NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar is talle verbitterde mense wat reguit beweer dat hulle in geen vorm van liefde glo nie. Hoor wat die Woord oor liefde sê: "Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde." 1 Johannes 4:8

DIE ONVERGEEFLIKE SONDE

DIE ONVERGEEFLIKE SONDE

Ds Andrè van den Berg

Die Bybel is vol ernstige waarskuwings.  Een wat egter bo al die ander waarskuwings uitstaan, is die onvergeeflike sonde.   Maar wat is dit presies?  In Mt.12 sê Christus dat dit lastering teen die Heilige Gees is.  Markus en Lukas skryf ook daarvan in onderskeidelik 3:28-30 en 12:10.

Mattheus en Markus se uitsprake hieroor moet egter in ʼn ander verband as Lukas s’n gesien word.  In Matteus en Markus gaan dit oor die Joodse kerklui wat Jesus daarvan beskuldig het dat Hy al sy wonders deur die mag van die Satan verrig het.   In Lukas gaan dit egter oor die openlike verloëning van Christus tydens vervolging.

Die sonde teen die Heilige Gees gaan dus nie bloot daaroor om Jesus se werk aan Satan toe te dig nie.  In al drie die Skrifgedeeltes is dit sonde wat teen Jesus self gerig is.  Nogtans noem Christus dit lastering teen die Heilige Gees.

Johannes praat ook in sy Sendbrief van ʼn onvergeeflike sonde: “As iemand sy broeder ʼn sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe gee – vir die wat nie ʼn sonde tot die dood doen nie. Daar is ʼn sonde tot die dood; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie” (1 Joh.5:16).  Johannes brei nie verder hierop uit nie wat ons laat vermoed dat die gelowiges presies geweet het waarvan hy praat omdat die vroeë kerk hieroor gepraat en gelowiges gewaarsku het.

Die brief aan die Hebreërs werp egter die meeste lig op die onvergeeflike sonde.  Hierdie brief is aan Jode geskryf wat toe alreeds baie jare Christene was maar wat om een of ander rede moeg geword het vir die geestelike wedloop en dit oorweeg het om na die Joodse godsdiens met sy seremonies terug te keer.  Die skrywer probeer alles in sy vermoë om hulle van hul beoogde geloofsversaking te laat afsien.  In hoofstuk.2 waarsku hy hulle dat hulle geen verskoning vir sulke geloofsversaking het nie en dat God hulle daarvoor sal straf.

In hoofstukke 4-5 neem hy sy lesers terug in die geskiedenis en herinner hulle aan God wat Israel, op pad na Kanaän, weens hul ongeloof gestraf het.   Toe hulle wou omdraai terug Egipte toe, het hulle aan God ongehoorsaam geword.  Gevolglik het ʼn hele geslag in die woestyn gesterf en Kanaän nooit gesien nie.       Die skrywer waarsku Christene om nie in dieselfde strik te trap nie – jy draai nie op jou spoor terug nie!

Die Israeliete het ʼn belofte van God vir ʼn nuwe vaderland gehad.  Dit sou egter inspanning kos om dit te bereik.   Presies dieselfde met Christene – hulle is die ewige lewe saam met Christus in die Nuwe Jerusalem (geestelike Kanaän) beloof.  Hoe durf mens daaraan dink om óm te draai?!

In hoofstuk 6 waarsku hy dat indien Christene na die Joodse geloof terugkeer, hulle Christus verwerp en nooit weer tot bekering kan kom nie omdat hulle willens en wetens die rug op Hom draai.  Sulke mense vertrap immers God se onuitspreeklike kosbare gawe in Christus.  En omdat God niks aan mense het wat terugdraai nie, is die hel al wat vir sulke mense oorbly!

Die klem van die onvergeeflike sonde val dus op ʼn sonde wat gepleeg word nadat kennis van die waarheid ontvang is:  “Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie” (Heb.10:26).

Die Joodse Christene se versoeking om op die geloofspad terug te draai, het hoofsaaklik oor tydelike, stoflike voordele gegaan.   Die Joodse kerk se rituele was minder veeleisend as dissipel-wees.  Daarbenewens was Christene se lewens gedurig bedreig omdat die Romeinse owerheid die Christelike geloof as iets onwettig beskou het terwyl die Joodse geloof wettig en dus nie gevaarlik was nie.  Jode het die Christelike kerk ook as kultureel melaats beskou. Indien die Christene na die Joodse kerk sou terugkeer, sou daardie stigma verdwyn.

