NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Woorde van wyse manne,wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwase – Prediker 9

AS GOD ‘N VOLK AAN SY EIE LOT OORGEE

Ds.A.E van den Berg

Rom.1:18-32

“Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk....” (Rom.1:18).

Inleiding

Suid-Afrika beleef sedert 1994 ʼn sedelike vryval nadat die Christen-grondwet tot niet gemaak en die land amptelik tot ʼn wêreldstaat verklaar is. Die lugleegte wat dit gelaat het, laat misdaad hoogty vier en geweld sulke ongekende afmetings aanneem, dat mense daagliks selfs binne hul huise vir hulle lewens vrees.

Dis nie ʼn demokrasie nie maar eerder ʼn skrikbewind waar barbaarse optrede gangbaar is, plaasmoorde die hoogte inskiet, dwelmverslawing epidemiese afmetings aanneem, dissipline sienderoë kwyn, woede oral opbou en booswigte die land daagliks plunder. Aanspreeklikheid het’n stille dood gesterf, gesonde werksetiek het skaars geword en infrastrukture in duie laat stort.

Daarbenewens het onderwys ʼn ongekende laagtepunt bereik en word ʼn geslag jongmense sonder kennis van die Bybel groot. Dit voorspel niks goed vir die toekoms nie! Die vraag op almal se lippe is: Wat het met ons land gebeur? Waarom val alles uitmekaar? Wat gaan aan?

Suid-Afrika ervaar God se toorn. Hy onttrek Hom aan ʼn volk wat met sy weë en die waarheid vertroud was en dit bewustelik verlaat het. Hy waarsku Israel:

“Dan sal my toorn op dié dag teen hulle ontvlam, en Ek sal hulle verlaat en my aangesig vir hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie onheile en node hulle oorkom. Dan sal hulle op dié dag sê: Het hierdie onheile ons nie oorgekom, omdat onse God nie onder ons is nie?” (Deut.31:17).

1.   Godsopenbaring

God openbaar Homself. Gevolglik weet elke mens dat Hy is:

“...omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;” (Rom.1:19,20).

Dis die natuuropenbaring. Gevolglik kan niemand sê dat hy nie van God weet nie. Paulus sê tydens sy reis in Griekeland vir die Atheners: “... ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ’n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ’n onbekende God...” (Hand.17:22,23).

Alhoewel God deur die geskape wêreld aan mense bekend was, het hulle Hom bewustelik verwerp en die leë gevoel wat toe in hul lewe ontstaan het met allerlei afgode gevul. Na beraming hang bykans 1,7 biljoen mense wêreldwyd ongeïdentifiseerde godsdienste aan!

Alle godsdiens soek egter nie na die lewende God nie. Baie mense spook om deur die primitiewe verwarring, bose tradisies en foute van hul voorsate by die ware God uit te kom sonder om daarin te slaag. Niemand klim uit die slym van afgodery op na God nie, maar sak verder daarin terug.

God roep deur sy Gees sondaars tot die lig:

“...en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig....” (Rom.8:30).

God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here” (1 Kor.1:9).

2. Godsverheerliking

God se uitverkorenes is daarop ingestel om Hom te verheerlik:

“Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!”(Ps.150:6).

God word op talle maniere verheerlik. Eerstens deur te bely dat Christus die Here is. Omdat hulle nie sy heerskappy wil aanvaar nie, wil die godvyandige wêreld niks daarvan weet nie.

Gelowiges verheerlik God ook in hul doen en late:

 Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God” (1 Kor.10:31).

God word ook deur sonde, belydenis en getroue gehoorsaamheid aan sy Woord verheerlik. Van Abraham word gesê:

 “En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee” (Rom.4:20).

Paulus lê egter baie sterk klem op sedelike reinheid as ʼn verheerliking van God:

Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God” (Rom.6:12,13).

3. God se toorn

God straf ongehoorsaamheid. Die NT begin en eindig met etlike waarskuwings daaroor. Wie sy waarheid verag, word met die oordeelsdag in die hel gewerp as toppunt van God se toorn. Die mensdom gaan egter net voor die wederkoms van Christus, God se voorlaaste toorn in die geheel ervaar nl.die groot verdrukking (Mt.24).

