NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Geluk is nie ‘n bestemming waarby ‘n mens aankom nie, maar eerder die manier waarop ons deur die lewe reis.  Soms loop ons geluk mis omdat ons dit iewers daar ver gaan soek, terwyl dit sommer naby aan ons is.  Wyses kweek dit aan hulle voete!

KLOMP DONKIES IN PARLEMENT?

Lees reeks by Aan Stille Waters - Langenhoven

PARLEMENTÊRE SALARISSE

In November 1931 skryf Langenhoven hierdie bespreking oor parlementslede se salarisse wat laat blyk dat die onderwerp van parlementslede se salarisse deur al die jare heen maar 'n netelige sakie is:

Parlementslede is die enigste klas werknemers in die hele samelewing wat die reg en die mag het om die bedrag van hulle eie loon vas te stel na willekeur; as hulle dit seweduisend pond wou maak in plaas van sewehonderd was daar niks om hulle te belet nie. Daarom is dit raadsaam om met hierdie bespreking by die bron te begin. Persoonlik wil ek graag vooraf my spyt te kenne gee dat die parlement nie in die jongste sitting die salarisse van sy eie lede met so tien persent verminder het nie. Dan kon hulle die beleid om nie ander staatsdienaars se salarisse te verminder nie, verdedig het sonder om hulle aan die verdenking van eiebelang bloot te stel. Soos dit nou is, met my onaangeraakte sewe honderd pond vind ek my in 'n skaam posisie wanneer ek die algemene vraagstuk van loonstandaarde op die platform moet bespreek – of in die pers soos nou hier.

 

'n Parlementslid beklee die wisselvalligste van alle loonbetrekkings. Hy kan te eniger tyd uit sy diens ontslaan word sonder kennisgewing en sonder pensioen. En dan kan hy nie die beroep wat hy intussen verwaarloos het – sy eie besigheid of sy kantoor of sy boerder y – gaan optel en vervat daar waar hy hom neergegooi het nie. Dan laat ons dáár die onderbreking, 'n mens kan dit dikwels byna noem die opbreking van sy persoonlike lewensgang en gewoontes en huislike verhoudings. En ons laat dáár die onkoste van 'n vyf-maande-lange verblyf in die Kaap, en tussen-in die gedurige rondreise in verband met politieke pligte, wat alles nodig is in belang van die staat omdat die volk op rekenskap geregtig is en op hoogte behoort te bly van die behartiging van sy belange.

Maar daar is 'n groter oorweging, en dit is 'n saak van beginsel. As ons lede se salarisse op tweehonderd pond stel, sal die parlement nie leegloop nie. Maar dié wat hom dan vul sal op ander maniere vir hulle vergoeding sorg – daar is geleentheid oorgenoeg. Dit sal die staat nie dan duisende ponde aan wettige besoldiging kos nie maar miljoene aan korrupsie-buit, en die prys van verder sedelike bederf wat met geen miljoene te bereken is nie.

Die eintlike vraag is of 'n parlementslid sewehonderd pond werd is. As daar nie sulke waardevolle dienaars in ons samelewing te kry is nie is dit bitterlik jammer, want dan behoort ons ons volksregering te laat vaar omdat die volk dan nie die manne van genoegsame bekwaamheid en karakter besit om die taak behoortlik te behartig nie. Daar kan vandag parlementslede wees wat nie in daardie betrekking sewehonderd oulap in die jaar werd is nie, byvoorbeeld. Aan die ander kant, uit my bevooroordeelde party-standpunt beskou, sal dit goeie besigheid wees vir die land om sê nou maar aan Generaal Smuts seweduisend pond in die jaar te betaal om uit die parlement weg te bly. Dit gaan maar op hierdie gebied soos oral elders. Die diens van 'n volksverteenwoordiger is omtrent die verantwoordelikste in die hele samelewing – gewigtiger as dié van direkteure en bestuurders van groot private firmas. As die kiesers donkies wil aanskaf teen perde se pryse, sal hulle dit maklik genoeg regkry. Maar dan moet die volk maar tevrede wees dat hy hom deur die stembus self aan wanregering oorgee.

Hierdie beginsel – soos ook die vorige gemelde van versekering teen korrupsie – geld vir alle staatsamptenare en dienaars.  Ons sal regters kan kry teen driehonderd pond en departementele staatshoofde en magistrate teen tweehonderd en laer klerke teen sestig. Maar, my vriend, as jy in 'n ernstige regsproses gewikkeld is , soek jy die goedkoop advokaat? As 'n dodelike kwaal jou dreig, gee jy voorkeur aan die goedkoop dokter? As jy 'n belangrike besigheid aan 'n ander moet toevertrou, tel jy die eerste die beste janrap op die straat op? Waarom dan gun jy jou land 'n slegter diens as wat jy vir jou persoonlike belange eis?

