NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In Februarie het spanning tussen Israel en Iran vergerger toe Israelse leiers Iran blameer het vir nog twee aanvalle. Op 13 Februarie is die Israeliese Ambassade gebombardeer in verskeie state. Die ontploffings was soortgelyk aan aanvalle op Iran se kernwetenskaplikes 'n paar jaar gelede waarvoor Iran vir Israel blameer het. Kortom, Israel waarvan Jerusalem die hoofstad is, is voortdurend in oorlog. Waarom? Glog tog maar vir Jesus wanneer Hy huilend die stad op 'n donkie inry en sê: "As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie."  - Luk 19.
Het Suid-Afrika dalk ook die gunstige besoek van God nie opgemerk?...

CHRISTENE EN DIE WET VAN GOD

Ds. A.E van den Berg

“...aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie....” (Rom.3:20).

Inleiding

Hoe moet Christene die Wet van God beskou? Is die onderhouding daarvan enigsins bepalend vir saligheidsverwerwing? Nee, gewis nie. Talle van hierdie wette het oor die offersisteem gehandel wat met die kruisiging van Jesus ten einde gekom het. Is van die ander wette nie dalk steeds bindend nie?

Dieselfde vraag het in vroeë NT kerk opgeduik waarna ʼn raad van apostels en ouderlinge byeengekom het om dit te bespreek. Die strydvraag het oor die besnydenis gegaan. Het God van nie-Joodse bekeerdes verwag om hulle eers te laat besny alvorens hulle in die nuwe verbond kon deel? Nee, beslis nie.

Paulus het bv. geen druk op nie-Joodse bekeerdes geplaas om hul te laat besny ten einde as medebroeders in die geloof aanvaar te word nie. Sommige Joodse Christene het weer vas geglo dat wetsonderhouding (wat die besnydenis insluit) steeds vir saligheidsverwerwing nodig was:

“Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou” (Hand.15:5).

Dit blyk dat die besnydenisse destyds gedoen is sonder om die apostels daarvan in kennis te stel.

“Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou” (:24).

Hierdie Christene het geglo dat die geloof in Jesus alleen nie genoegsaam vir saligheidsverwerwing is nie en wou die evangelie van Jesus Christus met die Joodse wetsonderhouding verenig en is Judaïseerders genoem. Hulle het op ketterse wyse die vroeë kerk binnegesypel en groot onmin veroorsaak.

” ... ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring” (Gal.2:4).

Die insypelaars het in der waarheid ʼn vreemde Evangelie verkondig:

“Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ’n ander evangelie toe” (Gal.1:6).

“Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees!” (Gal.1:8).

Paulus het die Judaïseerders sterk teengestaan. Alhoewel hulle grootliks klem op die besnydenis gelê het, kan dit aanvaar word dat talle ander OT wette ook betrek is. Die Wet van Moses was immers ʼn volledige eenheid. Mense kon nie selektief daaraan gehoorsaam wees nie. Wie die een gehoorsaam moes almal gehoorsaam:

En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou” (Gal.5:3).

Paulus het lesers daarop gewys dat die ou verbond met ʼn nuwe een vervang is en dat die oue in geheel ophou bestaan het. Christene was nie deur die reëls en regulasies van die ou verbond gebonde nie. Hulle is slegs deur die geloof in Jesus geregverdig en niks meer nie. Die ou verbond het Israel met kennis van God bedien totdat Jesus gekom en hul verder onderrig het:

En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie” (Mt.7:28.29).

Paulus se optrede het die Judaïseerders egter nie gestuit nie. Daarom is hy later Jerusalem toe om die saak met die kerkleiers uit te klaar. Na bespreking is besluit dat geen beperking op nie-Joodse bekeerlinge geplaas word nie. Die geloof in Jesus Christus was voldoende vir saligheidsverwerwing.

Die nuwe verbond

Met die nuwe verbond is Christene se verhouding met die OT wette verander maar nooit opsy geskuif nie. Paulus verduidelik dat Christene nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade:

“ ... julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade”... “So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra” (Rom.6:14; 7:4).

Christene is van die bindinge van die OT wet bevry en dien God op ʼn ander manier:

Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie” (Rom.7:6).

Gelowiges het ʼn nuwe verbond ontvang wat hulle nie deur wette nie, maar deur die Heilige Gees lei. Hulle dien God op ʼn nuwe manier – die weg van die Gees wat die ou geskrewe kode vervang het. Laasgenoemde moes beëindig word omdat dit ʼn tydelike sisteem was wat God vir Israel as ʼn geestelike beskermer ontwerp het totdat die Messias sou kom:

Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo” (Rom.10:4).

Gelowiges se verhouding met God was ná Jesus se koms na die aarde nie langer deur ʼn geskrewe wet gereguleer nie, maar is op die geloof in Jesus Christus gegrond. Daarom sê Jesus:

Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

Christus het deur sy kruisdood aan al die vereistes van die wet voldoen en dit so vervul:

Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul” (Mt.5:17).

Die mens se geestelike verhouding met God is op ʼn persoonlike verhouding met Christus gegrond en nie die nakoming van ʼn lys van reëls nie. In 1 Kor.9:20,21 sien Paulus homself as een wat nie onder die ou verbond is nie. Die Mosaïese wet was God se wet vir Israel onder die ou verbond. Paulus ag hom onder die nuwe wet van Christus met liefde as ʼn vervulling daarvan..