God talm egter nie met toorn nie. Mense het al regstreek uit die hemel daarmee kennis gemaak wanneer Hy kragtig ingryp en sondetoestande beëindig soos met die sondvloed (Gen.6) en die verwoesting van Sodom en Gomorra (Gen.19).   God laat talle mense ook die vrug van hul boosheid pluk. VIGS is ʼn sprekende voorbeeld hiervan. Dis nie bloot God se straf op homoseksualisme nie, maar ook op ʼn gemeenskap wat dit verdra!

God se toorn is egter fel oor diegene wat aan Hom getrou was en toe sy weë verlaat het om met sonde te volhard. God wyk van hulle soos met Simson gebeur het:

“....En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy: Ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Want hy het nie geweet dat die HERE van hom gewyk het nie” (Rigt.16:20).

In Rom.1 gebruik Paulus drie maal die woord oorgegee:

Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee....”(:24)

“Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte.....” (:26)

“...het God hulle oorgegee aan ’n slegte gesindheid....”(:28)

Die Griekse woord paradidmi wat hy hier gebruik, is ʼn regsterm wat beteken om ʼn oortreder aan vervolging oor te gee. God laat oortreders hul verdiende loon ontvang.

4. God se strafpatroon

Wanneer God Hom aan ʼn volk onttrek, volg sy straf ʼn bepaalde patroon. Dit begin by sedelike verval en lei daarna na seksuele opstand.

“Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer...” (Rom.1:24).

Om aan sonde vrye teuels te gee, word bande met God verbreek:

Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp” (Ps.2:2,3).

Suid-Afrika is ʼn sprekende voorbeeld hiervan. Die toename in saamwonery skets ʼn droewige prentjie - mense wat God se instelling van die huwelik minag. So ook kerke se ontsondiging van homoseksualisme.

Paulus skryf dat God sulkes aan ʼn slegte gesindheid oorgee “om te doen wat nie betaam nie” (Rom.1:28).   In vers 32 sê Paulus: “al ken hulle die verordening van God goed”. Paulus praat hier van ʼn gemeente wat die waarheid onderdruk en hul op die bodem van die put van ontsporing te pletter geval het.

Die OT waarsku telkens dat God ʼn volk wat die waarheid onderdruk, aan sy eie lot sal oorlaat:

“Efraim is gekoppel aan die afgode: laat hom staan!” (Hos.4:17).

“Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel” (Hand.14:16).

Jesus sê van die Fariseërs:

“Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ’n blinde ’n ander blinde lei, sal al twee in die sloot val” (Mt.15:14).

5.   Homoseksualisme

Paulus skryf in geen onduidelike taal oor een van die duidelikste tekens van godsverlating - seksuele onreinheid:

Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid......” (:24).

As Hy ʼn volk aan sy eie lot oorlaat, vier onreinheid hoogty. Egbreuk, huweliksverbrokkeling, pornografie, pedofilie en ander misbruike wat die liggaam ontheilig, die gees besmet en gemeenskappe ontwrig, is aan die orde van die dag met homoseksualisme as ʼn laagtepunt.

Laasgenoemde is bewustelike opstand teen God en nie Bybels regverdigbaar nie. Die apostels, kerkvaders en Hervormers wat baie ernstig met die Bybel omgegaan het, het dit van meet af aan as ʼn gruwel verag. So ook meer as 300 jaar se Gereformeerde teologie.

Jesus verwys in Mark.10:7,8 na Gen.1:27 en 2:24:

” Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees”.  

God het die huwelik as ʼn hersamestelling in een vlees ingestel. Hy het Eva uit Adam geskape om in die huwelik weer een vlees te word.   Homoseksualisme trek ʼn streep daardeur en gevolglik Satan se nabootsing van die heilige instelling! Daarom word homoseksualisme in die OT met die Hebreeuse woord toeva wat “gruwel” beteken, verbind.

Die Bybelskrywers het ergerlike afgodspraktyke daarmee beskryf. Vir ʼn man om met ʼn man omgang te hê, was ergerlik. Vir die gelowiges van die NT was daar geen onduidelikheid hieroor nie. Dit wat die NT daaroor sê, was alreeds in die OT gesê. Gelowiges het geweet dat oortreders van die koninkryk van God afgesny sou word.

Paulus skryf in Rom.1 met goeie rede eerstens oor lesbianisme voordat hy die gruwel van homoseksualisme by mans aanspreek. Lesbianisme is ʼn bewustelike opstand teen God, Hy wat die vrou met moederlike instinkte en die verlange na ʼn man as gesinshoof geseën het. Met lesbianisme gooi die vrou hierdie seëninge as’t ware in sy gesig terug!

