ROOMSE ROOKSKERMS

Die vernietiging van Protestantisme

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Openbaring waarsku lesers dat Satan kort voor die wederkoms van Christus ʼn wêreldkerk met ʼn verleidingsmag soos dié van ʼn hoer gaan oprig. Dis die laaste herlewing van Babiloniese godsdienssisteem wat oor ʼn staatkundige, militêre, ekonomiese en opvoedkundige mag sal beskik soos wat die mensdom nog nooit beleef het nie. Soos in oud-Babilon sal niemand sonder die nodige onderdanigheid aan haar oor die weg kom nie.

En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ’n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het” (Openb.13:16,17).

Die wêreldkerk ontstaan agter rookskerms in hoofstroom Protestantse kerke waarvoor ontspoorde kerklui verantwoordelik is. Hulle het as agente-vir-verandering daarin geslaag om mense die rug op Bybelse waarhede te laat keer, onreinheid oor die hoof te sien en gruwels te ontsondig.

Oor wie die hoer van Openbaring is, bestaan daar geen nie onduidelikheid nie. Dis die Roomse Kerk (RK). Om rookskerms in genoemde kerke te veroorsaak, gebruik die RK graag Jesuïete; ʼn bose orde wat sentraal in die doolhof van haar organisasies staan.   Hulle dring Protestantse kerke en teologiese skole binne ten einde ʼn gunstige beeld van haar te bemark en behaal ongekende sukses daarmee.

Kerklui wat die rookskerms minag, raak mettertyd aan die hoer van Openbaring gedienstig en mislei hul lidmate om te glo dat alles op kerklike gebied voor die wind gaan. Begeester deur die ekumene moet alle geloofsverskille opsy gesit word omdat almal kwansuis dieselfde God net op verskillende maniere aanbid.

 

1. Geskiedenis

Dit blyk dat min Protestante erg aan hul kerklike nalatenskap en die opofferings wat daarvoor gemaak is, het. Die RK is soos ʼn duif met roofvoël-instinkte en was vir minstens 68 miljoen mense se dood die afgelope 500 jaar verantwoordelik. Die Roomse Inkwisisie het byvoorbeeld lank ʼn skikbewind in Europa gevoer en alles wat in die RK se pad gestaan het verjaag of uitgewis. Die geskiedenis van die Franse Hugenote getuig daarvan.

Dit gaan vir die RK oor algehele aardse mag - ʼn wêrelddiktatuur met ʼn pous aan die hoof wat alle mense op aarde se lewe, eiendom en godsdiens-beheer. Dit was dan ook die dryfveer agter die Tweede Wêreld-oorlog. Adolf Hitler se oorlogmasjien moes mense tot volle oorgawe aan die RK dwing. Die RK het hom gefinansieer.

Vandag kraai geen haan daaroor nie. Die RK gaan met meer as een biljoen lidmate wêreldwydvan krag tot krag - die grootste geldmag, skattevergaarder en eiendomsbesitter ter wêreld. Niemand kan met haar meeding nie.

”En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ’n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery” (Openb.17:4).

 

2. Propaganda

Die RK is erg op negatiewe propaganda bedag. Waar daar ʼn boosheid in haar midde oopgevlek word, span sy opgeleide spesialiste in om dit op te los. Daarbenewens slaag sy meesterlik daarin om vooraanstaande Protestantse kerklui anders oor die RK te laat dink en haar nooit te kritiseer nie.

Billy Graham was ʼn sprekende voorbeeld hiervan. Hy is in 1967 selfs met ʼn ere doktorsgraad van ʼn Amerikaanse Roomse instansie vir sy gematigdheid vereer. Die Amerikaanse Jesuïete hom ook as ʼn “vriend van die kerk” lof toegeswaai (Catholic Herald, 3 Junie 1966).

Graham wat aanvanklik ʼn Bybel-gelowige was, het mettertyd die spoor byster raak. Tydens die ontvangs van sy omstrede eredoktorsgraad het hy gesê dat die tyd aangebreek het dat Protestante en Katolieke mekaar as broeders in Christus moet aanvaar. Daarna was daar altyd duisende Katolieke by sy byeenkomste teenwoordig.

Die RK het miljoene spandeer om hom as die wêreld se grootste evangelis in die kalklig te hou – ʼn handige pion op hul skaakbord!

“So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk” (Jer.17:5).

 

3. Ekumene

Ware Christendom en die RK is ligjare van mekaar verwyder. Eersgenoemde is op die Bybel en laasgenoemde op mense-tradisies geskoei. Daarom kan Protestante nooit sonder toegewings met die RK saamspan nie. Ongelukkig glo baie Protestantse kerklui dat die Heilige Gees hulle en die RK saamsnoer. Hierdie vergissing gaan tragies eindig!

Hierdie samewerking is nie van die Heilige Gees nie. Hy lei gelowiges eerder weg van die hoer van Openbaring:

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig” (Joh.16:13).

Satan is ʼn meester-verleier. Ekumene is ʼn noodlottige godsdiensspel wat al hoe meer Protestante aan die hoer van Openb.17 gedienstig maak. Dit snoer wel kerke saam maar nie tot eer van Christus nie.   Dis ʼn magtige instrument in die hand van die valse profeet waarmee ʼn nuwe wêreld orde vir die Antichris geskep word en derhalwe vir gelowiges taboe.

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelge-nootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? (2 Kor.6:14,15).

“en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer” (Efes.5:11).

 

Slot

Gelowiges gaan aan die einde van die tyd ʼn groot tol vir hul trou aan die Bybelse waarheid betaal. Dit gaan gesinsbande vertroebel en vir baie selfs die dood beteken:

Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard”(Mt.10:34).

Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam” (Mt.24:9).

Gelowiges staan op die vooraand van die verskyning van die super-kerk en is soos gras op ʼn grasperk met ʼn reuse grassnyer wat geestelike liedere sing in aantog.

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Efes.6:12).

Gelowiges durf egter nie daardeur ontmoedig word nie. Jesus het dit vooruit gesê. Gelowiges se grootste taak in hierdie dae is om lidmate van kerke wat gemene sake met die RK het baie dringend te waarsku om hul bande daarmee te breek.

“.... Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie” (Openb.18:4).