En dit bring ons tot die vergelyking wat voor die hand lê, tussen die posisie van die staatsamptenaar en dié van onafhanklike beroepsman en vakman. Die dokter, landmeter, enjinier, prokureur, advokaat, handelaar, ambagsman, fabrikant, boer, kan ongelukkig wees maar hy het die kans om ryk te word. Die amptenaar moet tevrede wees om te bly waar hy is. In tye van bloeiende welvaart, wanneer geld volop en goedkoop is, moet hy maar sien om uit te kom met sy gedepresiëerde inkomste. In tye van skaarste wil ál die ander op hom afklim. Maar ons het met hom 'n kontrak gemaak, nie by die maand of by die jaar nie, maar by die lewenstyd. Toe hy nog as kind en jongeling besig was om hom voor te berei vir sy latere plek in die samelewing, het ons aan sy vader die vooruitsig voorgehou: soveel opleiding, soveel diens, en dit sal die loon wees en so sal dit trapsgewyse styg, en so en so sal die pensioen op die einde van sy dienstyd wees; terwille van daardie sekerheid, laat hom afsien van sy kanse op groter voordele elders. Hoe kan ons nou agterna kom, wanneer hy nie kan teruggaan en anders kies en van vooraf begin nie, en die basis van besoldiging wat ons self gestel het verander net omdat ons die mag van kontrakbreuk in ons hande het wat ander kontraktante nie het nie? Sal toekomstige moontlike aspirante vir die staatsdiens ons woord vertrou wanneer ons aansoeke vra en vooruitsigte voorhou? Sal ons nie moet tevrede wees met die soort wat hulleself nie kan help en ons diens aanvaar as die laaste toevlug nie?

Dit het ons bietjie afgebring van suiwer morele oorwegings. Laat ons dan maar nog verder afdaal en na die besigheidskant van die saak kyk. Beskou die verhouding van die staat tot sy dienaars as 'n gewone saak van werkgewer met allerlei wedywerende en teenstrydige belange wat by wyse van belasting en andersins in die besoldiging van die werknemers moet voorsien. Die boer, sê nou, of die fabrikant. In antwoord op die argument dat die vermindering van salarisse die koopkrag van die verbruikers sal verswak, kan die produsent sê:  daardie mense sal nie ophou om skoene te dra en brood te eet nie. Goed, as dit dan so is. Maar ons het, deur ons beskermingsbeleid, die prys van die skoene en van die brood tot 'n kunsmatige hoogte opgeforseer. Sonder beskerming sou die koring vandag op soiets as helfte van die bestaande prys staan. En ons het duisende skoendraers en broodeters teen een fabrikant en een boer – almal met gelyke stemme. Waar sal die produsente beland as die verbruikers deur openbare drang of deur die stembus die wetgewing dwing om van sy beleid van beskerming af te sien?

Eintlik hang die beskermingsbeleid saam met ons algemene beleid van onafhanklikheid teenoor buitelande. Ons wil selfvoldoende wees, in ons eie behoeftes voorsien en aan ons eie mense werk gee. Tot so 'n mate het ons daarin geslaag dat ons tiendiusende en nog 'n maal tienduisende van werkloosheid gered het en die belastingbetaler van die las van hulle onderhoud ontslaan het. Maar hierdie onafhanklikheidsbeleid het 'n prys, en daardie prys moet ons betaal. Hoë tariewe beteken noodwendig hoë pryse en hoë lone. Ons kan alleen dan onafhanklik self-onderhoudend wees as ons nie net vir ons produksie nie maar vir ons konsumpsie op onsself staatmaak. Boer en fabrikant moet maar albei hulle eerste aandag aan die binnelandse mark gee en daarna verder kyk na buitentoe.

Hierby moet ons in die oog hou dat die staat as werkgewer 'n regstreekse invloed uitoefen op private werkgewers. Die noodwendige gevolg van salarisvermindering hier sal wees algemene loonverlagings elders: die hele ekonomiese masjinerie werk immers aanmekaar en inmekaar. Dan moet ons die gevolge verwag – stakings en onluste en omwentelinge. Reeds raak die volke meer en meer in sosialistiese rigtings op hol. Daar is genoeg aanleiding uit die omstandighede van swaarkry en gebrek, en genoeg opsweping deur onverantwoordelike demagoë om ons rede te gee om baie-baie versigtig te wees voor ons vir allerlei rewolusioniste water op die meule keer. Uiteindelik is daar maar die een of die ander van twee ekonomiese stelsels moontlik: òf aan die een kant ons bestaande stelsel van vrye konkurensie, elke man se markwaarde volgens sy diens met die aansporing tot die uiterste inspanning vir die uiterste vergoeding; òf anders die slawerny van Russiese kommunisme. En dis nie net vryheid wat vandag in Rusland ondermyn word nie maar menslikheid. Ons het nog ons vryheid van volksregering;  so duur as die pand is, so maklik is hy om weg te gooi.

