AS DIE STERT DIE HOND SWAAI

Die wet op homoseksuele huwelike

Ds. A. E van den Berg

2005 was vir homoseksueles ʼn jubel- en vir gelowiges ʼn hartseerjaar. Spanje en Kanada het pas dieselfde geslag huwelike gewettig toe die grondwetlike hof in Suid-Afrika hul voorbeeld gevolg en in 2006 huwelike van dieselfde geslag goedgekeur het. Daarmee is sodomie gewettig en alle eertydse teen-sodomie wette ongrondwetlik verklaar.

Ongelowiges het dit as ʼn stap uit die “donker eeue”verwelkom en hul verheug toe hierdie karikatuur van ʼn heilige instelling in sekere kerke voltrek is. Verloopte kerklui het gretig op die homoseksuele agenda ingeteken.

’n Onlangse opname het skokkende statistiek aan die lig gebring. In Spanje was 91% van die ondervraagdes positief oor homoseksualisme, 87% in Duitsland, 86% inFrankryk, 81% in Brittanje en 60% in die VSA. Dit sê baie van ʼn wêreldwye weerstand teen God se wil!

 

Die Bybel leer dat God die mens na sy eie beeld geskep het:

“En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape” (Gen.1:27).

Hy het die huwelik reg aan die begin van die mensdom ingestel soos wat Jesus ook by geleentheid bevestig het:

“… Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie?” (Mt.19:4).

Die huwelik is die toonbeeld van God se verhouding met die kerk en moet rein gehou word:

“Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig” (Efes.5:31-33).

“Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel” (Heb.13:4).

Homoseksualisme doen die huwelik bewustelik oneer aan. Geen mens durf aan God se ontwerp peuter en die omskrywing daarvan wysig nie.   Homoseksualisme besmet dit wat heilig behoort te wees en ontwrig God se doel met gesinne; alles deel van die Satan se manier om die Westerse wêreld op die knieë te dwing.

Die redes vir die wettiging van homoseksuele huwelike is onsinnig. Daar is gesê dat die staat geen wet slegs op sedelike norme kan grond nie en beskou homoseksualiteit net soos ras of geslag as ʼn wettige indeling. Dit maak nie sin nie. Is sedes dan nie veronderstel om ʼn beslissende rol in die opstel van landswette te wees nie? Word alle kriminele wette dan nie juis op sedes gegrond nie?   Die wet word van meet af aan op sedelikheidsbegrippe gegrond.

Om homoseksualiteit van ander sede-oortredings uit te sonder, maak die grondwetlike hof hom aan ʼn wanbegrip van die aard en die doel van wetgewing skuldig en ʼn gewilligheid om die politiek van die dag gedienstig te wees. Die stert swaai die hond!

“Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” (Jer.17:9).

Wette is nie daar om mense ter wille te wees nie. Dit moet op grond van die Bybel as God se onfeilbare riglyn vir die lewe geneem word. Ongelukkig is die eertydse Bybelsverantwoordelike wetsisteem met ʼn mensgerigte sisteem vervang wat, en het net soos in die tyd van die rigters, onverkwiklikheid veroorsaak:

“In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë” (Rigt.21:25).

Baie mense is teen homoseksualisme gekant maar spreek hul nie openlik daarteen uit nie. Hulle wil nie homoseksueles as besigheidsvennote, jeugleiers, onderwysers of loseerders hê nie om hulself en hul geliefdes teen ʼn onnatuurlike leefstyl te beskerm.

Die homoseksuele krisis wat ons en buitelandse medegelowiges beleef, is niks nuuts nie. Dis ʼn herhaling van ʼn baie ou, verkeerde manier van leef met dieselfde gevolge:

“Hoor tog dit, hoofde van die huis van Jakob en owerstes van die huis vanIsrael! Julle wat van die reg ’n afsku het en al wat reg is, verdraai” (Miga 3:9).

“En Jesus sê: Tot ’n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word” (Joh.9:39).