Omdat Christene nie onder die Mosaïese wet was nie maar onder dié van Christus, is daar van hulle verwag om as ʼn uiting van onderlinge liefde mekaar by te staan:

Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus” (Gal.6:2).

Die wet van Christus is nie ʼn wet soos wat die Jode godsdienswette geken het nie maar ʼn lewensbeginsel wat op verhoudings ingestel was:

’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het” (Joh.13:34,35).

Onderlinge liefde getuig van dissipelskap. Die evangelies getuig feitlik op elke bladsy van Jesus se liefde. Gelowiges het die heerlike verpligting om ook lief te hê. Alle ander dinge was daaraan ondergeskik.

Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk” (Gal.5:6).

Die wet van Christus is in die harte van gelowiges geskryf. Dis ʼn interne beginsel:

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie”(Gal.5:22,23).

Die Wet van Moses kan sonder liefde nagekom word, maar nie die wet van Christus nie. Daarom moet gelowiges nie na die Wet van Moses terugval en die evangelie tot ʼn wettiese sisteem verskraal nie. Want dan bestaan mense se geloof uit reëls en nie Christus nie en is hulle oor hul eie voortreflikheid en werke en nie met die verlossingswerk van Christus begaan nie:

“Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?” (Gal.3:5).

Wie na die Wet terugval, ervaar nie werklik die geestelike seëninge soos wat diegene wat volgens die wet van Christus leef, ervaar nie. Die teenoorgestelde kan selfs gebeur – hoe meer Christene op die wet vertrou om hulle te lei, hoe minder vertrou hulle op die Heilige Gees.   Dis onmoontlik om op die Wet en die Gees gelyktydig te vertrou. Die een skakel die ander een uit.

“Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?” (Gal.3:3).

Die Kolossense is ook deur wettisisme gepootjie:

As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? – almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan – volgens die leringe van mense, wat, alhoewel dit ʼn skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees” (Kol.2:20-23).

Gehoorsaamheid aan die Wet van Moses kan selfs met die wet van Christus bots. Joh.8:3-11 vertel van ʼn vrou wat met egbreuk betrap is. Volgens die Wet van Moses moes sy gestenig word. Jesus betoon aan haar goedheid, genade en vergifnis. Dis hoe die wet van Christus in die praktyk lyk. Die ou reëls word tersyde gestel en liefdesbeginsels soos genade seëvier.

“Want as die bediening wat veroordeel, heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid” (2 Kor.3:9).

Mt 12 vertel van ʼn ander geval. Fariseërs het met aantygings by Jesus gekom dat sy dissipels op die Sabbat graan langs die pad gepluk en daarmee die Sabbat ontheilig het. Jesus het hulle na die geval verwys waar Dawid van die heilige toonbrode in die tabernakel geëet het wat slegs vir die Leviete bedoel was. Omdat Dawid honger was en daar niks anders te ete was nie, het God dit nie as ʼn oortreding beskou nie.

Dawid se optrede was volgens die wet van Moses ontoelaatbaar maar is deur omstandighede geregverdig. Genade is belangriker as blinde gehoorsaamheid aan wettiese reëls en meegevoel ʼn beter gids vir goddelike gedrag.

Slot

Die neiging na ʼn meer wettiese godsdiensbeoefening steek vandag weer kop uit. Klem word soos in oud-Israel op die letter van wet gelê en glo dat dit God behaag. Dit is nie so nie. God het meer behae in liefde en gehoorsaamheid as in reëls en regulasies. Om ʼn verhouding met Jesus aan onderhouding van die wet te koppel, is om die genoegsame offer van Christus aan die kruis te ontken en aan die onvergeeflike sonde skuldig te wees.

Die Bybel roep gelowiges telkens tot ʼn heilige en gehoorsame lewenswandel in Christus op. Dis die Wet van Christus – nie ʼn geskrewe kode van wette en regulasies nie, maar liefdesbetoning op alle terreine van die lewe.

Het die OT-wette nog enigsins waarde? Kan dit maar gelaat word? Nee, daar is baie ooreenkomste tussen die Wet van Moses en dié van Christus. Benewens die vierde gebod word al die ander wette in die NT van nader uitgewerk. Dit maak die onderliggende beginsels van die Wet van Moses steeds waardevol. Die wet van Christus maak die wil van God net duideliker.

Gelowiges moet lig loop vir wettisisme. God spreek telkens sy misnoeë teen uiterlike vormgodsdiens uit – mense wat godsdienstige rituele aanhang sonder dat hulle hart daarin is.

“Bring nie meer skynheilige offergawes nie.... hulle is My ʼn oorlas. Ek is moeg om dit te dra” (Jes.1:13,14).

Die evangelie was die vervulling van God se belofte aan Abram eeue voor die Mosaïese wetgeskryf is. Laasgenoemde was ʼn tussentydse reëling wat ná die koms van Christus uitgedien geraak het. Christene deel nou met vreugde in die nuwe verbond. Niemand ontvang die ewige lewe deur Wetsonderhouding nie; slegs deur die bekering tot Jesus Christus.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2057 gaste aanlyn