NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Woorde is 'n voorloper van dade, in staat om verandering te bewerk. Ons regeer die wêreld met ons woorde. Die eerste vuishou wat jy iemand toedien is dikwels maar net 'n woord. As 'n mens goedpraat van ander maak jy hulle beter en dit versterk vertroue. Here, lê woorde in my mond om tot U te bid sodat U sal vreugde hê om daarna te luister.

'N VLAG VIR DIE AFRIKANERVOLK

Ons leef al langer as twee dekades onder 'n vreemde heidense vlag in Suid-Afrika, maar daar sal reeds gedink moet word aan die toekoms en watter vlag ons as ons nasionale simbool wil gebruik as ons die dag die juk van die kommuniste afgooi. Om hierdie debat te begin is dit goed om weer na die geskiedenis van die sogenaamde "Republiekvlag" te kyk. RENCIA DE VILLIERS van die AFRIKANER NASIONALISTIESE BEWEGING neem die saak in oënskou.

"'n Land se vlag is 'n heilige simbool van sy oorsprong, geskiedenis en grootheid . Dit wapper oor land en see en in die lug, en deur die eeue heen was die mens gewillig om die hoogste offer, sy lewe, vir die verdediging daarvan te gee." Hierdie simbolisering van 'n volk se identiteit is 'n suiwer blanke begrip. Dit versinnebeeld jou herkoms sowel as jou toekoms. ‘n Eie kenmerkende nasionale vlag is die algemeen erkende simbool van eie nasieskap en in die geval van 'n vrye en internasionaal erkende volk is dit onontbeerlik. Daarmee saam gaan ook die landswapen en die volkslied. Dit is die simboliese uiting van die nasionale gevoel. Solank nasionalisme in 'n volk leef sal die volk leef. "Ons helde sal eers sterf wanneer die ideale waarvoor hulle gesterf het, dood is." Dít is een van die grondbeginsels van die nasionalisme. Hierdie ideale word versinnebeeld in die vlae, wapens en simbole van ons land.

In die tyd van Romeinse heerskappy het die vaandeldraer vooraan geloop as die vyand gekonfronteer word. Hy was gewoonlik een van die dapperste van die koning of veldheer se soldate. In die geveg was die doelwit van die vyand om die vaandel te laat val waarop die stryd dan gewen of verloor is. Rondom die vaandeldraer was die stryd op sy heftigste. Later is daar ook 'n doek aan die vaandel vasgemaak sodat die ander dit beter van ver af kon sien. Nog later is doeke of vlae en baniere ook gebruik deur die kruisvaders, leenhere en ridders en dit is ook in stede opgehang. Die leeu en ander kentekens was op dié doek/vlag geborduur. So het Die Prins van Oranje Nassau 'n blou agtergrond met 'n goue leeu daarop geborduur en 'n blou kruithoring op 'n geel agtergrond gehad. Sy lafreie se kenmerkende kleur van hulle baadjies was oranje, wit en blou. Sy vlag was drie horisontale bane oranje, wit en blou. Vandaar die kleure van die Hollands Oos Indiese Kompanie (HOIK) - die vlag (oranje, wit en blou) wat deur Jan van Riebeeck hier geplant is op 6 April 1652. Dit is natuurlik ook die kleure van die latere Suid-Afrikaanse Republikeinse vlag.

Nasionale vlae is egter eers amptelik begin gebruik in die 18de en 19de eeu met die totstandkoming van nasionale state. Lande soos Denemarke (1219) en Nederland (die Prinsevlag wat, na die verowering van Den Briel deur die Watergeuse, saamgeneem is en die simbool in die stryd teen Spanje geword het) het reeds vlae gebruik lank voor hierdie tyd. Ons geskiedenis is besonder ryk en daarom ook versier met menige vlag waarmee die uiteindelike Afrikanervolk ons diepste gevoelens wou toon:

1795: Vir 7 maande - Die Republiek Swellendam.

