KAN HOMOSEKSUELE HEMEL TOE GAAN?

Ds. A.E van den Berg

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie” (Joh.14:15).

Die NG Kerk se goedkeuring dat haar leraars selfdegeslag huwelike mag bevestig, is ʼn skok vir gelowiges. Hoe kan sy wat alreeds etlike duisende lidmate weens afwykings verloor het, op die afdraande pad volhard? Gelowiges wil soos Jesaja uitroep:

“Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank” (Jes.1:5).

Gelowiges kan hoogstens medelye met homoseksuele mense hê, maar nie met die beoefening daarvan nie. Homoseksuele mense word nie so gebore nie, maar verkeerd grootgemaak. By mans is dit aan te sterk moederbindinge en by dogters aan te sterk vaderbindinge te wyte. So ʼn ouer stuur die kind per implikasie die ewige verderf in. Al wat hom/haar kan red, is die bekering en algehele weerhouding van die gruweldaad.

Omdat die huwelik’n goddelike instelling van die verbintenis van een man en een vrou is, moet ʼn homoseksuele persoon selibaat bly. Die Bybel praat nêrens van ’n heilige verbintenis tussen mense van dieselfde geslag nie en veroordeel dit in geen onduidelike taal nie:

“Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel” (Lev.18:22).

“En as ’n man met ’n manspersoon gemeenskap het…. het hulle al twee iets gruwelik gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word…” (Lev.20:13).

God het by geleentheid so toornig daarop geword, dat Hy twee stede wat daarvan deurtrek was, met vuur en swael verwoes het (Gen.19). Om homoseksualisme as ’n chromosoom-afwyking te probeer verskoon, is ʼn gerieflike bos waaragter sonde verskuil word.   Indien dit wel ʼn chromosoom-afwyking was, sou God dit nie veroordeel of die twee stede verwoes het nie.

Homoseksualisme is ’n bewustelike verdraaiing van God se skeppingsorde en ʼn ergerlike vergryp teen die menslike natuur:

“Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte , want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang” (Rom.1:26,27).

Die skerp toename in plaaslike homoseksuele huwelike dui op ʼn bewustelike opstand teen God se heilige instelling en die toename van heidendom aan die suidpunt van Afrika. ʼn Kerk wat homoseksualisme goedpraat, verkondig ʼn siek leer:

“...en hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes ..... hoereerders, sodomiete ....en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is” (1 Tim.1:9,10).

Die toename in homoseksualisme is ook ʼn duidelike teken van die eindtyd.

“...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid ...” (2 Tim.2:3,4).

’n Kerk wat dwaal, spot in der waarheid met God:

“Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai” (Gal.6:7).

Die Bybel is duidelik oor die ewige lot van diegene wat homoseksualisme beoefen:

“Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie” (1 Kor.6:9,10).

“...soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ’n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan” (Judas: 7).