Die skrywer herinner die Christene daaraan dat hulle erfgename van ʼn nuwe verbond is.  Hulle het die vervulling van Ou Testamentiese profesieë gesien en durf nie maak asof niks gebeur of verander het nie.   Gevolglik is die vernietigende sonde die bewustelike verwerping van die waarheidsgetuienis oor Jesus Christus en kom op die verloëning van die Persoon en werk van Christus neer.

Die Jode en hul godsdiensleiers was deeglik op hoogte met die Ou Testamentiese profesieë.  Desondanks het hulle hul oë vir die vervulling daarvan gesluit.  Daarbenewens is Christus se leer en optrede telkens met wonders bevestig soos voorspel is:

“En in dié dag sal die dowes Skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien...  en die behoeftiges  onder die mense sal juig in die Heilige van Israel” (Jes.29:18,19).  
“Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word.  Dan sal die lamme spring soos ʼn takbok, en die tong van die stomme sal jubel...” (Jes.35:5,6).

Die duidelikste voorspelling wat in vervulling gegaan het, is Jes.53 waar die profeet die lyding en dood van die Messias voorspel het.  Het die Jode dit dan nie gelees of die rabbi’s daaroor gepreek nie?   Hulle het hulle doelbewus teen al die getuienis oor die Messias verhard en gevolglik die Lig wat in die wêreld gekom het, verwerp: “Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie” (Joh.1:11).

Jesus van Nasaret was sintuiglik waarneembaar.  Hy het soos enige ander mens gelyk.  Dus was dit maklik om na Hom te luister of om die rug op Hom te draai.  Dit sou nie ʼn onvergeeflike sonde wees nie.   Dink aan Christus se gebed vir sy laksmanne op Golgota dat God hulle moes vergewe omdat hulle nie geweet het wat hulle doen nie.

Die Heilige Gees, so anders as Jesus, is nie sintuiglik waarneembaar nie.  Hy werk innerlik.  Maar sy getuienis draai altyd om die as van dieselfde tema: die heerlikheid en verheerliking van Christus.  Gevolglik was die Jode se sonde  eintlik teen die Heilige Gees wat die onomstootlike getuienis oor Jesus Christus in hulle hart gegee het.  Daarom het Jesus van die lastering teen die Heilige Gees gepraat.

Stefanus kla net voor sy steniging die Joodse kerklui aan: “Julle hardnekkige en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle” (Hand.7:51).  Die woord weerstaan beteken letterlik dat hulle teen die Heilige Gees ingebeur het.  Wanneer hulle die geesvervulde prediking hoor, sê vers 54 dat hulle woedend in hul harte was.  Letterlik staan hier dat die Jode se harte middeldeur gesny is.  Dieselfde wat op Pinksterdag in Jerusalem gebeur het.  Die hoorders is diep in hul hart getref (Hand.2:37).

Hand. 2 en 7 leer ons dat die Gees kragtig en oortuigend in beide gelowiges en verlorenes se harte werk.   Wesenlik was dit dieselfde prediking maar met twee uiteenlopende reaksies, alles aan twee verskillende soorte harte te wyte - een van klip en een van vlees.

Wanneer Jesus in Luk.12:10 met die dissipels oor die laster teen die Heilige Gees praat, doen Hy dit met ʼn spesifieke doel.   Hy wys hulle op die versoeking wat daar gaan ontstaan om Hom tydens die vervolging wat op hande was te verloën.  Gelowiges wat weens hul getuienis van Jesus Christus voor die hof is, het uiteraard ʼn geskiedenis van dissipelskap gehad.   Jesus was vir hulle ʼn werklikheid in hul lewe.   Om ter wille van tydelike voordele onder druk te swig en die rug op Christus draai, sou hulle ʼn onvergeeflike sonde pleeg.

Die onvergeeflike sonde word dus eerstens deur mense gepleeg wat in hul hart weet dat Christus werklik die Messias is soos wat die Evangelie van Hom getuig.   Die Heilige Gees het hul innerlik oortuig.  Hulle was waarskynlik ook eens deel van ʼn gemeente wat die genade van Christus ervaar het.   Tweedens word hierdie sonde gepleeg deur mense wat willens en wetens die rug op Christus draai.  Dit hoef nie noodwendig openlik te wees nie. Dit kan ook meer subtiel wees deur op te hou om in die geloofswedloop te hardloop.   En dit vind nie noodwendig met ʼn skielike omswaai plaas nie. “Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie” (Heb.2:1).  Sulke mense, sê die skrywer van Hebreërs, kan nie weer tot bekering gebring word nie.  Diegene wat hom bearbei vind dat hulle niks regkry nie.   Die Here het hom aan sy eie verdorwenheid oorgegee.  So ʼn persoon het selfs geen begeerte na redding nie.   Besorgdes se pastorale besorgdheid laat hom koud.