Natuurlik kan tye so abnormaal sleg word dat ons almal  tevrede moet wees om ons lewensstandaard te verlaag. En selfs voordat ons afdaal tot toestande van algemene behoeftigheid kan die waarde en koopkrag van geld so verander dat 'n salaris van driehonderd pond vandag gelykstaan met 'n salaris van vierhonderd pond 'n paar jaar gelede. Afslag van salaris kan dan bloot nominaal wees; die inkomste is nie wesentlik verminder nie, netmaar die syfer se naam is verander. Of ons nou vandag in Suid-Afrika daartoe gekom het, is 'n vraag wat vir bespreking vatbaar is – hoewel ons daarby nog sal onthou wat hierbo in verband met die vaste gesalariëerde gesê is, dat ons die voordeel van die een tyd teen die nadeel van die ander tyd in rekening moet  bring. Maar gestel dat dit so is, dan is daar iets voor te sê om alle salarisse in gelyke verhouding, of selfs met groter persentasies na boontoe, te verminder. Maar daar is niks voor te sê om een klas vir besondere strafoplegging uit te soek net omdat die betrokke belastinglêers daardie klas die maklikste kan beetkry nie. Dit help ook niks om met woorde te speel nie; dit maak vir die salaristrekker nie die minste verskil of hy met vyftig pond belas word, en dit word 'n belasting genoem, en of dieselfde vyftig pond op 'n ander manier van hom afgestroop word nie. Vir die res betaal hy dieselfde belastings, volgens dieselfde skaal, as elke ander burger van die staat.

Ons praat van uitsoek van 'n klas. Die Provinsiale Raad kom een van die dae bymekaar om te oorweeg of hy die onderwysers van die Kaapprovinsie teenoor die onderwysers van ander provinsies, wat reeds soveel hoër besoldig word, en teenoor alle ander staatsdienaars, sal uitsoek vir strafdiskriminasie. 'n Mens sou gedink het dat juis hulle, as daar dan moet uitgesoek word, die laaste moes gewees het en nie die eerste nie. Al wat hierbo van die staatsdienaar in die algemeen gesê is, geld vir die onderwyser met gelyke krag. Maar daar is iets besonders aan sy kant te sê wat nie op die ander van toepassing is nie, en dit is nie om sy belange ontwil maar om die volksbelang ontwil. Elke ouer staan onder die vreeslike verpligting om die kinders wat hy in die wêreld bring so op te voed dat hulle wanneer hulle aan hul eie sorg oorgelaat is, die grootste mate van geluk in hulle eie lewe sal kan vind en tot die hoogste diens vir hulle ewemens in die maatskappy bekwaam sal wees. Hierdie verpligting skuif hy op 'n substituut-voog af wanneer hy sy kinders na die skool stuur. Is dit onverskillig van hom as die plaasvervangende huurouers niks beters is as goedkoop opgetelde huurlinge nie? As hy sy eie kinders wat na 'n lewensbetrekking vorentoe kyk om te kies, bang maak vir die onderwysers-amp, aan wie se hande wil hy die geestelike toekoms van die volk toevertrou? Dit van die enkele ouer; maar die hele volk van vandag is maar gesamentlik die ouer van die volk van môre.

Maar ons het natuurlik met politiek te doen – nie die ding waar die onderwyser, soos die regter en die gewone staatsamptenaar en die predikant, te veel mee behoort te doen te hê nie, en dit sal bitter jammer wees as hulle nou tot selfverdediging in daardie stryd ingedryf word – maar politiek dan: ek praat hier met geen partygesag nie, maar persoonlik sprekende kan ek nie sien hoedat die Nasionale lede van die Provinsiale Raad altans, vir die vermindering van onderwysers-salarisse kan stem sonder om nog erger te doen as om die verklaarde beleid van die Nasionale Regering te repudiëer nie. Nog erger want hulle sou aan 'n seksie doen wat die Regering nie aan almal gelyk eens wou doen nie. Wat die ander lede betref, hulle Party het nie in die parlement die Regering se beleid op hierdie punt bestry nie. Nou mag dit nie altyd maklik wees om uit die SA Party se houding van gister op een plek af te lei wat hy vandag en môre op 'n ander plek sal doen nie. Maar as daardie kant se lede van die Provinsiale Raad vandag op die hoë punt staan dat party-oorwegings nie by hulle tel nie sodat hulle die betrokke vraag op sy meriete kan behandel, kan hulle miskien die verstandige gebruik van hulle vryheid maak om redelike oorwegings in ag te neem, soos dié wat hierbo aangestip is. Hulle optrede sal hulle dan nie die minderes van hulle Nasionaliste-kollegas maak nie. Hulle sal die onpolitieke koninkryk van die hemele gesoek het en die politieke party-voordeel sal hulle toegegooi word.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 584 gaste aanlyn