Vrouens maak hul egter minder aan dié gruwel skuldig. Amerikaanse statistiek toon dat 13% van die mans homoseksueel en 5% van die vrouens lesbiërs is.   Oral waar homoseksualiteit egter die vroulike geslag besmet, is deug daarmee heen. Geen wonder dat ou Romeinse geskrifte net drie maal daarna verwys nie. Dit was toe al walglik. Vandag lei lesbiërs dikwels talle homoseksuele optogte!

Homoseksualiste ag die geslote karakter van die tradisionele huwelik te negatief en eis ruimte vir oop verbintenisse; ʼn supermark-atmosfeer waar elkeen kan vat wat hy wil hê en so veel as wat hy wil hê. Nodeloos om te sê, rym dit uiteraard nie met ʼn gelowige lewenstyl nie.

Homoseksualisme is erotiese riool en besmet lewens. Daarbenewens is dit teen die geskape natuur en gevolglik ʼn korrupsie van die menslike biologie:

“...want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe...”(26,27).

Homoseksuele verhoudings deurstaan selde die toets van die tyd. Die geestesstryd wat hierdie mense ervaar, laat hulle dikwels van die een verhouding na ’n ander een swerf.   Hulle is ook baie meer tot selfmoord geneig. Hulle onbeteuelde wellus gee dikwels aanleiding tot aanranding en moord omdat hierdie gruwel hul geestelik en fisies verteer. In Rom.1:27 noem Paulus dit tereg ʼn ontbranding!

Geen verskoning regverdig die beoefening van homoseksualisme nie. Dis sonde. God het by geleentheid so kwaad daarvoor geword, dat Hy twee stede met swael en vuur vernietig het. As God daarvoor kwaad geword het, het geen mens die reg om ʼn goeie woord daarvoor te hê nie – allermins nie ʼn kerk nie! In die OT is die doodstraf selfs daarvoor bepaal!

En as ʼn man met ʼn manspersoon gemeenskap het, soos ʼn mens met ʼn vrou het, het hulle al twee iets gruwelik gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word” (Lev.18:22).

Die Hebreeuse woord sekerlik beteken hier “sonder enige uitsondering”.  

Homoseksualiste sterf word gereeld deur hul eie toedoen. Duisende mense sterf jaarliks in Suid-Afrika weens VIGS en is kerke wat homoseksualisme ontsondig indirek aan hul dood aandadig. Die ontsondiging van dié gruwel, homoseksualisme, noop ontspoorde kerke om hul deure vir pedofiele, selfdegeslag huwelike en die ordening van homoseksuele leraars oop te maak.

6.   Verwarde denke

Hoe kan kerklui wat veronderstel is om die Bybel baie goed te ken, ʼn gruwel soos homoseksualisme goedpraat? Die antwoord is voor die hand liggend; hulle het die vermoë om reg te dink verloor.   Gevolglik kan nie tussen waarheid en leuen onderskei nie:

“...maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister....” (Rom.1:21).

Die NG Kerk is ʼn sprekende voorbeeld hiervan. In 1986 spel sy haar amptelike beleid oor homoseksualisme as volg uit:

Homoseksuele praktyke en ʼn homoseksuele verhouding moet afgewys word as in stryd met die wil van God, soos deur die Heilige Skrif geopenbaar”.

Vandag sing sy ʼn ander deuntjie omdat sy haar eertydse Bybelse maatstaf met ʼn eietydse kultuurmaatstaf vervang het wat homoseksualisme as ʼn wisselvorm   van erotiese liefde beskou. Nee, ʼn liefde wat sonde bedek, is nie liefde nie!

Die liefde .....handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie... reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid” (1 Kor.13:5,6).

Kerklui wat eerder na mense as na God se Woord luister, glo dat hulle baie slim is. Die teenoorgestelde is eerder waar:

“Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie” (1 Kor.1:17).

In Gen.3 word van die boom van kennis van goed en kwaad wat in die tuin van Eden was, geskryf. God wou verhoed dat die mens daarna sou streef om slimmer as Hy te wees en homself as Regter oor goed of kwaad te verhef. Daarom het God vir Adam van hierdie boom af weggehou om nie in die versoeking te kom om op sy eie voortreflikheid staat te maak nie. God moet alleen gehoorsaam word.