1835: Die Voortrekkervlag

1839 - 1843: Republiek van Natalia

1854 - 1902: Oranje Vrystaat

1852 - 1902: Transvaal (Die Zuid-Afrikaanse Republiek)

1857 - 1860: Republiek van Lydenburg (die Nederlandse vlag)

1874 - 1875: Kruisvlag van ZAR (Die "Burgersvlag")

1882 - 1885: Republiek Land Gosen

1883 - 1885: Republiek Stellaland

1884 - 1888: Die Nuwe Republiek

Kleure van die bane op die vlag het elkeen sy eie betekenis. So ook die tekens wat daarop verskyn. Die kleure van die Vierkleur is groen (jeug) rooi (bloed- ons gee ons lewe om ons land en volk te beskerm) wit (reinheid, regverdigheid van ons saak) en blou (hoop op die toekoms). Na die Engelse Oorlog het 'n vreemde vyandige vlag vir agt jaar oor ons koppe gewaai. Dit was natuurlik die Union Jack. In menige hart wat nog gebloei het oor vrou en kinders wat in die kampe gesterf het, het ook die vurige wens geleef om hierdie vlag af te ruk en ons eie weer te laat wapper in 'n eie Republiek. Die onreg wat die Afrikanervolk onder die Engelse moes verduur, het hulle vasberade gemaak om nie die vyand die bevrediging te gee dat hy suksesvol was in die vernietiging van die Afrikanervolk nie. Stadig maar seker het die Afrikanernasie daarna weer opgestaan uit die as.

Met Uniewording in 1910 word die vier provinsies van Suid-Afrika verenig. Maar dit was ook deel van die geboortepyne van die Republikeinse droom van elke ware Afrikaner – om vry van oorheersing te wees. Vanaf 1910 tot 1928 waai die Natalse vlag oor Suid Afrika. Dit was 'n rooi vlag met die Uniewapen op 'n wit kol en dit is die "Red Duster" genoem. Die Afrikaner verdeel in hierdie tyd in twee groepe. Groepe een was diegene met Engelse harte wat buk onder die juk van die oorheerser en sy hand kus. Groep twee was die Afrikanernasionaliste met Boereharte wat alles van die Engelsman verwerp het.

Op 26 Augustus 1914 word die Nasionale Party gestig. In 1924 kom hierdie party saam met die Arbeidersparty van kol Creswill aan bewind . Dr. Malan is Minister van Binnelandse sake en die taak om ‘n eie nasionale vlag te bekom het op sy skouers geval. Genl. Hertzog se beleid van "Suid-Afrika eerste" het 'n groot invloed gehad op die behoefte van baie Suid-Afrikaners om 'n eie vlag te kry. Malan dien kort na sy inswering as minister 'n wetsontwerp daaroor in. Jan Smuts vra uitstel vir 'n jaar en dit word toegestaan. Dit word al hoe duideliker dat Jan Smuts en die Engelse faksie en hulle koerante geen sin het in enigiets waarin die Union Jack nie ‘n baie prominente rol speel nie. Gou blyk diepgaande verskille tussen die twee partye oor weglating van simbole wat die Britse verbintenis aandui. 'n Kommissie word aangestel om 'n aanvaarbare vlag voor te lê. Uiteindelik word besluit op die "Eric Walker"-vlag, wat saam met die Union Jack gehys word. Die voorstel word aan die verskeie leiers voorgelê. Die reaksie van die pro-Britte is totaal ongunstig. As hulle gedwing sou word om een te aanvaar dan sal hulle dit alleen doen as so 'n vlag as middel sou dien om Suid Afrika se vaskoppeling, so nie selfs sy blywende onderhorigheid aan Engeland te simboliseer.