Wat dan van Esau se geval wat in trane begeer het om sy dwaasheid reg te stel volgens die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 12:17 ?   Dit was nie ware berou nie, maar hartseer oor die seën wat hy deur sy vingers laat glip het.   Dieselfde met Saul en Judas Iskariot.  Hulle het jammer vir hulself gevoel en dis nie ware berou nie!

Judas was seker die mees uitstaande voorbeeld. As een van die 12 was hy vir drie jaar deel van die binnekring. Hy moes geweet het wie Jesus presies was.  Het hy dan nie ook die Gees sien werk toe hy saam met die ander dissipels op hul eerste sendingtog uitgestuur is nie?  Nogtans het hy Jesus vir geld verraai sonder dat die ander dissipels enigsins vermoed het dat hy agteraf gekonkel het.

Judas se geval verskil van Petrus s’n wat in ʼn oomblik van vrees Jesus verloën het.  Dit was nie beplan nie en daarbenewens het Petrus nie geld vir sy verloëning ontvang nie.

Wat is hierdie sonde nié?   Hierdie sonde word nie onbewustelik gepleeg nie.  Op twee plekke in die Nuwe Testament waar die onvergeeflike sonde dalk ʼn moontlikheid kon wees, is daar sprake van vergifnis – vir die soldate aan die voet van die kruis wanneer Christus bid dat God hulle sal vergeef omdat hulle nie weet wat hulle doen nie en Paulus: “...my wat vroeër ʼn lasteraar en ʼn vervolger en ʼn geweldenaar was.  Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof” (1 Tim.1:13).

Mense wat in vrees lewe dat hulle moontlik die onvergeeflike sonde gepleeg het maar opreg vrede met God begeer, het dit verseker nie gepleeg nie.  Die onvergeeflike sonde lei tot ʼn hardheid van hart en ongeêrgdheid oor die Here.  Ons lees van talle mense wat Christus aanvanklik verwerp het en later wel tot bekering gekom het waarvan Paulus seker die beste voorbeeld is.

Gelowiges kan wel vir ʼn tyd lank afdwaal, maar nooit verlore gaan nie.  Dis soos ʼn skip wat van sy anker af wegdryf, maar steeds daaraan gekoppel bly.  In Joh.10 belowe Jesus dat die skape wat die hemelse Vader Hom gee, nooit verlore sal gaan nie.

Hierdie skape bevind hulle onder ʼn ander groep mense wat op die oog af net soos hulle lyk – die godsdienstiges.  Al onderskeid is dat die skape vrug dra en die godsdienstiges nie.  Jesus onderstreep in die Bergpredikasie die verskil tussen godsdienstig en godvrugtig as Hy van bome praat wat goeie of slegte vrugte dra.   Dis selfs moontlik om ʼn opwindende, verrykende ervaring van die waarheid van die Evangelie te hê sonder om die saligmakende geloof te hê.

Dink maar aan Demas waarvan Paulus aan Timoteus skryf dat hy die kerk verlaat het omdat hy die wêreldse dinge liefgekry het.   Dis moontlik om so naby aan Christus te kom, maar nogtans nooit die geloofstap te neem nie.  Dis soos Cecil John Rhodes gesê het: “Yet so near; yet so far” .

ʼn Godsdienstige persoon wat nie kind van God is nie, vertoon slegs goed.   Hy lyk soos die gemeente Sardis in Openb.3 wat die naam gehad het dat dit lewend was,  maar eintlik was dit dood!

In die vroeë Christelike kerk het dit gebeur dat mense vir ʼn tyd lank aan die gemeenskap van die heiliges deel gehad het, maar op die ou einde vals blyk te gewees het.  Johannes praat van hierdie mense wat aanvanklik in die eerste Christengemeentes tuis was, maar hul na ʼn tyd afgeskei het omdat hulle nooit werklik deel van die liggaam van Christus was nie:

Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie” (1 Joh.2:19).

Om hierdie rede roep Paulus gelowiges op om hulself op die proef te stel of hulle in die geloof is: “Ondersoek julleself of julle in die geloof is; stel julself op die proef...” (2 Kor.13:5).   Dis waarom die skrywer van Hebreërs sy lesers so dringend waarsku om te volhard in die leer van Christus en nie na die Joodse godsdiens terug te val en die gevaar staan om die onvergeeflike sonde te begaan nie.  ʼn Heilige lewe het een uitstaande kenmerk – die gehoorsaamheid aan die Woord van God en ʼn hartstog vir die waarheid.

Mt.12:31-32; 2 Pet.3:20-22

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld Onskuldige bloed: Britse oorlogsmisdade 1899-1902, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 3270 gaste aanlyn