Daarom is alle wysheid wat nie met God rekening hou nie rampspoedig. Dit het geen krag nie en slaag gevolglik nie daarin om mense se lewens te verander nie. Sulke wysheid laat die mens leeg en in sonde-duisternis verdwaal. Dit neig gewoonlik na sedeloosheid.

Dit wat menslike wysheid nie kon doen nie, het God se “dwaasheid” wel vermag - siele van die ewige dood gered!

Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God; ... Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red” (1 Kor.1:18-21).

7.   Menseregte

Wie leer dat die Bybel slegs deur die bril van die moderne mens gelees kan word, dwaal. Want dan hoor mense net wat hulle wíl hoor en nie wat God vir hulle wil sê nie. Dit weerspreek die Bybelse waarheid dat God gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Gevolglik kan ʼn eertyds gruwel nie vandag vir Hom aanvaarbaar wees. Wie met so ’n teologie werk, leer dat God ’n veranderende God is. Dit skreeu ten hemel!

Kerke se dwase ontsondiging van homoseksualisme gaan nie oor nuwe Bybelse insigte nie maar oor menseregte. Die Bybelse uitsprake oor homoseksualisme klop nie met die wêreld se aandrang op menseregte nie.   Om met laasgenoemde in pas te wees, hervertolk kerke die Bybel sodat daar van ’n God wat reinheidswette voorskryf en gehoorsaamheid eis, geen sprake is nie.

Menseregte vrywaar geen sondaar van die Bybelse opdrag dat hulle hul moet bekeer en die vrugte dra wat by die bekering pas nie. Geen staatsgesag skryf vir God voor nie! Wie homoseksuele mense nie oor God se oordeel waarsku nie, sal voor sy regterstoel verantwoording doen:

“As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe — en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis” (Eseg.3:18).

8. Skandvlek

Die ontsondiging van homoseksualisme is ʼn skandvlek op ons volk:

Geregtigheid verhoog ʼn volk, maar die sonde is ʼn skandvlek vir die nasies” (Spr.14:34).  

Ons het altyd die waarheid geken, die Bybel in ons eie taal, Skrifgetroue kerke en eerbare teologiese opleidingsentra gehad. Nie meer vandag nie. Baie van die kerke wat vandag voorgee om God te dien, lieg skaamteloos. Hulle het bewustelik van die waarheid afgewyk en hul met ongeloof laat besmet.

Paulus skryf aan Timotheüs:

“...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim.4:3,4).

Dit gebeur sienderoë. Sonde word ʼn kerklike baadjie aangetrek en as teologiese vernuwing aangebied. Wat vir ongelowiges musiek in die ore is, stem gelowiges tot groot droefheid.

9. Herstel

Kan ons verloopte volk na God terugkeer? Ja, ons kan indien ons eerstens diepe berou oor ons afvalligheid het:

“...maar as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen”(Jer.18:8).

Tweedens moet ons van alle dwaalleraars in ons land ontslae raak:

“... Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie...”(Eseg.34:10).

Derdens moet ons slegs na die Bybel luister en die waarheid koester:

“Luister na My, my volk, en neig die oor tot My, my nasie! Want ’n wet sal van My uitgaan, en Ek sal my reg vasstel as ’n lig van die volke” (Jes.51:4).

God was bv. bereid om na ʼn ontspoorde Israel terug te keer as hulle maar net wou luister:

Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir My nie gewillig nie... Ag, as my volk maar na My wou luister, Israel in my weë wou wandel!” (Ps.81:12,14).

Daar is selfs vir homoseksuele mense genesing by God:

Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete ... sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God” (1 Kor.6:10,11).

Talle mense is al van homoseksualisme genees.   Almal getuig dat dit net deur die genade van God is. Omdat mense nie so gebore word nie, kan hulle verander.

“Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig” (Gal.5:16,17,24).

Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ’n rein hart aanroep” (2 Tim.2:22).

Slot

Ons volk betaal ʼn bitter duur prys vir ons geheul met die wêreld.   Die tydsgees wat dit adem, sleur talle hoofstroomkerke mee en dit wat hulle leer, beroof lidmate van die krag om vir sonde nee te sê. Petrus skryf:

“Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” (1 Pet.4:17).

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 910 gaste aanlyn