Die Britsgesinde koerante trek daarna los en hulle word vurig ondersteun deur die "Sons of England". Volgens hulle sou die "Eric Walker"-vlag slegs 'n vermomde Vierkleur wees. Hulle glo die tyd vir 'n nuwe vlag is nog nie ryp nie. Kol Creswill begin in hierdie tyd ook besware van sy ondersteuners ontvang. Hy vra dus uitstel vir 'n jaar, wat teen dr. Malan se protes in toegestaan word. Die Opposisie sien dit as 'n teken van verswakking en meen dat hy, deur hard genoeg te agiteer, wel die saak op die langebaan kan laat skuif. Die parlementslede was skaars by die huis of die storm oor die vlag sonder die Union Jack bars los. Orals word daar vergaderings gehou. Sale word versier met alle groottes van die Union Jack en "patriotic songs" word gesing. "Flag committees" spring orals op. Die "Sons of England" het ook nie op hulle laat wag nie en konferensies, kongresse en verklarings is aan die orde van die dag. ‘n Petisie is selfs aan die koning gerig en mense op straat is gevra om te teken. Die Afrikaners met Afrikaanse harte het teruggeveg, hoewel minder luidrugtig. Daar is georganiseer. "Ons eie vlag"-komitees is gestig en het gevra om ’n "skoon vlag". Die Union Jack moet nie daarop verskyn nie. Daarna verskyn Tielman Roos op die toneel en maak saam met ander die tweestokvoorstel: Die Kruisvlag (rooi kruis op ’n groen veld) moet altyd saam met die Union Jack gehys word. ’n Nuwe kommissie moes nou opgestel word. Agter die skerms het die Suid-Afrikaanse Party (S.A.P) gewerk om mense te verhinder en te ontmoedig om op die kommissie te dien. Generaal Hertzog het teruggekom van oorsee en was vol moed dat die Engelse faksie met hom saam sou werk as hy die vlagkwessie op die langebaan skuif. Dr. Malan het hierteen geveg so hard as hy kan. Toe Malan dreig om te bedank uit die kabinet, belowe Hertzog egter om die vlagwetsontwerp deur te loods maar vra of die Union Jack as toegewing ook ingesluit kan word. Drie ontwerpe is uiteindelik ingedien deur die vlagkommissie. Twee van hulle het die oranje, wit en blou bane gehad en 'n derde was 'n rooi kruis met wit omlyn op 'n groen agtergrond. Die "Flag committees" het egter met hernude ywer tekere gegaan en geskreeu "..... nothing but the Union Jack!". Van Afrikaanse kant was daar ook nie veel entoesiasme vir die Kruisvlag nie. Die S.A.P. wou 'n vlag hê wat 'n kombinasie van die twee Republiekvlae en die Union Jack moes wees. N. J. van der Merwe sê op 2 Mei 1927 aan 'n groep studente wat hy toespreek die volgende: "So 'n vlag sal verbasend goed verkoop in Basoetoeland. Die meide sal hom almal vir ’n kopdoek wil koop!" Dr. Malan noem dit 'n "ware afgryslikheid wat, as dit aanvaar was, Suid-Afrika stellig die spot van die hele wêreld sou gemaak het".

Generaal Hertzog kom met ‘n nuwe voorstel. Die oranje wit en blou horisontale bane met ‘n skild op die middelste baan wat in vier dele verdeel word waarin die drie vlae en 'n suiderkruis op blou agtergrond vertoon word. Hierdie vlag is die "Skildvlag" of "Kisvlag" genoem. Dit was ook nie goed genoeg nie. Die stryd het nou al drie jaar geduur en Afrikaners het agter gekom dat sommige van hulle leiers skrik en terugdeins, wanneer die Engelse genoeg lawaai maak. Uiteindelik is op die Unievlag besluit soos ons hom vandag ken en kon die wetsontwerp finaal deur die parlement geloods word. Die Unie het hierna twee landsvlae gehad – die nasionale vlag waarvan die gebruik onbeperk is en die Union Jack wat slegs op gespesifiseerde plekke saam met die nasionale vlag moes waai. In 1955, toe adv. JG Strydom eerste minister van Suid-Afrika was, word die wet so verander dat die nasionale vlag die enigste vlag word. Op 31 Mei 1961 word Suid-Afrika 'n Republiek en die Unievlag word net so oorgeneem as die vlag van die Republiek van SuidAfrika. Hierdie vlag het gewaai oor die Republiek tot 1994.

Hoe sal die vlag van 'n toekomstige Afrikanerrepubliek lyk? Sal ons die ou Unie-/Republiekvlag onveranderd gebruik? Daar is natuurlik baie Afrikanernasionaliste wat steeds glo dat daardie vlag "vuil" is. Dit is so gebore om die vyande van Afrikaner-nasionalisme ter wille te wees. Daarom glo baie Afrikanernasionaliste dat ons in die toekoms die geleentheid sal kry om ons vlag "skoon te maak". Dan vergestalt hy ons stryd en ons oorwinning. ’n Goeie voorbeeld is die ANB se eie vlag. Ons moet weer 'n vlag oor ons koppe kan laat waai wat reg sal kan laat geskied aan die woorde van die Vlaglied:

Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra:

Wat beteken jou vlag dan Suid Afrika?

Ons weet hy's die seël van ons vryheid en reg:

Vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg.

Die pand van ons erfenis, geslag op geslag,

Om te hou vir ons kinders se kinders wat wag.

Ons nasie se grondbrief van eiendomsland,

Uitgegee op gesag van die Hoogste se hand.

Oor ons hoof sal ons hys,

in ons hart sal ons dra,

Die vlag van ons eie Suid Afrika.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1312 gaste aanlyn