meermale gerugte van opstande wat kon uitbreek en die volk se nederlaag het hulle telkens van selfrespek en eiewaarde ontneem. Die leiding van hierdie nasionaalgesinde koerante saam met die regte politieke en ander leiers het grootliks bygedra om die Afrikaners hul selfrespek te laat herwin.

'n Politieke gevolg van die Rebellie en oplewing van Afrikanernasionalisme was die versterking van die Nasionale Party. Die Rebellie het nog meer Afrikaners se antipatie teen die regering van Louis Botha laat opbou, soos ook die teregstelling van Jopie Fourie wat die gemoedere gaande gemaak het teen die lafhartige genl Smuts.

Die Nasionale Party se oorwinning het Afrikaans baie bevoordeel. Terwyl die Botha- en Smuts-regerings al meer moes staatmaak op Engelse steun, onder andere op mense soos die Unioniste en sir Percy Fitzpatrick wat 'n kabaal opgeskop het oor die toepassing van die tweetaligheidsbeginsel, het Afrikaners op alle vlakke nader aan mekaar gekom in die Nasionale Party en het Afrikaans begin gedy.

Laat in die sewentigerjare het die Afrikaner se volksvyande egter nog 'n grootse poging begin aangewend om ons volk  te probeer vernietig, en soos ons die geykte ou deuntjie ken, het die Engelse pers weer 'n volskaalse aanslag op Afrikaanse instellings geloods met die “apartheid”- storie.  Dit was nie lank nie toe selfs eens nasionaalgesinde Afrikaanse koerante begin saamsing en moedertaalskole as 'n vorm van "blanke apartheid" veroordeel het.  Wat hulle almal doelbewus verswyg het is dat afsonderlike skole en organisasies binne ander taalgroepe net so algemeen is. Politici en koerante wat eers teenstanders van tweetaligheid op ander terreine was het hulle ewe skielik as voorstanders daarvan voorgedoen in die stryd teen moedertaalskole. Die vyand het uiteindelik daarin geslaag om die Nasionale Party en al sy reggesinde koerante om te haal tot vernietiging van die Afrikanervolk.

Onderwys het nog altyd 'n betekenisvolle rol gespeel om die kind sy moedertaal te laat behou of 'n ander taal oor te neem. Wanneer 'n kind se moedertaal vir hom vreemd word is daar natuurlik nie meer trots en waardering daarvoor nie en gaan sy selfwaarde, sy oorsprong en ankers verlore. As 'n Afrikanertjie nie meer sy taal ken nie (en daarby sy geskiedenis wat van hom weggeneem is in die skole onder die ANC-regime) kan daar later van 'n volk geen sprake wees nie. Dit weet ons volksvyande nog deur alle eeue. Daarom is daar deur die kommunistiese ANC ná oorname in 1994 groot veranderinge op alle vlakke van onderwys aangebring.

NP van Wyk Louw het in die eerste reël van sy gedig 'Nuusberigte: 1956' gevra:
"Het my land 'n ander geword as wat ek ken?"
Hy kon vandag gevra het: "Het my volk en sy taal dan 'n ander geword?"

Die verdeeldheid  op politieke terrein is die gevolg van die verwarring wat ons volksvyande doelbewus gesaai het sodat hulle ons as volk kan vernietig want onthou wat pres Kruger aan hulle gesê het: "...Dis my land wat julle wil hê!", en so is dit vandag nog.

Die vyandskap onder volksgenote is groter as ooit in ons geskiedenis.  Onder verdrukking van die huidige godlose regime vergroot hierdie afstand tussen Afrikaners by die minuut. Dwaalleringe vind met groot spoed hulle weg  in die harte van eens vasgelowige Afrikaners. Hulle veg met mekaar oor die onbenulligste en maak daarvan die allerbelangrikste.  En in die proses besef hulle nie dat hulle vinnig oppad is om geen volk te wees nie.

Ons vyande het drie wyses om van ons ontslae te raak:
1. Ons word uitgemoor;
2. Ons word opgeneem in ander volke;
3. En vir diegene wat nie hiervoor kans sien nie wag die vlug na die buiteland wat op dieselfde as die tweede punt neerkom.

Daar is nie vandag 'n kitsoplossing vir hierdie probleme behalwe as om op ons knieë by ons Hemelvader te pleit nie. Dat die argelose wyse waarop ons ons taal verkrag, grootliks bydra tot die vernietiging van ons arme volkie is ‘n gegewe.  Ons leer tog dat die klein jakkalsies uiteindelik die wingerde verniel. Kan ons nie maar besef wat die krag van hierdie 'klein jakkalsie' is en daadwerklik iets daaraan doen nie?   Praat tog Afrikaans as jy Afrikaans praat, of praat Engels as jy nie goeie Afrikaans wil praat nie. Maar hou net op om te “awesome” en te “cool” en te “exactly” wanneer jy wel Afrikaans praat!

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1161 gaste aanlyn